Information Maj 2015

Comments

Transcription

Information Maj 2015
Information till medlemmarna i Hamnvikens samfällighetsförening maj 2015
Nu är det åter dags för styrelsen att berätta om vad som beslutats på stämman och vilka
som har åtagit sig olika uppdrag inom föreningen.
Stämman
Uttaxeringen fastställdes till 3 000 kronor för tomt med andelstal 1 och 1 500 kronor för
tomt med andelstal ½. Inbetalning senast 31 maj till föreningens bankgiro 332-7954. Någon avisering sker ej.
Eventuell båtplatsavgift - 900 kronor för bred plats, 750 kronor för mellan storleken och
600 kronor för smal plats skall betalas samtidigt med uttaxeringen.
Tabellen över föreningens låneskulder i förvaltningsberättelsen innehåller fel men balansräkningens uppgifter stämmer. Skulderna skall vara 170 500 + 45 900 + 89 770 kronor, vilket summerar till 306 170 kronor.
I samband med presentationen av underhållsplanen framkom önskemål att ”grönområdesgruppen” åter skall aktiveras.
Borttransport av övergivna båtar sker till självkostnad genom Alexander Tennströms
försorg.
Arbetsdagar blir 9 maj och 3 oktober. Samling sker som vanligt vid ”telefonkiosken”
klockan 10.00.
*Anmäl er gärna till någon i styrelsen om ni inte kan närvara på arbetsdagen men ändå
vill göra en insats vid något annat tillfälle.
Valborgsbrasan samordnas av Urban Svensson.
Midsommarfirandet samordnas av Alexander Tennström och Annika Johansson.
Sommarfesten saknar samordnare.
Styrelse:
Christer Osslind (ordförande)
076 1259337
Armi Susi (kassör)
070 8268425
Alexander Tennström (sekreterare) 070 4452840
Urban Svensson (suppleant)
Annika Johansson (suppleant)
Särskilda uppdrag
Vattenansvariga:
Fotbollsplanen:
Hemsidan:
Bryggan:
Boris Berg och Bengt Olsbro (tel nr på anslagstavlan)
Janne Lundell
Kenneth Walldén
Christer Osslind och Alexander Tennström
Sommarvattenanläggningen
I år startade distributionen av sommarvattnet den 19 april. Vattenprover kommer i år att
tas under maj. Varje tomtägare ansvarar för ledningssystemet på tomten till och med
avstängningskranen vid distributionsledningen. Det är fortfarande inte tillåtet att koppla
ihop föreningensvattensystem med vatten från en egen brunn.
Trafiken inom Hamnviken
Det är fortfarande några problem med trafiken i Hamnviken. Några medlemmar, men
framför allt taxi och varutransporter respekterar inte vår hastighetsgräns 30 km/tim. Vi
ber Er alla att respektera hastighets-begränsningen inom Hamnviken.
Båtplatser
Det finns fortfarande några lediga båtplatser. Om intresse finns så kan ni kontakta Alexander Tennström eller Christer Osslind. För bryggan gäller maximal vikt är <3 ton och
maximal båtbredd är 2,7 m för bred plats,
2,2 m för mellanstorleken och 1,7 m för smal plats.
Information till medlemmar
Styrelsen, vattenansvariga m fl kommer att lämna information till medlemmarna genom
anslag på föreningens anslagstavlor i Hamnviken och via hemsidan. Detta meddelande
kommer även att delas ut i samtliga brevlådor som finns uppsatta i Hamnviken.
Yxlan 1 maj 2015
Styrelsen