Uspjeh aktivnih pojedinaca Limski kanal otvoren za ribiče

Comments

Transcription

Uspjeh aktivnih pojedinaca Limski kanal otvoren za ribiče
www.cel.hr/kanfanar
specijalni
dodatak
4
razglednice
starog
Kanfanara
broj 36 • Siječanj 2014. • Godina XV.
PRVIH GODINU DANA UDRUGE UMIROVLJENIKA
Uspjeh aktivnih pojedinaca
ZAŠTITA I KORIŠTENJE LIMSKOG KANALA
Limski kanal otvoren za ribiče?
VELIKI DOGAĐAJ ZA STANOVNIKE OPĆINE
Kanfanar bogatiji za ljekarnu
VIJESTI
Kanalizacija
ide dalje
P
ri kraju su radovi na izgradnji kanalizacije
Marići. Ugovorena vrijednost radova je
više od 1.700.000 kn. U sklopu tih radova
rekonstruirat će se javna rasvjeta, vodoopskrpa
i elektroopskrba kao i uvijek kad su veliki javni
komunalni radovi posrijedi te će se preasfaltirati
prometnice. Nakon toga ove godine slijede radovi
u naselju Burići a potom i u naselju Maružini.
Badnjak u Kanfanaru
T
radicionalno blagdansko druženje u
organizaciji Općine Kanfanar pod nazivom
“Badnjak u Kanfanaru“ održalo se po već
ustaljenom običaju, na Badnjak, u utorak
24. prosinca u Domu mladih. U veselom
druženju mještani su se oprostili s godinom
na izmaku, zajednički podijelili radost Božića
i pripremili se za dolazak Nove 2014. godine.
Pripremljena su božićna nemrsna jela:
bakalar, pasutice i maneštra sa slancom i
fritule. Za dobro raspoloženje pobrinuo se
glazbeni gost Davor Terzić. Bila je ovo još
jedna prilika za druženje svih žitelja Općine
Kanfanar.
Poklon bonovi i paketi
O
pćina Kanfanar je povodom božićno novogodišnjih blagdana dodijelila poklon bonove
i pakete svim umirovljenicima, nezaposlenima s evidencije Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, članovima seoskih poljoprivrednih domaćinstvima bez mirovine i korisnicima
socijalnih prava. Za realizaciju navedenih blagdanskih poklona Općina je osigurala 80
tisuća kuna.
ISSN 1332-9324 • Izlazi 3 puta godišnje • Broj 36 • Siječanj 2014. • Godina XV • Izdavač: Općina Kanfanar • www.kanfanar.hr
Za izdavača: Sandro Jurman • Urednik: Dragan Ogurlić • Surađivali u ovom broju: David Meden, Dalibor Bastijančić, Emanuel Červar, Sandra
Orbanić, Rino Čekić, Ivan Ban, Zoran Burić • Naslovnica: obradio David Meden • Grafičko oblikovanje: Ivica Oreb, Studio oblik, Rijeka
• Tisak: Zambelli, Rijeka • Naklada: 900
2
KANFANARSKI LIST
Nove plave i žute posude za
selektivno zbrinjavanje otpada
O
pćina Kanfanar je nabavila posude
za selektivno zbrinjavanje otpada,
840 komada, odnosno po dvije za 420
domaćinstava na području Općine. Radi se
o kantama za prikupljanje korisnog otpada
– plave kante su za papir i karton, a druge,
žute za plastiku.
U plavu kantu se smije odlagati novinski i
uredski papir, časopisi, katalozi, prospekti,
bilježnice, papirnata i kartonska ambalaža
i najlon) a ne smije se odlagati tetrapak
ambalaža, plastificirani papir, metalizirani
papir, zauljeni papir i fotografije.
U žutu kantu će se odvajati plastična i
metalna ambalaža. U žute kante se smije
odlagati ambalaža deterdženta, ambalaža
šampona,
ambalaža
prehrambenih
proizvoda, limenke, konzerve, metalni
poklopci i tetrapak a ne smije se odlagati
ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari,
ambalaža sprejeva, ambalaža boja i lakova
te plastične igračke.
Žute kante će se odvoziti svake srijede
a plave svaki utorak. Odvoz će vršiti
Komunalni servis d.o.o. Rovinj.
Božićno-novogodišnji
koncert uz Roženice
Na svaku kantu će se nalijepiti upute
o sadržaju mogućeg odvojenog otpada i
crveno-bijele floroscentne signalne trake.
- Razlog takvog odabira je taj što se takav
otpad najviše stvara u domaćinstvima,
rekao nam je općinski načelnik Sandro
Jurman. - Općina ove posude poklanja
svojim građanima, drugdje se kupuju. Cilj
je zbrinjavati što više korisnog otpada da
bi u konačnici ostatak komunalnog otpada
bio što manji, jer sutra će se cijena odvoza
otpada i zbrinjavanja plaćati isključivo
prema komunalnom otpadu pa je ovo
doprinos Općine i pomoć građanima da
praktički na vrijeme krenemo sa selektivnim
zbrinjavanjem otpada da bismo sutra plaćali
manju cijenu. Pomoć je svakako u tome da
je posude nabavila Općina, a ne da su ih
građani morali kupovati sami.
Vrijednost ove investicije je 125.000 kn,
od čega je Općina kandidirala ovaj projekt
prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i dobila od njih 40 posto
sredstava.
S. Bastijančić
Općina sufinancira nabavku
udžbenika, putne troškove i
smještaj u domovima
O
pćina je usprkos svim financijskim
problemima u javnom sektoru uopće
i u okruženju, i ove godine sufinancirala
nabavku udžbenika i školskog pribora
učenicima osnovnih škola. U školskoj
godini 2013/14. škola broji 139 učenika;
učenicima nižih razreda dodijeljen je
novčani bon u vrijednosti od 300 kuna, a
učenicima viših razreda u vrijednosti 400
kuna, za kupnju udžbenika i školskog
pribora.
M
ješoviti pjevački zbor Roženice iz Pazina
bio je gost tradicionalnog božićnonovogodišnjeg koncerta u subotu 28. prosinca
u župnoj crkvi Svetog Silvestra u Kanfanaru.
Božićno-novogodišnji koncert organizirala je
Udruga Dvegrajci uz pokroviteljstvo Općine
Kanfanar.
Općina Kanfanar je možda i jedina ili
među prilično rijetkima koja sufinancira
razliku putnih troškova srednjih škola,
onu razliku koju ne sufinancira država,
tako da je svim srednjoškolcima Općine
Kanfanar prijevoz besplatan. Također,
sufinancira se izvanredni prijevoz
srednjoškolaca s područja Prekodrage
do Kanfanara s obzirom da ne postoje
redovne linije kojima bi oni mogli putovati
na toj relaciji, i otkuda dalje putuju u
svoje škole.
Nastavlja se i pomoć srednjoškolcima
koji su smješteni u učeničkim domovima,
kojima će Općina Kanfanar nastaviti
sufinancirati smještaj u iznosu od 1/3
mjesečne opskrbnine.
KANFANARSKI LIST
3
POLITIKA
REZULTATI LOKALNIH IZBORA
Sandru Jurmanu
rekordnih s 93,9
posto glasova
Rekordna plebiscitarna podrška - načelnik Sandro
Jurman
U
svibnju su održani redovni lokalni
izbori za članove predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, i općinske načelnike,
gradonačelnike i župane te njihove
zamjenike. Žitelji Općine Kanfanar birali
su načelnika Općine Kanfanar, članove
Općinskog vijeća Općine Kanfanar, župana
Istarske županije te članove Skupštine
Istarske županije, na uobičajenih 5
Lista HSLS-a je u izborima za Vijeće osvojila osam mandata, IDS dva, a HDZ jedno
vijećničko mjesto
biračkih mjesta, u Kanfanaru, Marićima,
Sošićima, Mrganima i Baratu.
U Kanfanaru se za čelno mjesto
kandidirao samo aktualni načelnik Sandro
Jurman (HSLS), dobivši gotovo 94 posto
glasova, za svoj drugi mandat, što je ujedno
najveći rezultat u Republici Hrvatskoj.
Lista HSLS je u izborima za Vijeće osvojila
osam mandata, IDS-u su ostala dva, a
HDZ-u jedno vijećničko mjesto.
U
četvrtak, 13. lipnja 2013. godine,
konstituirano je Općinsko vijeće Općine
Kanfanar. Ovo je šesti saziv Općinskog vijeća
od nastanka Općine Kanfanar 1993. godine,
a sačinjava ga 8 vijećnika HSLS-a, i to: Marko
Jelenić, Sebastijan Marić, Dean Rabar, Karla
Sošić, Rino Čekić, Silvano Ive, Arian Marić te
Goran Prenc koji mijenja izabranog načelnika
Sandra Jurmana kojemu mandat miruje po
sili zakona, zatim 2 vijećnika IDS-a, i to
Anton Modesto i Silvano Burić, i 1 vijećnik
HDZ-a Mario Sošić.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
Kanfanar, koju je otvorio Ivan Alerić iz Ureda
državne uprave, održana je u potpunom
suglasju triju stranaka koje imaju svoje
vijećnike - HSLS-a, IDS-a i HDZ-a. Iako je
HSLS nadmoćno pobijedio na izborima,
izborivši osam mandata, IDS dva i HDZ jedan,
na međustranačkom dogovoru utvrđena je
podjela tri čelna mjesta u vijeću.
Jednoglasno je za predsjednika vijeća
izabran Marko Jelenić iz HSLS-a, a zamjenici
će mu biti Mario Sošić iz HDZ-a i Anton
Modesto iz IDS-a.
Čestitavši vijećnicima nakon položene
prisege novi-stari načelnik Sandro Jurman je
pozvao sve vijećnike da nastave konstruktivnim
radom, što je bila karakteristika i dosadašnjeg
saziva. Posebno je izrazio zadovoljstvo sa
postignutim međustranačkim konsenzusom
oko konstituiranja Vijeća, pozvavši sve
vijećnike da se dijalog i suradnja nastave
tijekom cijelog mandata, i da glavna stranka
u Općinskom vijeću bude svima Općina
Kanfanar i dobrobit njenih građana.
DRŽAVNI REFERENDUM O BRAKU 1. PROSINCA
Za 56 posto,
Protiv 43,3 posto
G
rađani Općine
Kanfanar su se
u nedjelju 1. prosinca
odlučili većinom Za na
referendumsko pitanje
“Jeste li za to da se
u Ustav Republike
Hrvatske unese
odredba po kojoj je
brak životna zajednica
žene i muškarca?”. Za
je zaokružilo 56 posto
glasača, dok je protiv
bilo 43,3 posto, što
je donekle očekivan
rezultat.
4
KANFANARSKI LIST
Marko Jelenić (HSLS)
Mario Sošić (HDZ)
TRI STRANKE U OPĆINSKOM PARLAMENTU
Konstituiran
šesti saziv
Općinskog vijeća
Rino Čekić (HSLS)
Dean Rabar (HSLS)
Općinsko vijeće Općine Kanfanar (2013.-2017.)
gornji red: Anton Modesto, Mario Sošić, Marko Jelenić, Sandro Jurman (načelnik), Arian Marić, Goran
Prenc, Silvano Burić
donji red: Rino Čekić, Dean Rabar, Sebastijan Marić, Karla Sošić, Zoran Černja (zamjenik načelnika),
Silvano Ive
Sebastijan Marić (HSLS)
Anton Modesto (IDS)
Goran Prenc (HSLS)
Karla Sošić (HSLS)
Arian Marić (HSLS)
Silvano Burić (IDS)
Silvano Ive (HSLS)
KANFANARSKI LIST
5
KOMUNALNE VIJESTI
TEMATSKA SJEDNICA: ZAŠTITA LIMSKOG KANALA
Limski kanal bit će
otvoren za ribiče?
Novim pravilnikom će se vjerojatno dozvoliti sportski ribolov s obale, s
najviše dva štapa i dnevnim ulovom do pet kilograma ribe, i pokušati
regulirati korištenje Limskog kanala za sportsko-rekreacijske aktivnosti,
prvenstveno u veslanju i kajaku, informirao je vijećnike Zahtila
N
ovosti oko upravljanja zaštićenim
područjem Limskog kanala, o čemu je
govorio ravnatelj Nature Histrice Elvis Zahtila,
bili su glavna tema sjednice kanfanarskog
vijeća u studenom 2013. Propitujući sadašnji
i budući režim zaštite Lima, izlaza na more
Kanfanarštine, vijećnici su dobili informaciju
da bi se u kanalu mogao dopustiti sportski
ribolov.
- Poznato je da je Limski kanal zaštićen kao
ribolovni i prirodni rezervat. Uz pomorsku
policiju, režim zaštite su kontrolirali ribarska
inspekcija i inspekcija za zaštitu prirode.
Sada je zaštita objedinjena u Ministarstvu
zaštite okoliša i prirode, pa se izrađuje novi
pravilnik o korištenju kanala. Po uzoru na
režim u drugim nacionalnim parkovima i
zaštićenim područjima, vjerojatno će se
dozvoliti sportski ribolov s obale, s najviše dva
štapa i limitiranim dnevnim ulovom od pet
Elvis Zahtila,
ravnatelj Nature
Histrice
kilograma ribe, obradovao je vijećnike Zahtila.
Najavio je i da će se pravilnikom regulirati
korištenje Limskog kanala za sportskorekreacijske aktivnosti, prvenstveno u veslanju
i kajaku.
- Najvećim uspjehom u gospodarenju
Limskim kanalom smatram premještanje
štandova na plato iza obale, čime je
oslobođen pogled na kanal. Na plato još treba
Konačno dovršeno
proširenje groblja Kanfanar
O
vim proširenjem dobivena je nova
21 grobnica, krenula je i prodaja
grobnica jer su one već spremne za ukop,
a u 2014. godini će se betonirati raster
grobnih mjesta i dobit će se 112 novih
grobnih mjesta koje će također krenuti
u prodaju po dovršetku izgradnje betonskog rastera grobnih mjesta. Investicija proširenja groblja vrijedna je preko
400.000 kuna, s time što su donirani
zemljani radovi iskopa i za ovo proširenje
doniran je kamen od strane Kamen Pazina, pa je praktičko vrijednost tih radova
i veća. A kako je Općina prije nekoliko
godina kupila i zemljište, onda je jasno
da se ovdje radi o značajnoj komunalnoj
investiciji.
Premještanjem štandova na plato iza obale
oslobođen je pogled na kanal
KANFANARSKI LIST
dovesti struju i time poboljšati uvjete rada za
štandere, rekao je Zahtila.
Zahtila je najavio da je u planu i uređenje
neprikladne ceste na ulazu u kanal, a
načelnik Sandro Jurman je najavio da će se
u uređenje ceste uključiti i Općina Kanfanar.
Ravnatelj Nature Histrice, Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Istarske županije, upoznao je
vijećnike da je pristanište na Vrhu Lima dobilo
status luke javnog prometa, a upravljanje je
preuzela porečka Lučka uprava. Planirano
je uklanjanje divlje postavljenih pontona
i gradnja novoga van plaže, na koji će se
moći vezati čamci stanovnika koji gravitiraju
Limu. U sastav luke vjerojatno će ući i manje
pristanište kod Piratske pećine.
- Ostaje problem dotrajalog pročistača
otpadnih voda, a budući da imamo puno
zaštićenih područja i tek osam rendžera, koji
su u Limskom kanalu od 8 do 17 sati, nismo
u mogućnosti spriječiti noćno kampiranje, pa
ćemo o tome izvještavati turističku inspekciju,
rekao je Zahtila.
Općinski vijećnici su pitali i može li Natura
Histrica ograničiti uzgoj ribe i školjaka,
masnoće koje se pojavljuje zbog hranjenja,
ostavljanje rabljene oprema i bačvi uz obalu
i na pučini. Zahtila je odgovorio da Natura
Histrica nema na to utjecaj, jer upravlja
prirodom van pomorskog dobra, šest metara
od obale. Bačve koje onemogućuju ulaz plovila
se inače postavljaju na granice područja koje
je pod koncesijom.
Ministrica Mrak Taritaš
u Općini Kanfanar
M
inistrica graditeljstva i prostornog
uređenja Anka Mrak Taritaš posjetila je u srpnju središte Istarske županije, a
potom i Općinu Kanfanar. U Pazinu se ministrica sastala s istarskim županom Valterom Flegom i njegovim suradnicima, a glavna tema razgovora bila je legalizacija i velik
broj predanih zahtjeva u Istarskoj županiji.
U sklopu svog posjeta Istri ministrica je
posjetila i poduzeće Kamen d.d. Pazin.
Nakon obilaska njihove pilane u Pazinu,
ministrica je posjetila eksploatacijsko polje
u kamenolomu “Kanfanar jug”, koji je najproduktivniji kamenolom arhitektonskograđevnog kamena u RH. Uz vodstvo pazin-
6
Izrađuje se novi pravilnik o korištenju kanala
skog Kamena ministricu Mrak Taritaš je
u kamenolomu “Kanfanar jug” dočekao i
načelnik Općine Kanfanar Sandro Jurman,
koji je gošći predstavio našu općinu.
VELIKI DOGAĐAJ ZA MJEŠTANE OPĆINE
Kanfanar dobio ljekarnu
Više umrlih nego
novorođenih
Napokon u ljekarničkoj mreži - Kanfanarci u novoj ljekarni
Ljudi više neće morati po lijekove putovati u Žminj ili Pazin, ili moliti susjede
i prijatelje da im nabavljaju lijekove u Rovinju i Savičenti, kaže dr. Kremenić
U
Kanfanaru je 9. lipnja otvorena
ljekarna, čime je Kanfanar dobio
sadržaj koji je prema ocjenama žitelja
naše općine bio na samom vrhu prioriteta i
potreba. Prostor ljekarne nalazi se na Trgu
Marka Zeljka a ljekarna je u vlasništvu
zagrebačke
zdravstvene
ustanove
za
ljekarničku djelatnost “Farmacia”.
Radno vrijeme ljekarne usklađeno je s
radnim vremenom kanfanarske ambulante
opće medicine, tako da ponedjeljkom,
srijedom i petkom radi ujutro od 7,00 do
15,00 sati, utorkom i četvrtkom je otvorena
popodne od 12,00 do 20,00 sati, te
subotom od 8,00 do 13,00 sati. Značajan je
ovo događaj, osobito za starije sumještane,
koji će od sada biti u mogućnosti sve svoje
zdravstvene potrebe rješavati u Kanfanaru,
praktički na jednom mjestu.
Želja svih dosadašnjih vlasti
- Otvaranje ljekarne velika želja svih
dosadašnjih općinskih vlasti, rekao nam
je načelnik Općine Sandro Jurman. - Iako
formalno ne udovoljava po broju stanovnika
da uđe u ljekarničku mrežu, Općina je
podržavala nastojanja da se Kanfanar uvrsti u
ljekarničku mrežu, imajući u vidu udaljenosti
ljekarni u okruženju, postojanju ambulante
opće medicine u Kanfanaru, pa i na turizam
i pogone TDR-a. Drugi veliki problem je bio
prostor, kojega Općina praktički nije imala
u svojem vlasništvu za ponuditi pa smo na
neki način pokušavali biti spona između
vlasnika poslovnih prostora i zainteresiranih
subjekata za ljekarnu. Sa zadovoljstvom
mogu reći da smo i tome uspjeli, i doveli
jedan jako bitan sadržaj za Općinu Kanfanar,
i to u prostoru koji je dugo bio izvan funkcije.
Tako da smo sada dobili urednu zgradu do
Veliki pomak nabolje - dr. Vilim Kremenić
općine, s obzirom da je sanirana i fasada, a
time i puno ljepši izgled same place i na njoj
jedan značajan sadržaj. Znači, tri značajne
stvari u jednoj.
Na naše pitanje da li su u ljekarni ipak
ovisni o prometu, Jurman odgovara:
- Sigurno da će biti ovisni o prometu,
ali prema razgovorima koje smo imali sa
Farmacijom, ljekarničkom ustanovom iz
Zagreba, tvrtkom koja je u vlasništvu Atlantic
grupe, prvih godinu dana je nekakav grace
period, odnosno uzeli su si u zadatak da se
nametnu na tržištu i da privole kupce da se
usmjere na ovo prodajno mjesto. Prostor je
lijep, velik, dobro opskrbljen, i ima svega,
čak se čini da su dosta jeftiniji nego što
su to inače ljekarne u manjim mjestima u
okruženju.
Apoteka je potreba
Mjesni liječnik dr. Vilim Kremenić naročito
se obradovao novoj ljekarni, jer će sada
pacijenti napokon do svojih lijekova doći bez
putovanja u druga mjesta.
- Apoteka je i potreba jer, ipak, stanovništvo
U Kanfanaru ima blizu petsto
stanovnika starijih od 65 godina.
Recimo da se pokazuje jedan lagani
pomak što se tiče nataliteta, međutim,
još uvijek je omjer umrlih i novorođenih
u korist ovih prvih. Možda se nešto može
napraviti u korist poticaja mladima, ali
za to je svakako potreban novac. Mali su
i poticaji za novorođeno dijete, ali ono
što je najgore je neizvjesnost radnog
mjesta. Tu su mladi srezani do kraja, to
je problem svih, cijele države, ne samo
naše općine, objasnio je dr. Kremenić
depopulacijski problem koji tišti mnoge
Općine pa tako i kanfanarsku.
je relativno staro, rekao je dr. Kremenić. Problem je otići u ljekarnu, znate, a do
sada su građani Općine Kanfanar odlazili u
potragu za lijekovima po čitavom okruženju,
počev od Žminja, Savičente, Rovinja i Sv.
Lovreča, od 15 do 20 km. Baš smo prije neki
dan pričali supruga i ja, ona radi u Pazinu
u HZZO-u, kako je zapravo problem otići iz
Kanfanara u Pazin na radno mjesto. Nema
prijevoza, ili je loš, i skup. Znači za istu
razdaljinu, za 17 km u Zagrebu plaćate 15
kuna, a ovdje - 45 kuna. Tako da, svaka stvar
koja omogućava ljudima lakši život je hvale
vrijedna. Tako i ta apoteka. Ljudi više neće
morati po lijekove putovati u Žminj ili Pazin,
ili moliti susjede i prijatelje da im nabavljaju
lijekove u Rovinju i Savičenti.
Vidim da su u ljekarni jako dobro
opskrbljeni, odmah nabavljaju lijekove, često
imaju akcije za ono što nije na listi lijekova,
tako da mislim da su se vrlo lijepo postavili.
Mislim da nisu previše ovisni o prometu, ali
radili su i projekcije na temelju podataka o
broju pacijenata, ljudi koji gravitiraju ovom
dijelu... Gledajte, od recepture se nikada
nitko nije obogatio, međutim, tu ima puno
drugih proizvoda koji su sasvim sigurno
zanimljivi i potrebni stanovništvu. A čini
mi se da su mnogi čak i jeftiniji nego u
okruženju.
KANFANARSKI LIST
7
REPORTAŽA
OSNOVNOŠKOLCI U ZIMSKOM KAMPU 2014.
Upoznaj Slavoniju
da bi je više volio
Posljednju večer boravka u Slavoniji ugostili smo svoje domaćine
zajedno s djecom koja su boravila u ljetnom kampu u Balama i uz
pjesmu i tamburaše proveli ugodnu i lijepu večer
Jutro na bazenima novog dijela Daruvarskih
toplica
U
spješno je završen drugi po redu
zimski kamp za osnovnoškolce s
područja općine Kanfanar u organizaciji
Općine Kanfanar i Društva Naša djeca
Kanfanar i u suradnji s Općinom Rešetari.
Djeca su u Slavoniji boravila šest dana, od
6. do 11. siječnja 2013. godine.
Grupa od 25-oro djece u pratnji 5 voditelja
krenulo je put Slavonije u ponedjeljak 6.
siječnja u ranim jutarnjim satima. Putovanje
je proteklo u dobrom raspoloženju uz
pjesmu i zabavu.
U Rešetarima su nas dočekali naši domaćini
načelnik Zlatko Aga i predstavnici Društva
Naša djeca Rešetari. Na zajedničkom
ručku dogovorili smo aktivnosti tijekom
našeg boravka u Slavoniji, a nakon toga
uputili smo se u Cerničku Šagovinu (Općina
Cernik, kod Nove Gradiške) u već nam dobro
poznati dom. Sobe su od 3 do 6 ležaja s
kupaonicama, kuhinjom, blagavaonom
te prostorima za društvene igre, zabavu i
animaciju, kao i sportske terene.
Po dolasku uslijedilo je uređenje prostora
za boravak, igru i druženje, razmještaj
po sobama, ali i podjela obaveza na vrlo
demokratski način izvlačenjem papirića sa
imenima.
Šetnja Daruvarom
Naši domaćini su se potrudili da nam tijekom cijelog boravka bude
zanimljivo i dinamično
Na bazenima Daruvarskih toplica
Drugog dana boravka posjetili smo
Slavonski brod, prošetali tamošnjom
utvrdom, posjetili muzej tamburica, te
se dobro zabavili u CineStaru uz film o
dinosaurima i obavezne kokice. Dan je
završio zajedničkom večerom u pansionu
“As” u Rešetarima s našim domaćinima,
gdje smo i dočekali našeg načelnika Sandra
Jurmana.
Uslijedio je posebno dinamičan i
atraktivan dan koji smo proveli u Daruvaru.
Jutro smo proveli na bazenima novog
dijela Daruvarskih toplica, gdje se redovito
oporavlja najbolji hrvatski skijaš Ivica
Kostelić, uživajući u kupanju i igri. Nakon
ručka prošetali smo gradom, a nakon
toga posjetili ranč s konjima, magarcima,
jelenima i veprovima.
U CineStaru u Slavonskom Brodu pogledali smo film o dinosaurima
8
KANFANARSKI LIST
Naši domaćini upoznali su nas s novim
mjestima u općinama Rešetari i Cernik,
te smo tako posjetili osnovnu školu u
U Muzeju tamburica bilo je zanimljivo vidjeti
kako se izrađuje taj instrument
Vožnja kočijom, i to smo probali
U prostorima Općine Rešetari
Adžamovcima iz koje smo se kočijama
odvezli do Brđana. Svi smo se okušali i u
jahanju.
Načelnik općine Rešetari Zlatko Aga
primio je djecu u prostorima Općine,
gdje su zajedno sa načelnikom Sandrom
Jurmanom sudjelovali u radio emisiji Radija
Nova Gradiška.
Tri nogometne utakmice
U vrijeme boravka u Slavoniji kanfanarski
mladi nogometaši odigrali su tri utakmice,
od čega dvije u dvorani, a jednu na glavnom
stadionu u Cerniku. Uz podršku navijačkog
dijela ekipe naoružanog transparentima i
rekvizitima, naši nogometaši pokazali su
svoju spretnost i kvalitetu, ali i herojsko
držanje u utakmicama protiv starijih
suparnika.
Osim ovih izleta i aktivnosti u našem domu
bilo je puno dobre zabave uz originalnu
modnu reviju, kviz, projekciju filma,
te društvene i sportske igre, ali i radne
aktivnosti.
Posljednju večer boravka u Slavoniji
ugostili smo svoje domaćine zajedno s
djecom koja su boravila u ljetnom kampu
u Balama i uz pjesmu i tamburaše proveli
ugodnu i lijepu večer.
Povratak kući protekao je u dobrom i
Zajedničko druženje uz pjesmu i tamburaše
Posjetili smo ranč s konjima, magarcima, jelenima i veprovima
veselom raspoloženju s puno dojmova i
uz već tradicionalno završno zaustavljanje
u Rijeci sa željom da se ovakve aktivnosti
nastave.
U
očekivanju
dolaska
prijatelja
iz
Rešetara na ljetovanje, jedno veliko hvala
Općini Rešetari, Društvu Naša djeca
Rešetari i Općini Cernik na gostoprimstvu
i prijateljstvu.
S. Orbanić
Ekipa Kanfanara odigrala je utakmicu na glavnom stadionu u Cerniku
KANFANARSKI LIST
9
OPĆINA
NAGLASCI IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
LISTOPAD
Smanjen,
ali stabilan
proračun
Izmjene PP-a
stvaraju uvjete za
razvoj
J
Prema tempu ostvarivanja prihoda i rashoda
općina iskazuje likvidnost, ali je Proračun za 2013.
svejedno smanjen za približno milijun kuna
ednoglasno je prihvaćena dopuna odluke
o izmjenama i dopunama Prostornog
plana općine, čime su stvoreni preduvjeti za
daljnji razvoj. Izmjene su inače pokrenute
zbog usklađivanja kanfanarskog s Prostornim
planom Istarske županije, potom i s Planom
područja posebnih obilježja Limski zaljev
i Limska draga. Prilikom izrade dopuna
plana razmatrati zahtjevi zainteresiranih
gospodarskih subjekata i poljoprivrednika,
a ima i onih koji bi ulagali i u krizi, pa se
očekuje da će izmjene plana pridonijeti
novom investicijskom ciklusu.
Prilikom izmjena plana ispravit će se
neke greške i razmotriti zahtjevi građana za
promjenom granica građevinskih područja,
ali samo ako je moguća zamjena površina.
Županijskoj skupštini predloženo je
imenovanje liječnika Vilima Kremenića za
mrtvozornika na području općine.
SRPANJ 2013.
STUDENI
Za
poljoprivredu
godišnje
79.000 kn
Viši komunalni doprinos za gradnju
O
dlukom Općinskog vijeća promijenjen
je komunalni doprinos za gradnju na
Kanfanarštini. U prvoj zoni, koja obuhvaća
industrijsku i poslovne zone, doprinos je
zbog stimuliranja investitora ostao isti, 25
kuna po prostornom metru. U drugoj zoni, u
Kanfanaru i Limskom kanalu, doprinos se s
13 povećava na 22 kune.
Za treću zonu, koja obuhvaća sva ostala
naselja na području općine, komunalni
doprinos s 9 raste na 16 kuna po kubiku.
Komunalni
doprinos
za
legalizaciju
bespravno izgrađenih građevina ostat će
13 i 9 kuna. Nove cijene komunalnog
doprinosa vrijedit će od početka 2014.
godine. Odlukom je povećan i rok za
plaćanje komunalnog doprinosa pa je
isti moguće platiti u roku od 18 mjeseci
umjesto dosadašnjih godinu dana.
Doprinos, koji se plaća prilikom gradnje
novih i nadogradnje starih građevina,
zadnji put je reguliran još 2004. godine.
U međuvremenu izmijenjen je Zakon o
komunalnom doprinosu, a izmijenile su se
mnoge okolnosti i regulativa koja uređuje
funkcioniranje lokalne samouprave. Prihod
od komunalnog doprinosa namjenski se troši
na izgradnju infrastrukture, nerazvrstanih
cesta i ulica, javne površine, javne rasvjete
i groblja.
Bez obzira na promjenu cijena komunalnog
doprinosa, u Općini Kanfanar je i dalje
komunalni doprinos višestruko manji nego
u općinama u okruženju.
PREGLED JEDINIČNE VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA (KN/M3)
U SUSJEDNIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
O
pćinsko vijeće usvojilo je program
potpore poljoprivredi od 2013. do
2015. godine. Na taj način stvoreni su
preduvjeti da se potpore u poljoprivredi
isplaćuju i u prijelaznom razdoblju do
2015. godine a nakon ulaska RH u EU gdje
su inače potpore poljoprivredi zabranjene.
Tako je u ovogodišnjem proračunu i
projekcijama za iduće dvije godine za
poticanja poljoprivrede planirano je utrošiti
79 tisuća kuna. Kao domaćin smotre
istarskog goveda Općina će najviše, 40
tisuća kuna, utrošiti za subvencije uzgoja
ove autohtone pasmine, čime osigurava
njihov nastup na Jakovlji.
10
KANFANARSKI LIST
OPĆINA
BALE
I ZONA
II ZONA
III ZONA
IV ZONA
V ZONA
138,28-130,00 120,00-128,00
100,00-120,00
85,00-100,00
70,00-80,00
OPĆINA
SV. LOVREČ
80,00
60,00
(posebno Kuće za odmor 100,00)
OPĆINA
SVETVINČENAT
60,00
50,00
40,00
OPĆINA
TINJAN
80,00-85,00
30,00-35,00
(poslovne zgrade 40,00 i 15,00)
OPĆINA
VRSAR
138,00
100,00
OPĆINA
ŽMINJ
36,00-61,00
28,00-48,00
GRAD
ROVINJ
90,00-138,00
70,00-120,00
(posebno Legalizacija 80,00)
PROSINAC
UDRUŽENI PO EUROPSKI NOVAC ZA PROJEKTE
Smanjen proračun
Općine Kanfanar
O
Osnovana Lokalna akcijska
grupa Rovinjštine
pćinsko vijeće Kanfanara je jednoglasno
prihvatilo
rebalans
ovogodišnjeg
proračuna, koji se s 11,8 smanjuje na 10,9
milijuna kuna. Planirani proračun neće biti
ostvaren jer nije dobivena planirana potpora
Hrvatskih voda za gradnju kanalizacije,
umanjena je donacija za uređenje Dvigrada, a
zbog izmjena prostornog plana nisu ostvareni
prihodi od prodaje nekretnina.
-
Zbog umanjena proračuna nisu ugroženi
naši programi, od gradnje komunalne
infrastrukture do socijale. Ove smo godine
dovršili proširenje kanfanarskog groblja,
gradimo kanalizaciju za Mariće i Buriće,
asfaltirali smo nerazvrstane ceste u Šorićima,
Mrganima, Ladićima, Žuntićima i Kanfanaru
i ostvarili druge manje projekte. Ipak, zbog
krize koja ne popušta smanjit ćemo donacije
udrugama za pet posto, a nećemo ni isplatiti
božićnice djelatnicima Općinske uprave i
Limske drage. Najprije je potrebno iscrpiti
sve mogućnosti štednje unutar rada općine
te sačuvati davanja prema građanima što još
uvijek uspijevamo, rekao je načelnik Jurman.
PROSINAC 2
77 priključenja na
kanalizaciju
N
akon višemjesečnih priprema i
nekoliko radionica u organizaciji
AZRRI-ja i Grada Rovinja te Općina Bale,
Kanfanar i Žminj, 2. srpnja održana je
osnivačka i izborna skupština Lokalne
akcijske
grupe
Rovinjštine.
Pozivu
organizacijskog odbora odazvalo se stotinjak
budućih članova te predstavnici osnivača
– Grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i
Žminj. Predstavnik AZRRI-ja Igor Jurčić
obrazložio je ciljeve osnivanja ove udruge
koju čine jedinice lokalne samouprave,
poduzeća, udruge, poljoprivrednici, ribari,
obrtnici, iznajmljivači soba i apartmana i
drugi, naglasivši da će se na taj način, uz
pomoć sredstava Europske unije, ubrzati
razvoj ruralnih područja i realizirati mnogi
vrijedni projekti.
U Hrvatskoj je već osnovano pedesetak
LAG-ova, a u Istri će ih biti sedam, bez Pule
koja se ne ubraja u ruralno područje. Slijedi
izrada Lokalne razvojne strategija LAG
Rovinjštine, a nakon toga i kandidiranje za
financijska sredstva Fonda za ruralni razvoj
EU preko našeg nadležnog ministarstva.
LAG bi ukoliko zadovolji uvjete natječaja
mogao već u startu dobiti 450.000 kuna.
Koliko će ubuduće uspjeti dobiti sredstava
ovisit će o programima i projektima članova
LAG-a.
Na osnivačkoj skupštini LAG-a Rovinjštine
za predsjednicu je izabrana Martina Čekić
Hek iz Grada Rovinja a za dopredsjednika
je izabran Željko Plavčić iz Općine Žminj.
Izabran je i Upravni odbor od 9 članova,
u kojem je član ispred Općine Kanfanar
pročelnik Emanuel Červar, te Nadzorni
odbor LAG-a u kojem je načelnik Sandro
Područje LAG-a
Emanuel Červar (lijevo) član je Upravnog odbora
LAG-a
Jurman. Na skupštini je usvojen Satut LAG
Rovinjštine i donesena Odluka o pokretanju
postupka za upis u Registar udruga. Pošto
slijedi ubrzani posao oko izrade Lokalne
razvojne strategije, zainteresirani članovi
udruge i ostali građani mogu se sa svojim
pitanjima, prijedlozima i sugestijama javiti
predstavnicima LAG-a u Rovinju, Balama,
Kanfanaru i Žminju.
K
omunalno poduzeće Limska draga i
općina su u 2013. godini izdali 77
suglasnosti za priključenje na kanalizaciju.
Domaćinstvima koja su već uplatila naknadu
vratit će se polovica iznosa da ne bi bili u
neravnopravnom položaju s onima koji će
biti oslobođeni tih davanja. Kanfanarska
općina je jedina u županiji koja je postupila
na ovaj način, a domaćinstva i poslovni
subjekti koji se priključuju na kanalizaciju
imat će vjerojatno jednu od najmanjih
naknada na zbrinjavanje otpadnih voda domaćinstva 2 a teška industrija 20 kn po
utrošenom kubiku vode.
Zbog usklađivanja sa zakonskim propisima
a nakon provedenog natječaja koncesija
za pročišćavanje otpadnih voda pripala je
Tvornici duhana Rovinj.
Osnivačka skupština u Rovinju
KANFANARSKI LIST
11
OPĆINA
KRATKE VIJESTI
Povlašten ulaz u Colone i San
Polo
Zahvaljujući suradnji i dogovoru Općine
Kanfanar s poduzećem Mon Perin d.o.o.
Bale, stanovnici Općine Kanfanar i proteklo
su ljeto mogli pod povlaštenim uvjetima na
kupanje u baljanske kampove Colone i San
Polo. Uz predočenje “Bale friend” kartice
imali su pravo neograničenog broja ulazaka
u kampove, ali i niz drugih pogodnosti
te popusta u mnogim trgovačkim, ugostiteljskim i uslužnim objektima u Balama.
Ovo je samo nastavak dobre suradnje
između Općine Kanfanar i naših susjeda
iz Bala.
Komemoracija za rujanske žrtve
Komemorativnim skupom obilježena je
70. obljetnica najvećeg masovnog stradavanja na Kanfanarštini u 2. svjetskom
ratu. Predstavnici Općine Kanfanar i
Udruge antifašističkih boraca i antifašista
Rovinjštine, te mještani i svjedoci tih
događanja, su polaganjem vijenca i minutom šutnje pred spomen pločom u Ulici
16. rujna odali počast 26-orici domoljuba
sa područja Kanfanara koje su zbog
odmazde strijeljali njemački vojnici 16.
rujna 1943. godine. Vijenac je položen i
na kanfanarskom groblju gdje je pokopana
većina žrtava u zajedničkoj grobnici.
LEGENDA 16. rujan.jpg
Posjet Domu za starije i nemoćne
u Rovinju
Općinski načelnik Sandro Jurman i
načelnikov suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb dr. Vilim Kremenić posjetili su
koncem 2013. Dom za starije i nemoćne
osobe Domenico Pergolis u Rovinju.
Tradicionalni blagdanski posjet Domu bio
je prilika da predstavnici Općine Kanfanar
porazgovaraju sa ravnateljicom Mirjanom
Banko Filipaj i suradnicama o uvjetima
smještaja u Domu i radu ustanove, nakon
čega su posjetili štićenike Doma s područja
naše Općine, kojih je trenutno četvero.
Posjetu vodstva Općine naši se sumještani
uvijek razvesele. Raspitivali su se za
novosti u općini, kao i za mnoge prijatelje
koje sada rjeđe viđaju. Načelnik je svima
uručio prigodne poklone i zaželio im puno
zdravlja.
DEVETODNEVNIM PROGRAMOM OPĆINA KANFANAR
PROSLAVILA 20. ROĐENDAN
Općina s jasno
izraženim
identitetom
U 20 godina dokazali smo da je osnivanje naše općine bilo
opravdano te je gotovo nemoguće usporediti Kanfanarštinu
prije dva desetljeća i danas. Stoga svima koji žele reformu
lokalne samouprave poručujem da je ona nužna, ali ne
ukidanjem općina i gradova bez ikakvih kriterija, već na temelju
ekonomske logike i rezultata rada, rekao je načelnik Jurman
O
pćina Kanfanar bogatim je i
raznovrsnim programom obilježila
Dan Općine i 20 godina postojanja
Općine. Program, koji je trajao čak devet
dana, započeo je tradicionalnim susretom
pjesnikinja Marijada u Maružnima, koji se
održao 10. jubilarni put. Dana 22. rujna
DVD Kanfanar organizirao je vatrogasni
susret na kojem je promovirao svoje novo
vozilo, a gosti iz Italije održati su tom
prigodom i vatrogasnu vježbu. Istog dana
s place je startala 5. MTB biciklijada kroz
Općinu Kanfanar, koju organizira BK AXA.
U utorak 24. rujna u suradnji sa Društvom
Naša djeca organiziran je već tradicionalni
i uvijek atraktivni program za djecu. Ona
su do sada letjela balonom, bila na karting
stazi i jahala konje, a ovoga puta je za njih
pripremljen atraktivan izlet brodom Limskim
kanalom i posjet Romualdovoj pećini.
Idućeg dana STK Kanfanar organizirao
je po prvi puta stolnoteniski turnir i to
u tri kategorije: dječji, za rekreativke i
za rekreativce. Dana 26. rujna u Galeriji
Malenica otvorena je u organizaciji
Općina Kanfanar i Udruge Dvegrajci
Djeca na izletu brodom i ispred Romualdove špilje
12
KANFANARSKI LIST
izložba fotografija „Kanfanar na starim
razglednicama“, a tom prilikom bilo je
prilike čuti i kraće predavanje o povijesti
našega kraja. Petak 27. rujna bio je
rezerviran za tradicionalni teniski turnir
parova, a subota za dobru zabavu; folklorni
susret „Dan KUD-a Dvigrad“ na kojem su uz
naš KUD Dvigrad sudjelovali i KUD Drežnik
iz Slavonije, Udruga Điran sa otoka Ugljana
i KUD Svetvinčenat. Po završetku folklora
Kanfanarce su zabavljali Alfa time band i
popularni Dražen Zečić.
U nedjelju 29. rujna na streljani u
Sošićima susreli su se lovci i gađali u leteće
mete. U ponedjeljak 30. rujna upravo na
dan kada je prije dvadeset godina Općina
Kanfanar osnovana služena je Sveta misa,
a u Domu mladih održana Svečana sjednica
Općinskog vijeća.
Dva desetljeća Općine Kanfanar
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća,
održanom u Domu mladih, obilježeni su
ne samo Dan općine i blagdan sv. Sofije,
zaštitnice Dvigrada, već i 20. obljetnica
osnivanja Općine Kanfanar.
Općinske plakete
Istragrafici, Vikingu i
Križmaniću
Marije po deseti put u Maružinima
Otvarajući sjednicu predsjednik vijeća
Marko Jelenić zahvalio je svima koji
su u protekla dva desetljeća doprinijeli
razvoju Kanfanarštine, posebno svojim
prethodnicima Ivanu Puharu, pok. Mariju
Pučiću, Sandri Orbanić, Josipu Antončiću
i Antonu Modestu, koji je, uz Gracijana
Sironića, Marija Červara i Sandra Jurmana,
obnašao i dužnost općinskog načelnika.
- U 20 godina dokazali smo da je osnivanje
naše općine bilo opravdano te je gotovo
nemoguće usporediti Kanfanarštinu prije
dva desetljeća i danas. Stoga svima koji žele
reformu lokalne samouprave poručujem da
je ona nužna, ali ne ukidanjem općina i
gradova bez ikakvih kriterija, već na temelju
ekonomske logike i rezultata rada, ustvrdio
je načelnik Jurman.
Smatra da kanfanarska općina ima
jasno izražen identitet. “Prometno smo
središte Istre, na našem području djeluju
za hrvatske pojmove velika poduzeća, ali
i brojni mali poduzetnici. Imamo najveću
dosad izgrađenu solarnu elektranu u zemlji
i kamenolome od čijeg se kamena gradi po
cijelome svijetu. Imamo visok komunalni i
društveni standard te natprosječnu skrb za
najmlađe i socijalno potrebite”, u kratkim je
crtama Jurman skicirao općinu, koju vodi u
drugom mandatu.
Nećemo propustiti šanse
Jurman je najavio da će Općina i dalje
ustrajati na niskom lokalnom poreznom
opterećenju, planskim pretpostavkama
i infrastrukturnim zahvatima, kojima je
i do sada bila poželjna destinacija za
gospodarske investicije.
- I u krizi postoji zanimanje za realizaciju
značajnih gospodarskih te turističkih
projekata na našem području, i znam da
nećemo propustiti te šanse. Optimist sam i
Na sjednici je načelnik Sandro Jurman
podijelio ovogodišnja općinska priznanja.
Plakete za gospodarska dostignuća
dodijeljene su Istragrafici i restoranu
Viking, a primili su ih direktor Enis
Kancelir i vlasnik Vili Matošević. Malu
plaketu za sportska dostignuća dobio je
Mauricio Križmanić.
Restoranu Viking u Limskom kanalu
dodijeljena je Mala plaketa Općine za
doprinos gospodarskom i turističkom
razvoju
općine.
Restoran
obitelji
Matošević svoja je vrata otvorio daleke
1964. godine, zapošljava 12 stalnih i
10 sezonskih djelatnika, a gosti su ga
prepoznali po kvalitetnoj mediteranskoistarskoj kuhinji.
Malu plaketu za svoje će izvanredne
sportske rezultate dobiti i Mauricio
Križmanić, Kanfanarac koji je već
godinama vodeće ime na hrvatskoj
trekking sceni. Primjerice, prošle je
godine pobijedio na utrci 100 milja Istre,
prvoj takvoj organiziranoj u Istri, održanoj
u travnju.
Plaketa Općine ove godine, za izvanredne
rezultate i osobite uspjehe u radu, pripada
poduzeću Istragrafika. Posluje od 1956.
godine, a 2006. se, nakon pet desetljeća,
iz Rovinja preselila u Kanfanar. Danas
je u toj tvornici zaposlen značajan broj
Kanfanaraca, a Istragrafika je među
mještanima omiljena i prepoznata po
svom donatorstvu.
zato što ćemo u nastojanjima za poboljšanje
uvjeta života te realizaciju razvojnih
projekata imati punu podršku svih naših
gospodarstvenika, ustanova, organizacija
civilnog društva, ali i svih žitelja općine,
zaključio je Jurman.
Kanfanarcima je u ime Županije čestitke
uputila zamjenica župana Giuseppina
Rajko. Na svečanoj sjednici prikazan je
novi promidžbeni videouradak sa zračnim
snimcima Kanfanarštine.
Uzvanici i gosti na Danu Općine
U glazbenom dijelu programa nastupio
je sastav gunjaca Štrace iz Roča, koji su u
Kanfanar donijeli dašak sjeverne Istre.
KANFANARSKI LIST
13
RAZGOVOR
RESTORAN VIKING U LIMSKOG KANALU, KOJI DANAS VODI VILI MATOŠEVIĆ,
SLAVI 50 GODINA POSTOJANJA
Pola stoljeća Vikinga
Jedan od najboljih
istarskih restorana,
obiteljski restoran Viking
u Limskom kanalu,
dobitnik je ovogodišnje
Male plakete Općine za
doprinos gospodarskom i
turističkom razvoju općine
U 2014. godini slijedi nova
prekretnica restorana;
nakon turističke sezone
idemo u kompletno
renoviranje kako bismo
ponudu proširili i na
smještaj po sistemu
bed&breakfast, najavljuje
Vili Matošević
14
KANFANARSKI LIST
O
va 2014. godina je 50-ta godina
postojanja Vikinga, a poklopilo se
s tim da je i 50-godišnjica braka
mojih roditelja Amalie i Alfia, govori nam
Vili Matošević, vlasnik restorana Viking
naglašavajući i time utemeljenost limskoga
restorana na obiteljskoj tradiciji.
- Počelo je to tamo 1964. u četvrtom
mjesecu. U početku se zvalo samo
“Gostionica”, dok se ovdje nije počeo
snimati film “Dugi brodovi” s Ricardom
Vidmarkom u glavnoj ulozi. Kad su ovdje
završili sa snimanjem, gostionica je dobila
ime “Viking”. I naravno, uvijek je kasnije
bilo pitanje: zašto? Pa su neki to povezivali s
izgledom uvale, norveškim fjordom, premda
ovo nije fjord... Ime je ipak zaživjelo. Ali je
istina da je ime restoran dobio po filmu.
Ispočetka, mama mi je pričala, bila su
četiri stola, osam stolica. Nudili su pedoće
(dagnje), pršut, vino i rakiju svoju, kruh koji
su doma pekli, oštrige i nešto ribe što se
lovilo, ukupno sedam artikala. Uvijek su bile
dagnje i kamenice na repertoaru, prstaci u
ono vrijeme kad je bilo dozvoljeno...
Školjaka je uvijek bilo. Naime, ovdje je
oduvijek uzgajalište, ono što je poznato
- od 1400-te godine. Prvo uzgajalište
školjaka koje je zapisano bilo je u vlasništvu
padovanske biskupije, kaže Matošević.
Viking širi ponudu i na smještaj
Koje su bile granične godine, prekretnice
u postojanju restorana?
- Prekretnica je bila raspad Jugoslavije,
ja sam taman završio školu 1990. godine,
sjeća se Vili. - Moglo je biti svašta, kasnije
pamtim i odlazak na ratište, a 1995. smo
sve srušili i napravili restoran kakav je sada.
Vjerojatno je 2014. nova prekretnica, kad
ulazimo u nove investicije nakon turističke
sezone. Idemo u kompletno renoviranje kako
bismo ponudu proširili i na smještaj. Sada
toga nemamo. Moji roditelji su mogućnost
smještaja imali od početka sedamdesetih
do 1986., ako se ne varam, u staroj kući su
imali četiri-pet soba.
Zahvaljujući pokoljenjima, a rekao bih
i zakonima bivše države od kojih prvi
datira iz 1954. godine, ovo područje je
ostalo netaknuto i zaštićeno. Bivša Općina
Rovinj je u svojoj revnosti i strogosti
čak i pretjerivala, zabranjivali su čak
i rekonstrukcije. Dolaskom Republike
Hrvatske i Općine Kanfanar pomalo se i ovo
područje revitalizira, neke stvari su ponovno
dopuštene, pa ćemo tako i mi smoći snage
proširiti našu ponudu i dograditi kapacitete
za smještaj. Za nas je to veliki iskorak,
jedna prava prekretnica.
Matošević: Imamo tradiciju
ostalu od roditelja, imamo
iskustvo, živimo tamo, mi
ne trčimo biti broj jedan,
biti čak u prvih deset,
čemu to služi? Život je
nešto drugo. Onaj tko se
silom trudi doći na prvo
mjesto često izgori kao
meteorit, nakon godinu
ili dvije. Mi naprosto
želimo biti dobri u onom
ambijentu u kojem živimo,
znači na Limu
50 godina zajedno - mama Amalia, tata Alfio Matošević i prijatelj Sergio Valić na harmonici
Ne trčimo biti broj jedan
Koji je to presing stalno biti među prvih
deset istarskih restorana?
- Presing pomalo i jest, ali ako je cilj
nekome biti prvi onda je to sigurno jako
naporno. Ali, ako je cilj biti dobar, pa uspiješ
biti i veoma dobar, onda to nije tako strašan
presing. To je naša priča. Imamo tradiciju
ostalu od roditelja, imamo iskustvo, živimo
tamo, mi ne trčimo biti broj jedan, biti čak
u prvih deset, čemu to služi? Život je nešto
drugo. Onaj tko se silom trudi doći na prvo
mjesto često izgori kao meteorit, nakon
godinu ili dvije. Mi naprosto želimo biti
dobri u onom ambijentu u kojem živimo,
znači na Limu. Kod nas se ne dolazi na
tartufe, zna se u čemu smo mi dobri. Ako ja
želim na tartufe, otići ću u Buzet. Kamo ću
jesti fuže? U Žminju! Gdje idem na pedoće?
Na Lim, naravno.
Znači, nema tartufa. Ni pizza.
- Naravno, ima i takvih zahtjeva. Ali, mi
smo identitet gradili na morskim jelima. I
jedino gdje popuštamo je po pitanju istarskih
jela. Maneštra, fuži sa kokoškom, ili kad
netko baš zaželi nešto istarsko. Unazad
jedno deset godina bio je veliki pritisak da
uvedemo tartufe u ponudu restorana. Mama
je još bila u kuhinji, pa smo se dogovorili
da pokušamo s tartufima prvo za nas, za
osoblje, da vidimo da li se to nama sviđa.
Nakon nekoliko dana smo odustali. To nije
bilo to, naprosto nije bilo onog okusa kao u
Momjanu, na primjer.
Osjećaj koji daruješ gostu
I zato, zaključuje Matošević, filozofija je
radiš ono što najbolje znaš, i radiš na način
kao da s druge strane sjedi tvoje dijete. Ne
treba tu neke mudrolije, treba stručnosti i
educirano osoblje. Naš je zadatak da se gost
osjeća opušteno, ugodno, i da zadovoljan,
sit i neopterećen ode iz restorana. To je
ugostiteljstvo. To je osjećaj koji daruješ
gostu. To se i ne može naplatiti.
Koji je onda recept za uspjeh kod gostiju?
- Neki gosti više vole školjke, neki ribu,
a neki lignje, čak i meso. Naravno da
namirnice moraju biti svježe, jer to su
namirnice živog porijekla, nema govora da
se može koristiti nešto iz dubokog leda. Ako
Vili Matošević:
Filozofija je da u
svom ambijentu
radiš ono što
najbolje znaš
Pitaju nas i za boškarina. Jednostavno,
to ne radimo. Mišljenja sam da ga treba
nuditi u ograničenim količinama i ne uz
more. Inače, kad nas tako pitaju za neke
specijalitete koje ne nudimo, mi rado gostu
objasnimo gdje to u Istri može probati,
pokažemo mu na karti, pošaljemo ga tamo.
Mi pizze ne radimo. Nemamo ni peć za to,
uostalom.
KANFANARSKI LIST
15
RAZGOVOR
Dio osoblja Vikinga
Oni koji su osjetili krizu, njih
više u restoranu nema. Istina
je da su Talijani u krizi, ali
došli su Rusi, ponovo su
otkrili Hrvatsku. Uvijek je
to tako. Novac nije nestao,
samo se premjestio. Na
nama je da naučimo i da se
prilagodimo...
Lim je sačuvan, takav treba i ostati
su k tome i začini svježi i tek ubrani i ako
je kuhar raspoložen, rijetko kad će gost biti
nezadovoljan. To uvijek funkcionira, bilo da
su u pitanju, ribe, školjke ili meso. Ako je
sve dobro napravljeno, usprkos tome dojam
može pokvariti neko jeftino maslinovo ulje
na stolu.
Tko je onda u Istri, po Vama, konstanta u
ugostiteljstvu?
- Recimo da je to gospodin Trošt u Vrsaru,
u marini, i hotel-restoran Milan u Puli.
Trude se ljudi, žive s time, i to se vidi.
Što je Vama najdraže pojesti?
- Ono što je najjednostavnije. Maneštra
svakako, ali osobno obožavam paštu i rižu.
I samo sa dvije do tri namirnice unutra,
Pohvale Općini
Moram posebno naglasiti korektan odnos
s Općinom Kanfanar, ne samo sa ovom
garniturom, nego i onima prije nje.
Suradnja s Općinom nam je jako bitna.
Površinom je to veća općina a s tako
malo stanovnika - koje je imalo tu sreću
da su rukovodstva Općine do sada bila
više-manje na visini. Nakon 20-ak
godina vide se golemi rezultati: tu je
odvodnja otpadnih voda, kanalizacija,
pročišćivač, sređene zemljišne knjige,
ceste, industrijska zona i ulaganja gospodarstva - uspjeli su na primjer zainteresirati jedan TDR da se preseli ovamo...
Čak ako se i postavi to pitanje, ja ne bih
nikada ukidao jednu općinu kakva je
Kanfanar, iz jednog jedinog razloga: da
bude kao primjer ostatku Hrvatske kako
bi jedna općina trebala funkcionirati.
16
KANFANARSKI LIST
četvrta je već previše. Ja sam za jednostavna
jela, bez puno obrade.
Ima li nešto što ne volite?
- Ima. I to ono po čemu smo najpoznatiji.
Kamenice. Dva-tri puta sam želio probati,
dođe do grla i ne ide dalje. Nema šanse.
Tako da ja kamenicu nisam u životu
progutao. Isto kao i moja mama. Ona bi ih
otvorila 400-500 na dan ali ih okusiti nije
mogla.
Kad stalni gost kaže “Zbogom”
Da li se osjeća kriza u džepovima
potrošača, tj. gostiju?
- Oni koji su osjetili krizu, njih više u
restoranu nema. Istina je da su Talijani u
krizi, ali došli su Rusi, otkrili su ponovo
Hrvatsku. Uvijek je to tako. Novac nije
nestao, samo se premjestio. Na nama je da
naučimo, da se prilagodimo... Nećemo više
toliko pričati talijanski, više ćemo govoriti
ruski. Naš šef sale je odličan u ruskom,
naprosto mu ide.
Kad su Talijani bili platežno moćni,
naročito je funkcionirao vikend turizam,
a boom je bio kad je izgrađen Ipsilon;
tada nam je dolazilo mnogo Talijana i
Austrijanaca. Pogotovo na proljeće, kad su
dani već malo duži. Bilo je primjera da iz
Milana dođu na ručak, i još istu večer se
vrati u Milano. 550 kilometara u jednom
smjeru. To mi je bilo za nevjerovati.
Imate i stalne goste?
- Imamo, dakako, stalne goste, oni koji
dolaze još od osamdesetih. Na žalost, oni
stariji pomalo odlaze. Žao ti je kad čuješ
da ovaj fali, pa onoga više nema, ili kad
ti jave iz inozemstva da će doći bez toga
i toga. Lijepo je imati stalne i stare goste,
ali kad čuješ takve stvari onda ti je žao. Ne
možeš pobjeći od emocionalnog vezivanja
za čovjeka i ljude. Nedavno je došao jedan
stari gost, nije izgledao baš najbolje, i kaže:
“Slušaj, došao sam iz bolnice pozdraviti vas
još jednom jer vjerojatno se više nećemo
vidjeti.” I tako je i bilo.
Pitanje vizije
Koliki je broj stalno zaposlenih u Vikingu?
- Stalno je zaposlenih 11, a ljeti nas bude
20-ak. To je cijeli pogon. Da nas samo
vidite kako se sa svih strana skupljamo
poslijepodne na ručku. Ljeti smo slobodni
od jedan poslije ponoći do sedam ujutro.
Čak i objekt poprima neke žive osobine iz
te naše energije. Tu su još i dobavljači, nije
ih velik broj jer su probrani i uglavnom su s
juga Istre.
Da, sveukupno se vrti veliki novac, ali se
puno i ulaže u sirovine i u ljude, pa je sve
slično onoj poslovnici o “puno dima a malo
vatre”. To nije samo kod nas i nije samo u
Hrvatskoj. To je zakon posla, ako ga radiš
pošteno.
Kako vidite razvoj djelatnosti u narednih
pet šest godina?
- To je vječno pitanje vizije. Ali sada nam
je cilj proširiti ponudu na smještaj. U planu
je nekih petnaestak soba, dva do tri ležaja
po sobi, po sistemu bed & breakfast. S
druge strane, Lučka uprava je odlučila ići
u širenje i rekostrukciju obale i pristaništa,
postavit će se nova rasvjeta, u planu je i
renoviranje ceste. Naravno, u ugostiteljstvu
je jako bitna lokacija, kao i kod nekretnina.
I zato sam jako optimističan u pogledu
ovog dijela Limskog kanala i protoka ljudi,
no međutim, osnovna stvar je da se sačuva
priroda. Što god da se radi, priroda se mora
čuvati.
FEŠTE
U BUBANIMA PRVI PUT OBILJEŽEN SV. MARTIN
Kontražani u Martinju
P
ovodom blagdana Sv. Martina, 11.
studenog 2013., a uz kojeg su crkvicom Sv. Martina na malom brežuljku blizu
mjesta Bubani mještani tog malog mjesta
vezani, odlučili su po prvi put krstiti mlado
vino.
Usprkos kiši, biskupa su “vinskog”
mještani velikog srca toplo dočekali i u
podne krenuli od konobe do konobe krstiti mlado vino. Vinska je misa ušla u svaki
konobu, svako je vino imalo kuma i svaka
je bačva dobila pomazanje uljem. Kušalo se
vino prije i poslije krštenja da bi “nečistivi”
bio oslobođen grijeha. Svaki je domaćin
ugostio misionare a pokora mu je uz bakalaj
i fritule lakše pala.
Uzorci svakog krštenog vina uzeti su za
degustaciju a pobjednik je proglašen nakon zajedničke večere. Tako da je zlatnu
medalju osvojila malvazija Mira Čekića a
srebro je pripalo Brunu Sošiću, svi su ostali uzorci bili brončanog sjaja. Dogodine
krštenje planiramo obogatiti degustacijom
maslinovog ulja i ugostiti i ostale ljubitelje
dobre kapljice našeg kraja.
Vinska je misa ušla u svaki konobu
Mns. Biskup “vinski”
Marićanska
fešta
U
subotu 20. srpnja u Marićima je
ponovo organizirana lani obnovljena
Marićanska fešta. Program su otvorili
boćari s turnirom u trojkama, na kojem
je nastupilo šest boćarskih ekipa iz naše
općine. U “bošćici” uslijedile su dječje
igre, prepoznatljive za feštu u Marićima.
U organizaciji Biciklističkog kluba AXA
upriličena je biciklistička MTB utrka –
Marići XC. Revijalna veteranska rukometna
utakmica između nekadašnjih ljutih rivala
Marići i Kanfanara odigrala se u večernjim
satima, nakon čega je prisutne zabavljao
Provin band, uz bogatu ponudu jela i pića.
Zanimljive dječje igre prepoznatljive su za feštu u
Marićima
Bubanska
fešta
U
Boćari su se natjecali u trojkama
Biciklistička mountain bike utrka – Marići XC
subotu 3. kolovoza organizirana je
još jedna ljetna fešta, tradicionalna Bubanska fešta. Kroz dan je odigran
tradicionalni “zatvoreni” boćarski turnir na
kojem nastupaju Bubanci gdje god da se
nalaze. Navečer je uslijedila zabava uz Trio
Emanon, te iće i piće.
KANFANARSKI LIST
17
VATROGASCI
AKTIVNOSTI DVD-a KANFANAR U 2013. GODINI
Novi Mercedes u
voznom parku DVD-a
Povodom obilježavanja Dana Općine Kanfanar članovi DVD-a Kanfanar
prigodnom su vježbom predstavili novo vozilo vrijedno 15.000 eura, koje
će osnažiti njihov vozni park
U kolovozu je kod mjesta Vidulini gorjelo 5 hektara hrastove šume. Rovinjski vatrogasci i dragovoljci iz Kanfanara požar su lokalizirali i ugasili
za vatrogasca. Dodijeljene su zahvalnice,
spomenice i brončane medalje članovima
koji su najviše pridonijeli razvoju vatrogastva
u Kanfanaru, dodijeljena su i rješenja za 7
novih promoviranih vatrogasaca.
Teretana u vatrogasnom domu
U listopadu je na prijedlog vatrogasne
inspekcije, koja je za svog nadzora pohvalila
organizaciju kanfanarskog DVD-a, usvojena
je odluka o poslovima i broju profesionalnih
vatrogasaca u rovinjskoj Javnoj vatrogasnoj
postrojbi, čiji je osnivač i Općina Kanfanar.
Također, DVD Kanfanar počevši od
21. listopada 2013. pruža mogućnost
korištenja profesionalne teretane koja
se nalazi u vatrogasnom domu DVD-a
Kanfanar. Teretanu su zajednički opremili
DVD Kanfanar i Općina Kanfanar koja je
sudjelovala s pola sredstava za nabavku
sprava, te sada ima 13 sprava s utezima i
3 sprave za kardio vježbanje. Dok ne izgradi
još jedan prostor teretana se nalazi u garaži
vatrogasnih vozila.
Kanfanarski vatrogasci s novim vozilom
V
Krenuli smo od ideje da prostor bude
funkcionalan i koristan, i došlo se do toga
da je to jedan sadržaj koji u Kanfanaru
nedostaje i koji bi mogao biti ljudima
zanimljiv i interesantan, mišljenja smo u
DVD-u.
eć jedanaest godina DVD Kanfanar
djeluje aktivno na području Općine
Kanfanar a i šire. Nakon što je
povodom 10. godišnjice na Dan Općine
Kanfanar otvoren novi vatrogasni dom u
2013. godini kupljeno je i navalno šumsko
vozilo Mercedes Unimog.
U 2013. godini DVD Kanfanar je imao
16 intervencija on čega tri šumska požara,
jednu tehničku intervenciju u prometu,
jedno traganje za nestalom osobom te razna
osiguranja povodom biciklijada, vatrometa i
sl.. Sve su intervencije uspješno završene.
Odrađeno je mnogo radnih akcija čišćenja i
opremanja vatrogasnog doma te je prokrčen
jedan vatrogasni put.
Na aktivnostima 2.500 sati
Pripadnici DVD-a Kanfanar odradili su
mnoge vatrogasne vježbe, i to najviše na
vatrogasnom poligonu u Rovinjskom selu
(vježba unutarnje navale sa izolacionim
aparatima, izvlačenje povrijeđene osobe,
vježbe samoizbave s prvog i drugog kata
sa sistemom izbave vatrogasca, vježbe
gašenjem
pjenilom,
gašenje
požara
automobila, požar stambenog dijela sa
vanjskom navalom sa upotrebom izo. aparata
itd). Osim vježbi članovi DVD Kanfanar su
Teretana smještena u DVD-u ima 13 sprava s
utezima i 3 sprave za kardio vježbanje
odslušali razna vatrogasna predavanja u
organizaciji JVP Rovinja i DVD-a Kanfanar.
U 2013. godini, gledano sveukupno,
vrijeme koje su utrošili članovi DVD-a
Kanfanar na aktivnostima je 2.500 sati. Za
Dan Općine Kanfanar upriličena je svečana
sjednica na kojoj je izvršena primopredaja
kupljenog vatrogasnog vozila Mercedes
Unimog na kojeg je postrojba DVD-a
Kanfanar jako ponosna. Kolege vatrogasci iz
Italije odnosno iz Općine Ruffre di Mendola
predvođeni njihovim načelnikom koje smo
ugostili prikazali su vježbu s ljestvama.
Također su na svečanoj sjednici predstavljeni
nove članice i članovi vatrogasci koji su
završili obuku u proljeće te dobili uvjerenja
U 2013. godini DVD Kanfanar je imao 16 intervencija
18
KANFANARSKI LIST
Korištenje teretane vršit će se na temelju
plaćanja članarine, a za žitelje Općine
Kanfanar će ona iznositi 100 kuna
mjesečno, što je popularna cijena za ovakav
sadržaj. Termini korištenja teretane će biti
utorkom i petkom od 18:00 do 20:00 sati.
Za informacije i plaćanje mjesečne
članarine obratiti se može u ured Turističke
zajednice (Trg Marka Zelka 3) ili na mob:
099/2155007.
D. Bastijančić
Proljetno čišćenje okoliša
DOGAĐAJI
Kanfanar na starim razglednicama
Nastup Klape
Motovun u
Sošićima
S
veta Marija od zdravlja najveća je
vjerska svetkovina u naseljima Kontrade, u čiju je čast posvećena crkva u
Brajkovićima, a slavi se 21. studenog.
Nakon što već nekoliko godina nije nekim
posebnim događanjima obilježavana
Sveta Marija od zdravlja, prošle je godine dan nakon blagdana u školskoj dvorani područne škole u Sošićima upriličen
koncert klape Motovun. Klapa Motovun
jedna je od ponajboljih istarskih klapa,
osnovana 2003. godine i sada djeluje
pod umjetničkim vodstvom prof. Marka
Ritoše.
U
kanfanarskoj galeriji Malenica u
sklopu obilježavanja Dana Općine
Kanfanar
predstavljena
je
izložba
fotografija pod nazivom “Kanfanar na
starim razglednicama”. Dvadeset i dvije
fotografije datirane s početaka prošlog
stoljeća, vizualni su i autentični vremeplov
kroz povijest mjesta. Prikupljanje fotografija
omogućilo je nekoliko kanfanarskih donatora
slika - Mario Červar, Serđo Pokrajac i obitelj
pokojnog Petra Radovana, dok je najveći
dio fundusa u nastajanju otkupljen od
prof. Alda Klimana, i danas predstavljaju
solidan temelj za predstojeći stalni postav
u vlasništvu Općine Kanafanar.
Također, kako se imalo prigode vidjeti i
čuti, fotografije su nepotpisane i većim su
dijelom pribavljene iz tršćanskog Grafičkog
arhiva “Boegan”. Dio, kako se pretpostavlja, potpisuje Santo Tomsa, trgovac koji je
radio u dućanu na kanfanarskom placu do
1917. godine.
Zajedno s njima gost na koncertu bili
su i sastav Istria bend. Koncert je bio
konmcipiran u tri dijela – set pjesama a
capella klapskog pjevanja, zatim red zabavnih pjesama u izvedbi Istria benda,
a nakon toga završni set koji je razgalio
publiku – klapske uspješnice uz glazbenu
pratnju benda. Na samom koncertu skupilo se stotinjak posjetitelja – bila je to
izvrsna kulturna i zabavna večer u kojoj
su u prekrasnim izvedbama uživali i publika i izvođači.
Kanfanarština: Kraj sa najviše povijesnih gradina
U
organizaciji udruge Dvegrajci i Općine
Kanfanar u galeriji Malenica 20.
listopada održan je novi znanstveni skup o
povijesti Kanfanarštine. Predsjednik udruge
Anton Meden je za ovu prigodu predstavio
dvije nove gradine, koje je locirao i pridružio
ostalima, kojih je već 21. Riječ je o
gradinama Mekinjovac kod Mrgani i Žvenke
između Putini i Žunitići.
Darko Komšo, viši kustos i ravnatelj
Arheološkog muzeja Istre je istaknuo da je
tema njegovog predavanja obrada otkrića
neumornog Antona Medena, koji je na
lokaciji Kožnjak, kilometar jugoistočno od
Kanfanara, od kuda se prevozila zemlja za
proširenje kanfanarskog groblja, pronašao
preko 2.300 arheoloških fragmenata.
Analizirajući brojne nalaze, popraćene video
projekcijama, Komšo je ustvrdio da je riječ o
kremenim alatima, za čiju se izradu koristio
kamen koji se mogao naći na nekoliko
lokacija u Istri. Prema broju pronađenih
nalaza može se zaključiti da je na Kožnjaku
i Pećinovcu boravilo 50-tak osoba, pa je to
bila značajna naseobina toga doba, kada je
Istra imala tek 1.500 stanovnika.
Prof. dr. Slaven Bertoša je svoj ogled
posvetio starim dvigradskim legendama, u
kojima je pronašao brojne nelogičnosti. Dr.
Mario Sošić je istražio život Petra Studenca,
svećenika i dugogodišnjeg kanfanarskog
župnika, koji je uz Franju Glavinića
najpoznatiji u povijesti Kanfanara.
Profesor Marko Jelenić je obradio zanimljiv
segment povijesti Kanfanara na prijelazu iz
19. u 20. stoljeće. Pregledavajući knjige
umrlih, koje je precizno upisivao Nicolaus
Putich, ustanovio je da je i ovo područje
zahvatila
španjolska
gripa,
a
prema
knjigama umrlih može se vidjeti da je 1918.
u Kanfanaru, koji je u to vrijeme imao oko
1.500 stanovnika, umrlo triput više ljudi
nego prethodnih i kasnijih godina.
KANFANARSKI LIST
19
OP O
S
ĆR
I NT A
STRELJAŠTVO
Lovački parkur i trap
Sošići postali referentno mjesto za županijska natjecanja
S
treljački klub „SAGITAR“ bio je u
2013. domaćin prvenstva Istarske
Županije u gađanju letećih meta i
Županijskog prvenstva u Lovačkom trapu,
što predstavlja novu stranicu u životu kluba
i obnovljenog strelišta.
Tako je u Sošićima 8. lipnja 2013. god.
na strelištu za leteće mete S.K. „SAGITAR“
iz Kanfanara po prvi put u istarskoj Županiji
održano takmičenje u gađanju letećih
meta u disciplini „LOVAČKI PARKUR“.
Ta je disciplina najsličnija lovu jer mete
oponašaju let, pokret divljači (šljuke, fazana,
patke, prepelice, zeca…). Organizator
takmičenja bio je Lovački savez Istarske
županije a takmičili su se lovci i 7 lovnih
ureda Istarske županije. U konkurenciji 60ak pucača najbolji je bio Paolo Labinjan,
drugi Paolo Lakošeljac, a treći Pino Banko
Pino, dok je ekipno najbolji bio lovni ured
Poreča.
Na istom strelištu 1. rujna 2013. god.
održano je i 18. Županijsko prvenstvo o
„LOVAČKOM TRAPU“. Kroz cjelodnevno
takmičenje najmirniju ruku su imali
Eni Jugovac, Paolo Labinjan i Slobodan
Mraković, ekipno lovni ured Poreč. U
sklopu takmičenja bilo je i 10. natjecanje
lovaca kuhara u spremanju jela od divljači;
najbolje umijeće kuhanja pokazali su kuhari
lovnog ureda Poreč a za pražnjenje lovačkih
kotlića bili su zaduženi svi prisutni tako da
se zajedničko druženje nastavilo uz jelo,
čašicu i harmonike.
R. Čekić
Članovi SK “Sagitar”
1. OTVORENI BOŽIĆNI TURNIR U STOLNOM TENISU
Prilika za prva odličja
Turnir okupio više od 50 stolnotenisača i stolnotenisačica iz
klubova Poreča, Nove Vasi, Tara, Novigrada i Kanfanara
U
subotu 21.12.2013. godine u
sportskoj dvorani Osnovne škole
Petra Studenca i u odličnoj organizaciji
stolnoteniskog kluba Kanfanar, koji
je okupio više od 50 stolnotenisača i
stolnotenisačica iz klubova Poreča, Nove
Vasi, Tara, Novigrada i Kanfanara održan
je 1. Otvoreni Božićni turnir za početnike
i početnice te rekreativce. Turnir ovakvog
tipa bio je pravi “pogodak” jer su priliku za
odličja dobila djeca koja se bave stolnim
tenisom tek par mjeseci tako da je nekima
ovo bio ujedno i prvi turnir.
U kategoriji početnika prvo mjesto osvojio
je Andrea Maružin (Kanfanar) koji je u finalu
savladao sa 3-2 Karla Puniša (Poreč). Treće
mjesto podjelili su Ian Antonić i Matija
Jurman (oba Kanfanar).
U kategoriji početnica 1. mjesto osvojila
je Ema Tomišić koja je u finalu bila bolja
od Petre Haubich sa 3-1 (obje Kanfanar).
20
KANFANARSKI LIST
Županijska prvenstva okupljaju više desetaka
natjecatelja
20 natjecatelja koji se stolnim tenisom
bave od osnutka kluba 1. mjesto osvojio
je Sebastijan Marić (Kanfanar) koji je u
finalu pobjedio Korada Santinija sa 3-1.
Treće mjesto podjelili su Anton Modesto i
Dorijano Paulinić (oba Kanfanar).
U konkurenciji rekreativki 1. mjesto
osvojila je Antonietta Maružin koja je u
finalu bila bolja sa 3-1 od Ivane Černje
(obje Kanfanar). Treće mjesto podjelile
su Miranda Dimić (Kanfanar) i Ana Marija
Šajtoš (Poreč).
U konkurenciji parova, gdje su pravo
nastupa imali svi, prvo mjesto osvojio je
par Sebastijan Marić-Dorijano Paulinić koji
su u prelijepom finalu svladali par Branko
Jakovetić-Ana Marija Šajtoš sa 3-2. Treće
mjesto podjelili su parovi Zoran BurićKorado Santini i Toni Marić- Mauricio
Križmanić.
Treće mjesto podjelile su Emma Radović i
Petra Benčić (obje Kanfanar).
Najmlađi sudionici turnira bili su Branimir
Mandžuka iz Novigrada (2009. god.) i
Emma Radović iz Kanfanara rođena 2004.
godine.
U kategoriji rekereativaca koja je okupila
Po završetku turnira priređen je i
prigodan domjenak koji su priredili roditelji
članova stolnoteniskog kluba Kanfanar,
a prisutnima se obratio i načelnik Općine
Kanfanar Sandro Jurman, koji je čestitao
predesjedniku kluba Zoranu Černji i treneru
Branku Jakovetiću na odličnoj organizaciji
turnira i ustroju kluba s velikim brojem
djece i rekreativaca, te im poželio još puno
dobrih rezultata i uspjeha u njihovom radu.
MEĐUNARODNI BOĆARSKI TURNIR “ŠISTOVA”
Percani osvajači Barata
U
konkurenciji 64 para, zrmani Mario
i Goran Percan članovi Pule i
Rikarda Benčića, pobjednici su Otvorenog
međunarodnog boćarskog turnira “Šistove”
koji se već šestu godinu igra sa središte,
događanja u Baratu. U konkurenciji
poznatijih imena čak i iz samog vrha
svjetskog boćanja Percani su u osmini finala
“skinuli” europskog prvaka Lea Brnića i
Marina Miličevića. Potom su se obračunali
s pazinskim legendama Valterom Ivančićem
i Alenom Guštinom da bi u polufinalu
pobijedili renomirani par Rolanda Marčelju i
Marina Križmanića te u završnom susretu za
naslov pobjednika u istarskom finalu svladali
Petra Barliana i Vilima Lencovića, članove
pulskog prvoligaša. Barlian i Lencović su
samim ulaskom u finale također ostvarili
veliki uspjeh , a valja izdvojiti njihovu pobjedu
u četvrtfinalu nad Deanom Ikićem (Pula)
i Ivanom Lukšićem (Istra Poreč). Trećim
mjestom su se morali zadovoljiti Roland
Marčelja i Marino Križmanić koji su bez
borbe pobijedili Valtera Živolića i ozlijeđenog
Pobjednicima je uručena nagrada - odojak
Borisa Nadenića, članova Savičente.
Najboljim igračem turnira odlukom stručnog
žirija proglašen je Petar Barlian (Pula).
Z. Burić
VATERPOLO: PRIKODRAŽANI NA “DIVLJOJ LIGI” U ROVINJU
Baraćani drugi u vaterpolu
Ekipa je dobila naziv po najvećoj lokvi u Baratu, Baldinici, za koju igrači u šali kažu da je
matični bazen njihov kluba.
N
a rovinjskom Delfinu ovog je ljeta
održan 11. po redu amaterski
vaterpolski turnir “Divlja liga”. Igrači VK
BALDINICA iz Barata ostvarili su dosad
najbolji uspjeh od svog postojanja osvojivši
2. mjesto u konkurenciji 16 momčadi.
Zanimljivo je da ekipu Baldinice čine
igrači koji su rođeni ili su im roditelji rođeni
u Baratu odnosno selima Prikodrage. Ekipa
je dobila naziv po najvećoj lokvi u Baratu,
Baldinici, za koju igrači u šali kažu da je
matični bazen njihova kluba.
daju svoj doprinos turniru. Uz pehare i
diplome, nagrade su pršut, sir i vino. VK
Barat Baldinica ove je godine odigrala dva
vrlo teška susreta u skupini protiv bivših
osvajača turnira - Telbe i Dolphinsa, dok
se u eliminacijskom dijelu susrela s dvije
neugodne riječke ekipe. S druge strane,
pulski igrači koji su osvojili turnir, ove su
godine dominirali turnirom i gotovo svaku
ekipu pobijedili bez većih teškoća. Jedina
teža utakmica na putu do finala bila im je
ona protiv prošlogodišnjih prvaka Barbiera,
koji se u utakmici za finale nisu tako
lako predali. Baldinica se tako u svojoj
desetogodišnjoj povijesti amaterskog kluba,
zadovoljila “tek” ulaskom u finale.
Turnir je uz sport i glazbu, prošao uz
cjelodnevno druženje i zabavu. Za vrhunsku
organizaciju zaslužni su i ovaj put veterani
VK Delfin.
I. Ban
Tradicionalno, u organizaciji veterana
vaterpolo kluba “Delfin” održava se
cjelodnevna sportska manifestacija koja
okuplja brojne vaterpoliste amatere i
veterane iz naše regije, a i šire. Pravo
nastupa imaju igrači koji nisu barem 3
godine nastupali u službenim natjecanjima,
a igračima sa navršenih 30 godina dovoljna
je 1 godina neaktivnog igranja. Igra se po
pravilima Hrvatskog vaterpolo saveza, na dva
skraćena igrališta prilagođenih amaterima.
Na turniru sudjeluje od 150 do 200 igrača
koji se većinom međusobno vrlo dobro
poznaju, a osim iz Rovinja, dolaze iz Vrsara,
Pule, Rijeke, Zagreba te su u nekoliko
navrata sudjelovali igrači iz Dubrovnika. Za
međunarodni karakter turnira u ovih desetak
godina, pobrinule su se ekipe iz Skopja,
susjednog Kopra i talijanske Gorice. Osim
toga, u dosadašnjim natjecanjima nastupale
su i ženske ekipe: ženski vaterpolo klub
Istrijanka (Pula), Primorje (Rijeka) i domaće
cure Delfina (Rovinj).
Baldinica spada među nekoliko ekipa
koje svojim nastupom od samih početaka
Barat Baldinica: Ivica Šorić, Darko Radetić, Alen Petrić, Željan i Anton Hrvatin, Toni, Davor i Ivan Ban,
Doriano i Davor Matošević, Raoul Privilleggio, Damir Ivetić, Mauricio Božić, Andrea Rocco, Alberto i
Sandro Košara, Mate Makovac.
KANFANARSKI LIST
21
NAŠI POSVUDA PO SVIJETU: MAURO VIČIĆ, KOŠARKAŠ I STUDENT U FORT KENTU (USA)
MVP iz KANFANARA
Moja ideja je uvijek bila da mi sport pomogne u školovanju i još uvijek tako gledam na to, a što će biti nakon
završenog studija to mi je još daleko za dokučiti
D
evetnaestgodišnji Mauro Vičić iz
Kanfanara upravo ispisuje sjajne
stranice
svog
američkog
dnevnika.
Nekadašnji najbolji strijelac županijske
košarkaške lige u predkadetskoj, kadetskoj
i juniorskoj konkurenciji, stalni član svih
selekcija mlađih uzrasta Istarske županije a
2009. godine proglašen najperspektivnijim
mladim sportašem Rovinja i zakratko
član U-16 reprezentacije te peti strijelac
seniorskog prvenstva hrvatske A2 lige zapad
u sezoni 2011/2012 - dobio je priliku
zaigrati basket u Americi. I to na koledžima
gdje se, kako i znamo, odgajaju vrhunski
sportaši i studenti.
S Maurom smo popričali na daljinu, danas
je to moguće zahvaljujući elektronskim
dostignućima i društvenim mrežama.
- Još od malena moj san je bio igrati u
Americi, kaže Mauro, koga smo zatekli u
Fort Kentu, između predavanja. - U srednjoj
školi sam počeo ozbiljnije razmišljati o
toj ideji i o tome na koji način bih mogao
ostvariti taj svoj san. Put od same ideje do
odlaska u Ameriku bio je dug i mukotrpan,
od polaganja mnogih ispita do pronalaženja
stipendije.
Maurova ekipa Bengalsa sa University of Maine
Teška prilagodba
Prvu godinu sam 2012. upisao u Massasoit
community college u gradu Brocktonu
nedaleko Bostona, priča Mauro. Bio sam
smješten u stanu sa 4 suigrača, jedan je od
njih iz Crne Gore. Bilo mi je uvelike lakše
kad je još netko kao ja tako daleko od kuće i
netko tko priča istim jezikom, tako da mi je
snalaženje bilo malo olakšano.
Sve u svemu, prilagodba na novu sredinu
nije bila laka, pogotovo na stil života, na jezik.
U početku sezone trebalo mi je vremena da
se dokažem na sportskom planu, pa sam
počeo imati sve veću minutažu i odigrao
sam par dobrih utakmica, no nesuglasice
s trenerom smanjile su mi kasnije igrane
minute. U međuvremenu zbog neplaćanja
stanarine jednog od sustanara bio sam
izbačen iz stana. Tada sam se preselio
kod obitelji jednog suigrača i kod njih sam
proveo ostatak godine.
Krajem školske godine odlučio sam
potražiti novi fakultet jer mi se nije sviđala
ekipa i okolina u kojoj sam bio, ali najviše
zbog toga jer je fakultet na kojem sam bio
- bio dvogodišnji. Nakon dugog traženja
pronašao sam fakultet u Fort Kentu koji se
nalazi na samoj granici SAD-a s Kanadom te
sam ga ovu jesen upisao. Univerzitet mi se
puno više sviđa, smješten sam u kampusu,
22
KANFANARSKI LIST
Početak sveučilišne karijere - kao bek Warriorsa
Mauro Vičić na naslovnici Kanfanarskog lista br.
24 (2008) u skoku za loptom
a i ekipa je bolja. Život na kampusu je
puno bolji, pogotovo društveni. Svi studenti
žive na jednom mjestu i pronalaženje
novih prijatelja je puno lakše te samim
time i prilagodba na novu sredinu. Osim
društvenog dijela puno je lakši sportski
i akademski dio jer više ne gubim puno
vremena na buseve po gradu do škole pošto
je ovdje sve na jednom mjestu, i dvorana, i
menza i mjesta predavanja.
Što se košarke tiče ovdje imam veću
minutažu, povjerenje trenera i puno bolje
igram. Na turniru u studenom 2013. osvojio
sam i nagradu za petorku turnira na kojem smo
sudjelovali. Iako u omjeru pobjeda i poraza ne
stojimo dobro, ja sam ipak zadovoljniji nego
prošle godine.
Nepoznavanje povijesti i geografije
S kim se družiš izvan košarke, kako razmišljaju
loša da ponekad postane sramotno. No po
meni nije to njihova greška jer ih tako uče,
da to uopće nije bitno tako da njih ne briga
i oni se specijaliziraju u onome što vole i to
nauče dobro, makar je škola puno lakša ako
se gleda u odnosu na naše škole.
Znači, ni ne znaju što je Hrvatska i gdje
se nalazi?
- Jako jako rijetko to netko zna, jedino ako
neko prati nogomet ili stariji možda znaju za
Kukoča pa povežu, ali mladi rijetko.
Koliko ti društvene mreže pomažu u
održavanju veza s prijateljima kod kuće i
komuniciranju s obitelji?
MVP - Mauro Vičić
mladi u Americi, osjeća li se recesija?
- Trenutno u ekipi imamo 4 Europljana, uz
mene tu su i dva Španjolca i jedan Crnogorac,
i s njima se najviše družim. Recesija se baš
i ne osjeća toliko što se fakseva tiče jer su
škole i dalje skupe, možda manje studenata
dolazi ali ja to nisam primijetio. Što se tiče
mladih u Americi njih zanima samo Amerika
i to često samo područje oko kojeg oni žive
tako da većina od njih koji žive na istočnoj
obali nemaju pojma što je na zapadnoj i
obrnuto, a kamoli u ostatku svijeta. Povijest
i geografija su im jako loša područja, toliko
Prvi nastup
stolnotenisača
Antonio Matošević, Gabriel Sošić, Ian Antonić i
Lean Sošić
- One su jedino sredstvo komunikacije,
bez toga bilo bi jako teško, sa obitelji se
čujem svaki dan i često preko FaceTime-a.
A što se tiče prijatelja, pogotovo iz srednje
škole, prvu sam se godinu čuo puno više,
sad smo se svi nekako odvojili i otišli svojim
putevima, čujemo se ponekad ali ne toliko
često.
Koji su tvoji planovi, ako ih uopće možeš
dokučiti. Vezano za sport, a onda i za
školovanje?
- Moja ideja je uvijek bila da mi sport
pomogne u školovanju i još uvijek tako
gledam na to, a što će biti nakon završenog
studija to mi je još daleko za dokučiti.
CV Mauro Vičić
MJESTO I DATUM ROĐENJA
Rijeka, 14.03.1994.
OSNOVNA ŠKOLA
2000. - 2008. Osnovna škola P. Studenac
Kanfanar,
SREDNJA ŠKOLA
2008. – 2012. Srednja škola Zvane Črnja,
Rovinj,
Smjer: prirodoslovno-matematička gimnazija
ŠKOLSKI USPJESI
- odličan učenik u svim razredima osnovne i
srednje škole
- prvo mjesto na županijskom natjecanju iz
matematike
- treće mjesto na županijskom natjecanju iz
fizike
STUDIRANJE – computerscience
2012.-2013. Massasoit Community College,
Brockton, MA (blizu Bostona), 2013. University of Maine, Fort Kent, Maine, USA
KLUBOVI
2004. – 2012. KK Rovinj
2012. – 2013. Massasoit Community College
2013. - University of Maine, Fort Kent
VISINA
195
POZICIJA
Bek - krilo
Najmlađi kadeti Kanfanara osvojili 6 mjesto na ekipnom
Prvenstvu Istarske županije u Umagu
U
nedjelju 26.01.2014. godine u
sportskoj dvorani Stela Maris u Umagu održano je ekipno prvenstvo Istarske
županije za najmlađe kadete na kome je
sudjelovalo 8 ekipa iz klubova Tara, Novigrada, Poreča, Svetog Lovreča, Višnjana,
Pule, Kanfanara i Umaga. Na ovom prvenstvu mlada ekipa Kanfanara koja je nastupila
u sastavu: Antonio Matošević, Gabriel Sošić,
Lean Sošić i Ian Antonić nije razočarala svojim prvim nastupom na zvaničnim turnirima Istarske županije. Naprotiv, momci su
pokazali da marljivi rad u klubu vođeni trenerom Brankom Jakovetićem već daju prve
naznake dobrih rezultata koji klub može
očekivati.
Razigravanje u grupi mladi Kanfanarci su
izgubili od ekipe Pule sa 3-0 te od ekipe
Svetog Lovreča rezultatom 3-1.Pobjedu u
grupi i osvajanje 3.mjesta u grupi izvojevali
su pobjedom nad ekipom Novigrada od 3-1.
U razigravanju za 5. Mjesto izgubili su od
ekipe Poreča sa 3-1 i tako u konačnici zauzeli 6.mjesto. Čestitke momcima !
POLUVRIJEME 0:3
Kanfanar
protiv Rijeke
S
eniorska momčad Nogometnog kluba
Kanfanar imala je u jesenskoj pauzi
prvenstva privilegij odigrati trening utakmicu protiv HNK Rijeke, koja spada među
ponajbolje hrvatske klubove a ove sezone je
uspješno igrala i Europsku ligu. Lijep je ovo
događaj za naš klub, a sasvim korektno smo
odigrali poluvrijeme s puno renomiranijim
protivnikom.
KANFANARSKI LIST
23
JAKOVLJA
SLIKOM I PEROM: 23. JAKOVLJA, PUČKA FEŠTA KANFANARA
Fužijada na Jakovlji
nakon osam godina
Smotru je otvorio župan Valter Flego. Prisjećajući se volova
koje je uzgajao i njegov djed, obećao je da će Županija biti
partner uzgajivačima, ponajprije tražeći potpore iz fondova
Europske unije
Smotru istarskog goveda otvorio je župan Valter Flego
P
osljednja Jakovlja obilježavala se
četiri dana. Zadnjeg četvrtka u srpnju
održano je finale teniskog turnira
Jakovlja open. U petak na nogometnom
igralištu ogledali su se veterani i seniori, a
u galeriji Malenica je otvorene izložba slika
Silvije Maružin.
Najviše zanimanje izazvalo je obnovljeni
gastro show Fužijada, na kojoj se moglo
naučiti izrađivati i pripremati fuže. U
zabavnom dijelu programa nastupili su
majstori pjevanja a capella Bepo Matešić,
David Ricov i klapa Kantaduri.
Završni, subotnji program, započeo
je biciklijadom i svetom misom. Na
kanfanarskoj placi je uz brojne štandove,
na kojima su se nudila i tradicionalna jela
od mesa istarskog goveda, organizirana
prodajna izložba istarskih suvenira. U
večernjim satima na pozornici su nastupali
KUD Dvigrad i njihovi gosti, a potom i gosti
večeri grupa Fan Box i nenadmašni Gustafi,
čiji je nastup nakratko prekinuo ponoćni
vatromet.
Izložba slika Silvije Maružin u galeriji Malenica
Ogled veterana i seniora u nogometu
tjestenine. Fešta u fešti organizirana je
uz pomoć Općine Kanfanar i tvornice
tradicionalnih tjestenina Klara M.
kojem su Stelio i Daniel Meden na javnoj
vazi izvagali 1.018 kilograma.
Najteži vol ovogodišnje Smotre istarskih
volova u Kanfanaru je sedmogodišnji Savin
Đina Bernovića iz Buraja kod Lupoglava,
Nakon sudjelovanja u povorci i oranju u
vali kod škole najposlušnijim je proglašen
par koji su činili četverogodišnji Galjardo
i desetgodišnji Bakin Severina Jugovca iz
Bužleti kod Buja.
Najviše zanimanje izazvala je obnovljena Fužijada
Drago Marić i chef Ivica Evačić
Najteži - 18 kg preko tone
Vještina motanja fuži
Nakon osam godina na pučkoj fešti
Jakovlja obnovljena je Fužijada, ovog puta
uz dodatne sadržaje. Organizatori Jakovlje
su na Fužijadu pozvali spretne kanfanarske
domaćice, koje su pokazivale kako se radi
ova omiljena istarska tjestenina. U vještini
završnog motanja fuži oprobale su se i
gošće, ne samo velike, već i male.
Posjetitelje je zanimalo i kako se spremaju
fuži u šugu. To im je pak demonstrirao
kuharski majstor Ivica Evačić Ivek iz
Varaždina, dugo godina chef kuhinje
hotela Marina u Izoli. S njime su kuhali
i zainteresirani iz publike. Svi su oni
nagrađeni paketom tjestenine kanfanarske
tvrtke Klara M. Organizatori nisu zaboravili
ni na brojne posjetitelje pa su se iz triju
lonaca dijelili fuži s tartufima, rokulom i
pancetom te divljači.
Sandra
Orbanić,
predsjednica
organizacijskog odbora Jakovlje, koja je i
vodila cjelokupni program, istaknula je da
je Fužijada priređena ne bi li se očuvala
tradicija pripremanja ove tradicionalne
24
KANFANARSKI LIST
Raspjevani Bepo Matešić, David Ricov i klapa Kantaduri
S nadom u EU
Na smotri je nastupilo 15 volova
Mlada uzgajivačica Ivana Maružin iz
Maružini, koja je na predstavljanje
Jakovlje dovela i jednog od svojih volova, podsjetila je da uzgajivači više ne
dobivaju poticaje na kastrirane volove,
čiji je uzgoj neisplativ, pa opstaju samo
zahvaljujući entuzijazmu uzgajivača
i Općine Kanfanar, koja ih honorira
za nastup na smotri. Općina će, sada
kada je Hrvatska u EU, moći poticati
istarske volove do 2015. pa se Ivana
Maružin nada će se uzgajivači uklopiti u
europsku direktivu poticanja ugroženih
životinja, a istarskog goveda s kravama i
teladi ima manje od tisuću.
Prepuna placa
Oranje u vali
Severino Jugovac i njegovi poslušni volovi Galjardo
i Bakin
Nagrada za najljepšeg vola pripala je
četverogodišnjem Boškarinu Silvije Terlević
iz Seline, jedine dame koja se nadmetala
među iskusnim stočarima.
Ponoćni vatromet
Prilikom dodjele nagrada predsjednik
ocjenjivačke komisije Alfredo Jadrejčić
istaknuo je da je među 15 volova koji su
sudjelovali na ovogodišnjoj smotri puno
mladih grla. Posebno je značajno što se
uzgoj prenosi od koljena na koljeno, pa
su među uzgajivačima bili djedovi, očevi i
sinovi.
Uz Alfreda Jadrejčiće volove ovogodišnje
smotre su ocjenjivali Neven Rimanić,
Ivanka Bervida i predstavnik domaćina
smotre Mario Križmanić. Smotru je otvorio
župan Valter Flego. Prisjećajući se volova
koje je uzgajao i njegov djed, obećao je
da će Županija biti partner uzgajivačima,
ponajprije tražeći potpore iz fondova
Europske unije.
KANFANARSKI LIST
25
UDRUGE
PRVIH GODINU DANA UDRUGE UMIROVLJENIKA
Uspjeh zahvaljujući
aktivnim pojedincima
Svi članovi Izvršnog odbora su vrlo aktivni: tajnica Dragica Živolić,
Marija Sošić, Aliče Jelenić, Blaženka Štiković, Rino Okret, Anton
Marić, Natalija Boljunčić, Grozdana Križmanić, pomažu agencije
Birikina, Robi iz Pilkovići, restoran Viking, pa Masen...
Mladi nezaposleni su u
lošijoj poziciji
Kakvo je stanje među umirovljeničkom
populacijom, pitamo. Ima li ljudi koji
su zapušteni i zaboravljeni i kako im
se pomaže?
- Kroz ovo moje kratko saznanje, u
razgovoru s kolegama penzionerima,
vidim da stanje nije toliko loše. Ima
jasno, i zapuštenog stanovništva,
ali nema u mjeri u kojoj ima negdje
drugdje, u nekim drugim općinama,
na primjer. Kod nas se o tome ipak
vodi računa, da li putem Udruge, da li
putem socijalne skrbi općine, i mislim
da na nivou općine imamo jedan dobar
razrađeni plan za skrb umirovljeničke
populacije. Čak bi se moglo reći da
su pojedine mlađe populacije, koje
su ostale bez posla, u možda i lošijoj
poziciji nego umirovljenici.
Osnivačka skupština Udruge umirovljenika prije godinu dana okupila je velik broj budućih članova
U
veljači ove godine, 24.02. bit će
navršena godina dana otkako je
osnovana Udruga umirovljenika
Općine Kanfanar. Inicijativa za osnivanje
ove udruge došla je od kanfanarskih
umirovljenika, obzirom da su ranije
pripadali rovinjskoj udruzi umirovljenika i
funkcionirali tek kao podružnica odnosno
ogranak rovinjske udruge. Djelovanje je bilo
takvo da su tek mogli reći da postoje.
Međutim, otkako je osnovana Udruga,
u godinu dana se puno toga promijenilo.
Na Izbornoj skupštini za predsjednika je
nakon dugog vijećanja izabran MiroslavMiro Marić, koji tada formalno još i nije bio
umirovljenik.
Jedna trećina općine - umirovljenici
- Naime, ja sam umirovljen tek u maju
2013. godine, što znači da sam preuzeo
vodstvo umirovljenika u drugom mjesecu
kada formalno i nisam bio umirovljenik.
Kuriozitet je bio taj da sam bio predsjednik
udruge umirovljenika premda još nisam
bio ni njezin član. No, tako je odlučila
Izborna skupština. Bilo nas je oko stotinu
u Domu mladih. Znali su da na mene kao
skorog budućeg umirovljenika sigurno
mogu računati, kaže uz smijeh Miro Marić, i
dodaje malo statistike:
- Umirovljenika u Općini Kanfanar ima
Miro Marić, predsjednik kanfanarske Udruge
umirovljenika
S fešte penzionera održane u Domu mladih 14.
rujna 2013.
403. Znači, to su samo oni koji su stekli
prava iz radnog staža. Ta je brojka bez
korisnika socijalne skrbi, kojih je pak
pedeset i nešto. Ukupno je umirovljenika
465, što je gotovo jedna trećina stanovništva
Općine Kanfanar.
U Udruzi trenutno imamo registriranih
75 članova, odnosno onih koji plaćaju
članarinu. Najstariji član ima 93 godine,
a među najmlađima ima čak i onih ispod
60 godina. Svi članovi Izvršnog odbora su
vrlo aktivni: tu je tajnica Dragica Živolić,
Marija Sošić, Aliče Jelenić, Blaženka
Štiković, Rino Okret, Anton Marić, Natalija
Boljunčić, Grozdana Križmanić, pomažu
nam agencije Birikina, Robi iz Pilkovići,
restoran Viking, pa Masen... Imamo dobru
suradnju sa svima, i ubuduće svatko neka
pridonese koliko može i neka pokaže dobru
volju, kaže Marić.
Aktivnostima pridobili članove
Rad udruge i njezina aktivnost nisu prošle
nezapaženo ni u okruženju. “Sad nas i druge
udruge u okruženju pitaju za savjet, što
Umirovljenici sudjeluju u natjecanjima u igrama
na karte
Rad kanfanarske Udruge umirovljenika i njezina aktivnost nisu prošle nezapaženo ni u okruženju. “Sad
nas i druge udruge u okruženju pitaju za savjet, što učiniti. Pa, pokušajte se najprije približiti vašim
članovima, odgovaramo.”
26
KANFANARSKI LIST
ŽIVOT
učiniti. Pa, pokušajte se najprije približiti
vašim članovima, odgovaramo.” Miroslav
Marić ističe da rade na dobrim programima
po pitanju umirovljeničke populacije i na
nivou Istarske županije, gdje daju dobre
prigovore i sudjeluju u prijedlozima.
17. SUSRET ISTRIJANSKIH KANTADURA
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a ovisi o
pojedincu da li želi pristupiti i činiti korist
za svoje susjede, prijatelje i bližnje.
U dva sata, koliko je potrajao koncert, izredalo se na pozornici u
Baratu 89 pjevača na tanko i debelo te četiri svirača iz svih krajeva
Istre
- Već smo imali dosta sastanaka i raznih
aktivnosti. I malo po malo pridobivali sve
više članova. U organizaciju aktivnosti već
je uključeno dosta članova. Osim druženja,
napravili smo radionice, pa smo na nivou
Izvršnog odbora formirali odbore za kulturu
i za sport, i već sudjelujemo na raznim
takmičenjima i druženjima na nivou Istarske
županije. Bili smo na Subotini u Buzetu, u
Bričancima u Općini Svetvinčenat na lutriji,
imamo svoje kulturno-umjetničke radionice,
imali smo veliku Feštu umirovljenika... U
sportskim aktivnostima bavimo se boćanjem,
igrama na karte, pikadom... U ovih godinu
dana formirali smo i fizijatrijsku grupu za
članove i nečlanove Udruge umirovljenika,
utorkom i petkom, a to su vrlo posjećene
stručne vježbe koje vodi fizijatar. Trenutno
su nam problem prostorije, kojih nemamo.
Hvala Općini i drugim udrugama što nam
dozvoljavaju da koristimo prostore poput
Malenice ili Doma mladih, ali u ovih godinu
dana na nivou odbora napravilo se puno, a
napravilo bi se još i više da da imamo svoj
prostor.
Cijela Istra u Baratu
N
a ispunjenom trgu u Baratu je sredinom
rujna održan 17. susret istrijanskih
kantadura “Zakantajmo istrijanske kante”.
Jedina je to manifestacija koja okuplja
sve istarske narodne pjevače “na tanko i
debelo”, s ciljem očuvanja i njegovanja
istarskog tradicijskog pjevanja. Godine
2009. dvoglasno pjevanje i sviranje na
istarskoj ljestvici je upisano na UNESCOov popis nematerijalne svjetske baštine
u Europi, što dovoljno govori o vrijednosti
ovog dijela istarske narodne baštine.
Susret se deseti jubilarni put zaredom
održao u Baratu, kao i uvijek pod
pokroviteljstvom Općine Kanfanar. Na
susretu je nastupilo blizu stotinu izvođača,
koji su u Baratu publici priuštili sve načine
pjevanja na tanko i debelo.
Najstariji na smotri bili su Josip Bepo
Žmak i Anton Tonić Šverko iz sjeverne
Istre, a najmlađa je bila vokalna skupina
“Smotra kantadura” u svojim počecima
održavala se u Klarićima, potom u
Pazinu i Orbanićima, a od 2004. i ukupno deset puta, domaćin je bio Barat,
središte Prikodrage.
Lastavice iz pulske Osnovne škole Šijana. U
dva sata, koliko je potrajao koncert, izredalo
se tako 89 pjevača na tanko i debelo te
četiri svirača iz svih krajeva Istre.
- Ono što nam je problem, ističe Marić,
je da ne možemo svojim djelovanjem
doći do Prikodrage, tamo imamo malo
članova. Pokušavamo, želimo ih uvući u
naše aktivnosti, i uz sav trud ne dobivamo
rezultata.
Predsjednik bez sijedih
Miro Marić je, vidi se na njemu, mlad
penzioner, 1953. godište. Stekao je 38
godina i 4 mjeseci radnog staža, a neko
vrijeme proveo je na Birou kao tehnološki
višak. Radio je pod zadnje u kamenolomu
kod Kapeloto Betona, a prije toga 28 godina
u Tvornici hidrauličke opreme u Rovinju,
gdje je prošao poslove od montera i servisera
do šefa kontrole.
Jubilarno u Baratu
Najstariji - Josip Bepo Žmak i Anton Tonić Šverko
Program susreta obogaćen je nastupom
najmlađe skupine KUD-a Dvigrad iz
Kanfanara te izložbom istarskih suvenira
od izrađivača iz Općine Kanfanar. U ime
domaćina načelnik Sandro Jurman je
najavio da će Općina Kanfanar i dalje
poticati ove susrete kojima je cilj očuvanje
istarskog tradicijskog pjevanja.
Aktivno igra boće za Mariće u III. Istarskoj
ligi, a rukomet za Mariće igrao je sve do
1989. godine - na mjestu pivota, beka i
prema potrebi. Vodi boćarski klub, vodio je
rukometni klub, bio u raznim asocijacijama
poput Izvršnog odbora Hrvatskog rukometnog
saveza, Izvršnog odbora Boćarskog saveza
Istre, pa u Skupštini Hrvatskog boćarskog
saveza...
I primjetno je da nema sijede.
- Nemam sijede, i ja bih rekao da je to
zahvaljujući jednoj viziji života. Čovjek ne
smije prihvatiti stres, nego biti realan u
zahtjevima prema sebi. Ako nešto možeš ok, treba tome prionuti, ako ne možeš nešto
napraviti - treba ostaviti, nije za tebe. To
je jedna vrsta misaone meditacije kao jako
pomaže kod organizacije posla.
Nastup najmlađe skupine KUD-a Dvigrad
KANFANARSKI LIST
27
DJEČJI SADRŽAJI
SLIKOVNICA MARIJE SOŠIĆ
LISTOPAD
Dječji tjedan
Žveljarin ili budilica
Na promociji slikovnice Žveljarin
U
školi u Sošićima gdje je godinama
predavala, autorica Marija Sošić
predstavila je u svibnju slikovnicu
“Žveljarin”, inače svoju osmu knjigu. Po
drugi puta autorica je svoje pjesme dala
u ruke djeci kanfanarskog vrtića i škole te
Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, a
oni su svoj doživljaj stihova pokazala svojim
likovnim radovima. Marija Sošić se tako
neumorno i u mirovini druži s djecom, ne
samo poezijom, već i pisanjem i režiranjem
tradicijskih skečeva i predstava. Sama
autorica je rekla da je inspiraciju za pisanje
“Žveljarina” dobila prisjećajući se jutarnjeg
buđenja u djetinjstvu za polazak u školu,
kada ju je majka zbog posla u polju puštala
sama.
Svaka od objavljenih pjesama ima svoju
priču i pitalicu, koje su djeca pretvorile u
crteže. Predstavljanje su svojim nastupom
uveličala pjevačka grupa Pahuljice iz
Rovinjskog Sela i mališani iz vrtića Neven.
Izveden je i skeč o budilici prema tekstu
Marije Sošić.
Nakladnik slikovnice je Dječji vrtić i jaslice
Neven Rovinj - područni vrtić Kanfanar, a
Općina Kanfanar osigurala je sredstva za
tisak slikovnice.
SIJEČANJ
Gostovao Magic
cirkus show
U
nedjelju 19. siječnja 2014. u
Kanfanaru je u školskoj dvorani OŠ
Petra Studenca gostovao Magic cirkus
show Marvelly. Izveli su program magičnog
cirkus teatra za djecu i odrasle prožet
mistikom i humorom. Posjetitelji su mogli
vidjeti i velike iluzije, interakciju s djecom
te simpatičnog klauna koji kroz program
uveseljava velike i male. Za djecu vrtićkog
uzrasta ulaz je bio slobodan, stariji su platili
ulaznicu.
28
KANFANARSKI LIST
U
sklopu Dječjeg tjedna načelnik
Općine Kanfanar Sandro Jurman
je i ove godine sa svojim suradnicima
povodom Dječjeg tjedna posjetio djecu u
kanfanarskom vrtiću, Osnovnoj školi Petra
Studenca u Kanfanaru te u područnoj školi
u Sošićima. Moto je Dječjeg tjedna „Ljubav
djeci prije svega!“, ali uz poruku „Odrasli,
imajte u vidu i naše prijedloge!“. Stoga je
načelnik posjete iskoristio da se upozna
sa radom u vrtiću i školi, ali i da ga naši
najmlađi upoznaju sa svojim razmišljanjima
i prijedlozima, neposredno i iskreno kako
to samo djeca znaju. Načelnik je ovom
prigodom darivao vrtić i školu sa vrijednim
poklonima; Dječjem vrtiću poklonjeno je
prijenosno računalo (laptop) i igračke za
djecu, područnoj školi u Sošićima darovano
je također prijenosno računalo, matičnoj
školi u Kanfanaru poklonjeno je 60 majica
za školski zbor, a bilo je tu i neizbježnih
slatkiša za najmlađe.
PROSINAC
Djed Božićnjak došao darivati najmlađe
K
oncem
godine
29.
prosinca, kao i uvijek,
Djed Božićnjak darivao je
najmlađe u dvorani osnovne
škole. Prije podjele darova
djeca iz vrtića i škole
pripremila su program, nakon
čega je Djedica darivao djecu,
a druženje u blagdanskom
raspoloženju se nastavilo uz
kolače i zimske napitke.
VIJESTI
VELIK DAN ZA CRKVU I OPĆINU
Orgulje blagoslovljene koncertom
N
ove orgulje, koje je župna crkva
Svetog Silvestra dobila nakon više od
dvjesto godina, obogatio je crkvu u smislu
liturgijskih potreba, ali i pružio mogućnost
za druge kulturne programa. Tako su na
svečanosti blagoslova orgulja u nedjelju 12.
svibnja 2013. nastupila orguljašica Kristina
Puh te mješoviti crkveni zbor iz Žminja,
uz domaćine, mješoviti crkveni zbor župe
Svetog Silvestra u Kanfanaru. Blagoslov
orgulja predvodio je biskup u miru Ivan
Milovan. On je rekao da je ovo značajan
događaj ne samo za našu crkvu već i za
cijelu općinu pa i šire okruženje.
Projekt novih orgulja realiziran je zahvaljujući
Općini i sponzorima
Nove orgulje je zasvirala orguljašica Kristina Puh
Orgulje je izradila renomirana slovenska
tvrtka Orglarstvo Škrabl iz Rogaške Slatine,
a vrijednost ovog projekta je 570 tisuća
kuna. Projekt je realiziran zahvaljujući
brojnim sponzorima, a najveći donator
je Općine Kanfanar koja je osigurala 200
tisuća kuna.
Sjajni Voljen i Vivian
Foto vijest
N
Ružarevo - Blagdan sv. Marije od Ružarija proslavljen je
6. listopada u Kanfanaru. Svečanu svetu misu predvodio je,
uz velik broj prisutnih vjernika, bivši kanfanarski župnik vlč.
Aalejandro Castillo Jimenez.
Predavanje o maslinarstvu
na području Kanfanara
S
adašnji i potencijalni
kanfanarski maslinari imali su
priliku biti na predavanju “Maslinarstvo na
području Općine Kanfanar” koje se održalo u
Domu mladih 23. studenog. Predavač prof.dr.sc.
Đani Benčić, profesor na
agronomskom fakultetu,
rodom iz Istre govorio
je i prikazivao razvoj maslinarstva u svijetu i prednosti koje ima
Kanfanarština u proizvodnji maslina. 40-tak zainteresiranih su
bili veoma zadovoljni predavanjem, a agroudruga Kanfanar koja
je i organizator predavanja najavila je i praktični dio predavanja
odnosno rezidbe maslina u rano proljeće u jednom od maslinika
na području Općine Kanfanar. (D.B.)
a Dan domovinske zahvalnosti Općina Kanfanar organizirala je
vrhunski glazbeni program u Dvigradu, gdje su se još jednom
našim sugrađanima predstavili Voljen Grbac & Vivien Galletta svojim
raznolikim koncertnim programom. Voljen Grbac je solist Opere HNK
Ivana pl. Zajca u Rijeci, a Vivien Galletta je vokalna solistica, članica
opernog ansambla istog kazališta. Zajedno ili drugim kombinacijama
gotovo redovno učestvuju na Melodijama Istre i Kvarnera, i to vrlo
zapaženo. Gost koncerta bila će mlada pjevačica Lorenza Anna Puhar,
a za glazbenu pratnju bio zadužen prof. Vladimir Babin.
Predavanje o pravednoj trgovini
U
Domu
mladih
25.
siječnja u organizaciji
Općine Kanfanar održano je
multimedijalno predavanje na
temu: „Fair Trade (pravedna
trgovina) u svijetu i u Hrvatskoj“.
Predavanje je održala sveučilišna
profesorica doc. dr. sc. Kristina
Afrić Rakitovac, a istome su
prisustvovali i članovi Udruge
za promicanje pravedne trgovine
koja svojim aktivnostima i
djelovanjem promiče pravdu
i održivi razvoj, prije svega u području educiranja o (ne)pravednoj
trgovini. Kroz konkretne primjere na predavanju je objašnjeno na
koje se sve načine i na čiji račun odvija nepravedno trgovanje, koliku
cijenu za to plaćaju marginalizirane skupine, djeca i žene koje se
iskorištavaju za rad te, s druge strane, koje su sve obaveze onih
koji žele na svojim proizvodima istaknuti Fairtrade certifikacijsku
oznaku i koje sve garancije takvi proizvodi pružaju krajnjim kupcima
i potrošačima.
KANFANARSKI LIST
29
KRIŽALJKA
30
KANFANARSKI LIST
Donosiocu reklame 15% popusta!
ALGOLOGIE
njega problematične i nečiste kože, akni i hiperpigmentacije
DECLEOR
ekskluzivni spa tretmani lica
JANE IREDALE
mineralni make up
CUCCIO
njega ruku: hidratacija, revitalizacija, anti age, spa pedikure
GEHWOLL
medicinske pedikure i za dijabetičare!
VENEER
trajni lak
Sanja Beauty Room nalazi se u Putinima 1c u sklopu tvrtke Autokuće Košara.
Za sve informacije nazovite 098 197 7630. Dobrodošli!
Svaki dan s vama
Kanfanar, Burići 3 • Tel. 052/825-101 • Tel/fax 052/825-351
KANFANARSKI LIST
31
Tel. i fax: 052 448-223, 448-119 • e-mail: [email protected]
R
estoran “Viking” nalazi se na iznimno atraktivnoj lokaciji u samom Limskom kanalu i jedan je od najboljih
restorana u Istri. Taj netaknuti prirodni rezervat na zapadnoj obali Istarskog poluotoka dug je 12 kilometara,
a već stari Rimljani poznavali su njegove pogodnosti i uredili uzgajalište riba i školjaka koje i danas postoji.
Restoran je suvremeno uređen i uklopljen u prirodu. Poseban ugođaj stvara terasa s pogledom na more,
udaljeno od restorana svega tridesetak metara. Kulinarska tradicija ovog restorana traje već pedeset godina
i zasniva se na jednostavnom načinu pripreme jela. Velik izbor svježe ribe i školjaka, ukusno pripremljenih
i serviranih, gostu dočarava miris i okus bliskog mora. Restoran “Viking” također nudi sedamdesetak vrsta
probranih hrvatskih vina i pjenušaca.
•
Udaljenost restorana od najbliže marine iznosi 7 nautičkih milja
•
Restoran raspolaže sa 190 sjedećih mjesta, od toga 120 na terasi
Očekujemo Vas !
50 GODINA S VAMA