priprava - 3. letnik organske reakcije in rešitve

Comments

Transcription

priprava - 3. letnik organske reakcije in rešitve
1. Dopolnite kar manjka in označite tip reakcije:
CH2
CH
H2O/H+
CH3
______________________
tip reakcije:
FeBr3FeBr3
+
+
tip reakcije:
NaCN(aq)
CH3
Cl
CH2
+
tip reakcije:
+
Cl2
tip reakcije:
OH
+
+
Na
tip reakcije:
+
HNO3/H2SO4
+
tip reakcije:
NH3
CH3
CH2
CH2
Cl
+
tip reakcije:
OH
suh Al2O3 , segr.
CH3
CH
CH3
+
tip reakcije:
2. Iz katerega alkena in reagenta bi v eni sami stopnji dobili 2-bromopropan? Napišite reakcijsko shemo in
poimenujte alken.
3. Dopolnite reakcijsko shemo, tako da napišete skeletne ali strukturne formule spojin A do D.
4. Dopolnite spodnji reakcijski shemi.
CH3CH2CH2OH
A
+
CH3
+
Na
CH2
A
Br
+
1/2 H2
B
Racionalna formula spojine A: _______________________________ Ime A: _______________
Racionalna formula spojine B: _______________________________ Ime B: _______________
5. Iz katere kisline in alkohola bi dobili propiletanoat? Zapišite reakcijo estrenja.
6. Koliko monosubstituiranih produktov dobimo pri kloriranju 3-metilpentana? Napišite njihove racionalne ali
skeletne formule.
7. Eliminacijo vodikovega klorida iz 2-kloropentana izvedemo z alkoholno raztopino kalijevega hidroksida.
Napišite to reakcijo. Koliko produktov nastane?
REŠITVE:
1.
propan-2-ol
Ae
2-bromopropan
HBr
Se
propannitril
NaCl
Sn
1,2 –diklorocikloheksan
Ae
natrijev fenoksid
vodik
redoks reakcija
nitrobenzen
H2O
Se
1-aminopropan
HCl
Sn
propen
H2O
eliminacija vode
2.
propen
HBr
3.
A: klorociklopentan
B: ciklopenten
C: ciklopentanol
D: ciklopentanon
4.
A: natrijev propoksid
B: etilpropil eter (1-etoksietan)
5.
etanojska kislina in propan-1-ol
6.
štirje: 1-kloro-2-metilbutan, 2-kloro-2-metilbutan, 2-kloro-3-metilbutan,
1-kloro-3-metilbutan
7.
trije:
pent-1-en, cis-pent-2-en, trans-pent-2-en

Similar documents