8451-6/2015-4

Comments

Transcription

8451-6/2015-4
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje
gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2015
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: [email protected]
www.sos112.si
Številka:
Datum:
8451-6/2015-4 - DGZR
11.05.2015
Zadeva:
Poročilo o odpiranju vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje
gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2015, objavljenim v
Uradnem listu RS št. 17/15, dne 13.03.2015 in Uradnem listu RS št.
19/15, dne 20.03.2015
1. Postopek odpiranja vlog je potekal od 06.05.2015 do 08.05.2015 v prostorih Gasilske zveze
Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana.
2. Odpiranje ponudb je izvajala komisija za izvedbo postopka razpisa v sestavi:
 Iztok Zajc, predsednik, GZS
 Franci Šink, podpredsednik, URSZR
 Darko Muhič, član, GZS
 Matjaž Klarič, član, GZS
 Adriana Cividini, članica, GZS
 Marko Marčelja, član, GZS
 Andrej Ambrožič, član, GZS
 Mojca Kropivšek, članica, URSZR
Ostali prisotni: Maja Lenarčič, Suzana Veber.
Opravičeni: Franci Petek, Nataša Moškun.
Skladno z določili v razpisu, odpiranje ni bilo javno.
3. Pravočasno, do vključno dne 05.05.2015, je bilo preko Vulkana na razpis poslanih 583
vlog, in sicer 573 pravilnih, 10 vlog pa je bilo oddanih samo v Vulkanu.
Od pravilnih prijav je bilo 532 poslanih neposredno s strani prostovoljnih gasilskih društev,
za 308 društev pa je vloge poslalo 37 gasilskih zvez. Prijavljena so bila tudi 4 vozila za
gasilske zveze. Med prispelimi pravilnimi vlogami je 216 vlog iz občin, ki imajo indeks
razvitosti enak ali manjši od 1 (torej, iz slabše razvitih občin), od tega 6 za gasilska vozila,
11 samo za podvozje in 14 samo za nadgradnjo.
Deset vlog in sicer:
 PGD STARA NOVA VAS - ID PGD: 2042 - ID vloge: 2350;
 PGD LAPORJE - ID PGD: 1915 - ID vloge: 2390;
 PGD ŠMARJE – ID PGD: 2370 - ID vloge: 2432;
 PGD BABNO POLJE - ID PGD: 1745 - ID vloge: 2489
 PGD KORITNICE- ID PGD: ID PGD: 1777 - ID vloge: 2514;
 PGD SPODNJA SLIVNICA- ID PGD: 1539 - ID vloge: 2617;
 PGD SPODNJA ŠIŠKA - ID PGD: 1482 - ID vloge: 2769;
 PGD BOVEC - ID PGD: 2343 - ID vloge: 2935;
 PGD STOŽICE - ID PGD: 1484 - ID vloge: 2954;
 PGD SAVA - ID PGD: 1659 - ID vloge: 2971;
je bilo posredovanih samo v Vulkanu in jih je komisija dne 08.05.2015 zavrnila.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114
4. Po odpiranju in pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev je bilo ugotovljeno, da od vseh 573
pravilnih prijav 393 vlog izpolnjuje vse zahtevane pogoje, 180 vlog pa je v celoti ali delno
nepopolnih (28 vlog v taki meri, da bi v celoti izpadle iz nadaljevanja, 152 vlog pa delno le
za posamezne vrste opreme, ter bi v nadaljevanju sodelovale za ostale prijavljene vrste, za
katere izpolnjujejo vse pogoje).
5. V vseh prispelih pravilnih prijavah (573 prijav) prijavitelji kandidirajo za 8174 kosov
opreme, od katerih je bilo potrjenih 7070 kosov.
Struktura prijavljene opreme je razvidna iz sledeče tabele:
Vrsta opreme
Oznaka Zaprošeno Potrjeno Zavrnjeno
gasilska zaščitna obleka
GZO
985
892
92
kombinezon A
KGP-A
118
91
27
kombinezon B
KGP-B
199
181
18
gasilska zaščitna čelada
GZČ
1039
953
86
gasilski zaščitni škornji
GZŠ
1575
1486
89
gasilske zaščitne rokavice GZR
1484
1352
132
izolirni dihalni aparat
IDA
116
96
16
izpihovalnik
IZP
20
14
6
nahrbtna brenta
NB
74
72
2
gasilski pas
GP
513
457
56
delovna obleka tip A
GDO-A
264
245
19
delovna obleka tip B
GDO-B
1559
1111
447
celotno vozilo
37
21
16
podvozje
43
29
14
nadgradnja
52
33
19
motorna brizgalna
21
20
1
potopne črpalke
39
11
28
agregat
36
6
30
8174
7070
1098
Skupaj kosov:
V nadaljevanju postopka se bo, skladno z določili razpisa, izdalo obvestila vsem kandidatom z
nepopolnimi vlogami o neizpolnjevanju razpisnih pogojev in vrstah nepopolnosti, ter o
možnosti dopolnitve, oziroma ugovora v 8-ih dneh po prejemu obvestila. Po komisijski
obravnavi morebitnih ugovorov ter vstavitvi ustreznih dopolnil sledi dokončna določitev višine
sofinanciranja.
Pripravil:
Franc Šink
podpredsednik
Člani komisije:
 Iztok Zajc, GZS; predsednik,
____________________
 Franc Šink, URSZR; namestnik predsednika ____________________
 Franci Petek, GZS; član
____________________
 Matjaž Klarič, GZS; član
____________________
 Adriana Cividini, GZS; član
____________________
 Marko Marčelja, GZS, član
____________________
 Darko Muhič, GZS; član,
____________________
 Andrej Ambrožič, GZS; član,
____________________
 Nataša Moškun, URSZR; član
____________________
 Mojca Kropivšek, URSZR; član
_____________________
Poslano:

članom komisije

informacijski sistem Vulkan