Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv

Comments

Transcription

Behandling av långvarig smärta ur psykologiskt perspektiv
27.10.2014
Definition
Behandling av långvarig smärta
ur psykologiskt perspektiv
Pernilla Landén
Rehabiliteringspsykolog
Definitionen av smärta enligt den
Internationella Föreningen för
Smärtstudier (the International
Association for the Study of Pain)är
följande:
fysioterapeut, kognitiv psykoterapiutbildning
23.10.2014
Definition
”en obehaglig sensorisk och känslomässig
upplevelse associerad med faktisk eller
potentiell vävnadsskada eller beskriven i
termer av sådan”
Definition, viktiga aspekter:
Smärta är en subjektiv upplevelse!!
Går inte alltid att hitta orsaken genom
olika medicinska undersökningar.
Både en sinnesförnimmelse och
känslomässig upplevelse.
1
27.10.2014
Akut och långvarig smärta
Onda cirklar och spiraler (Wicksell, 2014)
• Akut smärta varnar oss för hotande
skada och har ett viktigt
överlevnadsvärde.
• När smärtan blir långvarig har den
vanligen förlorat sin skyddande funktion,
den begränsar funktionsförmågan och
kan ha mycket stor inverkan på
livskvalitén.
• Många har försökt lösa sina
smärtproblem under lång tid.
• När åtgärder för att minska smärtan
fungerar på kort sikt fortsätter man ofta
med dessa, t.ex. att stanna hemma när
det gör för ont, undvika aktiviteter som
kan förvärra ryggsmärtan osv.
Onda cirklar och spiraler (Wicksell, 2014)
Onda cirklar och spiraler (Wicksell, 2014)
• Att agera på ett sätt som fungerar bra för
stunden, men som står i strid med en
mera långsiktigt hållbar handlingsplan
kan beskrivas som att hamna i onda
cirklar.
• Beteendet tenderar att upprepas och det
blir inte någon egentlig förändring på
längre sikt.
• Antalet aktiviteter och situationer som
undviks för att minimera smärtan kan till
slut bli betydande.
• Många människor med smärta hamnar i
en förståelig men ond cirkel, som i sin tur
blir en olycklig nedåtgående spiral...
2
27.10.2014
Onda cirklar och spiraler (Wicksell, 2014)
• Efter flera år kanske ”livsutrymmet” med
värdefulla aktiviteter minskat, man är
mera passiv än man önskar, men smärtan
är ungefär på samma nivå som förr...
(Wicksell, 2014)
Långvarig smärta – ett komplicerat
tillstånd som kräver helhetssyn
Kognitiva problem
Ekonomiska
problem
Låg aktivitetsnivå
Låg livskvalitet
Utredning och kunskap
• Viktigt med bra utredning!
• Klienten behöver få en god förståelse för
vilka faktorer som kan finnas bakom
smärtan och mekanismer som kan
inverka positivt eller negativt på
smärtutvecklingen.
• Detta är grunden för att gå vidare i
utvecklingen av egna hanteringsmetoder
Sjukskrivning
Rörelseinskränkning
Nedstämdhet
LÅNGVARIG
SMÄRTA
Oro/ ångest/stress
Minskat socialt liv
Minskad
uthållighet
Sömnproblem
Kunskap om smärtmekanismer
• Långvarig och tidigare svårbegriplig
smärta kan idag bättre förklaras med
stöd av modern smärtforskning.
• Det kan uppstå förändringar i den
centrala smärtregleringen som innebär
störningar i smärtsignalerna i
ryggmärgen och hjärnan.
3
27.10.2014
Kunskap om smärtmekanismer
Psykologiska vårdmetoder
• Det är möjligt att inverka på långvariga
smärttillstånd, men det kan ta lång tid
och innebär egna arbetsinsatser.
• Daglig avspänning i olika former,
anpassad fysisk aktivitet och
medicinering är exempel på faktorer som
kan hjälpa ”smärtbromsen” och minska
retbarheten i ryggmärgens nervceller.
• Hur man förhåller sig till sin smärta har
visat sig ha stor betydelse med tanke på
”lidandeaspekten”
• Att börja observera och bli medveten om
sina tanke- och beteendemönster är en
början till förändring..
• Kognitiv beteendeterapi har visat sig ge
positiva resultat vid behandling av
långvariga smärtbesvär.
Psykologiska vårdmetoder
Psykologiska vårdmetoder
• Under de senaste åren har det utvecklats
nya former av kognitiva psykoterapiinriktningar, som visat god evidens.
• ACT (Acceptance and Commitment
Therapy) har uppvisat god evidens vid
långvarig svårbehandlad smärta.
• Målet enligt ACT är att öka livskvalitén
snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser, i syfte att minska
det psykologiska lidandet och öka
möjligheten till framtida
tillfredsställelse och lycka.
• Övergripande fokus på psykologisk
flexibilitet och processtänkande
4
27.10.2014
Psykologiska vårdmetoder
• "Acceptans" i denna terapiforms namn
kan formuleras som att se och stå ut med
sin inre och yttre verklighet utan att fly,
undvika, förvränga eller döma den.
• Men, acceptans handlar inte om att ge
upp, bli passiv eller visa sig svag!!
Psykologiska vårdmetoder
• Ett grundläggande begrepp i ACT är
"värderad riktning" som innebär att man
under en längre tid bör reflektera över och
gradera vad man värderar (av exempelvis
vänner, familj, karriär med mera).
Psykologiska vårdmetoder
Psykologiska vårdmetoder
• Dessa värden uttrycks inte som enskilda
mål, utan som mer allmänna riktningar
som exempelvis att behålla och utveckla
relationerna med ens nära vänner, eller
skapa möjligheter för att kunna
motionera regelbundet.
• "Commitment" i ACT syftar till att
motivera sig att agera efter ens
"värderade riktningar".
• Kreativ hopplöshet – när klienten ser
tillbaka på alla metoder som inte
fungerat och vågar se på situationen som
den är just i stunden, utan att veta hur
han/hon ska fortsätta framåt,
• så kan just detta utgöra ett kreativt
tillstånd, där helt nya strategier kan
utformas, som inte styrs av gamla regler
för beteendet!
5
27.10.2014
Psykologiska vårdmetoder
Det finns sex grundprinciper i ACT som
syftar till att öka patientens psykologiska
flexibilitet:
1. Decentrering: Att lära sig uppfatta
tankar, känslor, bilder m.m. som
självständiga objekt, snarare än som en
del av ens identitet.
2. Acceptans: Att låta dem komma och gå
utan att vare sig kämpa emot dem eller
hålla sig fast vid dem.
Psykologiska vårdmetoder
3. Närvaro: Medvetenhet om här och nu,
upplevt med öppenhet, intresse och
mottaglighet.
4. Det observerande jaget: Att uppleva sig
själv som ren existens och inte se sig
som innehållet i ens inre värld.
Psykologiska vårdmetoder
5. Värderade riktningar: Att upptäcka vad
man själv tycker är viktigast, snarare än
vad som förväntas av en.
6. Långsiktigt handlande: Att handla
konstruktivt med sina värderingar som
vägledning.
Psykologiska vårdmetoder
•
•
•
•
Avslappningsövningar och träning av
kroppsmedvetenhet
Övningar i medveten närvaro
(mindfulness)
Träning av kroppsmedvetenhet m.h.a.
psykofysiska övningar
Spänn-slappna av
Visualiseringsövningar
6
27.10.2014
Klinisk erfarenhet
Psykologiska vårdmetoder
Viktiga aspekter:
Individuella intervjuer och samtal
• Ställ öppna frågor (hänvisar till
motiverande samtal-teknikerna)
• Beakta både fysiska, psykiska och sociala
aspekter
• Ge tid och var närvarande!
• Spegla tillbaka de mest centrala
aspekterna av vad klienten berättar; ”du
upplever, berättar att...har jag förstått
dig rätt?”
• Låt klienten fundera kring hur han/hon
skulle vilja inverka på sin situation och
hur han önskar livet skulle vara framöver.
Klinisk erfarenhet
Klinisk erfarenhet
• Även vårdaren kan överväldigas av t.ex.
hopplöshetskänslor, trötthet och
missmod.
• Hur hantera sådana tillstånd och orka
vidare?
• Acceptera att det inte alltid finns sätt att
lindra klientens smärta just i den stunden...
• Tålamod, mod och trygghet! Våga vara
närvarande och lyssna på klienten i de svåra
stunderna. Många med långvarig smärta
strävar efter att hitta ett ”inre lugn”
• Processtänkande! Försök se var i förändrings/acceptans-/motivationsprocessen klienten
befinner sig..
7
27.10.2014
Klinisk erfarenhet
• Teamarbete a och o!
• Arbetshandledning och
vidareutbildningar kan ge bl.a. nya idéer
och perspektiv, inspiration, samt ökad
trygghet och självsäkerhet i det egna
arbetet 
Litteratur
• Burch, Vidyamala. 2011. Mindfulness – En
väga att hantera smärta. Bonnier Fakta.
• Brattberg, Gunilla. Värkmästarens värktyg.
1996. Liber.
Exempel på litteratur
• Wicksell, Rikard. 2014. Att leva med smärta –
ACT som livsstrategi. Natur & Kultur.
• Dahl, JoAnne & Lundgren, Tobias. 2008. Släpp
taget om smärtan. ACT-metoden mot kronisk
värk. LevNu/W&W.
• Kåver, Anna. Att leva ett liv, inte vinna ett krig.
Om acceptans. 2008. Natur & Kultur.
• Kåver, A & Nilsonne, Å. Tillsammans. Om
medkänsla och bekräftelse. 2007. Natur &
Kultur.
Forskning och evidens
• Vowles, K.E. & McCracken, L.M. Comparing the role
of psychological flexibility and traditional pain
management coping strategies in chronic pain
treatment outcomes. Behaviour Research and
Therapy 48 (2010) 141-146.
• McCracken, L.M. Acceptance and Commitment
Therapy and Mindfulness for Chronic Pain. Model,
Process and Progress. American Psychologist
Association. 2014. Vol. 69, No. 2. 178-187.
• Wicksell, R. ACT vid svårbehandlad smärta.
Psykologtidningen 2/2013 s. 22-24.
8
27.10.2014
Malmska smärtcentrumsmärtrehabilitering
TACK!!
9