(KIID) Aviatum Stabil - svenska

Comments

Transcription

(KIID) Aviatum Stabil - svenska
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det innehåller information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i
fonden innebär och de risker som är förknippade därmed. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
SEF - Aviatum Stabil, klass A
ISIN-kod: LU0862806634
Mål och placeringsinriktning
Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god
avkastning till en väl avvägd risk.
Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper,
penningmarknadsinstrument, derivatinstrument,
fondandelar och konton hos kreditinstitut. Fonden
har möjlighet att hantera sin valutariskexponering
genom att använda sig av olika tekniker för
valutasäkring.
Aviatum, fondens förvaltare, använder sig av en
kvantitativ förvaltningsmodell som identifierar
trender på de finansiella marknaderna. Aviatum
investerar i trendens riktning på, i första hand,
aktie- och räntemarknaderna. Aviatum prioriterar
investeringar som uppvisar starka positiva rörelser
i etablerade trender. Aviatums trendföljande
modell har en kapitalbevarande syn på det
förvaltade kapitalet. Aviatums förvaltning syftar till
att dra nytta av marknadens underliggande tillväxt
och de förändrade marknadsförutsättningar som
uppstår över tiden.
Denna fond är en delfond i fondföretaget SEF
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre risk
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en investering
i fonden. Indikatorn bygger på simulerade
historiska data och värderar fondens risk med
utgångspunkt i flyktigheten hos de tillgångar
fonden investerat i mätt över tre års historik. Den
här fonden tillhör kategori 4 vilket betyder
medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i
andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att
förändras. Indikatorn bygger på historiska data och
utgör inte en garanti för den framtida riskprofilen.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en
aktiv investeringsstrategi som går från en
övergripande marknadsanalys till analyser av
enskilda instrument i syfte att urskilja de
instrument som förväntas ha starkast vinstutveckling.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög
värdetillväxt på lång sikt, men en placering i en
aktiefond innebär också en högre risk eftersom
kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än
på
räntemarknaden.
Koncentrationen
av
aktieplaceringarna till en region gör fonden till en
placering med relativt hög risk, men spridningen till
olika branscher gör samtidigt risken mindre.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt
ske alla bankdagar i Luxemburg. Alla utdelningar
kommer att återinvesteras i fonden.
Valutarisk: Fonden investerar i utländska valutor
vilket medför en risk för prisförändringar som
orsakas av förändringar i valutakurserna.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig
för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom fem år.
Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja,
inlösa eller avsluta en investering i tid till ett rimligt
pris.
Kreditrisk: Risken att en emittent (utfärdaren av
derivat) eller en motpart kan inställa betalningar
eller få sitt kreditbetyg nedgraderat vilket påverkar
säkerhetens pris negativt.
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter din
investering
Teckningsavgift
0%
Inlösenavgift
0%
Detta är det maximala som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras.
Avgifter som tagits ur fonden under året*
Årlig avgift
2,60 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Resultatbaserad avgift
0%
*Då fonden startade 2013 är det belopp som anges
en skattning för 2013. Beloppet kan justeras
löpande. Fondens årsrapport kommer för varje
räkenskapsår att innehålla mer ingående uppgifter
vad gäller avgifterna.
Avgifterna kan variera från år till år. Avgifterna
utgör fondens totalkostnad (TKA) och inkluderar
betalning för driftskostnader inklusive courtage,
marknadsföring och distribution och minskar
fondens avkastning.
Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden skapades år 2013 och har funnits under för
kort tid för att tidigare resultat skall kunna presenteras.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxemburgkontoret.
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren och hel- och halvårsrapporterna
(tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida: www.aviatum.se eller
beställas per telefon: 08-440 10 90.
Detta faktablad beskriver en delfond i SEF. Varje delfonds tillgångar och fordringar hålls åtskilda, vilket lagen
fordrar. Andelar i denna delfond kan bytas utan kostnad mot andelar i paraplydelfondens andra delfonder.
Information om hur detta görs finns i paraplydelfondens prospekt.
Fondens andelsvärde
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag i Luxemburg och publiceras på www.aviatum.se.
Skatt
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation. Kontakta din rådgivare angående skattefrågor.
SEF kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av paraplyfondens prospekt.
Auktorisation
SEF är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Publicering
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2013.