Sexualitet ur ett modern psykodynamiskt perspektiv VT 2013

Comments

Transcription

Sexualitet ur ett modern psykodynamiskt perspektiv VT 2013
Valbar kurs
Sexualitet ur ett modern psykodynamiskt perspektiv VT 2013
Omfattning: 7,5 Hp
Kursledare och examinator: Charlotta Björklind
Syfte: Är sexualitet fortfarande centralt i modern psykodynamisk psykoterapi? Vilken är
sexualitetens roll i psykopatologin? Hur ser vi idag på individens psykosexuella
utveckling? Finns det ett relevant modernt psykodynamiskt perspektiv på homo- och
bisexualitet, på transsexualitet? Är begrepp som penisavund, kastrationsångest och
perversion fortfarande användbara och försvarbara? Finns det en modern psykodynamisk
kunskap om kvinnlig sexualitet, om sexuell identitet och genus?
Sexualiteten har som bekant haft en avgörande och central roll i den psykoanalytiska
teoriutvecklingen ända sedan Freuds dagar. Dagens psykodynamiska teori- och
metodutveckling ligger i många avseenden långt från förra sekelskiftets Wien och Freuds
ursprungliga tankegångar, och sexualitetens roll i den moderna teorin och praktiken
diskuteras flitigt inom den psykodynamiska sfären. Parallellt med att den
psykodynamiska teorin och behandlingen utvecklats, förändrats och förgrenats under de
senaste 100 åren, har samhället förändrats på flera genomgripande sätt. Vid första
anblicken skulle man kunna tänka att sexualitet numera inte är så tabubelagt eller
problematiskt som tidigare och att sexualitetens roll för vår inre dynamik har minskat.
Såväl sexuella praktiker som en problematisering av människors sexuella identitet
diskuteras öppet och ofta. Stämmer detta? Hur kan vi använda våra teorier för att
resonera om det? Vilken plats har sexualiteten i terapirummen – och i de moderna
teorierna?
Lärandemål:
-
Kunna förstå och redogöra för olika psykodynamiska teorier kring sexualitet.
Kunna redogöra för och resonera kring olika samtida pdt-perspektiv på
sexualitetens roll i psykopatologi.
Kunna resonera kring och problematisera sexualitetens betydelse och för det
psykoterapeutiska arbetet och den psykodynamiska kliniska vardagen.
Kunna redogöra för en mer samtida psykodynamisk syn på den psykosexuella
utvecklingen.
Kunna resonera kring och implementera dessa teorier på sitt eget kliniska
tänkande och använda egen klinsk erfarenhet i förståelsen av teorierna.
Kunna använda sina psykodynamiska kunskaper för att resonera kring
sexualitetens och den sexuella identitetens betydelse i dagens samhälle.
Lärandeaktiviteter:
Texterna närläses på egen hand. Om antalet anmälda studenter överstiger fem, anordnas
seminarier då vi diskuterar litteraturen gemensamt. Alternativt, vid färre antal anmälda,
skriver studenterna reflektioner utifrån varje läsavsnitt och mailar kursledaren, för
feedback.
Kursen examineras sedan med ett individuellt fördjupande paper på 2500 ord.
Preliminär litteratur:
Kan komma att ändras – även i diskussion med studenterna!
Breen, D (1993) The gender conundrum: contemporary psychoanalytic perspectives on femininity and
masculinity. London: Routledge.
Fonagy, P, Krause, R, Leuzinger-Bohleber, M (eds) (2006) Identity, gender, and sexuality. London: Karnac
Books.
Harding, C (20XX) Sexuality: psychoanalytic perspectives. London: Routledge.
Matthis, I (ed) (2002) Dialogues on sexuality, gender, and psychoanalysis. London. Karnac Books.
White, K & Schwartz, J (2007) Sexuality and attachment in clinical practice. London: Karnac Books.
Vissa artiklar tillkommer!
Examination
På kursen ges endast betygen Godkänd, och Underkänd. För betyget godkänt krävs aktivt
deltagande i seminarier, alternativt inlämning av samtliga skriftliga reflektioner.
Därutöver skriver studenten individuellt ett paper max 2500 ord som med ett eget anslag
redogör för och problematiserar hur läsandet av kurslitteraturen.
Inlämning av paper 30/5.