DRŽAVNE POMOČI

Comments

Transcription

DRŽAVNE POMOČI
Vabimo vas na seminar
DRŽAVNE POMOČI
Postopki dodelitve in praksa presoje
skladnosti s pravili notranjega trga
Torek, 19. maj 2015,
s pričetkom ob 09.00 uri
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Predavatelja:
◆doc. dr. Klemen Podobnik,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
◆Štefan PREGLEJ,
Ministrstvo za finance
Vsebina seminarja
Gospodarska in finančna krize je prizadela velik del slovenskega gospodarstva, številne gospodarske družbe pa so se znašle
v težkih finančni situaciji, mnoge celo pred propadom, zato se
je v tem času večkrat izpostavilo vprašanje, zakaj podjetjem ne
pristopi na pomoč država.
DRŽAVNE POMOČI
Postopki dodelitve
in praksa presoje
skladnosti s pravili
notranjega trga
Odgovor na zastavljeno vprašanje pa vendarle ni preprost, saj
lahko državna pomoč močno poseže v razmerja na skupnem
trgu in izkrivlja konkurenco, zaradi česar je institut državnih
pomoči obširno urejen že v pravnih aktih Evropske unije. Na
evropski ravni se je razvil dodelan sistem, ki določa, kdaj in pod
katerimi pogoji je državno pomoč dopustno dodeliti, kakšen je
sam postopek dodelitve državne pomoči in tudi sankcije ob nespoštovanju pravil oziroma kršitvah.
Na seminarju se bodo poslušalci seznanili s pojmom državnih
pomoči, pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se pomoč lahko dodeli, predstavljene pa bodo tudi izjeme, pri katerih ne gre za
prepovedano državno pomoč. Posebna pozornost bo namenjena predstavitvi t.i. testa zasebnega podjetnika, pri katerem se
presoja ali bi enako kot država, ki dodeli pomoč podjetju, ravnal
zasebni subjekt na trgu. Del seminarja bo namenjen predstavitvi
sistema dodelitve pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah ter predstavitvi pogojev in meril, ki
jih morajo podjetja izpolnjevati, da se takšna pomoč šteje skladno s pravili skupnosti.
Predstavljen bo tudi postopek v povezavi z nezakonitimi državnimi pomočmi ter njihovo vračanje državi, prav tako pa možnosti konkurentov prejemnikov državnih pomoči pri uveljavljanju
njihove nezakonitosti.
Na predmetnem področju obstaja obsežna praksa Evropske
komisije ter evropskih sodišč, ki bo tekom seminarja pri posameznih poglavjih s strani predavateljev predstavljena za boljšo
ponazoritev uveljavljanja pravnih pravil v praksi.
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem pravnikom, ki se želijo podrobneje
spoznati s problematiko na področju dodeljevanja državnih
pomoči, še posebej pa poslovodstvom (potencialnih) prejemnikov
državnih pomoči, ki se želijo podrobneje seznaniti s pogoji in
postopki za uspešno izpeljavo postopka dodelitve državne
pomoči, njihovim svetovalcem, odvetnikom, poslovodstvom
konkurentov prejemnikov državnih pomoči, osebam, ki se bodo
pri svojem delu srečevale z vprašanjem dodeljevanja državnih
pomoči, sodnikom ter vsem, ki jih zanimajo praktični vidiki
dodelitve državnih pomoči.
DRŽAVNE POMOČI
Postopki dodelitve in praksa presoje skladnosti
s pravili notranjega trga
Torek, 19. maj 2015
PROGRAM
09.00 – 11.00 doc. dr. Klemen Podobnik
◆Pojem »državna pomoč« in pravni viri v EU in Sloveniji
◆Kdaj ne gre za državno pomoč?
◆Skupinske izjeme in pravilo de minimis
◆Test zasebnega investitorja in praksa Evropske komisije
◆Nezakonita državna pomoč – dopustna ali nedopustna
◆Vračilo nezakonite (nedopustne) državne pomoči
◆Gospodarske javne službe in državna pomoč (zadeva Altmark)
◆Zasebnopravno uveljavljanje pravil državnih pomoči
11.00 – 11.30 ODMOR
11.30 – 13.00 Štefan Preglej
◆Državna pomoč za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij
v težavah: postopek, pravne podlage, predstavitev že uspešno izvedenih
primerov, prikaz dobre prakse
◆Priglasitev državne pomoči, pravilo de-minimis in skupinske izjeme
◆Posredovanje podatkov in zahtevane dokumentacije
◆Postopek presoje na Evropski Komisiji
DRŽAVNE POMOČI
Postopki dodelitve
in praksa presoje
skladnosti s pravili
notranjega trga
torek, 19. maj 2015
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Informacije:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61
faks: 01/300 00 65
GSM: 031/662 193
e-maila: [email protected]
http:/www.nebra.si/
Transakcijski račun št. 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša
198 € in DDV po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijava in odjava
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Kotizacija in plačilo
◆ Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 198 € in DDV po
stopnji 22 %.
◆ Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
◆ Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
◆ Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun
NEBRA d.o.o., št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
◆ Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 09.00 do 13.00 ure
Prijavnica na seminar, 19. maj 2015
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da ne
ID za DDV plačnika:
Telefon: Faks:
E-mail plačnika: Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: