Gemensamhetsanläggningar för VA – så funkar det

Comments

Transcription

Gemensamhetsanläggningar för VA – så funkar det
Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20
Hållpunkter
Gemensamt enskilt vatten och avlopp
Kommunens VA-planering
Olika förutsättningar;
genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/
Gemensamhetsanläggning- så här
funkar det
Gemensamhetsanläggning och
samfällighetsförening
Lantmäteriförrättning
Framgångsfaktorer
20 mars 2015
Ingrid Öhlund
Ruth Arvidsson
Förrättningsexempel
Avtalssituation
Med inslag av tvång
Anläggningslagen, villkor och processen
Utifrån lantmäteriperspektiv
Kommunens VA-planering
• VA-planering viktigt
Glöm inte genomförandefrågorna. Olika
huvudmannaskap med ägande och förvaltning
Tidsplan
• Öka medvetandekunskapen om
lantmäteriförrättning och regler kring
gemensamhetsanläggning
och vad anläggningsbeslutet ska och kan omfatta
• Samråd, viktig del i VA-planeringen och inför
anläggningsbeslutet för att bilda
gemensamhetsanläggning. Flera kompetenser
involverade.
• Kommunens ansvar ökat
• Planering av hela kommunens VA-försörjning
• Många berörda kompetenser
• Genomförande-huvudmannaskap-förvaltning
• Olika förutsättningar /tidsplan/
huvudmannaskap
• Utbyggnad -förankring i VA-planen
• Minskar risken för tillämpning av 51§LAV
Olika förutsättningar
Vad är gemensamhetsanläggning?
Kommunen bygger ut
Kommunen bygger ut om xx antal år. Hur löses det
under tiden? Gemensamhetsanläggning?
• Anläggning till nytta för flera
fastigheter t.ex. vägar, vatten,
avlopp 1 § AL
Kommunen bygger inte ut
Avtalslösning , en grupp fastigheter ansluter sig till
kommunal VA-anläggning via ett enskilt gemensamt
ledningsnät- gemensamhetsanläggning
Flera fastigheter ordnar en enskild gemensam VAanläggning –gemensamhetsanläggning
Solitär enskild VA-anläggning (en fastighet)
• Fastighetsägarna samverkar och har
regler för att bygga och sköta
anläggningen
• Kan förvaltas genom en
samfällighetsförening
• Bildas genom lantmäteriförrättning
• Ägs gemensamt av flera fastigheter
1
Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20
Framgångsfaktorer med
gemensamhetsanläggning
Förvalta – att bygga och sköta
tillsammans
Ekonomiska fördelar att bygga och att sköta
Sparar miljön genom samverkan
Snabbare genomförande
Tydliga regler, både för investeringar och framtida kostnader för ägande och
förvaltning
• Fastigheterna är anslutna, inte fastighetsägaren – gäller även för framtida
ägare
• Kommunens krav på anläggningen kan tillgodoses i GA-beslutet
•
•
•
•
•
•
•
•
• Delägarförvaltning få deltagare, enkla förhållanden
• Föreningsförvaltning - samfällighetsförening
Ökar fastighetens värde
Fastighetsägarna beslutar själva
Tryggad rättighet (för de fastigheter som deltar
Andelstal för drift och underhåll innebär att kostnaderna fördelas efter
användande (kan fördelas efter förbrukning)
Exempel
Framgångsfaktorer
samfällighetsförening
Överenskommelse mellan ägare
• Förvaltningen kan fungera smidigt trots att alla inte alltid är
överens.
• Föreningen blir juridisk person vid registreringen i
samfällighetsföreningsregistret, blir t.ex. avtalspart
• Banker får en god säkerhet för lån, ingen särskild borgen eller
pant erfordras
• Föreningen har möjlighet att driva in obetalda räkningar
• Föreningen kan och i vissa fall ska bygga upp fonder för
framtida behov
• Föreningen kan teckna försäkringar för att skydda sig mot
skador
Exempel Gemensamhetsanläggning,
tvång
ÖN
• Ev läggs kartan in här eller tas den som ett eget
dokument
2
Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20
ANLÄGGNINGSLAGEN (AL) (SFS 1973:1149)
En gemensamhetsanläggning:
• Väsentlig betydelse för fastigheterna (5§ AL)
• Fördelar ska vara större än olägenheter och
kostnader (6§ AL)
• Inte för stor opinion, ha beaktansvärda skäl (7§ AL)
• Utföras med minsta intrång och olägenhet utan
oskäliga kostnader (8§ AL)
• Utrymme som behövs måste avstås (12§ AL)
• Andelstal efter nyttan vid utförandet.
Andelstal efter användning vid drift och underhåll (15§
AL)
Anläggningsbeslut
• Omfattning och ändamål: Vatten- och avloppsledning
med tillbehör, dimensioner
-tillhandahålla vatten för normhushåll, i lägst kvalitet
som hälsoskyddsmyndighet kan godkänna,
-släppa ut avlopp, renas året om och uppfylla krav som
hälsoskyddsmyndighet kan ställa
• Utrymme: upplåts till… meters bredd för ledningar,
utrymme för pumpstation
• Föreskrifter: Anläggningen gäller under förutsättning
att tillstånd, dispens fås….
Den ska utföras så att den uppfyller kraven ur miljö….
Får omprövas även om ändrade förhållanden inte
inträtt.
• Utförandetid: utföras inom angiven tid, annars
förfaller beslutet
Förrättningsprocessen
Berörda ägare,
Kallelse
Ansökan
Utreda
Samråd med
myndigheter,
Juridisk
prövning
Samrådägare,
ägare,
Berörda
Deltagande,
Yrkanden
Belastade,
Förordna
sakkunnig
Sammanträde 1, 2
Samråd ägare,
Yrkanden
Information
Beslut 1, 2
•
•
•
•
•
•
Frågor?
Anläggningsbeslut
Ersättningsbeslut
Tillträde till mark
Kostnadsfördelningsbeslut
(Tas ofta som prel.-fråga)
Ersättningsbeslut
Besluten går att överklaga.
Resultat registreras i FR
Tänk på
Detta kan ni förvänta er från oss
• VA-planering-inkludera
genomförandefrågor/ägande och förvaltning-tydlig
viljeinriktning om kommunen ska ta över en enskild
anläggning
• Förrättningsförfarandet sker opartiskt, med kunnig
och enhetlig hantering av frågeställningar ,
samråder och tar myndighetskontakter
• VA-rådgivare-etablera kontakter med lokala
lantmäteriet-ordna informationstillfällen-vad kostar
en utbyggnad i enskild regi
• Sök lantmäteriförrättning i tidigt skede när
fastighetsägarna söker information och råd om
tekniska lösningar , information om juridiken använd informationsmaterial – kommunen kan
ansöka om lantmäteriförrättning
• Gemensamhetsanläggning ger fastighetsägarna ett
hållbart ”förvaltningsverktyg” på lång sikt- en
försäkring för fastighetsägarna
• Säkerställer utrymme för anläggningen och
offentliggörs i Fastighetsregistret
3
Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20
Vattenområdet
Lantmäteriet arbetar med
• Ökad vattenrättslig kompetens hos
förrättningslantmätarna
• Internt Vattennätverk
• Effektiviserar förrättningshandläggningen
• Ny organisation, ledningsstöd med bla
verksamhetsutvecklare
Tack för oss!
• Informationsbroschyrer
• Fördjupade kontakter JBV mfl
• Förslag i vattenverksamhetsutredningen ,
markavvattning-AL
• Deltar/medverkar i externa branschevenemang
• Deltar i utvecklingsprojekt
Ersättning för ianspråktagen mark
• Ledningsrätt (allmänna ledningar) - utrymmet
ersätts med marknadsvärdeminskningen
+ 25%
och ev. annan skada
• Gemensamhetsanläggning (enskilda ledningar)–
utrymmet ersätts med marknadsvärdeminskningen
och del i vinsten
och ev. annan skada
Ekonomisk förening Samfällighetsförening
• Har ett syfte- ägande av
anläggningen?
• Frivillig att delta i
• Stadgar skapar själva
• Lån ?
• Obetalda avgifter, drivs
in via inkasso
• Har ett
förvaltningsobjekt
• Deltagandet knuten till
fastigheten, endast LM
kan ändra
• Formaliserade stadgar
• Lån med säkerhet i
delägarnas fastigheter
• Obetalda avgifter, drivs
in direkt av Kronofogden
Vad är ledningsrätt?
• En rättighet att använda annans mark för att
anlägga, behålla, underhålla och reparera ledningar
• Gäller tills den ändras eller upphävs av
Lantmäteriet
• Endast allmännyttiga ledningar
4
Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20
Vad är ledningsrätt?
• Knyts till ledningshavare eller fastighet
• Rättssäkert förfarande genom förrättning
• Tydlig och redovisad i fastighetsregistret
• Upplåts i alla typer av mark, även vattenområde
• Ersättning för intrång/skada i fastighet - Värdering
• Följa detaljplan
• Synnerligt men får inte uppkomma för fastighet
• Fördelarna ska vara större än nackdelarna
Ledningsrättslagen (SFS1973:1144)
5