חידון על פרשת תולדות

Comments

Transcription

חידון על פרשת תולדות
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק כה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חידון על פרשת תולדות‬
‫בן כמה היה יצחק כשנשא לאשה את רבקה?‬
‫‪13‬‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫אם כֵּן לָמָ ה ז ֶה ָאנֹּכִי‪ ,‬ו ַתֵּ לְֶך ___________"!‬
‫השלם‪ " :‬ו ַתֹּאמֶ ר ִ‬
‫לבקש מאת ה'‬
‫לדרוש את ה'‬
‫לשאול מה'‬
‫לארם נהריים אל בית אביה‬
‫השלם‪ ____ ____" :‬י ֶאֱמָ ץ‪ ____ ,‬י ַעֲ בֹּד ____"!‬
‫אח ואח‪ ,‬וגדול‪ ,‬קטן‬
‫ולאום מלאום‪ ,‬ורב‪ ,‬צעיר‬
‫ולאום מלאום‪ ,‬וגדול‪ ,‬צעיר‬
‫אח מאח‪ ,‬ועשו‪ ,‬ליעקב‬
‫כיצד מתארת התורה את עשו בשעת לידתו?‬
‫אדמוני‪.‬‬
‫שעיר‪.‬‬
‫חזק‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מדוע קרא יצחק ליעקב בשם זה?‬
‫כי הוא עיכב את עשו לצאת מרחם אמו‪.‬‬
‫כי הוא עקב אחרי עשו כשיצא מרחם אמו‪.‬‬
‫כי בזמן שהוא נולד‪ ,‬הוא החזיק בעקב של רגל עשו‪.‬‬
‫משום שהוא עיקב את עשו פעמיים‪.‬‬
‫בן כמה היה יצחק כשנולדו לו עשו ויעקב?‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪86‬‬
‫במֶ ה עסק עשו?‬
‫ציד‪.‬‬
‫רובה קשת‪.‬‬
‫איש אדמה‪.‬‬
‫שודד ים‪.‬‬
‫מה היתה תכונתו הבולטת של יעקב?‬
‫יושב אהל ומקנה‪.‬‬
‫ערמומי‪.‬‬
‫תם יושב אהלים‪.‬‬
‫חכם‪.‬‬
‫איזה בן אהב יצחק יותר‪ ,‬ומדוע?‬
‫את עשו‪ ,‬כי הוא אהב שעשו מביא לו לאכול ממה שהוא צד‪.‬‬
‫את יעקב‪ ,‬בגלל התמימות שלו‪.‬‬
‫את עשו‪ ,‬בגלל שהוא היה גיבור ציד‪.‬‬
‫את שניהם הוא אהב אותו הדבר‪.‬‬
‫מה מכר עשו ליעקב?‬
‫את הירושה שלו‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫את זכות הבכורה‪.‬‬
‫את הזכות לשרת את אבא שלהם‪.‬‬
‫את כל צאנו‪.‬‬
‫מה שילם יעקב לעשו בעיסקה שעשו ביניהם?‬
‫‪ 400‬שקל כסף עובר לסוחר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 7‬כבשות‪.‬‬
‫תאנים ושקדים‪.‬‬
‫לחם ותבשיל‪.‬‬
‫פרק כו‬
‫מדוע הלך יצחק אל אבימלך לגרר?‬
‫כי אברהם ואבימלך כרתו ברית שלום‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫יצחק רצה לחדש עם אבימלך את הברית שכרת איתו אברהם אביו‪.‬‬
‫יצחק גר בגרר זמן מועט בדרכו מצרימה‪.‬‬
‫בגלל רעב שהיה בארץ‪.‬‬
‫מה ציווה ה' את יצחק בעקבות הרעב שהיה בארץ כנען?‬
‫לא ללכת לארץ מצרים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫בא ֶֶרץ ּג ְָרר!‬
‫ּגּור ְ‬
‫על ְָך גַם עָֹלה‪.‬‬
‫מה ו ְָאנֹכִי ַא ַ‬
‫מצ ְַרי ְ ָ‬
‫ְרדָ ה ִ‬
‫ָָארץ!‬
‫ֹלא לִכְרֹות בְרִ ית ל ְיֹושֵׁ ב ה ֶ‬
‫מה הבטיח ה' ליצחק?‬
‫להרבות את זרעו כעפר הארץ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הבטיח לתת לזרעו את ארץ כנען‪.‬‬
‫להרבות את זרעו ככוכבי השמים‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה הפירוש‪ " :‬ו ַי ִמְ צָא בַשָ נ ָה הַ הִ וא מֵּ ָאה שְ עָ ִרים"?‬
‫יצחק זכה ליבול אדמה פי מאה ממה שהיה צריך להיות‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫יצחק מצא בארץ כנען ‪ 100‬שערים‪.‬‬
‫יצחק חפר ‪ 100‬בארות ומצא בהם הרבה מים‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מדוע ביקש אבימלך מיצחק לעזוב את ארץ גרר?‬
‫כדי שלא יריבו רועי יצחק עם רועי אבימלך‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫כי הוא ועמו קינאו בו מאוד‪.‬‬
‫כדי שהפלשתים לא יסתמו יותר את הבארות שהוא חופר‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫על מה רבו רועי גרר עם רועי יצחק?‬
‫מים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מרעה לצאן‪.‬‬
‫שטח אדמה‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫כמה בארות חפרו יצחק ועבדיו?‬
‫‪ ,2‬מלבד הבארות שחפר אברהם‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ ,3‬מלבד הבארות שחפר אברהם‪.‬‬
‫‪ ,4‬מלבד הבארות שחפר אברהם‪.‬‬
‫סה"כ ‪ 7‬בארות‪.‬‬
‫כיצד קרא יצחק לבאר השלישית שחפר?‬
‫ְרח ֹבֹות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫באֵׁר לַחַי רֹאִי‪.‬‬
‫ְ‬
‫תעַשְ קּו עִּמֹו‪.‬‬
‫ה ְ‬
‫עֵׁשֶ ק‪ ,‬כִי ִ‬
‫שִ טְ נ ָה‪ ,‬כי רבו עימו עליה‪.‬‬
‫מה נשבעו יצחק ואבימלך זה לזה?‬
‫נשבעו שאחד יעזור לשני בשעת מלחמה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫עּמָדִ י‪.‬‬
‫תעֲשֶ ה ִ‬
‫עּמְָך ַ‬
‫כחֶסֶ ד אֲשֶ ר עָשִ יתִי ִ‬
‫אִם תִשְ ק ֹר ל ִי ּולְנ ִינ ִי ּולְנֶכְדִ י ַ‬
‫שלא י ֵָׁרעּו זה לזה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫בן כמה היה עשו כשהתחתן לראשונה?‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫לא כתוב בתורה במפורש‪.‬‬
‫כמה נשים נשא עשָ ו בסה"כ?‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫פרק כז‬
‫מה קרה ליצחק לעת זקנתו?‬
‫היה נראה מבוגר במיוחד‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫לא היה יכול ללכת‪.‬‬
‫כמעט לא ראה בעיניו‪.‬‬
‫עשו וישמעאל עשו מלחמה ביניהם וציערו את יצחק אביהם‪.‬‬
‫מי אמר‪ֹ " :‬לא י ָדַ עְ תִ י יֹום מֹותִ י"?‬
‫רבקה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫עשו‪ ,‬ולכן הוא מכר את בכורתו ליעקב‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫מה רצה יצחק לעשות לעשו לפני מותו?‬
‫לשלחו מעל יעקב בנו‪ ,‬כמו שאברהם שלח את בני קטורה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫להעביר לו את ברכת אברהם‪.‬‬
‫להוריש לו את ארץ כנען‪.‬‬
‫לברך אותו‪.‬‬
‫כיצד הגיב עשו כשהבין שיעקב הקדים אותו והביא אוכל לאביהם?‬
‫צעק בקול רם‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ביקש מאביו שיברך גם אותו‪.‬‬
‫בכה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כיצד ברך יצחק את עשו?‬
‫שחרב תהיה אומנותו‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫שיפרה וירבה ויהיה לקהל עמים‪.‬‬
‫שירש זרעו את שער אויביו‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה ציוותה רבקה על יעקב לאחר שיצחק ברך אותו?‬
‫לא לרמות יותר את עשו אחיו‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ללכת אל לבן אחיה‪.‬‬
‫לא לשאת אשה מבנות כנען‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה הפירוש‪" :‬לָמָ ה אֶ שְ כַל גַם שְ נ ֵּיכֶם יֹום אֶ חָ ד"?‬
‫רבקה חששה ששני בניה ימותו ביום אחד‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫שני בני רבקה ‪ -‬יעקב ועשו‪ ,‬היו שקולים בעיניה‪.‬‬
‫רבקה חששה שיצחק יקלל את עשו ויעקב‪ ,‬כיון שהם רימו אותו‪.‬‬
‫רבקה אהבה את שני בניה באותה מידה‪.‬‬
‫איזה אוכל הכינה רבקה ליצחק?‬
‫גדי עיזים‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫שני גדי עיזים‪.‬‬
‫בשר כבש וצלעות‪.‬‬
‫לא מפורש בכתוב‪.‬‬
‫פרק כח‬
‫במֶ ה היה שונה עשו מיעקב?‬
‫לא היה ביניהם שום דמיון‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫עשו היה ערמומי ויעקב היה תמים‪.‬‬
‫עשו היה איש שדה ויעקב היה רועה צאן‪.‬‬
‫עשו היה שעיר ויעקב חלק‪.‬‬
‫מה ציווה יצחק את יעקב בנו?‬
‫להשלים עם עשו אחיו ולבקש ממנו סליחה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫לא לשאת אשה מבנות כנען‪.‬‬
‫ללכת אל בית אחי רבקה‪ ,‬אל לבן‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ " :‬ו ְהָ י ִיתִ י בְעֵּ ינ ָיו כִמְ תַ עְ תֵּ עַ ו ְהֵּ בֵּאתִ י עָ לַי קְ לָלָה"?‬
‫רבקה ליעקב‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫עשו על יעקב‪.‬‬
‫ראובן ליעקב‪.‬‬
‫יעקב לרבקה‪.‬‬
‫כיצד ברך יצחק את יעקב בפעם השניה?‬
‫שיפרה וירבה ושיזכה לברכת אברהם‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫שזרעו ינצח את כל אויביו‪.‬‬
‫שיהיה לו הרבה דגן ותירוש‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫בנ ִי"?‬
‫קלְלָתְ ָך ְ‬
‫מי אמר‪" :‬עָ לַי ִ‬
‫הגר‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫רבקה‪.‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫כיצד גרמה רבקה ליצחק לחשוב שיעקב הוא עשו?‬
‫הלבישה לו את הבגדים של עשו‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫עטפה את ידיו ואת צוארו בצמר‪.‬‬
‫לימדה אותו לדבר כמו שעֵׁשָו רגיל לדבר‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מי אמר למי‪ָ" :‬אנֹּכִי עֵּ שָ ו בְכ ֹּ ֶרך"?‬
‫עשו לרבקה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫יעקב לרבקה‪.‬‬
‫עשו ליצחק‪.‬‬
‫יעקב ליצחק‪.‬‬
‫מדוע חשד יצחק ביעקב שהוא איננו עשו?‬
‫עשו היה הרבה יותר גבוה מיעקב‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫הקול שלו היה דומה לקול של יעקב ולא של עשו‪.‬‬
‫יעקב הביא לו את האוכל מהר מדי‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫בנ ִי כ ְֵּריחַ שָ דֶ ה"?‬
‫על מי נאמר‪ֵּ " :‬ריחַ ְ‬
‫אברהם‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫עשו‪.‬‬
‫במֶ ה ברך יצחק את יעקב כשבא אליו במרמה?‬
‫שפע חומרי‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫שיהיה אדון לאחיו‪.‬‬
‫מי שיקלל אותך יהיה בעצמו מקולל‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪5‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪10‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪20‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪25‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪35‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪40‬‬