Kursinformation

Comments

Transcription

Kursinformation
15/16
Kursinformation
Programfördjupning
år 2
Läsåret 15/16
www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
Innehåll
Entreprenörskap och företagande, 100 poäng ....................................................................................... 3
Grafisk kommunikation 1, 100 poäng ..................................................................................................... 3
Ledarskap och organisation, 100 poäng.................................................................................................. 4
Matematik 2b, 100 poäng ....................................................................................................................... 5
Musikproduktion 1, 100 poäng ............................................................................................................... 6
Psykologi 1, 50 poäng .............................................................................................................................. 6
Psykologi 2a, 50 poäng ............................................................................................................................ 7
Rätten och samhället, 100 poäng............................................................................................................ 7
2
Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I
samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man
identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns
utformning och betydelse.
Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av
grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och
omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare
och situation.
Försäljningsteknik och argumentation.
Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering,
marknadsföring och redovisning.
Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I
samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut.
Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt
resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna
arbetsprocessen
Grafisk kommunikation 1, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska
företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress.
Processen kring idéskapande.
Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering,
snabbskissning samt skisstilar.
Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika
vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av
begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik,
bildretorik och grafisk funktionsanalys.
Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och
korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia.
3
Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt
layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och
praktik.
Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som
material och olika papperstypers användningsområden.
Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och
färgskrivare.
Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och
utskriftshantering.
Ledarskap och organisation, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i
organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en
organiserad verksamhet.
Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det
behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras
resurser.
Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå
uppsatta mål av olika karaktär.
Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en
organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och
resultat.
Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation
till frågor om demokrati och genus.
4
Matematik 2b, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Taluppfattning, aritmetik och algebra
Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
Metoder för beräkningar vid budgetering.
Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och
algebraiska begrepp.
Begreppet linjärt ekvationssystem.
Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med
ekvationslösning.
Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i
samband med lösning av andragradsekvationer.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och
andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
Geometri
Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet,
kongruens och vinklar.
Samband och förändring
Egenskaper hos andragradsfunktioner.
Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och
nollställe, med och utan digitala verktyg.
Sannolikhet och statistik
Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från
undersökningar, inklusive regressionsanalys.
Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive
standardavvikelse.
Egenskaper hos normalfördelat material.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala
medier och verktyg.
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra
ämnen.
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
5
Musikproduktion 1, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik.
Medier för spridning av musikaliska produktioner.
Koppling och styrning av ljudutrustning vid inspelningar och scenframföranden.
Grundläggande ljuddesign och teknik vid livemusik.
Rumsakustik och ljudlära.
Planering och genomförande av ett musikaliskt produktionsprojekt i samarbete
med andra, till exempel vid inspelning av sång eller av akustiska eller elektriska
instrument.
Lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt.
Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning,
arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.
Psykologi 1, 50 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens
och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och
tankar.
Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår
sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och
bearbetar information.
Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska
förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas
tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser
och krishantering.
6
Psykologi 2a, 50 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina
egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom
livet i samspel mellan arv och miljö.
Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I
samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och
ohälsa.
Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och
tankar.
Rätten och samhället, 100 poäng
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på
offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet
för mänskliga rättigheter.
Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt
processförfarande.
Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.
7