KLIKK - Les referatet fra å

Comments

Transcription

KLIKK - Les referatet fra å
Kvamskogen Vel
Referat fra
Møteplass
Årsmøtet 15/5-2014
Kantine, Olav Kyrresgate 22, 7 etg, kl19.00
Tilstede fra styret: Erik Bjerring Hansen, Unni Ellefsen, Joachim L. Nielsen,
Magnus Reidar Hjelme, Bjørn Karl Haugland, , Svein Kjørsvik, Per
Frode Bjørkbom, Harald Thomsen & Geir Bjånes
& Per Stornes ( kasserer )
Meldt avbud
Berit Ellefsen, Øyvind Valland, Tove Skaar
Fra valgkomiteen
Ole F. Faugstad
Dessuten møtte 16 av foreningens medlemmer
Møtet startet kl19.05 ved at foreningens formann ønsket velkommen og spurte om
forsamlingen hadde alternative forslag til Per Frode Bjørkbom som møteleder. Ingen hadde
det.
Per Frode Bjørkbom ble valgt som møteleder for årsmøtet
Joachim L Nielsen tok arbeidet som referent.
Deretter startet den offisielle delen av årsmøtet med gjennomgang av sakslisten (punkt for
punkt) som var fremmet i innkallelsen til årsmøtet.
• Godkjenning innkalling og saksliste
Fra salen ( F.S) :Tanke om at Årsmøtet er lagt for nærmt opp til høytidsdag og
påfølgende helg. Dårlig frammøte på grunn av
dette
Punkt om "Eventuelt" mangler på program for
årsmøtet.
Styret :
Pkt 1 tatt ad notam. Men resultat ble som det ble
pga helligdager og tidspunkt for påske.
Pkt 2 avvist. Punktet høre ikke hjemme på
Generalforsamling. Men møtet er åpent for
diskusjon etter at det faste programmet er
godkjent.
Deretter ble innkalling godkjent.
• Årsberetning for 2013
Ble gjennomgått punkt for punkt av styrets formann.
Fra Salen ( F.S):
Avfallshåndtering mangelfull i påsken. Mye
avfall rundt containerne.
Styret
BIR kan ikke tømme containere med mindre de
kommer til med lastebilene. Boss skyldes fulle
containere og feilparkerte biler. Både dagsturister
og hyttefolk må ta sin del av skylden.
Løype på sørsiden av Heiavatn - noen forbedring
på sikt?
Lokale grunneiere på Fossdal skyld i dårlige
løyper ved å nekte løypemaskin tilgang til
områdene. Dette må tas opp med Næringslaget på
Kvamskogen.
Sommerløyper- hva skjer?
Gjelteliveien bør forlenges som rnniddelbart
tiltak. Kommunen bør ta helhetlig ansvar.
F.S:
Styret
F.S:
Styret:
Deretter ble Årsberetningen godkjent
•
Regnskap for 2013
Regnskap 2013 gjennomgått ved foreningens formann.
Foreningens formann leste så revisors konklusjon til regnskapet
Deretter ble regnskapet for 2013 godkjent.
• Valg av nye styremedlem
Valg av representanter ble gjennomført ved Ole F. Faugstad.
Dette ble kurant gjennomført da samtlige av styrets medlemmer tok gjenvalg.
For kommende periode vil styret derfor ha følgende sammensetning:
Eikedals området
Kleiven området
Leite området
Mødals området
2 år
Svein Kjørsvik
Per Frode Bjørkbom
2år
lår
Erik Bjerring Hansen
Magnus Hjelme
Bjørn Haugland
lår
2år
lår
Harald Thomsen
Joachim L Nielsen
l år
2år
Berit Ellefsen
Unni Ellefsen
lår
2år
Øyvind Valland
Tove Skaar
lår
lår
Geir Bjånes
Furedals området
Tokagjels området
Valgkomite for 2015
Ole F.Faugstad
Kristian Bernson ( tlf915 61 915) meldte seg fra salen
Medlemskontingent for 2015:
Vedtak : Medlemskontingenten fortsatt uforandret kr 300 for kommende år.
Den offisielle delen av programmet var nå gjennomført- og vi kunne gå over til den
delen av programmet hvor vi besvarte spørsmål fra salen.
FS:
Styret:
FS :
Styret:
Hvor mange hytter er der på Kvamskogen nå?
Litt i underkant av 2000stk, langsomt stigende med nåværende byggeaktivitet.
Hvorfor nye bommer- beskriv teknologien som er tenkt brukt
Bjørn Haugland beskrev deretter hvilket system som blir installert, og tanken bak
dette. l brikke pr parkeringsplass med mulighet for å kjøpe flere brikker for dem som
har behov for dette. Vi bruker trådløst internert fra ICE nett
FS:
Hva er prisen på en parkeringsplass nå?
Styret Prisen er for tiden kr 9000 for en plass.
FS: Der trekkes fiber fra KvamNett langs riksveien i Kleiven l Leite området. Kan dette
brukes i stedet for trådløs tilkopling via ICE Nett?
Styret: KvamNett bygger transportnett for tiden. Splittere for tilkopling er ikke mulig ennå.
FS:
Løypenett om vinteren- hvilke mulighet har vi til på påvirke valg av trase som skal
trakkes?
Styret: Man må ta dette opp med Kvamskogen Næringslag. Løypene er primært tenkt som
turløyper og ikke tenkt som treningsløyper for f.eks "skøyting"
FS:
Kan styret virkelig bruke pengesummer i den størrelsesorden (mere enn kr 400.000)
som man har investert i de nye bommene - UTEN å ha støtte fra f.eks et
årsmøtevedtak ? Hva hvis styret en gang ønsker å bygge tak over parkeringsplassene?
Styret: Vedtektene i foreningen legger ingen hindringer i veien for slik pengebruk. Skifte av
de gamle bommene har vært diskutert lenge, og er tuftet på et reelt behov for å
oppgradere og å tenke nytt. Det innkjøpte systemet er et velprøvet system, og det er
foreningens medlemmer som betaler for utstyret over en 2års periode ved en noe
forhøyet parkeringsavgift (kr 500/plass/år ).
FS:
Misnøye med brøytetjenestene på parkeringsplassene. Finnes der ingen andre
entreprenører som kan ta jobben ?
Styret: Henrik Steine er mannen - han har utstyret som skal til og blant de veldig få som kan
ta oppdraget. Næringslivet iKvam er veldig nøye på å ikke gå hverandre i næringen.
M.a.o, ingen andre legger inn bud på den jobben som "tilhører" Henrik Steine. Andre
entreprenører har enten ikke tilknytning til området (for lang tid å mobilisere) eller
har inadekvat utstyr.
FS:
Har styret diskutert andre oppgaver/saker i samme økonomiske størrelsesorden som
det vi har brukt på de nye bommene?
Styret: Det har vi ikke
FS:
EL bil lading- hvilke muligheter ser vi?
Styret: Bjørn Haugland forklarte av vi har strøm tilgjengelig for 4stk plasser på hhv Kleiven
& Leitet. En ladestasjon vil ha 4stk 16A uttak- og derved plass til max 4stk elbiler.
Installasjonen vil typisk koste kr 20.000 for disse 4 bilene. El.nettet lokalt tåler ikke
større utbygging ( ref Kvam Kraftlag )
FS:
Vet styret om andre utbygginger som er planlagt på "Skogen"
Styret: 2 lavblokker med leiligheter ved Jonshøgdi ble underkjent. Ombygging av Jonshøgdi
til å bli 11 leiligheter endte i katastrofe da hele bygget kollapset.
Ungdomsheimen står til nedfalls og vil muligens bli revet
Kraftverket v/enden av Steinsdalsvannet (bak Ungdomsheimen) er skrinlagt.
Innsigelsene ( ved bla Kvamskoigen Vel, Bergen Turlag & Fylkesmannens
Miljøvemavdelig ) ble for massive- og veldokumenterte.
FS:
NAF- utviklingen trist å se. Hva skjer?
Styret: NAF utvikling resultat av for lave inntekter. Der var drift i påsken og utleie av
campinghytter. Man oppfordres til å benytte seg av NAFen i større utstrekning enn det
man gjør i dag.
FS:
Regulering av områdene ved Jonshøgdi sør for vannet- hva vet vi?
Styret: Kommunen ønsker fortetting i området. Store eksisterende tomter kan deles opp og
selges ut. Private reguleringsplaner er imidlertid kostbare å drive gjennom. Dette tar
tid.
Derved ebbet diskusjonen ut- og årsmøtet ble avsluttet kl 20.
Bergen 16/5-14
Joachim L Nielsen
Referent.
-
- --
------

Similar documents