Examination i Psykologi 1 Omprov HT2013 Namn: Instruktioner

Comments

Transcription

Examination i Psykologi 1 Omprov HT2013 Namn: Instruktioner
Examination i Psykologi 1 Omprov HT2013
Namn:
Instruktioner: Examination ett består av tre stycken uppgifter/fall. Du ska lösa samtliga uppgifter.
Ordgränsen per uppgift står i uppgiften. I denna ordgräns räknas inte modeller in. Tänk på att
konsekvent använda modeller, jämföra olika teorier/perspektiv/modeller och att reflektera kritiskt
kring dessa. Titta noga igenom kunskapsraven, använd matrisen som en checklista så du inte missar
något viktigt.
När du är klar med examinationen ska den mailas till [email protected] och ska
även sparas i din mapp på Google Drive. Dokumentet ska döpas till förnamnefternamnPsy1Ex1.
Uppgift 1 (ordgräns 500)
Varför beter jag mig som jag gör? Vad har format mig? Gör en kritisk jämförelse mellan det kognitiva,
genetiska/biologiska och det psykodynamiska perspektivet i synen på utveckling och personlighet,
utgå ifrån dig själv. Använd modeller och teorier som kan förklara varför du beter dig som du gör i
olika situationer. Ge exempel på beteende som du sedan analyserar utifrån det kognitiva,
genetiska/biologiska och psykodynamiska perspektivet.
Uppgift 2 (ordgräns 500)
Under det andra världskriget visade det sig att amerikaner med afrikanskt ursprung var mer
motiverade till att bli officerare än vad amerikaner med europeiskt ursprung var. Vad kan detta bero
på? Analysera uppgiften ur ett socialpsykologiskt och behavioristiskt perspektiv. Jämför dessa teorier
med varandra och presentera en trovärdig förklaring som är länkad till de teorier vi har jobbat med i
kursen.
Uppgift 3 (ordgräns 1000)
Du sitter och skriver ett prov i skolan och känner dig plötsligt väldigt nervös och orolig. Natten innan
provet hade du svårt att sova eftersom du inte kände dig tillräckligt påläst i ämnet som provet skulle
vara på. Du lyckas knappt få ner några ord på pappret alls och när det är 10 minuter kvar av
provtiden reser du på dig och lämnar klassrummet utan att ha lämnat in provet till läraren. Du
överväger att sjukanmäla dig nästa dag eftersom du skäms över det som inträffade men efter lite
övertalning hemma går du till skolan som vanligt.
Din lärare ser dig i korridoren och ber dig att utifrån psykologiska teorier förklara det som inträffade
med max 1000 ord. Läraren understryker också att det är viktigt att länka denna händelse till alla de
teorier du har jobbat med i psykologi 1, att utgå ifrån den så kallade känslighet/stress-modellen och
att få med behaviorism, kognitiv psykologi, arv/miljö, biologi/genetik, socialpsykologi och
psykodynamisk teori.
Bedömningsmatris för Psykologi 1
Översiktligt
Utförligt
Utförligt & Nyanserat
Enkla
Välgrundade
Välgrundade & Nyanserade
Redogör för delar av den psykologiska
vetenskapens framväxt och utveckling
Redogör för omfattande delar av kognitivt,
socialpsykologiskt och biologiskt perspektiv och
hur dessa ser på beteende, tankar & känslor
Redogör för arvets och miljöns betydelse för
Individens psy. utveckling, livsvillkor och hälsa.
Resonerar om Psykologiska samband och relaterar
till egna erfarenheter.
Resonerar kring hur vi formas tillsammans med andra
i olika sociala sammanhang och ger exempel på detta.
Enkla
Värderar och ger omdömen på de olika perspektivens
förklaringsvärde och för resonemang
om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Enkla/Välgrundade Välgrundade & nyanserade