Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Comments

Transcription

Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING
L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N
ÖREBRO
LÄN
Sida 1 (2)
Aktbilaga PR 1
Protokoll
2004-10-25
Ärendenummer
T04239
Förrättningslantmätare
Bengt Engman
Ärende
Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS
VÄGFÖRENING
Kommun: Ljusnarsberg
Sammanfattning
Örebro län
I detta protokoll redovisas beslut om:
 Ändring av utlåtande enligt lagen om enskilda vägar.
 Rätt för samfällighetsföreningens styrelse att under vissa
förutsättningar själv besluta om ändring av andelstal (tillägg till
anläggningsbeslut).
Handläggning
Sökande och
sakägare
Med sammanträde på bygdegården i Hörken.
Sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA.
Kallelse, delgivning Kallelse, aktbilaga 1.
Delgivning av kallelsen har skett genom kungörelsedelgivning införd
i Bergslagsposten den 11 oktober 2004 kompletterad med brevutskick
till sakägare upptagna i sakägarförteckning, aktbilaga SA.
Närvarande
Närvarolista, aktbilaga SA. Närvarolistan skickas runt under
sammanträdet så att de närvarande därigenom har möjlighet att
anteckna sin närvaro.
Hänvisning till för- AL
FBL
fattningar m.m.
Anläggningslagen (1973:1149)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Yrkanden
Se ansökan, aktbilaga A.
Redogörelse
Ansökan om omprövningsförrättningen har skett med anledning av
att nuvarande andelstal grundar sig på taxeringsvärde.
Nya andelstal måste fastställas enligt anläggningslagens bestämmelser
för att de skall användas för vägföreningen skall ha laglig rätt att
debitera avgifter för gemensamhetsanläggningens underhåll och
skötsel.
Lantmäterimyndigheten har utfört en preliminär beräkning av nya
LANTMÄTERIMYNDIGHETE N
ÖREBRO LÄN
2004-10-25
Sida 2
Aktbilaga PR 1
andelstal. Resultatet av denna beräkningen går i några exemplar runt
bland de närvarande under sammanträdet för kontroll av bl a
klassificeringen av berörda fastigheter.
Överläggningar
med invändningar
och medgivanden
Vid sammanträdet diskuteras vilka vägar som ingår för närvarande
och som skall ingå efter omprövningen och avgränsningen av
båtnadsområdet för vägföreningen.
Ljusnarsbergs kommun har skött väghållningen åt vägföreningen
enligt åtagande sedan år 1978. Upphandling av entreprenör för
väghållning har gjorts av kommunen i avtal som går ut under år 2006.
Enligt avtalet sköter kommunen 5,6 km väg i Hörken för ca 120000 kr.
Sören Hansson och Hans Hedborg förklarar att de inte känner något
om att kommunen har för avsikt att dra sig ur sitt åtagande
beträffande väghållningen. De tror att anledningen till kommunens
ansökan är de beviljade statsbidragen till förrättningskostnaderna
samt att kommunen vill väcka liv i den sovande vägföreningen.
Under överläggningarna ifrågasätter de närvarande varför kommunen
ansökt om förrättningen. De flesta frågorna riktar sig mot kommunen
och dess åtagande att sköta väghållningen.
De närvarande är inte intresserade av att i samband med
sammanträdet anta nya stadgar för vägföreningen och välja en
styrelse för föreningen. Många är av den uppfattningen att det över
huvud taget inte existerar någon vägförening eftersom den styrelse
som valdes år 1969 inte lägre existerar.
Ett förslag till anläggningsbeslut gås igenom. Förslaget innehåller en
beskrivning av anläggningen, rättigheter och skyldigheter för
föreningen samt rätt för styrelsen att ändra andelstal under givna
förutsättningar.
Under överläggningarna beställer Lars Sjödin kopia av de beslutshandlingar som upprättas vid förrättningen. För övrigt accepteras att 2
ex av beslutsdokumenten skickas till Ljusnarsbergs kommun och att
kortfattad underrättelse om beslut utsänds till berörda fastighetsägare.
Dessutom skall beslutsdokument och karta läggas ut på internet.
Slutliga yrkanden
Med anledning av det diskuterade förslaget till anläggningsbeslut
framställs följande yrkanden;
1. Flera ägare till fastigheter med egen direktutfart mot allmän väg,
bla a Torsten Kron, Silverhyttan 2:9, yrkar att deras fastigheter inte
skall delta i gemensamhetsanläggningen eftersom dessa vägar inte
är av väsentlig betydelse för deras fastigheter.
LANTMÄTERIMYNDIGHETE N
ÖREBRO LÄN
2004-10-25
Sida 3
Aktbilaga PR 1
2. Mats Siljeström, Heden 11:12, yrkar att vinterväghållningen på
Perrabacksvägen fram till hans bostadsfastighet skall ingå i
gemensamhetanläggningen
3. Henry Höök, Norra Hörken 5:3 och 5:4, yrkar att Strömtorpsvägen
ända fram till 5:4 skall ingå i gemensamhetanläggningen
4. Tommy Lindblad, Västra Born 1:246, yrkar att Kvarnbacksvägen skall
ingå ända fram till hans bostadsfastighet
5. Ljusnarsbergs Församling yrkar att Kyrkogårdsvägen skall ingå i
gemensamhetsanläggningen liksom den gjort tidigare.
Beträffande klassificeringen av typ av fastigheter m m skall
korrigeringar av andelstalen ske med stöd av uppgifter som lämnas i
samband med sammanträdet.
De närvarande synes acceptera de normer som föreslagits beträffande
beräkningen av andelstal.
Anläggningsbeslut
Skäl:
Hörkens vägförening förvaltar de vägar som ingår i Norra Hörken
Ga:3. Kostnaderna skall fördelas efter deltagande fastigheters
taxeringsvärden. Enligt 2§ lagen om upphävande av lagen om
enskilda vägar skall nya andelstal fastställas för sådan vägförening
före utgången av år 2004.
Här aktuella vägar är av väsentlig betydelse för berörda fastigheter.
Övriga villkor för att ändra och inrätta gemensamhetsanläggning är
uppfyllda.
Det är inte av väsentlig betydelse för de fastigheter som har egen
direktutfart mot allmän väg att ha del i de vägar som ingår i Norra
Hörken Ga:3. Dessa fastigheter kan således beviljas utträde ur
gemensamhetsanläggningen.
Styrelsen för den befintliga samfällighetsföreningen, Hörkens
vägförening, kan ges rätt att under givna förutsättningar själv få
besluta om ändring av en fastighets andelstal (24 § AL). Ägarna av de
fastigheter som skall delta i anläggningen verkar tycka att det är
lämpligt att föreningen ges denna möjlighet.
Beslut:
Utlåtande 1969-06-16, akt Ljusnarsberg 2091, rörande Norra Hörken
Ga:3, skall ändras enligt karta och beskrivning, som skall upprättas i
anslutning till förrättningens avslutande.
LANTMÄTERIMYNDIGHETE N
ÖREBRO LÄN
Beslut om
andelstal
2004-10-25
Sida 4
Aktbilaga PR 1
Skäl:
Driftskostnaderna för en gemensamhetsanläggning skall fördelas efter
vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken
fastigheten beräknas använda anläggningen (15 § andra stycket
AL).Transporter till och från fastigheterna sker åt olika håll inom delar
av vägsystemet. Enbart trafikmängden är därför ett lämpligt mått på
den beräknade användningen.
Kostnaderna för att utföra en gemensamhetsanläggning skall fördelas
efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten
har av anläggningen (15 § första stycket AL).
Varje fastighets nytta av anläggningen bedöms motsvara dess beräknade användning av anläggningen. Andelstalen för utförande respektive drift kan därför anges i en gemensam andelstalsserie.
Normer för andelstalsberäkning, se aktbilaga NO.
Inventering och beräkning enligt tonkilometermetoden samt
andelstalslängd skall upprättas i anslutning till förrättningens
avslutande för de fastigheter som skall ingå i
gemensamhetsanläggningen.
Upplysning: Andelstal för utförande behövs även om anläggningen är befintlig, eftersom
sådana andelstal också anger fastigheternas ägande av anläggningen. Detta kan ha betydelse
vid omröstning på stämma. Likaså kan ersättning grundad på utförandeandelstalet bli aktuell
när en fastighet inträder i anläggningen eller utträder ur den eller får sitt andelstal ändrat eller
när anläggningen avvecklas.
Beslut:
Kostnader för utförande och drift av anläggningen skall fördelas
mellan deltagande fastigheter efter andelstal enligt andelstalslängd,
som skall upprättas i anslutning till förrättningens avslutande.
Tillträde
Skäl:
Annat yrkande än att tillträde ska få ske enligt huvudregeln i 26 § AL
finns inte.
Beslut:
Tillträde skall ske så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.
Ersättningsbeslut
Skäl:
Gemensamhetsanläggningen omfattar endast befintliga vägar.
Upplåtelsen av utrymme för anläggningen bedöms inte medföra
någon minskning av upplåtande fastigheters marknadsvärden eller
ersättningsgill skada i övrigt.
Yrkande om ersättning har inte framställts.
Det är väsentligen utan betydelse för fordringshavare och rättsägare
LANTMÄTERIMYNDIGHETE N
ÖREBRO LÄN
2004-10-25
Sida 5
Aktbilaga PR 1
att gemensamhetsanläggningen inrättas.
Beslut:
Ingen ersättning skall lämnas.
Förvaltning
Hörkens vägförening förvaltar den aktuella
gemensamhetsanläggningen Norra Hörken Ga:3. Omprövningen
medför inte någon genomgripande förändring av
samfällighetsföreningens fastighetsunderlag. Föreningen uppges inte
ha något avsevärt underskott i balansen. Det finns därför inte
anledning att upplösa föreningen.
Beslut om fördelning av förrättningskostnader
Skäl:
Förrättningskostnaderna skall fördelas mellan delägande fastigheter
efter vad som är skäligt.
Beslut:
Förrättningskostnaderna skall fördelas mellan delägarna enligt
följande:
Varje delägare skall betala ett belopp som står i direkt proportion till
fastighetens andelstal för utförande.
Hus och eller anläggning på ofri grund som deltar i gemensamhetsanläggningen räknas i detta avseende som fastighet.
Lantmäterimyndigheten skall skicka räkningen till Hörkens
vägföreningen.
Aktmottagare
Hörkens Vägförening, c/o Ljusnarsbergs kommun,
Gruvstugukontoret, 714 80 KOPPARBERG och Ljusnarsbergs
Kommun.
Förrättningens
fortsättning
Förrättningen kommer att avslutas utan sammanträde den 28 oktober
2004 på lantmäterimyndighetens kontor.
Handlingar hålls tillgängliga på lantmäterimyndighetens kontor och
hos Ljusnarsbergs kommun under den tid som överklagande får ske.
Dessutom skall beslutsdokumenten finnas åtkomliga för de som
kallats till förrättningen via information på Internet med användar-id
och lösenord som meddelats tidigare under förrättningen.
Förrättningslantmätaren informerar om hur man överklagar.
Överklagande kan ske inom fyra veckor från avslutningsdagen och
skall därför vara lantmäterimyndigheten tillhanda senast 25 november
2004.
Överklagande
Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
LANTMÄTERIMYNDIGHETE N
ÖREBRO LÄN
2004-10-25
Sida 6
Aktbilaga PR 1
skickas till:
Lantmäterimyndigheten Örebro län
Box 1132
823 34 HUDIKSVALL
Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 25 november 2004.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd Ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer T04239 och
redogör för vad Ni anser skall ändras och varför.
Protokollet uppsatt den 2 november 2004.
Vid protokollet
...............................................................................................................................
Bengt Engman