Letni delovni načrt za šol. leto 2015/2016

Comments

Transcription

Letni delovni načrt za šol. leto 2015/2016
LETNI DELOVNI
NAČRT
Šolsko leto 2015/16
VSEBINA
1
UVOD ................................................................................................................................. 3
2
OSNOVNI PODATKI ........................................................................................................ 5
3 PREDVIDENA INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA IN NAKUP DIDAKTIČNIH
SREDSTEV ................................................................................................................................ 7
4
STROKOVNI KADER ....................................................................................................... 8
5
ORGANIZIRANOST UČENCEV ................................................................................... 12
6
PROGRAM DELA ........................................................................................................... 13
7
RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE .................................................................................... 17
8
IZOBRAŽEVANJA .......................................................................................................... 25
9
AKTIVI ............................................................................................................................. 25
10
AKTIVNOSTI NA ŠOLI .............................................................................................. 42
11
SODELOVANJE S STARŠI ........................................................................................ 48
12
SODELOVANJE Z OKOLJEM ................................................................................... 50
13
PROJEKTI ŠOLE ......................................................................................................... 52
14
URNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 ......................................................................... 57
15
VOZNI RED ................................................................................................................. 57
[2]
1
UVOD
Vsak začetek prinaša nekaj novega. Novo šolsko leto bo prineslo nova znanja, spoznanja in
prijateljstva. Tudi letošnje leto začnemo z velikimi pričakovanji, polni upanja in načrtov.
Prepričana sem, da nas bo dobro vodena pot pripeljala do zastavljenih ciljev.
Čaka nas veliko izzivov in priložnosti, katere bodo poskušali izkoristiti učitelji in drugi
zaposleni. Tudi učenci in starši bodite do sebe zahtevni in odgovorni, do učiteljev in ostalih
zaposlenih pa spoštljivi, saj so to ljudje, ki vam v šolskem okolišu dajejo temeljno podlago za
uspeh v življenju in ustvarjajo prijetno okolje za doseganje vaših ciljev.
Z letnim delovnim načrtom se v skladu z 31. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.
81/06 in 102/07 ‒ uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZOsn) in Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/07) določijo vsebina, obseg in
razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim
načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.
Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s
katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj
učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,
sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami,
vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci
in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni delovni načrt sprejme
Svet zavoda osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca
meseca septembra v vsakem šolskem letu.
1.1
Vizija šole
Mednarodno prepoznavna, doma priznana in prijazna šola.
1.2



1.3




Poslanstvo šole
Vzgojiti učenca, ki se bo znal in si upal soočiti z izzivi sveta, v katerem živi, ki bo
ustvarjalen, samostojen, samozavesten in kritičen.
Vzgojiti učenca, ki bo pripravljen za nadaljevanje izobraževanja, katero bo postalo
njegova nuja in stil življenja.
Vzgojiti učenca, ki bo znal biti zadovoljen v življenju.
Vrednote šole
Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter
ustanove v ožjem in širšem okolju.
Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja šole, v odkritem in
odprtem dialogu.
Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.
Vspodbujanje drug drugega (vsakega posameznika) k doseganju rezultatov.
[3]
1.4







1.5
Cilji šole
Posodabljanje učnih oblik in metod dela,
odpiranje v ožje in širše okolje,
spremljanje pedagoškega dela pri vseh dejavnostih šole,
izobraževanje s področja fleksibilnega predmetnika z medpredmetnim načrtovanjem,
prilagajanje spremembam v okolju,
razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti na vseh ravneh,
nadgradnja sodelovalnega učenja in medpredmetnega povezovanja s prenašanjem dobre
prakse strokovnih delavcev.
Prednostne naloge za doseganje ciljev (vizije, poslanstva, privzgajanje vrednot)
1.5.1 Prednostne naloge
Šola z letnim delovnim načrtom vsako šolsko leto podrobneje določi prednostne naloge, ki
bodo omogočile doseganje zastavljenih ciljev, in sicer:
 dati učencem taka znanja, da bodo dosegali primerljive rezultate z vrstniki tudi v
evropskem pogledu,
 uvajanje sodobnih oblik dela.
1.5.2 Glavna naloga v tem šolske letu bo






učenje in poučevanje (funkcionalna pismenost),
delovne navade in medsebojni odnosi,
odkrivanje in delo z nadarjenimi,
nadaljevati z izvajanjem vzgojnega načrta,
izvedba nacionalnega preizkusa znanja ob koncu 6. razreda,
izvedba nacionalnega preizkusa znanja ob koncu 9. razreda.
1.5.3 Kratkoročni cilji












Kakovostno izvajanje programa devetletne osnovne šole s sodobnimi didaktičnimi
pristopi;
vzgojno delo z učenci na podlagi smernic, sprejetih z vzgojnim načrtom šole;
sodelovanje v raznih projektih, na tekmovanjih in tečajih;
posebna skrb za učence s posebnimi potrebami in nadarjene učence;
skrb za profesionalni razvoj vseh zaposlenih;
nadaljnje vključevanje strokovnih delavcev v programe stalnega strokovnega
izpopolnjevanja;
izpopolnjevanje strokovnih delavcev na področju individualne in skupinske pomoči
otrokom s posebnimi potrebami;
izpopolnjevanje strokovnih delavcev na področju e-kompetenc;
sodelovanje s starši in s širšim okoljem;
zdrava prehrana in gibanje učencev za zdrav razvoj;
razvijanje bralne pismenosti;
izvedba fleksibilne organizacije pouka;
[4]






skrb za spodbudno učno okolje, za dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli;
skrb za urejene šolske prostore in okolico šole;
prireditve za širšo javnost;
sodelovanje z Zavodom za šolstvo MIZŠ ter z ostalimi institucijami s področja vzgoje
in izobraževanja;
promocija šole;
ohranjanje in nadgradnja dobro zasnovanih projektov.
1.5.4 Dolgoročni cilji








2
2.1
Posodabljanje učnih oblik in metod dela,
odpiranje v ožje in širše okolje,
spremljanje pedagoškega dela pri vseh dejavnostih šole,
prilagajanje spremembam v okolju,
razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti na vseh ravneh,
nadgradnja sodelovalnega učenja in medpredmetnega povezovanja s prenašanjem dobre
prakse strokovnih delavcev,
strokovno izpopolnjevanje za potrebe uvajanja drugega tujega jezika kot obveznega
tujega jezika,
omogočanje individualne strokovne rasti zaposlenih in vzpodbujanje k izboljšavi
kvalitete dela.
OSNOVNI PODATKI
Šolski okoliš
Matično šolo v Beltincih obiskujejo šoloobvezni otroci iz naslednjih vasi: Beltinci, Bratonci,
Lipovci, Gančani, Ižakovci, Melinci, Lipa in Dokležovje. Podružnična šola v Melincih, kjer
letos ni bilo zadostnega vpisa učencev, je začasno zaprta.
2.2
Šola v številkah
V šolskem letu 2015/16 imamo v vseh razredih po tri oddelke.
90
80
70
60
79
73
72
71
65
59
64
74
66
50
40
30
20
10
0
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Graf: število učencev po razredih v šolskem letu 2015/16
[5]
Vseh učencev je letos 623. Učenci so razvrščeni v 27 oddelkov.
Na šoli sta 2 oddelka jutranjega varstva za 1. in 2. razred (36 učencev) in devet skupin oz.
6,64 oddelka podaljšanega bivanja (287 učencev).
2.3
Organizacija pouka
2.3.1 Šolski koledar
Prvi šolski dan je torek, 1. 9. 2015.
Počitnice:
jesenske
novoletne
zimske
prvomajske
od 26. 10. 2015 do 30. 10. 2015
od 28. 12. 2015 do 31. 12. 2015
od 22. 2. 2016 do 26. 2. 2016
od 28. 4. 2016 do 29. 4. 2016
Prazniki in drugi pouka prosti dnevi:
31. 10. 2015
sobota
1. 11. 2015
nedelja
25. 12. 2015
petek
26. 12. 2015
sobota
1. 1. 2016
petek
8. 2. 2016
ponedeljek
28. 3. 2016
ponedeljek
26. 4. 2016
torek
27. 4. 2016
1. 5. 2016
2. 5. 2016
sreda
nedelja
ponedeljek
Pouk se prične 2. 11. 2015.
Pouk se prične 4. 1. 2016.
Pouk se prične 29. 2. 2016.
Pouk se prične 3. 5. 2016.
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
velikonočni ponedeljek
prosto za razredno stopnjo, nadomeščanje v
soboto, 14. 5. 2016
dan upora proti okupatorju
praznik dela
praznik dela
Ocenjevalna obdobja:
29. 1. 2016
zaključek I. ocenjevalnega obdobja
15. 6. 2016
zaključek II. ocenjevalnega obdobja in pouka ter razdelitev spričeval za
učence 9. razredov
24. 6. 2016
zaključek II. ocenjevalnega obdobja in pouka ter razdelitev spričeval
učencem ostalih razredov
Roki za predmetne popravne in razredne izpite:
16. 6.–29. 6. 2016
učenci 9. razreda
27. 6.–8. 7. 2016
učenci od 1. do 8. razreda
18. 8.–31. 8. 2016
učenci od 1. do 9. razreda (drugi rok)
Informativni dnevi v srednjih šolah:
12. in 13. 2. 2016
petek in sobota
Konec pouka:
sreda, 15. 6. 2016
petek, 24. 6. 2016
za učence 9. razreda, razdelitev spričeval
za učence ostalih razredov, razdelitev spričeval
[6]
2.3.2 Šolski zvonec
0. ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
odmor
7. ura
8. ura
3
RAZREDNA
STOPNJA
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
09.00 – 09.20
malica
09.20 – 10.05
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
kosilo
12.40 – 13.25
kosilo
13.25 – 13.40
kosilo
13.40 – 14.25
14.30 – 15.15
PREDMETNA
STOPNJA
07.30 – 08.15
08.15 – 09.00
09.05 – 09.50
09.50 – 10.10
malica
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40 – 13.25
kosilo
13.25 – 13.40
kosilo
13.40 – 14.25
14.30 – 15.15
PREDVIDENA INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA IN NAKUP
DIDAKTIČNIH SREDSTEV
3.1
Predvidene investicije v šolskem letu 2015/16






gradbena dela
tesarska, krovsko kleparska dela
kamnoseška dela
stavbno pohištvo
nadstrešnica
dopolnitev športne tehnologije v športnih prostorih
3.2
Nadstandardni program, ki ga financira Občina Beltinci







kuharica ‒ 1,3 delovnega mesta
učiteljica podaljšanega bivanja – 100 %
poslovna sekretarka ‒ 50 %
čistilka ‒ 50 %
računalničarka – 45 %
učitelj športa na razredni stopnji – 100 %
gospodinjec – 100 %.
[7]
4
STROKOVNI KADER
4.1
Oddelek
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.2
Razrednik
Petra Golja in Andreja Strniša
Andrejka Bojnec in Mateja Klemenčič
Tjaša Erlih in Katja Smodič
Marija Štaus
Bernarda Fras
Matej Žalig
Nina Košir
Darja Grah
Robert Vrbančič
Oddelek
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
Razrednik
Monika Bedök
Nada Rous
Mihaela Janc
Cvetka Zlatar
Nataša Belec
Lilijana Virc
Oddelek
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
Razrednik
Simona Vusič
Stanka Rajnar
Liljana Babič
Tadeja Halas
Snežana Šeruga
Nada Forjan
Zasedenost delovnih mest na predmetni stopnji
Oddelek
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
4.3
Zasedenost delovnih mest na razredni stopnji
Razrednik
Nataša Jerebic
Bojan Novak
Vesna Godina
Majda Gjerek
Mateja Horvat Duh
Zoran Kos
Poučevanje učiteljev po predmetih
4.3.1 Jezikovno - umetniško področje
Slovenščina: Regina Ozmec, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Janja Horvat,
Mihaela Janc
Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Polonca Kolbl Ivajnšič
Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Aleksander Verač, (Iris Vičar)
Likovna umetnost: Franc Poredoš
Glasbena umetnost: Miha Kavaš
4.3.2 Naravoslovno - matematično področje
Matematika: Snežana Šeruga, Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic
Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek
Kemija: Tadeja Halas
Naravoslovje: Stanka Rajnar,Tadeja Halas, Nataša Jerebic
Fizika: Stanka Rajnar
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, Andrejka Zver
Gospodinjstvo: Majda Gjerek
Laborantka: Monika Žižek
[8]
4.3.3 Družboslovno področje
Zgodovina: Jelka Breznik, Simona Vusič
Geografija: Simona Vusič, Andreja Žalik Kranjec
Državljanska in domovinska vzgoja ter etika: Majda Gjerek
4.3.4 Športno področje
Športna vzgoja: Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos
4.3.5 Delo z učenci s posebnimi potrebami
Dodatna strokovna pomoč: specialna pedagoginja Mihaela Šalamun Mataič, pedagog
Andrej Lainšček in mobilne defektologinje: Janja Sečkar, Teja Zver Vučko, Nuša Benko,
Tanja Karlovčec, Tanja Tajnikar
Dodatna strokovna pomoč – učne težave: Monika Pajič, Monika Bedök, Nada Rous,
Jasmina Štaus Žižek, Anita Zadravec, Liljana Babič, Iris Vičar, Majda Gjerek, Simona Vusič,
Stanka Rajnar, Lidija Pelcl Mes, Mateja Horvat Duh
Delo z nadarjenimi: Lidija Pelcl Mes, Polonca Kolbl Ivajnšič, Vesna Godina, Andreja
Strniša, Nina Košir, Simona Vusič
Individualna in skupinska pomoč: Petra Golja, Tjaša Erlih, Sonja Kepe, Monika Bedök,
Bernarda Fras, Marko Jerebič, Cvetka Rengeo, Simona Vusič, Andreja Strniša
ID delo z Romi: Mojca Ropoša, (Katja Smodič)
4.3.6 Drugi zaposleni
Ravnateljica: Matejka Horvat
Pomočnica ravnateljice: Darija Roš
Organizatorka šolske prehrane: Liljana Fujs Kojek
Jutranje varstvo: Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Bernarda Fras in Nada Rous
Podaljšano bivanje: Marko Jerebič, Lidija Modlic, Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Janja
Horvat, Robert Vrbančič, Zoran Kos, Mojca Ropoša, Urška Ropoša, Tanja Blagovič, Tilen
Tratnjek, Andrejka Zver, Andrej Lainšček, Sonja Kepe, Marija Štaus, Gabrijela Breznik,
Janez Tratnjek, (Katja Smodič, Monika Pajič, Jasmina Štaus Žižek)
Knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada: Cvetka Rengeo
Računalničarka: Sonja Kepe
Socialna delavka: Angela Svenšek
Pedagog: Andrej Lainšček
Poslovni sekretarki: Andreja Žalig Ficko, Renata Adžič
4.3.7 Tehnična dela
Hišnika: Vito Pajič, Drago Škerget
Kuharji: Dominik Vinkovič, Elizabeta Škafar, Terezija Mesarič, Melita Legen
Čistilci: (Mira Mandič), Slava Škafar, Alenka Babič, Melita Kuzma, Drago Škerget, Robert
Mertük, Agica Pivar, Martina Forjan, Jožica Balažic, Marica Škerget
4.3.8 Delavec preko projekta Uspešno vključevanje Romov v VIZ
Romski pomočnik: Janko Flisar (2 dni v tednu)
[9]
Bedök
Belec
Blagovič
Bojnec
Breznik
Erlih
4.A
5.B
19,5
22,5
1
1
1.B
20
18
20
1
1
1
1.C
Liljana
F. Kojek
Nada
Bernarda
Majda
Forjan
Fras
Gjerek
9.C
2.B
7A
20
18
19,5
Vesna
Godina
6.C
20
Petra
Darja
Tadeja
Darko
Janja
Mateja
Mihaela
Nataša
Marko
Miha
Sonja
Mateja
Golja
Grah
Halas
mag. Hederih
Horvat
H. Duh
Janc
Jerebic
Jerebič
Kavaš
Kepe
Klemenčič
1.A
3.B
9.A
20
20
20
7.B
4.C
6.A
11
21,5
19,5
21
Polonca
K. Ivajnšič
Zoran
Kos
Nina
Monika
Andrej
Mihaela
Lidija
Košir
mag. Pajič
Lainšček
M. Šalamun
Modlic
Bojan
Novak
Regina
Ozmec
Lidija
P. Mes
0,5
0,5
0,5
Diferenciacija
Monika
Nataša
Tanja
Andreja
Jelka
Tjaša
4 NIP
2 IP
1 NIP
0,57 KI
PB, JV
1
ROMI
12
DSP
8.C
ISP
Babič
PRIIMEK
RAZ
DOD in DOP
Lilijana
IME
PZ, ŠP, IZB,
KI, PT, ID*,
IP, NIP
Pouk
Učna in delovna obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev
Razrednik
4.4
2
1
1
1
2 JV
25 PB
1
2 PB
1
0,5
1
1 IP
5,19 OP
18
1,5
1
0,5
2 IP
2 IZB
0,57 PT
1
1
1
1 IZB
1 ID*
1
1
1
1 NIP
12
3
15
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
2 JV
1
1
1 PB
ostalo OŠ Bratov Polančič
13 PB
1
2
1
1
24 PB
ostalo na OŠ Bistrica
0,5
1 PB
7 PB
1
0,5
0,5
0,5
4 PZ
100% ROID
1 PZ
2 NIP
17 1,5
1
2 IP
2 IZB
7.C
19
0,5
2 PB
0,57 PT
3.A 21
1
0,57 PT
0,5
2
porodniški dopust
ostalo OŠ Fokovci 30% svetovalno delo
3
4 PB
100% defektologinja
23 PB
4 IP
6.B
19
0,5
0,57 PT
20,5
2 NIP
18
1
3 IP
[10]
Stanka
Cvetka
Darija
Mojca
Urška
Nada
Katja
Andreja
Angela
Sonja
Snežana
Marija
Jasmina
Janez
Tilen
Rajnar
Rengeo
Roš
Ropoša
Ropoša
Rous
Smodič
Strniša
Svenšek
Š. Debelak
Šeruga
Štaus
Š. Žižek
Tratnjek
Tratnjek
Vičar
Virc
Vrbančič
Vusič
Zadravec
Zlatar
mag. Zver
Žalig
Ž.Kranjec
Žižek
4.B
9.B
2.A
5.C
3.C
8.A
5.A
2.C
Diferenciacija
PB, JV
ROMI
DSP
0,5
8.B
20
1
100% knjižničarka
8
15
ISP
DOD in DOP
2 ID*
1 NIP
3 IP
2 IZB
16
Aleksander Verač
Iris
Liljana
Robert
Simona
Anita
Cvetka
Andrejka
Matej
Andreja
Monika
RAZ
Poredoš
PZ, ŠP, IZB,
KI, PT, ID*,
IP, NIP
Franc
Pouk
PRIIMEK
Razrednik
IME
1
2
pomočnica ravnateljice
2
6 PB
25 PB
18,5 1
1 PZ
0,5
3 JV
bolniško-porodniški dopust
15
2
6 PB
100% svetovalno delo
porodniški dopust
20
1
1
21
1
0,5
2 PB
porodniški dopust
22
1
1 PB
25 PB
2 NIP
19
2 IP
porodniški dopust
22,5 1
0,57 KI
0,5
1
20
1
0,57 PT
0,5
1
1 PB
19,5 1
2 IZB
0,5
2
1
20
1
1
1
21,5 1
0,57 KI
0,5
1
2 JV
1
6
1 IP
19 PB
21
1
0,5
1
14
1
ostalo OŠ Bogojina
41% laborantka
6 JV
Legenda:
P ‒ pouk
DOD, DOP ‒ dodatni, dopolnilni
pouk
OP – organizator prehrane
PZ–pevski zbor
ISP ‒ individualna ali skupinska
učna pomoč
NIP - neobvezni izbirni predmet
1
DSP – dodatna strokovna pomoč
ID* ‒ interesna dejavnost v 9-letki
KI – kolesarski izpit
PB – podaljšano bivanje
JV ‒ jutranje varstvo
PT – plavalni tečaj
IP – izbirni predmet
[11]
V učno in delovno obvezo učiteljev in strokovnih delavcev spada tudi dežurstvo v času
odmorov, pred poukom in po pouku, udeležba na prireditvah, ki jih z učenci pripravlja šola …
Kot fakultativni pouk izvajamo računalništvo v 4. razredu, in sicer 3 ure tedensko.
4.4.1 Pripravništvo preko MIZŠ
V septembru imamo na šoli dijaka, ki opravlja prakso pri računalničarki.
Skozi celo šolsko leto pa šola sprejema dijake iz različnih srednjih šol. Organizirana bo tudi
praksa in pripravništvo študentov različnih fakultet, v kolikor bo objavljen razpis.
5
5.1
ORGANIZIRANOST UČENCEV
Šolska skupnost učencev
Program dela je oblikovan tako, da se ga bo lahko sproti spreminjalo in prilagajalo glede na
potrebe in želje učencev. V program so vključene tudi aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru
otroškega parlamenta.
MESEC
september
oktober
november
december
januar
februar
marec
PREDVIDENE NALOGE – AKTIVNOSTI
Uvodno srečanje. Ponovitev nalog in pravic šolske skupnosti.
Priprava volitev predsedstva, izvedba volitev.
Oblikovanje programa.
Pobude in želje o letnem programu dela ŠSU.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Predstavitev in potrditev programa.
Ustvarjalna delavnica na temo tedna otroka.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Načrtovanje aktivnosti, povezanih s temo otroškega parlamenta.
Srečanje članov šolske skupnosti učencev s povabljenim gostom.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
OTROŠKI PARLAMENT
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost.
Delavnica na temo novoletni prazniki.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Regijski otroški parlament.
Analiza dela v prvem ocenjevalnem obdobju.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Delavnica na temo »Ljubezen«.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Delavnica na temo »Ženska«.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Poročilo regijskega otroškega parlamenta.
[12]
april
maj
junij
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Aktualne zadeve na šoli.
Poročilo državnega šolskega parlamenta.
Analiza dela.
Predlogi za naslednje šolsko leto.
Aktualne zadeve posameznih oddelčnih skupnosti.
Predlogi in pobude za novo šolsko leto.
Nada Forjan, Snežana Šeruga
6
6.1
PROGRAM DELA
Individualni program ravnateljice
Pristojnosti
Ravnateljica opravlja dela pedagoškega in poslovodnega vodje zavoda v skladu s predpisi (49.
člen ZOFVI), predvsem pa:
 zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost dela;
 organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, pripravi predlog letnega delovnega načrta in
skrbi za njegovo realizacijo;
 razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in
posodabljanje izobraževalnega procesa v skladu s finančnim načrtom oziroma
programom prioritet za delitev presežka prihodkov nad odhodki;
 sprejme splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen drug organ zavoda;
 sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni;
 pripravlja program razvoja zavoda;
 skrbi za ukrepe za zagotovitev uresničevanja pravic in dolžnosti učencev;
 vodi delo učiteljskega zbora;
 oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za izvedbo sprejetih programov,
 v okviru finančnih in organizacijskih možnosti spodbuja strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
 pripravi letni program strokovnega izobraževanje in izpopolnjevanja delavcev zavoda
in bedi nad njegovim izvajanjem;
 organizira mentorstvo za pripravnike;
 prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje.
Poudarek pri letošnji spremljavi pedagoškega dela bodo obiski pri izbirnih predmetih,
dopolnilnem pouku, interesnih dejavnostih, dodatni strokovni pomoči in podaljšanem bivanju.
Ob hospitiranju se bo pregledala tudi dokumentacija učitelja, vključevanje sodobnih –
predvsem aktivnih oblik in metod dela pri pouku ter skrb za učence z učnimi težavami.
[13]
Strokovni aktivi tekom leta pripravijo medsebojne hospitacije oz. se izmenjujejo pri pouku
 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
 spremlja in organizira delo svetovalne službe;
 skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki učencev
(roditeljski sestanki, govorilne ure ...);
 obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev;
 spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter zagotavlja možnosti za njihovo delo;
 odloča o vzgojnih ukrepih;
 določa sistematizacijo delovnih mest zavoda in letno usklajuje število delovnih mest
glede na obseg dela in normative v šoli;
 skrbi za sklepanje pogodb o delu in avtorskih pogodb ter njihovo izvrševanje;
 sodeluje z računovodstvom pri izračunu plač in pri računovodsko-knjigovodskem
delu;
 odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev;
 skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo;
 sodeluje pri pripravi šolske publikacije;
 skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi uporabniki;
 skrbi za promocijo zavoda;
 skrbi za oddajanje šolskega prostora;
 spremlja novosti na področju vzgoje in izobraževanja in spodbuja sodelovanje v
različnih projektih;
 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi, kolektivno pogodbo;
 ustanovitvenim aktom zavoda ter po splošnih aktih šole.
6.2
Načrt hospitacij in redni letni razgovori
Hospitacije so ena izmed oblik spremljanja učiteljevega dela in dela drugih strokovnih
delavcev v šoli ter priložnost za osebnostni in strokovni razvoj posameznika. Čas individualne
hospitacije bo od meseca oktobra do aprila. Natančen datum in razred sta prepuščena lastni
odločitvi posameznega delavca. Razpored hospitacij s cilji bo v pogled na oglasni deski v
zbornici. Po vsaki opravljeni hospitaciji bom opravila analizo in hkrati z izvajalcem redni
letni razgovor.
Pripravila: Matejka Horvat
[14]
6.3
Pouk v manjših učnih skupinah
Razred
Št. učencev
5. razred
65
6. razred
64
7. razred
71
8. razred
74
9. razred
66
6.4
Manjše učne skupine
Fleksibilna diferenciacija pri:
 matematiki
 slovenščini
Fleksibilna diferenciacija pri:
 matematiki
 slovenščini
Fleksibilna diferenciacija pri:
 matematiki
 slovenščini
Manjše učne skupine pri:
 matematiki
 slovenščini
 tujem jeziku
Manjše učne skupine pri:
 slovenščini
 matematiki
 tujem jeziku
Izbirni predmeti
Izbirni predmeti v III. triadi so del obveznega programa osnovne šole. Učenci so se
odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirnih
predmetov, ne glede na sklop. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni
izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o
vpisu otroka v glasbeno šolo.
Neobvezni izbirni predmeti v II. triadi (letos v 4. in 5. razredu) so lahko: neobvezni drugi
tuji jezik nemščina ali angleščina, umetnost, tehnika, računalništvo in šport.
Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je lahko: neobvezni prvi tuji jezik nemščina ali
angleščina.
Izbirni predmeti, ki jih izvajamo to šolsko leto
III. TRIADA (7., 8. in 9. razred)
Angleščina II
Elektrotehnika
Izbrani šport ‒ košarka
Izbrani šport ‒ nogomet
Kemija v življenju
Kmetijska dela
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Nemščina I
Nemščina II
[15]
Učitelj
Aleksander Verač
Stanka Rajnar
Bojan Novak
Zoran Kos
Tadeja Halas
Liljana Fujs Kojek
Franc Poredoš
Franc Poredoš
Franc Poredoš
Liljana Babič
Lidija Pelcl Mes
Načini prehranjevanja
Osnovni vbodi in tehnike vezenja
Ples
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega
okolja
Robotika v tehniki
Sodobna priprava hrane
Starinski in družabni plesi
Šport za sprostitev (1. skupina)
Šport za sprostitev (2. skupina)
Šport za zdravje (1. skupina)
Šport za zdravje (2. skupina)
Vzgoja za medije: tisk (1. skupina)
Vzgoja za medije: tisk (2. skupina)
Verstva in etika III
Zvezde in vesolje
II. TRIADA ( 4. in 5. razred)
Neobvezni drugi tuji jezik angleščina – 5. r.
Neobvezni drugi tuji jezik nemščina – 5. r.
Umetnost – 4. in 5. razred
Neobvezni drugi tuji jezik angleščina – 4. r.
Neobvezni drugi tuji jezik nemščina – 4. r.
I. TRIADA ( 1. razred)
Neobvezni prvi tuji jezik angleščina (1. skupina)
Neobvezni prvi tuji jezik angleščina (2. skupina)
Neobvezni prvi tuji jezik nemščina
Majda Gjerek
Simona Vusič
Vesna Godina
Simona Vusič
mag. Andrejka Zver
Majda Gjerek
Vesna Godina
Bojan Novak
Zoran Kos
Bojan Novak
Bojan Novak
Polonca Kolbl Ivajnšič
Polonca Kolbl Ivajnšič
Lidija Pelcl Mes
Stanka Rajnar
Polonca Kolbl Ivajnšič
Lidija Pelcl Mes
Feri Poredoš
Aleksander Verač
Liljana Babič
Monika Bedök
Mihaela Janc
Liljana Babič
Izbirni predmeti so del učenčevega tedenskega urnika. Vsak izbirni predmet ima učenec eno
šolsko uro tedensko; le drugi tuji jezik je dve uri tedensko.
6.5
Nacionalno preverjanje znanja
Nacionalno preverjanje znanja se opravlja pisno. Ob koncu 6. in 9. razreda je opravljanje NPZ
za vse učence obvezno. Na koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz
slovenščine, tujega jezika in matematike.
Na koncu tretjega obdobja se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki
ga določi minister v mesecu septembru; za našo šolo je letos, kot tretji predmet, izbrana
fizika.
Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku
določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.
Vrednotenje nalog se izvede v skladu z navodili za vrednotenje nalog.
V maju 2015 bodo imeli starši učencev 6. in 9. razreda možnost vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge. Vpogled za starše bo možen na šoli, obvestilo o vpogledu bo
objavljeno na šolski spletni strani.
Več o NPZ lahko preberete v publikaciji »Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za
učence in starše«, ki jo najdete na spletni strani
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .
[16]
6.5.1 Koledar nacionalnega preverjanja znanja
DATUM
30. november 2015
4. maj 2016
6. maj 2016
10. maj 2016
7. junij 2016
7. junij 2016
8. junij 2016
9. junij 2016
17. junij 2016
24. junij 2016
DATUM
1. september 2015
30. november 2015
4. maj 2016
6. maj 2016
10. maj 2016
31. maj 2016
31. maj 2016
1. junij 2016
2. junij 2016
8. junij 2016
15. junij 2016
6. RAZRED
AKTIVNOST
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo
opravljali NPZ.
NPZ iz matematike.
NPZ iz slovenščine.
NPZ iz tujega jezika.
Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne
naloge NPZ v 6. razredu.
Šola posreduje RIC-u podatke o poizvedbah.
RIC posreduje šolam podatke o spremembah dosežkov.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.
9. RAZRED
AKTIVNOST
Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz
katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9.
razreda.
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo
opravljali NPZ.
NPZ iz matematike.
NPZ iz slovenščine.
NPZ iz trtjega predmeta - FIZIKA.
Šola seznani učence z dosežki pri NPZ.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne
naloge NPZ v 9. razredu.
Šola posreduje RIC-u podatke o poizvedbah.
RIC posreduje šolam podatke o spremembah dosežkov.
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.
Cvetka Rengeo
7
RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE
V dejavnosti razširjenega programa se učenec vključi prostovoljno.
 Šola organizira jutranje varstvo za učence 1. razreda, ki traja od 6.00 do 8.00, in
podaljšano bivanje v 9 skupinah na matični šoli.
 Učencem, ki čakajo na organiziran prevoz ali na nadaljevanje pouka, šola zagotavlja
varstvo v šolskih prostorih, ki je za učence brezplačno.
 Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu.
 Tečaj plavanja za neplavalce v 1. in 3. razredu.
 Šola v naravi (3. razred ‒ poletna šola v naravi, 5. razred ‒ zimska šola v naravi).
 Dnevi dejavnosti v strnjeni obliki izven šole (2. in 4. razred).
 Tabori za nadarjene učence od 4. do 9. razreda (Olimje in Hodoš).
[17]
7.1
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Na OŠ Beltinci je organizirano podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda, ki
potrebujejo varstvo. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri interesnih dejavnostih,
naredijo domačo nalogo, pri kateri imajo vso učiteljevo pomoč, in se sprostijo po končanih
obveznostih.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja
predčasno spusti otroka domov samo s pisnim potrdilom staršev.
Čas podaljšanega bivanja: vsak dan od 11.50 do 16.00.
Šola organizira tudi jutranje varstvo, in sicer za učence prvih razredov. Financira ga
Ministrstvo za šolstvo in šport. Otroci ustvarjalno preživljajo zgodnji jutranji čas ob
poslušanju pravljic, petju pesmic, likovnem ustvarjanju in družabnih igrah.
Poskrbljeno je tudi za zajtrk.
Čas jutranjega varstva: vsak dan od 6.00 do 8.00.
7.2
Poletna šola v naravi
Poletno šolo v naravi bomo izvedli za učence tretjega razreda v mesecu juniju (6. 6. 2016 –
10. 6. 2016) v kraju Baška, na otoku Krku na Hrvaškem. Opravili bomo 20-urni plavalni
tečaj, tako bodo učenci obnovili ali pa usvojili veščine plavanja, spoznali rastlinstvo in
živalstvo primorskega sveta ter imeli možnost za različne športne in družabne aktivnosti.
Aktiv 3. razreda
7.3
Zimska šola v naravi
Zimsko šolo v naravi bomo izvedli za učence 5. razredov, od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016, na
Pohorju, kjer bodo učenci bivali v Ruški koči.
Učenci bodo opravili smučarski tečaj. Hkrati bomo izvedli vse ostale učne, športne, družabne
ter ostale poučne vsebine, ki bodo podrobneje predstavljene na roditeljskem sestanku.
Nataša Belec
7.4
Otroci s posebnimi potrebami
Z nudenjem pomoči učencem z učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami želimo
povečati občutljivost in odgovornost vseh nas za težave učencev pri učenju in drugih
dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela ter jim zagotoviti pravočasno nudenje
pomoči.
Za učenca z učnimi težavami se ne predvideva individualiziranega izobraževalnega programa,
v katerega bi bil usmerjen z odločbo, vendar to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih
prilagoditev v procesu poučevanja in učenja.
Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami dolžne
prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike
individualne in skupinske pomoči.
V okviru oblik individualne in skupinske pomoči je učencem z učnimi težavami namenjenih 8
ur pomoči učiteljev. Učencem z učnimi težavami pomagajo še trije delavci preko javnih del.
[18]
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno šolanje zaradi svojih
primanjkljajev, ovir in motenj potrebujejo ustrezne oblike pomoči ter zagotovitev različnih
prilagoditev.
OPP
število na naši šoli
Gibalno ovirani otroci
2
Gluhi in naglušni otroci
0
Dolgotrajno bolni otroci
5
Slabovidni otroci
1
Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
3
Otroci z motnjami vedenja in osebnosti
0
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
10
Skupaj
21
V šolskem letu 2015/2016 imamo trenutno 21 otrok s posebnimi potrebami (OPP), ki imajo
odločbe s strani Zavoda za šolstvo Murska Sobota. Zavod za šolstvo jih je izdal na podlagi
strokovnih mnenj komisij za usmerjanje in tako je tem učencem odobrenih 66 ur dodatne
strokovne pomoči in 8 ur svetovalnih storitev.
Učenci so deležni prilagoditev, zanje se izdelajo individualizirani programi.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka ali pa v
kombinaciji po dogovoru z učiteljem. Učenci pri teh urah odpravljajo primanjkljaje pri branju,
pisanju in računanju, odpravljajo vrzeli v znanju, pridobivajo interes za učenje in gradijo
pozitivno samopodobo. Učencem pomagajo specialni pedagogi, pedagog, inkluzivni pedagog,
tiflopedagog in tudi drugi učitelji.
Andrej Lainšček in Mihaela Mataič Šalamun
7.5
Delo z Romi
V letu 2015/2016 bomo do konca novembra vključeni v projekt Skupaj do znanjaUresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS. Koordinator projekta je
CŠOD. Na šoli imamo v tem šolskem letu 6 učencev Romov.
Učenci Romi so vključeni v redne oddelke, kar je tudi v skladu s strategijo dela z Romi v
Sloveniji. Z upoštevanjem potreb vsakega otroka, z uporabo ustreznih oblik in metod dela v
razredu (notranja diferenciacija) ter ob občasni pomoči učitelja ISP, romskega pomočnika in
delavcev javnih del dosegamo večjo kvaliteto znanja pri Romih.
V tem šolskem letu bomo imeli 10% učitelja individualne in skupinske pomoči za Rome, s
projektom imamo dodeljena dva dni v tednu pomoč romskega pomočnika. Prvenstvena
naloga romskega pomočnika je pomoč romskim otrokom v nižjih razredih pri premagovanju
težav s slovenskim jezikom, vključevanje romske kulture ter prispevek k izboljšanju
povezovanja staršev romskih otrok s šolo. Poleg naših obiskov na domu in organiziranih
srečanj v šoli želimo, da bi se starši pogosteje udeleževali govorilnih ur in tako bolj
spremljali napredek svojih otrok. Sicer pa je iz leta v leto sodelovanje staršev Romov s šolo
boljše.
Izhajali bomo iz potencialov romskih otrok (predvsem na glasbenem, plesnem, likovnem
področju) ter jih še naprej vključevali v dejavnosti, kjer dosegajo uspehe.
Planiramo nekaj delavnic (novoletna delavnica in srečanje ob dnevu Romov, katerih vodja bo
romski pomočnik.
Šolska svetovalna služba, romski pomočnik ter posamezni učitelji in vodstvo šole se ob
pojavu težav učencev Romov povezujemo s starši ter zunanjimi institucijami.
Angela Svenšek, koordinatorka
[19]
7.6
Delo z nadarjenimi učenci
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 2015/16
Izhodišče dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence.
Za učence 3. razreda začnemo s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev.
Za starše bomo pripravili predavanje Nadarjeni učenec v osnovni šoli.
Za učence 4. razreda bomo izvedli postopek identifikacije evidentiranih, ki zajema
ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti. V postopek se
lahko vključijo tudi naknadno evidentirani učenci višjih razredov.
Učitelji, starši ter svetovalna služba bomo sodelovali pri pripravi individualiziranih
programov. V le teh bomo glede na otrokove potenciale načrtovali prilagajanje metod in oblik
dela v razredu ter jim omogočili vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in
skupinske pomoči.
Okvirni program dela z nadarjenimi ob pouku
VSEBINA
Nemške delavnice
Ustvarjalne delavnice
Kreativnost nima meja
Ustvarjalne tehnike pri
gibanju
Poskusnica
Angleške delavnice
MENTOR
Lidija Pelcl Mes
Andreja Strniša
Nina Košir
Vesna Godina
UČENCI
4. do 9. r.
4. r.
5. r.
5. do 9. r.
ČAS
skozi vse leto
skozi vse leto
skozi vse leto
skozi vse leto
Simona Vusič
Polonca Kolbl Ivanjšič
8. in 9. r.
5. do 9. r.
skozi vse leto
skozi vse leto
Tabori za nadarjene učence
VSEBINA
Tehnike za
spodbujanje
ustvarjalnosti
Osebnostna rast
MENTOR
mag. Darko
Hederih in šol.
mentorji
mag. D. Hederih
UČENCI
5. in 6. r.
ČAS
oktober 2015
KRAJ
Hodoš
7. in 8. r.
Olimje
Kvizi
mag. D. Hederih
3., 4. r. in drugi
predvidoma
maja 2016
po dogovoru
OŠ Beltinci
Angela Svenšek
7.7
Dodatni in dopolnilni pouk
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z
različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk, projektne naloge in
priprave na tekmovanje, podpiramo doseganje višjih učnih ciljev in rezultatov.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja. S prilagojenim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne
učne cilje posameznega predmeta
[20]
7.7.1 Razredna stopnja
Učitelj
Petra Golja
Andrejka Bojnec
Tjaša Erlih
Marija Štaus
Bernarda Fras
Matej Žalig
Nina Košir
Darja Grah
Robert Vrbančič
Monika Bedök
Nada Rous
Mihaela Janc
Cvetka Zlatar
Nataša Belec
Lilijana Virc
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
DOP/DOD
Razred
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
5. A
5. B
5. C
Dan
četrtek
sreda
sreda
četrtek
petek
četrtek
četrtek
torek
četrtek
sreda
petek
četrtek
sreda
sreda
sreda
Šolska ura
5. ura
5. ura
5. ura
0. ura
0. ura
5. ura
5. ura
5. ura
5. ura
6. ura
0. ura
6. ura
6. ura
6. ura
6. ura
Prostor
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
2. c
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
7.7.2 Predmetna stopnja
Učitelj
Majda Gjerek
Stanka Rajnar
Simona Vusič
Tadeja Halas
Nataša Jerebic
Anita Zadravec
Polonca K. Ivajnšič
Nada Forjan
Mateja H. Duh
Polonca K. Ivajnšič
Andreja Ž. Kranjec
Liljana Babič
Gabrijela Breznik
DOP/DOD
DOP
DOD/DOD
DOD/DOP
DOP/DOD
DOP/DOP
DOP/DOD
DOP
DOD/DOP
DOP/DOD
DOP
DOP
DOD
DOP/DOD
Predmet
BIO
FIZ
GEO
KEM
MAT
MAT
NEM
SLJ
SLJ
TJA
TJA
TJN
ZGO
Razred
8.
8. in 9.
7.-9
8. in 9.
7., 9.
6., 8.
8., 9.
8. in 9.
6. in 7.
7., 9.
6., 8.
9.
vsi
[21]
Dan, ura
ponedeljek, 0.
petek, 0.
ponedeljek, 0./po dogovoru
četrtek, 0.
ponedeljek, 0.
sreda, 0.
po dogovoru
ponedeljek, 0.
četrtek, 0.
četrtek, 7./ po dogovoru
ponedeljek, 0.
sreda, 0.
četrtek, 0.
Prostor
gos
fiz
geo
kem
mat2
mat3
lum
slj1
slj3
gvz
geo
nem
zgo
7.8
Predmetnik
7.8.1 Razredna stopnja
Razred
PREDMET
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik 1
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Družba
Spoznavanje okolja
Naravoslovje in
tehnika
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Dopolnilni in
dodatni pouk
Interesne dejavnosti
Oddelčna skupnost
Neobvezni izbirni predmet
Razred
AKTIVNOST
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehnični dnevi
Število predmetov
Tedensko ur pouka
Tednov pouka
1.
T/L
6/210
4/140
2/70
2/70
2.
T/L
7/245
4/140
2/70
2/70
2/70
3.
T/L
7/245
5/175
2/70
2/70
2/70
3/105
3/105
3/105
4.
T/L
5/175
5/175
2/70
2/70
1,5/52,5
2/70
5.
T/L
5/175
4/140
3/105
2/70
1,5/52,5
3/105
3/105
3/105
3/105
3/105
3/105
3/105
1/35
3/105
1/35
2/70
1/35
2/70
1/35
2/70
1/35
2/70
0,5/17,5
2/70
0-2/70
1/35
0,5/17,5
2/70
1.
T/L
4
3
5
3
6
20
35
2.
T/L
4
3
5
3
6
21
35
3.
T/L
4
3
5
3
6
22
35
4.
T/L
3
3
5
4
8
24
35
5.
T/L
3
3
5
4
9
26
35
[22]
7.8.2 Predmetna stopnja
Razred
PREDMET
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Tuji jezik 2
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državljanska in dom. vzgoja ter etika
Biologija
Naravoslovje
Kemija
Fizika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Izbirni predmeti
Dopolnilni in dodatni pouk
Interesne dejavnosti
Oddelčna skupnost
Neobvezni izbirni predmet
RAZRED
AKTIVNOST
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi
Tehnični dnevi
Število predmetov
Tedensko ur pouka
Tednov pouka
6.
T/L
5/175
4/140
4/140
1/35
1/35
1/35
1/35
2/70
7.
T/L
4/140
4/140
4/140
2/70
1/35
1/35
2/70
2/70
1/35
8.
T/L
3,5/122,5
4/140
3/105
2/70
1/35
1/35
1,5/52,5
2/70
1/35
1,5/52,5
9.
T/L
4,5/144
4/128
3/96
2/70
2/70
1/35
2/64
2/64
1/32
1/32
2/64
2/64
2/64
3/105
2/70
1,5/52,5
3/105
1/35
6.
T/L
3
3
5
4
10
23
35
7.
T/L
3
3
5
4
14/15
29,5
35
2/70
2/70
2/64
2,3/70,105 2,3/70,105 2,3/70,105
1/35
1/35
1/35
1/32
2/70
2/70
2/70
2/64
0,5/17,5 0,5/17,5
0,5/17,5
1/32
2/70
[23]
8.
T/L
3
3
5
4
16/17
30
35
9.
T/L
3
3
5
4
14/15
30
32
7.8.3 Število učencev in razredništva
RAZRED
1
1
1
ODDELEK
A
B
C
M
13
13
12
Ž
12
11
12
SKUPAJ
25
24
24
38
35
73
15
15
13
27
27
25
2
2
2
A
B
C
12
12
12
36
43
79
3
3
3
A
B
C
12
11
12
13
13
11
25
24
23
35
37
72
9
8
9
20
20
19
4
4
4
A
B
C
11
12
10
33
26
59
5
5
5
A
B
C
11
13
10
11
9
11
22
22
21
34
31
65
11
11
10
22
21
21
6
6
6
A
B
C
11
10
11
32
32
64
7
7
7
A
B
C
12
11
14
12
13
9
24
24
23
37
34
71
8
8
8
A
B
C
12
12
12
12
15
11
24
27
23
36
38
74
9
9
9
A
B
C
13
13
11
10
8
11
23
21
22
SKUPAJ
37
29
66
318
305
623
[24]
RAZREDNIK in UČITELJ
Petra Golja
Andreja Strniša
Andrejka Bojnec
Mateja Klemenčič
Tjaša Erlih
Mojca Ropoša
Marija Štaus
Bernarda Fras
Matej Žalig
Nina Košir
Darja Grah
Robert Vrbančič
Monika Bedök
Nada Rous
Mihaela Janc
Cvetka Zlatar
Nataša Belec
Lilijana Virc
Nataša Jerebic
Bojan Novak
Vesna Godina
Majda Gjerek
Mateja Horvat Duh
Zoran Kos
Simona Vusič
Stanka Rajnar
Liljana Babič
Tadeja Halas
Snežana Šeruga
Nada Forjan
8
IZOBRAŽEVANJA
Za uspešno uresničevanje vizije ni dovolj le pripravljenost za delo, strokovna usposobljenost
in gmotne razmere, pomembni so ljudje in odnosi med njimi. Zavedati se moramo, da ob
nenehnem krčenju financiranja s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstva in šport,
povečanju števila učencev in s tem posledično povečanega obsega dela ter planskem
zmanjševanju zaposlenih postaja izvajanje pedagoškega procesa, ob še tako veliki
motiviranosti zaposlenih, na daljši rok ogroženo v smislu doseganja odličnosti pri delu.
V prvi vrsti je vsak posameznik odgovoren za izvajanje samoizobraževanja. Skupaj smo si v
lanskem šolskem letu prizadevali vsakemu posamezniku v skladu z zmožnostmi uresničiti
izbrano izobraževanje. Tako za starše kot kolektiv bomo v mesecu januarju izvedli predavanje
gospe Leje Beznik. Celoten kolektiv pa bo imel izobraževanje za projekt Fid4Kids.
Vrste izobraževanj:.
1. eAsistent e-svetovanja in izobraževanja: Vodenje dokumentacije v šoli v e-obliki.
2. Izobraževanje za kolektiv: moduli za izvajanje projekta FIT4KID.
3. Predavanje za starše in kolektiv (ga. Lea Beznik)
4. Supervizija – izobraževanje za vse strokovne delavce v okviru Promocija za zdravje
(lahko tudi izven šole).
Zaradi krčenja sredstev s strani MIZŠ bodo izobraževanja izvedena v skladu s finančnimi
zmožnostmi.
9
9.1
AKTIVI
Razredni aktivi
9.1.1 Vodje razrednih aktivov
1. razred: Mateja Klemenčič
2. razred: Bernarda Fras
3. razred: Darja Grah
4. razred: Monika Bedök
5. razred: Lilijana Virc
6. razred: Nataša Jerebic
7. razred: Mateja Horvat Duh
8. razred: Liljana Babič
9. razred: Tadeja Halas
[25]
9.1.2 Načrt dela aktivov
9.1.2.1 Aktiv 1. razreda
VSEBINA
CILJI
Usklajevanje Uskladiti in ažurirati osebne
osebnih
delovne načrte.
letnih
delovnih
načrtov
Plavalni tečaj Vsi prijavljeni učenci izboljšajo
začetno stopnjo plavanja.
Tekmovanja
Srečanje s
starši,
delavnica
Samoevalvacija
¾ vseh učencev doseže veliko
zlato medaljo Zlatega sončka.
½ vseh učencev osvoji bralno
značko.
½ od prijavljenih učencev ima
vsaj polovico vseh možnih točk
na tekmovanju.
Učenci se navajajo na sproščeno
nastopanje
Predstavitev našega dela
staršem.
Delavnica.
Ovrednotenje zastavljenih ciljev
in dejavnsti iz akcijskega načrta.
AKTIVNOSTI
ČAS
Usklajevanje in določitev pragov Avgust
za ocenjevanje.
2015
Izvedba 10–urnega plavalnega
tečaja.
November,
december

Izvajanje nalog Zlatega
sončka.
Bralna značka.
Računanje je igra.
Matematično tekmovanje
Kenguru.
Lili in Bine Znam več.
Načrtovanje prireditve.
Priprava programa.
Izvedba delavnice.
Decemberjunij
Pregled zbranih podatkov in
dosedanjega dela.
Junij








Marec
9.1.2.2 Aktiv 2. razreda
VSEBINA
Sodelovanje s
starši
Tekmovanja
Zlati sonček
CILJ
Razrednik sodeluje vsaj enkrat
v posameznem ocenjevalnem
obdobju s starši.
AKTIVNOST
Roditeljski sestanki,
govorilne ure,
dnevna izmenjava
informacij.
½ vseh učencev usvoji bralno
Izvedba različnih tekmovanj
značko.
(Kenguru, Računanje je igra,
½ od prijavljenih učencev ima Cici vesela šola, Zlati sonček,
vsaj polovico vseh možnih točk Bralna značka).
na tekmovanju.
¾ učencev opravi naloge, ki so Izvajanje nalog, ki jih zahteva
predvidene za prvi razred
športni program Zlati sonček.
[26]
ČAS
Skozi
celo
leto.
Skozi
celo
leto.
April–maj.
Sodelovanje v
projektu Eko
šola kot način
življenja

V obeh akcijah zbrati toliko 
odpadnega materiala, kot je ½
teže, ki jo tehtamo sami.
Čisti zobje
80 % drugošolcev zna pravilno
skrbeti za ustno higieno.
Razvijanje
bralne tehnike
Ob koncu 2. razreda večina (95
%) učencev usvoji tehniko
branja.







Bralna

pismenost pri
matematiki


Ob koncu 2. razreda ¾
učencev usvoji in dojame
postopek reševanja besedilnih
nalog.
Skrb za okolje:
- navodila za zbiranje
odpadnih materialov;
- zbiranje odpadnih
materialov;
- analiza rezultatov.
- Razviti zobozdravstveno
vzgojenost posameznega
učenca;
- poučiti učenca o dejavnikih,
škodljivih za ustno in zobno
zdravje;
- mesečna demonstracija
pravilnega ščetkanja.
Razvijanje percepcijskih
procesov pri branju z različnimi
bralnimi
strategijami in metodami.
Delo z učnimi kartoni.
Reševanje učnih listov
Bralna knjižica,
Bralna značka.
Sprotno ugotavljanje
nivoja bralnega razumevanja
(Učitelj spremlja branje učencev
(seznam +/-)).
Urjenje postopka reševanja
besedilnih nalog.
Skozi
celo
leto.
AKTIVNOST
Roditeljski sestanki, govorilne
ure, dnevna izmenjava
informacij.
Izvedba različnih tekmovanj
(Kenguru, Znam več z Lili in
Bine, Cici vesela šola, Zlati
sonček, Bralna značka,
Cankarjevo tekmovanje).
Izvajanje nalog, ki jih zahteva
športni program zlati sonček.
ČAS
Skozi
celo
leto.
Skozi
celo
leto.
Skozi celo
leto.
Skozi celo
leto.
Skozi celo
leto.
9.1.2.3 Aktiv 3. razreda
VSEBINA
Sodelovanje
s starši
Tekmovanja
Zlati sonček
CILJ
Razrednik sodeluje vsaj enkrat v
posameznem ocenjevalnem
obdobju s starši.
½ vseh učencev osvoji bralno
značko.
½ od prijavljenih učencev ima
vsaj polovico vseh možnih točk
na tekmovanju.
¾ učencev opravi naloge, ki so
predvidene za tretji razred.
[27]
April–maj.
Bralna
pismenost
Dvigniti nivo bralne pismenosti
(¾ vseh učencev bere z
razumevanjem, kar dokažejo z
odgovori na vprašanja, ki so
povezana s prebranim
besedilom).
Poštevanka
90% otrok zna poštevanko.
Odnos do
dela in
strpnost
Ohraniti nivo doseženega pri
dvigovanju rok.
Vsaj ¾ vseh učencev redno dela
domače naloge.
Reševanje učnih listov
Bralna knjižica,
Bralna značka.
Sprotno ugotavljanje
nivoja bralnega razumevanja
(učitelj spremlja branje učencev
(seznam +/-)).
Povabiti učitelja predmetne
stopnje, da preveri znanje
učencev.
Dogovor o načinu vzpodbujanja
dvigovanja rok in reševanja
domačih nalog.
Skozi celo
šolsko leto.
AKTIVNOST
Roditeljski sestanki,
govorilne ure.
ČAS
Skozi celo
šolsko leto
Uporaba različnih bralnih
strategij.
Bralna značka.
Obvezno domače branje.
Sprotno ugotavljanje nivoja
bralnega razumevanja (Učitelj
spremlja branje učencev
(seznam +/-)).
Sprotno pregledovanje nalog in
beleženje domačih nalog.
Obveščanje staršev o opravljanju
domačih nalog.
Vodenje evidence o urejenosti
zvezkov in DZ.
Skozi celo
šolsko leto
Vse šolsko
leto.
Ob koncu
vsakega
polletja.
Skozi celo
šolsko leto.
9.1.2.4 Aktiv 4. razreda
VSEBINA
Sodelovanje
s starši
Bralna
pismenost
CILJ
Dvigniti zanimanje staršev za
sodelovanje s šolo za 1 % glede
na lansko šolsko leto
Dvigniti nivo bralne pismenosti
(¾ učencev bere z
razumevanjem)
Odnos do
dela in
strpnost
Vsaj ¾ učencev redno dela
domače naloge.
Vsaj ¾ učencev ima urejene
zvezke in delovne zvezke.
Disciplina
Izboljšanje discipline na
hodnikih v odmorih.
Medsebojna
komunikacija
Izboljšanje medosebne
komunikacije in s tem slediti
viziji naše šole.
Vsi učenci v 5-minutnih
odmorih ostanejo v razredu (ne
zapuščajo razredov).
Stvari pospravljajo šele ob
zvonjenju in mirno zapustijo
razred ob koncu pouka.
Pozdravljanje (učitelj ‒ učenec,
učenec ‒učenec).
Uporabljanje vljudnostnih fraz.
Medrazredno
sodelovanje
Boljši pretok
inf. o učencih med posameznimi
razredi in o tekoči problematiki.
Srečanje učiteljev drugega
Vse šolsko
triletja, na katerem se izmenjajo leto.
informacije o razredu in učencih.
[28]
Skozi celo
šolsko leto
Vse šolsko
leto.
Evalvacija učnega uspeha ob
posameznih ocenjevalnih
obdobjih.
Vzgojni
načrt ‒
zmanjšanje
nasilja
Sooblikovanje in izvajanje
vzgojnega načrta.
Izvajanje vzgojnega načrta v
razredu.
Sodelovanje pri
delavnicah za starše, učence in
učitelje.
Vse šolsko
leto.
Dnevi
dejavnosti na
Pohorju
Uspešna organizacija in izvedba
dni dejavnosti na Pohorju.
Organiziramo in izvajamo
program
dni dejavnosti.
11. 5. 2016–
13. 5. 2016
Pravilniki
šolske dokumentacije
Eko vsebine
(energija,
odpadki,
voda)
Analiza oz.
evalvacija
učnega
uspeha
Spremljanje in upoštevanje
novosti v šolski dokumentaciji.
Seznanitev staršev s pravilniki.
Učenci pridobijo zavest za čisto
okolje in razvijajo čut za
okolico.
Prebiranje šolske dokumentacije.
Obveščanje staršev o
pravilnikih.
Ločeno zbiranje odpadkov.
Skrb za čisti razred in okolje.
Roditeljski
sestanki.
Evalviramo učni uspeh in ostale
dejavnosti.
Evalvirajo uspeh in dejavnosti.
Junij
ČAS
Vse šolsko
leto.
9.1.2.5 Aktiv 5. razreda
VSEBINA
CILJ
AKTIVNOST
Bralna
značka
Izboljšanje rezultatov
NPZ pri SLO.
Vsi učenci naj bi bili
vključeni v Bralno značko.
Disciplina
Izboljšanje discipline na hodnikih v odmorih.
Odnos do
dela in
lastnine
Medsebojna
komunikacija
Izboljšajo odnos do šolske
lastnine (učbeniki, knjige …).
Izboljšanje medosebne
komunikacije in s tem slediti
viziji naše šole.
[29]
Vse šolsko
leto (učitelj
spremlja
branje
učencev:
seznam +/-)
Vsi učenci v 5-minutnih Vse šolsko
odmorih ostanejo v razredu (ne leto.
zapuščajo razredov).
Stvari pospravljajo šele ob
zvonjenju in mirno zapustijo
razred ob koncu pouka.
Urejanje lastnega gradiva in Vse šolsko
spremljanje oblike – estetskega leto.
videza svojih izdelkov.
Pozdravljanje (učitelj ‒ učenec, Vse šolsko
učenec ‒učenec).
leto.
Uporabljanje vljudnostnih fraz.
Medrazredno
sodelovanje
Boljši pretok
informacij o učencih in o tekoči
problematiki.
Vzgojni
načrtzmanjšanje
nasilja
Sooblikovanje in izvajanje
vzgojnega načrta.
Kolesarski
izpit
Uspešna organizacija in izvedba
kolesarskih izpitov.
Šola v naravi
Uspešna organizacija in izvedba
šole v naravi.
Spremljanje in upoštevanje
novosti v šolski dokumentaciji.
Seznanitev staršev s pravilniki.
Evalviramo učni uspeh in ostale
dejavnosti.
Pravilniki
šolske dokumentacije
Analiza oz.
evalvacija
učnega
uspeha
Eko vsebine
(energija,
odpadki,
voda)
Učenci pridobijo zavest za čisto
okolje in razvijajo čut za
okolico.
Srečanje
učiteljev
drugega
triletja, na katerem se izmenjajo
informacije o razredu in učencih.
Evalvacija učnega uspeha ob
posameznih ocenjevalnih
obdobjih.
Izvajanje vzgojnega načrta v
razredu.
Sodelovanje pri
delavnicah za starše, učence in
učitelje.
Organiziramo in izvajamo
teoretični in praktični del
kolesarskih izpitov.
Organiziramo in izvajamo
program šole v naravi.
Prebiranje šolske dokumentacije.
Obveščanje staršev o
pravilnikih.
Evalvirajo uspeh in dejavnosti.
Vse šolsko
leto.
Ločeno zbiranje odpadkov.
Skrb za čisti razred in okolje.
Marec, april.
AKTIVNOSTI
Roditeljski sestanki (skupni).
Pogovorne ure.
Oddelčni roditeljski sestanki
1. Roditeljski sestanek (skupni)
– načrt dela za šolsko leto
2015/16
2. Roditeljski sestanek
(skupni) – predavanje
3. Roditeljski sestanek –
predavanje
(Kako se učimo), izbirni
predmeti, analiza dela v
šolskem letu.
ČAS
September,
januar, april.
Vse šolsko
leto.
September‒
oktober.
7. 3. –
11.3.2016
Roditeljski
sestanki.
Junij.
9.1.2.6 Aktiv 6. razreda
VSEBINA
Sodelovanje
s starši na
roditeljskih
sestankih in
pogovornih
urah
CILJI
Motivirati starše za sodelovanje
in obdržati sodelovanje do konca
šolskega leta.
Seznaniti starše s pomenom
preverjanja domačih nalog in
prinašanja potrebščin lastnih
otrok.
[30]
Učni uspeh:
spremljanje
in analiza
uspeha
učencev v
oddelku
Obdržati soliden nivo uspeha ali
ga izboljšati.
Uspešno opraviti NPZ.
Pri učencih
razviti
odgovoren
odnos do
dela,
spoštovanje
in strpnost do
drugačnih,
sošolcev,
delavcev šole
…
Sodelovanje
pri projektu
Eko šola kot
način
življenja,
Eko bralna
značka,
Zdrava šola
- »To sem
jaz« in
ostalih
dejavnostih
Izvajanje
aktivnosti
Zdrava šola
in drugih
dejavnosti
Učenci so pripravljeni na pouk.
Učenci upoštevajo pravila
lepega vedenja.
V jesenski akciji zbrati čim več
kg odpadnega papirja.
Pravočasno ukrepanje pri slabih
ocenah.
Izpostaviti pomen obiskovanja
dodatnega in dopolnilnega
pouka.
Kako se učimo (tehnike učenja).
Vpogled in analiza NPZ.
Seznanitev učencev z
dolžnostmi in pravicami.
Učitelj je zgled učencem
(pozdravljanje, pogovor,
nasmeh).
Pri učencih spodbujati kulturno
obnašanje (poslušanje,
opravičilo, vikanje, kultura
prehranjevanja).
Navajati učence na pozitiven
odnos do ljudi in stvari.
Seznanitev učencev s celotnim
programom dela.
Celo šolsko
leto.
Celo šolsko
leto.
Celo šolsko
leto.
V spomladanskem roku pa
preseči jesenski zbirek papirja.
Spodbujati učence za zdrav
življenjski slog.
Razredna ura, tehnični dan,
Celo šolsko
naravoslovni dan, kulturni dnevi, leto.
ure gospodinjstva, ure športa,
izbirni predmeti …
9.1.2.7 Aktiv 7. razred
VSEBINA
CILJ
Aktivno
V jesenski in spomladanski akciji
vključevanje vsak učenec zbira vsaj dve vrsti
v projekte
odpadnih materialov.
(Eko šola,
Zdrava šola,
Uživajmo v
zdravju …)
[31]
AKTIVNOST
Razredne ure:
navodila za zbiranje odpadnih
materialov (elektronska odpadna
oprema,baterije, kartuše, papir
…).
ČAS
Celo šolsko
leto.
Sodelovanje
s starši
Motivirati starše za sodelovanje
in obdržati sodelovanje do konca
šolskega leta.
Učni uspeh
učencev
Obdržati uspeh pri posameznih
predmetih v obeh ocenjevalnih
obdobjih.
Odnos do
dela
Pri učencih razviti odgovoren
odnos do dela, spoštovanje in
strpnost
(nadaljevanje iz prejšnjega šol.
leta).
Učenec je pripravljen na pouk.
Naučiti učence obnašanja po
bontonu.
1. roditeljski sestanek (skupni):
‒ uvod v novo šolsko leto.
2. roditeljski sestanek (skupni):
‒ predavanje za starše in
zaposlene.
3. roditeljski sestanek:
‒ delavnica s starši in učenci na
temo Kako se učimo (izvajalec
Andrej Lainšček).
Pogovorne ure.
Analiza in spremljanje učnega
uspeha domačega dela ter obiska
dodatnega in dopolnilnega
pouka.
September,
januar, april.
November,
januar, maj,
junij.
Seznanitev učencev z zahtevami. Celo šolsko
Zgled učiteljev (pozdravljanje,
leto.
pogovor, nasmeh).
Vzbujati vljudno kulturno
obnašanje (poslušanje,
opravičilo, vikanje, kultura
prehranjevanja, navajati učence
na pozitiven odnos do ljudi in
stvari).
9.1.2.8 Aktiv 8. razreda
VSEBINA S CILJI
Aktivno vključevanje v projekte
šole (Eko šola, FIT4KID,
Erasmus+) in aktivnosti na šoli.
Sodelovanje s starši
AKTIVNOST
Razredne ure:
- navodila za zbiranje odpadnih materialov
(elektronska odpadna oprema, baterije,
kartuše, papir…)
- delavnice za spodbujanje učenja v okviru
razrednih ur, dni dejavnosti …
1. roditeljski sestanek (skupni):
Uvod v novo šolsko leto.
2. roditeljski sestanek (skupni):
Predavanje - po izbiri šole.
3. roditeljski sestanek:
Osnove pravilne izbire poklica.
Govorilne ure.
[32]
ČAS
Celo šolsko
leto.
September,
januar, april.
Učni uspeh učencev
Odnos do dela
Analiza in spremljanje učnega uspeha,
domačega dela ter obiska dodatnega in
dopolnilnega pouka.
Seznanitev učencev z zahtevami.
Zgled učiteljev (pozdravljanje, pogovor,
nasmeh).
Vzbujati vljudno kulturno obnašanje
(poslušanje, opravičilo, vikanje, kultura
prehranjevanja, navajati učence na pozitiven
odnos do ljudi in stvari).
November,
januar,
maj, junij.
Od septembra
do junija.
AKTIVNOST
Razredne ure:
- navodila za zbiranje odpadnih materialov,
- navodila za ločevanje odpadkov.
1. roditeljski sestanek (skupni):
Uvod v novo šolsko leto.
2. predstavitev srednjih šol (starši in učenci).
3. roditeljski sestanek:
Predavanje za starše.
4. roditeljski sestanek
Vpis v srednje šole.
5. roditeljski sestanek:
Valeta.
Pogovorne ure.
Analiza in spremljanje učnega uspeha pri
razrednih urah.
Sodelovanje s svetovalno službo glede
poklicnega usmerjanja in svetovanja.
Razredne ure.
Roditeljski sestanek.
ČAS
Celo šolsko
leto.
9.1.2.9 Aktiv 9. razreda
VSEBINA
Aktivno vključevanje v projekte
(Eko šola, Zdrava šola …)
Sodelovanje s starši
Učni uspeh učencev
Vpis v srednje šole
Moralne vrednote
9.2
Strokovni aktivi
Aktiv 1. triletja: Marija Štaus
Aktiv 2. triletja: Mihaela Janc
Aktiv OPB: mag. Andrejka Zver
Aktiv slovenščina: Regina Ozmec
Aktiv matematika: Anita Zadravec
Aktiv tuji jezik: Polonca Kolbl Ivajnšič
Aktiv naravoslovje: Sonja Kepe
Aktiv družboslovje: Miha Kavaš
Aktiv šport: Vesna Godina
[33]
September,
november,
januar,
februar,
april/maj.
September‒
junij.
Februar,
marec.
September‒
junij.
9.2.1 Načrt dela strokovnih aktivov
9.2.1.1 Aktiv slovenščina
VSEBINA
Bralna
pismenost
Vertikalno
povezovanje
z učitelji II.
triade
Cankarjevo
tekmovanje
na šolski
ravni
Bralna
značka
NPZ
Dolgo branje
besedil metoda
CILJI
Izboljšati branje in
razumevanje
prebranega
besedila.
Zapisati imena in
specifične težave
učencev z učnimi
težavami ter imena
nadarjenih učencev
– ob prehodu
učencev
5. r. v 6. r.
Dvig bralnega
razumevanja in
nivojev znanja
(vsaj 15 % učencev
od 6. do 9. razreda
bo tekmovalo, vsaj
8 % jih doseže
bronasto
priznanje).
Pri učencih
vzgajati veselje do
branja, doseči
večjo bralno
kulturo učencev.
Sodeluje vsaj 20 %
učencev PS, 10 %
doseže bralno
značko.
Zmanjšati
negativno
odstopanje od
državnega
povprečja.
Izboljšati branje in
razumevanje
prebranega
besedila.
AKTIVNOST
Literarno ustvarjanje – poustvarjalna in
ustvarjalna besedila.
Sodelovanje na literarnih natečajih.
ČAS
Skozi celo
šolsko leto.
Sestanki na začetku šol. leta in ob zaključku
ocenjevalnega obdobja, sprotna izmenjava
mnenj.
Skozi celo
šolsko leto.
Organizacija šolskega tekmovanja.
December
2015.
3 knjige do konca aprila.
Skozi celo
šolsko leto.
Motivirati učence k boljšemu odnosu do dela,
k učenju.
Reševanje podobnih nalog, kot so v NPZ.
Skozi celo
šolsko leto.
Po dogovoru beremo v vsakem razredu daljše
besedilo.
Skozi celo
šolsko leto.
[34]
9.2.1.2 Aktiv tuji jezik
VSEBINA
Nacionalni
preizkusi
znanja po 2.
triletju
(NPZ)
Projekti:
A) Šole –
partnerji
prihodnosti
(GoetheInstitut)
CILJ
Rezultati NPZ ‒ na
koncu 2. triletja naj
ne bodo nižji od
državnega povprečja
za 5%.
Mednarodno
povezovanje s
šolami v tujini in
izvedba aktivnosti v
okviru projekta.
AKTIVNOSTI
Reševanje različnih tipov nalog in nalog, ki
so zajete pri NPZ v okviru rednih in nivojskih
ur.
Primerjava rezultatov na podlagi analize.
ČAS
Celo šolsko
leto.
Izvajanje aktivnosti v okviru projekta, ki so
podrobno opredeljene v programu projekta
(glej program projekta).
Celo šolsko
leto.
Projekti:
Pasch,
Erasmus+
Izboljšati govorne
sposobnosti
učencev.
Povečati
sodelovanje z
vrstniki drugih
držav.
Sodelovanje v aktivnostih projektov,
mednarodnih obiskih...
Celo šolsko
leto.
AKTIVNOST
1. Biologija (za Proteusovo tekmovanje).
ČAS
Glede na
razpis.
Glede na
razpis.
Glede na
razpise.
Glede na
razpis.
Glede na
razpis.
9.2.1.3 Naravoslovni aktiv
VSEBINA
Tekmovanja
iz znanja
CILJ
Glej letni delovni
načrt posameznega
učitelja.
2. Kemija.
3. Fizika.
Astronomija.
4. Sladkorna bolezen.
Zlata kuhalnica.
5. Tekmovanje iz naravoslovja.
6. Robocop junior.
Glede na
razpis.
7. Kaj veš o prometu?
Glede na
razpis.
8. Bober – računalniško tekmovanje.
Glede na
razpis.
[35]
Dnevi
dejavnosti
Spremljanje
realizacije ciljev
dneva dejavnosti.
Pridobiti povratne
informacije od
učencev o vsebini
in izvedbi dneva
dejavnosti.
Načrtovanje, priprava, izvedba ter evalvacija Celo šolsko
posameznega dneva dejavnosti:
leto.
- naravoslovni dnevi,
- tehniški dnevi.
Pregled delovnih listov in poročanje skupin
pri predmetu, ki se vsebinsko vključuje v
vsebino dneva dejavnosti, reševanje
vprašalnikov.
9.2.1.4 Aktiv matematika
VSEBINA
CILJI
Nacionalni
Približati rezultat
preizkusi
šole državnemu
znanja (NPZ) povprečju
(zmanjšati odmik
od državnega
povprečja).
Izboljšava
Pri utrjevanju in
branja in
preverjanju znanja
bralnega
naj bo vsaj 25 %
razumevanja učne snovi v obliki
besedilnih nalog
ali dela z
besedilom.
Vertikalno
Povezava z učitelji
povezovanje 1. in 2. triade.
učiteljev
matematike
Povezava z
Gimnazijo MS.
Tekmovanja
Doseganje višjih
nivojev znanja
(8 % tekmovalcev
primarne ravni od
6. r. do 9. r. se
udeleži nadaljnjih
tekmovanj).
AKTIVNOSTI
Sprotno ponavljanje OŠ matematike pri
pouku, reševanje nalog z NPZ preverjanj pri
pouku, dopolnilnem in dodatnem pouku.
ČAS
Celo šolsko
leto.
Individualno, skupinsko ali frontalno
utrjevanje ali preverjanje učnih vsebin.
Celo šolsko
leto
(e-banka
nalog, RIC).
Pregled dela, izvedba tekmovanj in izmenjava
izkušenj, sestanki,vzorčni nastopi, hospitacije,
skupinska srečanja, izvedba delavnice
Matematične igre.
Celo šolsko
leto.
Po
dogovoru.
Matematika:
 šolsko in državno.
Logika:
 šolsko in državno.
Genius Logicus:
 mednarodno.
Reševanje nalog pri dodatnem pouku,
individualna pomoč z nadarjenimi učenci,
dodatna mentorjeva pomoč.
Marec,
april.
Septemberoktober.
Marec,
april.
9.2.1.5 Aktiv družboslovje
VSEBINA
Uvajanje
novih oblik
in metod
dela
CILJ
Obdržati uporabo
IKT tehnologije pri
pouku glede na
preteklo šolsko leto
in zmanjšati
frontalni pouk.
AKTIVNOST
Uporaba IKT tehnologije (DVD, VHS,
internet).
Uvedba sodobnejših oblik: delo v dvojicah,
skupinsko delo, projektno delo, delo v parih.
[36]
ČAS
Celo leto.
Vpeljati
raziskovalno delo v
pouk zgodovine in
geografije.
NPZ
V primeru, da bo
kateri izmed
družboslovnih
predmetov na NPZ,
si bomo prizadevali,
da bo uspeh vsaj za
0,1 točke nad
državnim
povprečjem.
Bralna
Pri 20% učnih ur bo
pismenost
pouk potekal z viri
Aktualni
Doseči, da bi učenci
dogodki
v tekočem šolskem
letu beležili
pomembne dogodke
doma in po svetu
Aktivno
Doseči, da bi učenci
vključevanje bili ustvarjalni in
učencev v
inovativni na
izvajanje
področju umetnosti.
učnega
procesa
(praktična
izvedba)
Javne
Sodelovanje na
prireditve
javnih prireditvah
(šolskega,
občinskega nivoja),
realizacija le teh.
Obiskovanje Doseči, da bi učenci
kulturnih
vsaj enkrat na leto v
prireditev in sklopu šolskih
ustanov
obveznosti obiskali
kulturne prireditve.
V okviru pouka.
Celo leto.
Priprave učencev na nacionalno preverjanje
znanja iz tretjega predmeta.
Celo leto.
Uporaba virov pri pouku družboslovnih
predmetov.
Vključevanje aktualnih tem v pouk, beleženje
pomembnejših dogodkov v zvezke
Celo leto.
Praktična uporaba glasbenih instrumentov in
praktično delo pri likovni umetnosti
Celo leto.
Oblikovanje scene, nastopi, ustvarjenje
scenarijev, vodenje prireditve, obiskovanje
aktualnih razstav …
Celo leto.
Obisk vsaj ene operne, baletne, koncertne in
gledališke predstave, delavnic v muzeju ali
galeriji.
Celo leto.
Celo leto.
9.2.1.6 Aktiv šport
Delo po razširjenem programu
Izdelava in posodabljanje učnega načrta po tematskih sklopih za dve ocenjevalni obdobji.
Organizacija in izvedba športnih dni.
Preverjanje znanja plavanja:
- Cilj: Preveriti vse učence šestih razredov – 17. 9. 2015, Terme 3000.
[37]
Tečaj plavanja za neplavalce:
- Cilj: Učence neplavalce naučiti plavati (preplavati 50 m; naloga za bronastega delfinčka),
termin: november, december 2015.
Deseturni plavalni tečaj za učence prvega razreda
- Cilj: Učenci napredujejo za eno stopnjo v znanju plavanja oz. preplavajo vsaj 25 m,
termin: oktober, november in december 2015.
Šola v naravi
- Pomoč kot učitelji plavanja v šoli v naravi za učence 3. razreda devetletke s programom
20-urnega plavalnega tečaja v juniju 2016 (Vesna Godina, Zoran Kos).
- Pomoč kot učitelji smučanja za učence 5. razreda na Mariborskem Pohorju v marcu 2016
(Vesna Godina, Bojan Novak).
- Cilj: čim več učencev naj preplava 50 m, da postanejo plavalci.
- Koordinator plavanja je Zoran Kos.
Športno vzgojni karton
- Organizacija in izvedba testiranja v mesecu aprilu.
- Koordinator: Bojan Novak.
- Cilj: Do konca aprila opraviti vse meritve za ŠPO in ohraniti rezultate nad slovenskim
povprečjem.
Športni program KRPAN in ZLATI SONČEK
- Izvajanje športnega programa Krpan za učence druge triade.
- Pomoč pri izvajanju športnega programa Zlati sonček za učence prve triade.
- Koordinator programov na šoli je Vesna Godina.
- Cilj: Vsi učenci so vključeni v programa Zlati sonček in Krpan in 60 % učencev osvoji
medalje.
Nadaljevalni tečaj smučanja za učence predmetne stopnje
- Izpopolniti znanje smučanja za učence.
Ostalo strokovno delo
-
Delo po akcijskem načrtu za leto 2015/16.
Cilj1: dvigniti nivo bralne in funkcionalne pismenosti.
Cilj2: pri učencih in učiteljih razviti odgovoren odnos do dela, spoštovanje in strpnost ter
dosledno izvajanje dogovorjenega.
Vključevanje v projekt Eko šole.
Spodbujati učence za gibanje v naravi.
Organizacija in izvedba medoddelčnih in medrazrednih tekmovanj.
Tekmovanja bodo potekala v okviru športnih dni in interesnih dejavnosti v nogometu,
odbojki na mivki in atletiki.
Cilj 3: V tekmovanja vključiti vse učence in upoštevati pravila športnega obnašanja (fair
play).
[38]
9.2.1.7 Aktiv za OPB
CILJI
V 1. in 2.
razredu
ugotoviti
stopnjo bralne
pismenosti in
jo
nadgrajevati
AKTIVNOST
Obnavljanje prebranega besedila z vprašanji in
kratka obnova slišanega.
Učenje branja in pisanja prek didaktičnih iger.
ČAS
Vse leto.
IZVAJALCI
Učitelji PB
1. r., 2. r.
Dvigniti nivo
funkcionalne
pismenosti –
branje z
razumevanjem
Pri učencih
razviti
odgovoren
odnos do dela,
spoštovanje in
strpnost
Reševanje domačih nalog.
Reševanje nalog s pomočjo rač. programov.
Obiski knjižnice.
Glasno in tiho branje.
Vse leto.
Učitelji PB
3. r., 4. r.,
5. r.
Samostojno pripravljanje učencev na pouk in
Vse leto.
opravljanje nalog.
Priprava delovnega prostora in pripomočkov.
Vljudno, kulturno obnašanje: pozdravljanje,
vikanje, poslušanje, besede vljudnosti.
Kulturno obnašanje pri kosilu.
Pozitiven odnos učencev do stvari in ljudi.
Ozaveščati otroke z zdravim načinom
prehranjevanja.
Gledanje nenasilnih risank.
Sodelovanje na roditeljskih sestankih in
Vse leto.
govorilnih urah po dogovoru z razredniki.
Priprava razstave likovnih in praktičnih izdelkov
(A. Zver v ZD, M. Klemenčič in A. Strniša v
DSO).
Vključevanje v šolske projekte (Novoletni bazar,
Uživajmo v zdravju).
Predstavitev dela v podaljšanem bivanju na spletni
strani šole.
Sodelovanje pri pripravah na vpis novincev
(izdelki ob vpisu novinca, predstavitev PB na
uvodnem sestanku – M. Klemenčič in A. Strniša).
Vsi učitelji
PB.
Izvesti tri
aktivnosti, s
katerimi bomo
predstavili
delo oddelkov
podaljšanega
bivanja
javnosti
Vsi učitelji
PB.
9.2.1.8 Aktiv 1. triletje
VSEBINA
Uvodno
srečanje:
določitev
novega vodje,
predlogi in
dogovori za
delo v novem
šolskem letu.
CILJI
Dobro
sodelovanje med
vsemi razredi.
AKTIVNOST
Dogovor.
Srečanje.
[39]
ČAS
September .
IZVAJALCI
Člani aktiva
1. triletja.
Evalvacija
dela.
Dogovor za
izvedbo
proslave ob
dnevu
državnosti.
Izbira
učbenikov in
delovnih
zvezkov.
Obisk
romskega
naselja v
Kamencah
Evalvirati
dosedanje delo.
Dogovoriti se o
zadolžitvah za
proslavo.
Srečanje.
Pogovor.
Izmenjava izkušenj iz prakse.
Februar.
Člani aktiva
1. triletja.
Povezati se med
razredi in izbrati
učbenike in
delovne zvezka
za naslednje
šolsko leto.
Spoznati romsko
naselje in
življenje v njem.
Srečanje.
Izmenjava mnenj in izkušenj.
Izbira gradiv za naslednje
šolsko leto.
Maj/junij.
Člani aktiva
1. triletja.
Srečanje,
izmenjava mnenj in izkušenj.
April.
Člani aktiva
1. triletja.
9.2.1.9 Aktiv 2. triletje
VSEBINA
Medrazredno
sodelovanje
učiteljev
Bralna
pismenost
otrok
Odnos do dela,
medsebojni
odnosi otrok
Spopadanje s
stresom na
delovnem
mestu
Zaključna
dejavnost za
člane 2. triletja
CILJ
Boljši pretok
informacij med
posameznimi
razredi.
Dvigniti nivo
funkcionalne
pismenosti –
branje z
razumevanjem
vezanih in
nevezanih
besedil.
Pri učencih
razviti
odgovoren
odnos do dela,
spoštovanje in
strpnost.
Zmanjšati
napetost in
stres.
Zviševanje
imunske
odpornosti.
Evalviranje
pret. šol. leta.
Smernice za
novo šol. leto.
AKTIVNOST
ČAS
Srečanja dotičnih razrednikov, Skozi celo
ki izmenjata informacije o
leto.
razredu in posameznih učencih.
IZVAJALCI
Razredniki.
Reševanje nalog v DZ, DL.
Domače branje.
Izvedba novih bralnih učnih
strategij ter načinov
poučevanja.
Celo šolsko
leto.
Vsi člani
strokovnega
aktiva
2. triletja.
Dosledno izvajanje
dogovorjenega.
Celo šolsko
leto.
Vsi člani
strokovnega
aktiva
2. triletja
Delavnica.
1-krat letno.
Angela
Svenšek.
Srečanje. Evalvacija.
Načrtovanje.
Junij.
Vsi člani
strokovnega
aktiva
2. triletja.
[40]
9.3
Šolska prehrana
Zdravje je vse, zato je potrebno zanj skrbeti. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo
zdravo in pravilno. Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne
prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje,
intelektualne sposobnosti in telesne napore.
Na šoli se posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj
posameznika. Za učence pripravljamo v šolski kuhinji zajtrk, malico, kosilo in po potrebi
popoldansko malico. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano.
9.3.1 Cena prehrane
OBROK
zajtrk
malica
kosilo (1.–5. razred)
kosilo (6.–9. razred)
popoldanska malica
CENA OBROKA
0,50 €
0,80 €
2,25 €
2,55 €
0,80 €
S sprejetjem Zakona o šolski prehrani je v juniju bila vložena prijava na šolsko prehrano. Na
začetku šolskega leta prejmejo starši pogodbo o ponudbi šolske prehrane.
9.3.2 Odjava prehrane
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas
oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, v tajništvu šole. Starši
lahko odjavijo prehrano osebno v tajništvu šole, po telefonu, po elektronski pošti, po faksu ali
pisno.
Če je bila odjava prehrane podana do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z
dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo (velja za malico, za kosilo velja odjava že isti
dan). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.
Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.
Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.
Tudi letošnje šolsko leto bomo na šoli izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk in obeležili dan
slovenske hrane ter se priključili Shemi šolskega sadja.
9.3.3 Subvencioniranje šolske prehrane
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 23. 6. 2014 sprejet ZAKON O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI (ZŠolPre-1A).
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni potrebno več
oddajati, saj vzgojno izobraževalni zavodi upoštevamo uvrstitev v dohodkovni razred na
osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni
odločbi o otroškem dodatku.
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
[41]
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v
RS.
Vodja prehrane: Liljana Fujs Kojek
10 AKTIVNOSTI NA ŠOLI
10.1 Dnevi dejavnosti
Priloga 1
10.2 Program interesnih dejavnosti
Razredna stopnja
UČITELJ
ID
RAZRED
DAN
Mihaela Janc
Lilijana Virc
Cvetka Zlatar
Lidija Pelcl Mes
Lidija Pelcl Mes
Vesna Godina
Bralna značka
Naravoslovni
Dramski
Nemščina 2 (25ur)
Nemščina 3 (25 ur)
Plesna igralnica
Šolski plesni
festival
Naravoslovni
Likovno
ustvarjanje
4.
5.
5.
5.
2.
2., 3.
sreda
sreda
sreda
sreda
četrtek
petek
ŠOL.
URA
6.
predura
predura
predura
6.
5
4., 5.
petek
6.
VT
3.
torek
5.
Darja Grah
3.
petek
5.
Darja Grah
po
dogovoru
Vesna Godina
Janja Horvat
Janja Horvat
Cvetka Rengeo
Naša mala
knjižnica
2.-5.
Nina Košir
Robert Vrbančič
Bralna značka
Športni krožek
3.
3.
Marko Jerebič
Taborniki
4.
Polonca Kolbl
Ivanjšič
Nada Rous
Komunikacija v
angleščini
Branje za zabavo
Komunikacija v
angleščini
Igram se z
računalnikom
Športni krožek
Bralna značka
Ustvarjalni krožek
Aleksander Verač
Matej Žalig
Matej Žalig
Marija Štaus
Bernarda Fras
po
dogovo
ru
ponedeljek 6.
ponedeljek 6.
vsaka
16.00druga
17.30
sreda
UČILNICA
4. c
5. a
5. b
5. c
2. r.
3. r.
knjižnica
3. a
VT
PB 2
3.
ponedeljek 6.
GUM
4.
sreda
6.
4. b
2.
petek
5.
2. c
2.
sreda
5.
RAČ
2.
2.
2.
sreda
sreda
četrtek
6.
5.
5.
MT
2. a
2. b
[42]
predura
LUM
4.
četrtek,
petek
četrtek
6.
MT
1.
torek
5.
1. b
6.
6.
predura
5.
6.
galerija
VT
VT
1. a
MT
Feri Poredoš
Likovni krožek
4., 5., 6.
Janez Tratnjek
Športni krožek
Pravljičnorecitacijski krožek
Judo
Nogomet
Nogomet
Lego
Mini odbojka
Čebelarstvo
Šah
Naravoslovno
gospodinjski
krožek
Folklorni krožek
Ustvarjalni krožek
Športni k.
Knjigobube
Folklora
Folklora
UČITELJ
ID
RAZRED DAN
Mateja H. Duh
Bralna značka
Tekmovanjapriprava
Vesela šola
Gospodinjski
krožek
6.-9.
petek
ŠOL.
URA
7.30
7.-9.
četrtek
7.30
FIZ
7.-9.
petek
predura
GEO
8., 9.
ponedeljek
predura
GOS
DEAR
6.-9.
sreda
7.
GEO
Teh. krožek
Šolski plesni
festival
Šolski plesni
festival
Zgodovinski
krožek
Mladinski pevski
zbor
6.-9.
ponedeljek
predura
TIT
6.
torek
6.
galerija
7.-9.
četrtek
5.
MT
7.-9.
ponedeljek
predura
ZGO
6.-9.
sreda
7., 8.
GUM
7., 8.
VT
7., 8.
RAČ
Andrejka Bojnec
Zoran Kos
Zoran Kos
Zoran Kos
Sonja Kepe
Bojan Novak
Štefan Šemen
Borut Prelog
Mojca Ropoša
Urška Ropoša
Tjaša Erlih
Petra Golja
Andreja Strniša
Jelka Breznik
Jelka Breznik
1.-4.
ponedeljek
1.-3.
sreda
4., 5.
torek
1.
torek
4., 5.
četrtek
po dogovoru
po dogovoru
1.
ponedeljek 5.
1. c
1
1.
1.
1.
2.-3.
4.-5.
torek
četrtek
sreda
torek
torek
torek
MT
1. c
galerija
1. a
MT
MT
predura
5.
5.
5.
6. ura
7. ura
Predmetna stopnja
Stanka Rajnar
Simona Vusič
Majda Gjerek
Andreja Žalik
Kranjec
Liljana Fujs Kojek
Vesna Godina
Vesna Godina
Jelka Breznik
Miha Kavaš
Vesna Godina
Atletika
7.-9.
Andrejka Zver
Lego roboti
6.-9.
[43]
od marca
do junija
po
dogovoru
četrtek
UČILNICA
SL3
Cvetka Rengeo
Knjižničarski
krožek
6.-9.
Marko Jerebič
Male sive celice
7.
Marko Jerebič
Male sive celice
9.
Simona Vusič
Zoran Kos
Zoran Kos
Bojan Novak
Bojan Novak
Polonca Kolbl
Ivajnšič
Monika Žižek
Ročna dela
Nogomet 8-9
Nogomet 6-7
Odbojka
Mala odbojka
7.-9.
8.-9.
6.-7.
8.-9.
6.-7.
EKO
7.-9.
po
dogovoru
po
GOS/BIO
dogovoru
6.-9.
sreda
predura
MAT1
6, 7.
sreda
predura
BIO
6., 7.
ponedeljek
predura
knjižnica
Snežana Šeruga
Nataša Jerebic
Cvetka Rengeo
Priprava na
tekmovanje
(matematika)
Priprava na
tekmovanje
(Kresnička)
Terapija s
knjigo/Cankarjevo
tekmovanje
torek
po
dogovoru
po
dogovoru
petek
sreda
četrtek
četrtek
petek
5
predura
predura
predura
predura
predura
7-8
6.
knjižnica
rdeča
dvorana
rdeča
dvorana
GEO
VT
VT
VT
VT
10.3 Načrt dela računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti
Osnovna naloga računalnikarja je usmerjena v delo z učenci pri izvajanju učno-vzgojnega
procesa z uporabo računalnika. Računalnikar sodeluje pri izvedbi učno-vzgojnega procesa pri
tistih predmetih, kjer učitelji predmeta še ne zmorejo sami izvajati pouka z uporabo
računalnika, ker suvereno ne obvladujejo postopkov, ki so potrebni za uporabo didaktične
programske opreme. Računalnikar se tako skupaj z učiteljem predmeta pripravlja na pouk (tj.
za učne ure, ki potekajo s pomočjo uporabe računalniške tehnologije) in sodeluje pri njegovi
izvedbi. S predmetnim učiteljem se izmenjujeta pri učno-vzgojnem procesu, kar je odvisno od
oblike dela (individualno delo, skupinsko delo) in načina dela z informacijsko tehnologijo ter
vsebine dela z informacijsko tehnologijo.
Sodeluje tudi pri izobraževanju učiteljev, kjer spodbuja in usmerja izobraževanje učiteljev za
uporabo informacijske tehnologije (v sodelovanju z vodstvom šole); spremlja novosti in
informira učitelje na področju izobraževalne programske opreme; skupaj z vodstvom šole
izbira novo programsko opremo; skrbi za dosledno uporabo licenčne programske opreme na
šoli, delovanje računalniške programske opreme (organizacija), za nemoteno delovanje
računalniške strojne opreme (organizacija), usmerja in spodbuja učence in učitelje k uporabi
storitev omrežja internet, sodeluje pri raziskovalnih projektih, ki so povezani z informacijsko
tehnologijo.
Sonja Kepe
[44]
10.4 Načrt dela knjižničarja
Šolska knjižnica je osrednji informacijski center šole, katerega naloge so:
 spremljati število izposojenih enot knjižničnega gradiva,
 obisk članov in
 upoštevanje pravil izposoje in vedenja v knjižnici.
Interno strokovno delo:
 skrb za urejenost knjižnice (postavitev gradiva po UDK klasifikaciji),
 vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,
 usposabljanje učencev zadnje triade za samostojno iskanje gradiva na računalniku s
pomočjo Cobissa in vseh učencev za samostojno uporabo knjižnice,
 ažuriranje informacij šolske knjižnice na šolski spletni strani,
 urejanje – aktualizacija informacij na blogu knjižnice,
 organizacija srečanj z literarnimi ustvarjalci (Oko besede, Dialekta, Bralna značka …),
 vodenje učbeniškega sklada.
Pedagoško delo:
 individualno svetovanje ob izposoji,
 svetovanje uporabnikom za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva,
 izvedbo KIZ ur,
 pripravo tematskih razstav,
 urejanje kotička s knjižnimi novostmi,
 vodenje interesnih dejavnosti ((knjižničarski krožek, Naša mala knjižnica, Terapija s
knjigo),
 ureditev oglasnih tabel z aktualnimi informacijami (seznami literature za različna
tekmovanja, spominski dnevi, obletnice …).
Cvetka Rengeo
10.5 Program dela svetovalne službe
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega znanja
preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno
reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da
pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (učenci, učitelji, starši, vodstvom šole) in po
potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Svoje naloge svetovalna služba uresničuje na naslednjih področjih:
Učenje in poučevanje
1. Delo z učenci z učnimi težavami (pedagog):
- evidentiranje in odkrivanje učencev s posebnimi potrebami ter učencev z učnimi
težavami
(po 5 fazah nudenja pomoči – koncept učne težave v OŠ),
- vzpostavitev mreže pomoči in koordinacija pomoči,
- sodelovanje strokovnih skupin za pripravo in izvajanje individualiziranih učnih
programov,
- individualna obravnava otrok,
- spremljanje napredka učencev in vodenje osebnih map,
- individualno svetovanje staršem učencev z učnimi težavami.
[45]
2. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci – izvajanje koncepta (socialna delavka)
Delo zajema postopke odkrivanja nadarjenih, organizacijo testiranj, izvedbo ocenjevanj,
razgovore s starši in učenci pred pripravo individualiziranih programov, vodenje osebnih map,
koordinacijo dodatnih oblik dela z nadarjenimi, evalvacije.
3. Delavnice z učenci 6. razreda – učinkovito učenje (pedagog)
Šolska kultura, vzgoja, klima, red
- svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,
- posvetovanje z učitelji o delu z učenci, ki imajo vzgojne in disciplinske težave,
- posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence,
- pomoč razrednikom pri izrekanju vzgojnih ukrepov v skladu z vzgojnim načrtom,
- preventivne delavnice za učence 6. razreda na temo vrednot, nenasilja, razreševanja
konfliktov,
- koordinacija naravoslovnega dne na temo zasvojenosti za učence 9. razreda,
- delavnica z učitelji II. triade.
Šolanje
1. Vpis in sprejem šolskih novincev – izvedba vpisa, normalizacija oddelkov (socialna
delavka).
2. Izpeljava izbirnega postopka za izbirne predmete (pedagog).
3. Prešolanja (socialna delavka).
Poklicna orientacija
Vsebina poklicne orientacije zajema anketiranje učencev, zbiranje poklicnih namer,
individualno svetovanje učencem 9. razreda s pomočjo računalniškega programa KAM in
KAKO, sodelovanje v timu pri oblikovanju poklicnega nasveta učencem zaključnega razreda,
pomoč v postopku vpisa v SŠ, analiza vpisa, informiranje učencev in staršev o novostih na
področju poklicne orientacije ter štipendiranja.
Delo z učenci Romi
Koordinacija dela v projektu Skupaj do znanja.
Socialno–ekonomske stiske
Pomoč staršem v stiski pri urejanju dodatnih subvencij šolske prehrane, šole v naravi, šolskih
potrebščin in s tem v zvezi povezovanje s Karitas, RK, CSD, DPM, Rotary klubom, Lions za
nudenje finančne pomoči.
Načrt sodelovanja s starši
Dejavnost
Roditeljski sestanek:
Odkrivanje nadarjenih
Roditeljski sestanek:
Vpis v SŠ
Roditeljski sestanek:
Vloga staršev pri poklicnem odločanju
Razred
3.
Datum
December.
9.
Februar.
Kdo
Socialna delavka,
psihologinja Urška
Tropenauer.
Socialna delavka.
8.
Marec.
Socialna delavka.
[46]
Roditeljski sestanek:
Šolski novinci
Roditeljski sestanek:
Predstavitev postopka izbire izbirnih
predmetov
Roditeljski sestanek:
Predstavitev postopka izbire izbirnih
predmetov
Šolski
novinci
in
njihovi
starši.
6.
April.
Socialna delavka, tim
učiteljev.
Maj.
Pedagog.
7.
Maj.
Pedagog.
Angela Svenšek in Andrej Lainšček
10.6 Načrt za prometne aktivnosti
Te aktivnosti so posebej intenzivne v prvih dveh tednih novega šolskega leta. Pri tem
sodelujemo s policijo. Ta dežura prvih 14 dni v križišču ob vhodu v šolo z glavne ceste oz. pri
semaforiziranem prehodu za pešce. Z njimi tesno sodeluje vodstvo šole in koordinatorka
prometnih aktivnosti ob pomoči učencev – prometnikov.
Ustvarjalno bomo sodelovali z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
upoštevaje Zakon o varnosti v cestnem prometu.
Vključevali se bomo v akcije, povezane s prometno varnostjo.
V 1., 3., 6. in 7. razredu smo se pridružili igri Prometna kača. To je kampanja, ki spodbuja
otroke in njihove starše k povečevanju uporabe trajnostnih načinov prevoza in posledično
zmanjšuje emisije CO2.
Izvedli bomo šolsko in občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«
Želimo si učence usposobiti za varne udeležence v prometu.
VSEBINA
Prometne
aktivnosti
ob začetku
šolskega
leta
Izvedba
šolskega in
občinskega
tekmovanju
»Kaj veš o
prometu?«
Izvedba
Prometne
kače
CILJ
Vsi učenci
varno
pridejo v
šolo
AKTIVNOST
ČAS
Dežurstvo učencev prometnikov Začetek
na semaforiziranem prehodu za septembra.
pešce.
IZVAJALCI
Mentor
prometnega
krožka,
policija.
Udeležba
najboljšega
učenca na
državnem
tekmovanju.
Prometni krožek.
April-maj.
Mentor
prometnega
krožka.
Celo
šolsko
leto.
Koordinator
prometnih
aktivnosti in
učitelji 1. in 3.
razredov.
Izboljšati
Pri pouku.
rezultate
predhodne
evalvacije za
5 %.
[47]
Prometna
varnost
Sodelovanje
na akcijah
povezanih s
prometno
varnostjo
učencev vsaj ena.
Udeležba oz. izvedba akcij.
Celo
šolsko
leto.
Razredna
stopnja in
mentor
prometnega
krožka.
Liljana Fujs Kojek
10.7 Dejavnosti za opravljanje kolesarskih izpitov – 5. razred
Zunanji sodelavci: policija, Svet za preventivo v cestnem prometu, starši.
Predvidene dejavnosti:
 teoretični del, opravljen v okviru rednih učnih ur,
 opravljanje teoretičnega dela izpitov po računalniškem programu,
 pregled koles in podelitev nalepke VARNO KOLO,
 spretnostni poligon (postavljen s pomočjo ovir na šolskem igrišču),
 prometni poligon (postavljen s pomočjo improviziranih prometnih znakov na šolskem
igrišču),
 ogled proge v prometu,
 vožnja s kolesom v prometu v spremstvu policistov,
 kolesarski izpiti – vožnja v prometu,
 podelitev izpitov.
Vse aktivnosti bodo potekale v mesecu septembru. Natančni termini bodo dogovorjeni sproti
glede na vremenske pogoje.
Učiteljice 5. razredov
11 SODELOVANJE S STARŠI
Da bomo lahko uresničili vse cilje, ki smo jih sprejeli, moramo vzpostaviti kar se da aktivno
in strpno sodelovanje s starši:
1. preko rednih stikov na:
 individualnih in skupinskih govorilnih urah,
 roditeljskih sestankih (trije ali več),
 individualnih pogovorih staršev s svetovalno službo in vodstvom šole;
2. na skupnih prireditvah;
3. preko Sveta staršev šole, ki je skladno z zakonodajo o osnovni šoli posvetovalni
organ;
4. preko vključevanja staršev v dejavnosti, interesne dejavnosti, tabore, šolo v naravi in
razredne ure; v te oblike dela bi starši lahko vnašali svoje poklicne izkušnje oz. bi se
vključevali kot spremljevalci;
5. preko predavanj za starše, kjer bodo starši na neprisiljen način izmenjali izkušnje ob
dani strokovni temi med seboj in z učitelji.
[48]
11.1 Govorilne ure
Učitelji so za informacije staršem na voljo v dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah.
Popoldanske govorilne ure bodo 4. torek v oktobru, novembru, januarju, februarju,
marcu in maju ob 16. uri.
Dopoldanske govorilne ure so navedene v spodnjih tabelah
11.1.1 Razredna stopnja
IME IN PRIIMEK
Andreja Strniša
Andrejka Bojnec
mag. Andrejka Zver
Bernarda Fras
Cvetka Zlatar
Darja Grah
Janez Tratnjek
Janja Horvat
Lidija Modlic
Lilijana Virc
Marija Štaus
Marko Jerebič
Matej Žalig
Mateja Klemenčič
Mihaela Janc
Mihaela Mataič Šalamun
Mojca Ropoša
Monika Bedök
Nada Rous
Nataša Belec
Nina Košir
Petra Golja
Robert Vrbančič
Tanja Blagovič
Tilen Tratnjek
Tjaša Erlih
Urška Ropoša
DAN
torek
četrtek
torek
torek
četrtek
četrtek
torek
torek
torek
četrtek
torek
torek
torek
sreda
torek
četrtek
torek
torek
torek
četrtek
sreda
torek
torek
torek
torek
torek
torek
URA
11.50 – 12.35
11.50 – 12.35
11.50 – 12.35
11.50 – 12.35
11.00 – 11.45
10.10 – 10.55
11.50 – 12.35
11.00 – 11.45
11.00 – 11.45
11.00 – 11.45
12.40 – 13.25
11.00 – 11.45
12.40 – 13.25
11.50 – 12.35
8.15 – 9.00
7.30 – 8.15
11.50 – 12.35
8.15 – 9.00
8.15 – 9.00
11.00 – 11.45
10.10 – 10.55
11.50 – 12.35
11.50 – 12.35
11.00 – 11.45
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
11.00 – 11.45
PROSTOR
kabinet 1. r.
kabinet 1. r.
rdeča dvorana
2. b
5. a
kabinet 1. r.
kabinet 5. r.
PB 1
PB 1
5. c
2. a
PB 2
2. c
kabinet 1. r.
4. c
kabinet DSP
1. c
4. a
4. b
5. b
3. a
kabinet 1. r.
kabinet 1. r.
kabinet 1. r.
kabinet 1. r.
1. c
kabinet 1. r.
DAN
sreda
petek
torek
torek
petek
petek
četrtek
torek
URA
11.00 – 11.45
08.15 – 09.00
11.50 – 12.35
10.10 – 10.55
09.05 – 09.50
10.10 – 10.55
11.50 – 12.35
11.00 – 11.45
PROSTOR
kabinet družboslovja
kabinet družboslovja
rdeča dvorana
MAT3
kabinet ŠPO
pisarna pomočnice
kabinet LUM
ZGO
11.1.2 Predmetna stopnja
IME IN PRIIMEK
Aleksander Verač
Andreja Žalik Kranjec
mag. Andrejka Zver
Anita Zadravec
Bojan Novak
Darija Roš
Franc Poredoš
Gabrijela Breznik
[49]
Lidija Pelcl Mes
Liljana Babič
Liljana Fujs Kojek
Majda Gjerek
Mateja Horvat Duh
Miha Kavaš
Nada Forjan
Nataša Jerebic
Polonca Kolbl Ivajnšič
Regina Ozmec
Simona Vusič
Snežana Šeruga
Stanka Rajnar
Tadeja Halas
Vesna Godina
Zoran Kos
10.10 – 10.55
10.10 – 10.55
08.15 – 09.00
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
10.10 – 10.55
08.15 – 09.00
10.10 – 10.55
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
09.05 – 09.50
10.10 – 10.55
09.05 – 09.50
09.05 – 09.50
09.05 – 09.50
torek
četrtek
petek
ponedeljek
ponedeljek
četrtek
četrtek
torek
torek
torek
torek
četrtek
petek
ponedeljek
ponedeljek
torek
kabinet KEM
NEM
TIT
GOS
SLO3
GVZ
SLO1
kabinet KEM
kabinet družboslovja
SLO2
kabinet družboslovja
MAT1
FIZ
KEM
kabinet ŠPO
kabinet ŠPO
12 SODELOVANJE Z OKOLJEM
12.1 Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo
PRIREDITEV, DEJAVNOST
Dan brez avtomobila
Prireditev ob dnevu buč v Lipovcih
Prireditev ob tednu otroka
Prireditev ob srečanju starejših občanov
Folklorni festival Beltinci
Büjraški dnevi
Proslave in prireditve po vaseh občine Beltinci
Sodelovanje pri mednarodni izmenjavi med občinami izven države
(Poljska, Slovaška, Srbija)
ČAS
September.
September.
Oktober.
December, marec.
Julij.
Julij, avgust.
Celo šolsko leto.
Med šolskim letom ali
počitnicami.
12.2 Sodelovanje z delovnimi organizacijami
1.
2.
3.
4.
ORGANIZACIJA
Saubermacher
Mladinska knjiga,
Kopija nova, DZS …
Splošna knjižnica
Murska Sobota
Sosednje kmetije,
gorički narodni park,
gozdna učna pot
VSEBINA
Pomoč pri izvedbi naravoslovnih dni, družbeno
potrebno delo, urejanje okolice.
Prodaja šolskih učbenikov, strokovne literature,
seznanjanje z novitetami.
Pomoč pri izvajanju Bralne značke, sodelovanje
pri kulturnih urah, ure pravljic, Slovenski knjižni
kviz.
Sodelovanje pri naravoslovnih dnevih.
[50]
ČAS
Vse leto.
Vse leto.
Vse leto.
Vse leto.
5.
Policija, Center za
socialno delo
6.
Vrtec Beltinci
7.
Zavarovalnice
Triglav, Adriatic
Slovenica …
Zdravstveni dom
Beltinci, Zavod za
zdravstveno zavarovanje
ZOTKA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Športna zveza
Beltinci
Plesna šola Balerina
As televizija, POP
TV, Murski val
Glasbeni šoli Beltinci
in Murska Sobota
Zavod Janka
Škrabana
Sodelovanje pri naravoslovnih dnevih,
preventivna dejavnost v cestnem prometu,
mladostno prestopništvo, vzgoja za nenasilje,
evakuacija.
Sodelovanje pri Ciciolimpijadi, vpis šolskih
novincev, Eko šola, e-šola.
Sponzorstvo in kultura.
Vse leto.
Zdravniški pregledi, predavanje za učence in
učitelje, pomoč pri naravoslovnih dnevih.
Vse leto.
Pomoč pri naravoslovnih dnevih, tekmovanja,
razstave, predavanja.
Pomoč pri interesnih dejavnostih.
Vse leto.
Pomoč pri izvedbi valete, interesna dejavnost.
Junij.
Snemanje šolskih prireditev.
Vse leto.
Nastopi in prireditve.
Vse leto.
Sodelovanje pri kulturnih prireditvah.
Sodelovanje v okviru prostovoljstva.
Vse leto.
Maj, junij.
September.
Vse leto.
12.3 Sodelovanje s klubi in društvi
1.
2.
KLUB, DRUŠTVO …
Gasilsko društvo
3.
4.
Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem
prometu
Čebelarsko društvo
Društvo Slavček
5.
Turistično društvo
6.
Nogometni klub
7.
Košarkarski, nogometni
in rokometni klub
Strelska družina
Nogometna zveza
Beltinci
KUD Beltinci
8.
9.
10.
VSEBINA
Vzgoja mladih gasilcev, izvedba evakuacije ‒
izvedba požarne vaje.
Varna pot v šolo,
tekmovanje »Kaj veš o prometu?«.
ČAS
Vse leto.
Oktober.
Pomoč pri naravoslovnih in kulturnih dnevih
Vse leto.
Sodelovanje na naravoslovnih dnevih, razstava Vse leto.
ptic.
Sodelovanje pri raziskovalni nalogi, predavanja Vse leto.
za učence.
Vodenje interesnih dejavnosti, koriščenje
Vse leto.
prostora.
Vodenje interesnih dejavnosti, koriščenje
Vse leto.
prostora.
Vzgoja mladih strelcev.
Vse leto.
Uporaba športnih površin.
Vse leto.
Skupna priprava prireditev v kraju.
[51]
Vse leto.
12.4 Sodelovanje s strokovnimi ustanovami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
USTANOVA
Pedagoški inštitut
MIZŠ
ZRSŠ
Pedagoške fakultete
Osnovne in srednje šole
Inštitut za meroslovje
NAČIN SODELOVANJA
Sodelovanje v raziskavah PIRLS, TIMSS.
Projekti, strokovni izpiti, pripravništvo.
Projekti, konzultacije, predavanje.
Raziskovanje doktrine, pedagoška praksa.
Izmenjave izkušenj, kadra, literature, predstavitve šol.
Projektno delo.
13 PROJEKTI ŠOLE
Na šoli izvajamo projekte.
V šolskem letu 2015/2016 bomo sodelovali v naslednjih projektih:
‒ Pasavček,
‒ Rastem s knjigo,
‒ Zdrava šola,
‒ Pasch – Schulen: Partner der Zukunft,
‒ Teden vseživljenskega učenja,
‒ Šport špas,
‒ Eko šola,
‒ Erasmus+: DEAR,
‒ FIT4KID Network,
‒ Uživajmo v zdravju,
‒ Policist Leon,
‒ Knjigobube,
‒ Naša mala knjižnica.
13.1 Projekt PASAVČEK
Učenci in učitelji 1. razredov se bomo tudi v letošnjem šolskem letu ponovno vključili v
mednarodni projekt Euchires, ki je v Sloveniji poznan pod imenom Pasavček. Projekt temelji
na spodbujanju pravilne uporabe otroških varnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v
avtomobilu.
Vsebine varne vožnje bomo vključili pri različnih aktivnostih (okoljska vzgoja, likovno
oblikovanje, gibanje, petje ...), tako bo projekt potekal skozi celo šolsko leto. K sodelovanju
bomo povabili starše, policijo in občinski Svet za preventivo v cestnem prometu.
Z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških sedežev bi lahko zmanjšali število mrtvih
v hudih prometnih nesrečah za polovico, kar kažejo študije iz tujine. Uporaba varnostnih
pasov in otroških sedežev je tako še vedno eden izmed najpomembnejših dejavnikov, poleg
hitrosti in alkohola, s katerim lahko bistveno izboljšamo stanje.
Naš cilj je, da bi bil vsak otrok v osebnem avtomobilu in na cesti ustrezno zavarovan, k temu
pa bomo prispevali z znanjem in predvsem z lastnim zgledom.
Andreja Strniša
[52]
13.2 Rastem s knjigo
Nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo Republike
Slovenije, je namenjen sedmošolcem. V okviru projekta bodo učenci v mesecu oktobru
obiskali knjižnico – Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti - seznanili se bodo z
delom v knjižnici, spoznali računalniške programe, ki jim bodo v pomoč pri iskanju gradiva,
v dar pa prejeli knjigo, ki je bila izbrana na razpisu JAK.
Mateja Horvat Duh
13.3 Projekt Zdrava šola
Mednarodni projekt Zdrava šola v OŠ Beltinci aktivno živi že od šolskega leta 2008/09. Vanj
so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. V šoli izvajamo različne
dejavnosti za dosego dvanajstih ciljev zdrave šole. V okviru projekta aktivno podpiramo
pozitivno samopodobo vseh učencev. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih
odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci ter se trudimo, da bodo
socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem. Učence na naši šoli preko
projekta spodbujamo k zdravemu načinu življenja, upoštevanju strpnosti in drugačnosti,
ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in
kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa ...Rdeča nit
Zdrave šole za leto 2015/16 ostaja duševno zdravje. Namen programa Promocija duševnega
zdravja v šoli je, da bi učencem posredovali informacije, znanja, stališča, veščine, strategije
… za izboljšanje njihovega duševnega zdravja, da bi se lažje spoprijeli z vsakdanjim stresom.
Mihaela Janc
13.4 Projekt PASCH ‒ Schulen: Partner der Zukunf (Šole: partnerji v prihodnosti )
Tudi v šolskem letu 2015/16 naša šola nadaljuje z mednarodnim projektom Šole – partnerji
prihodnosti, ki poteka na pobudo Nemškega zunanjega ministrstva v sodelovanju z Goethe
inštitutom Ljubljana. Cilj programa je vzpostaviti mrežo 1000 partnerski šol po svetu, katerih
učenci naj bi bili deležni najboljšega možnega izobraževanja. Pri tem je velika pozornost
namenjena pouku tujih jezikov, predvsem nemškega jezika.
Goethe inštitut podpira šole, ki so pod njegovim okriljem, pri uvajanju nemščine kot šolskega
predmeta. Učiteljem ponuja metodično-didaktično dodatna izobraževanja in tečaje jezika in
opremlja šole z modernim multimedijsko uporabnimi učnimi gradivi, učili in materiali o
deželoznanstvu. Razen tega Goethe inštitut v okviru iniciative pošilja po svetu svetovalce za
poučevanje kot podporo partnerskim šolam.
Cilji in namen projekta:
 vključitev v mrežo 1000 šol po vsem svetu,
 dvigniti zanimanje učencev, staršev in učiteljev za nemščino in jo popularizirati,
 navezovanje stikov s partnerskimi šolami iz držav, ki so vključene v projekt,
 izobraževanja za učitelje nemškega jezika,
 poletna šola za učenke in učence 8. razredov (Jugendkurse),
 izpiti iz znanja nemščine FIT 1, FIT 2 in B1,
 nacionalni in internacionalni projekti in natečaji.
Program pod okriljem Goethe inštituta in v sodelovanju z ekspertom za nemški jezik ter
vodstvom šole izvajamo učiteljice nemščine, ki smo vključene v projekt. Projekt je postal naš
način življenja.
Lidija Pelcl Mes
[53]
13.5 Projekt Teden vseživljenskega učenja
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju
izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in
ga prirejajo v sodelovanju s številnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi.
Teden vseživljenjskega učenja opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.
(Povzeto po http://tvu.acs.si/predstavitev/, 13. 9. 2015)
Tudi OŠ Beltinci se tradicionalno vključuje v TVU z delavnicami in s predavanji, na katera
vedno vabimo zainteresirano javnost. V šol. letu 2015/16 bo TVU potekal od 16. do 22. maja
2016.
Cvetka Rengeo
13.6 Projekt Šport špas
Šport špas izvajamo že tradicionalno in temu trendu bomo sledili tudi v tekočem šolskem letu
2015/16, tako da bomo prireditev izvedli v soboto, 14. 5. 2016. Za sodelujoče bomo pripravili
različne športne delavnice in aktivnosti, ki sovpadajo z zdravim načinom življenja, saj je
nosilna tema letošnje prireditve: GIBANJE, ZDRAVJE, ZDRAVA HRANA - lokalno
pridelana. Tako bomo izvedli številne delavnice za pripravo hitrega in zdravega obroka.
Kot vsako leto, se bomo tudi letos sprehodili po šolskem okolišu in se družili z vsemi, ki si
bodo vzeli čas za naše aktivnosti. Pričakujemo veliko število udeležencev.
Zoran Kos
13.7 Projekt Eko šola
Tudi v šolskem letu 2015/16 bomo smernice eko šole privzeli kot način življenja. V tem
šolskem letu bomo izvedli dve zbiralni akciji odpadnega papirja, in sicer v jesenskem ter
pomladnem času. Skozi celo šolsko leto bomo zbirali tudi kartuše, baterije in zamaške. V
letošnjem šolskem letu bodo učenci imeli priložnost pomeriti se v EKO kvizu iz znanja
biotske pestrosti, sodelovali pa bomo tudi na sejmu ALTERMED v Celju.
Med redno delo pri pouku bomo vključili vsebine, ki so ponujene s strani EKO šole. Tako
bodo učitelji tudi neposredno pri pouku vzgajali učence za vrednote okoljevarstva. Vabimo
vas, da redno obiskujete spletno stran šole, kjer vas bomo sproti obveščali o datumih zbiralnih
akcij in njihovih rezultatih ter o dogodkih, ki se bodo nanašali na delo eko šole. Prav tako pa
obiščite šolski eko kotiček na hodniku ob garderobah razredne stopnje, kjer lahko odložite
zamaške, baterije ali kartuše.
Monika Žižek
13.8 Erasmus+: Developing English Through Art Oriented Activities – DEAR
V projekt je vključenih 9 šol iz Slovenije, Romunije, Hrvaške, Cipra, Turčije, Španije,
Portugalske in Velike Britanije.
Poznavanje tujega jezika nam odpira nove možnosti in širi obzorja. Pri projektu bomo učenje
tujega jezika popestrili z vključevanjem vsebin iz umetnosti in s pomočjo sodobnih in
interaktivnih vsebin. Ustvarjali bomo različne (digitalne) pripomočke za pouk angleščine.
Učencem bo projekt nudil možnosti komunikacije, igre, pisanja ipd. v tujem jeziku in bo nudil
dodatne ure pouka. Starejši učenci bodo pomagali ustvarjati dejavnosti, mlajši pa jih bodo v
lastnem tempu testirali.
Andreja Žalik Kranjec
[54]
13.9 FIT4KID Network
Fit4Kid Network model se bo osredotočal na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti.
V letošnjem letu bomo izvedli delavnice, na katerih se bodo učitelji in vzgojitelji izobraževali,
da bi znali sočasno spodbuditi možgane in telo ter s tem povečati učinkovitost pri učenju in
izboljšati učne spretnosti ter sposobnosti.
Andreja Žalik Kranjec
13.10 Projekt Uživajmo v zdravju
Naša šola se je prijavila na projekt: Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega
življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi
debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju s krajšim
naslovom »Uživajmo v zdravju«. (Še vedno poteka izbirni postopek, rezultati izbirnega
postopka naj bi bili znani konec septembra oz. v začetku oktobra.)
Z izvajanjem omenjenega projekta želimo slediti splošnemu cilju projekta, to je zmanjšanje in
preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom, tudi na naši šoli. Projekt na bi trajal
eno šolsko leto.
Predvidene dejavnosti so: izobraževanje projektnega tima, delavnice za učence (s področja
prehrane, športne delavnice itd.), predavanja … Te dejavnosti bi potekale v sklopu pouka in
izven pouka.
Liljana Fujs Kojek
13.11 Projekt Policist Leon
V šol. letu 2015/16 bo potekal projekt Policist Leon svetuje v 5. razredu pod vodstvom
policista Bojana Prosiča in razredničark.
Izveden bo v petih delih, razdeljen na pet sklopov:
 prometni znaki, pravila, varnost,
 pirotehnika, posledice uporabe, vandalizem,
 nasilje,
 priprava na kolesarski izpit,
 varovanje lastnine.
Cilj projekta je:
 izboljšanje varnosti otrok na različnih področjih (cestni promet, osebna varnost,
kriminaliteta);
 seznanitev otrok z nasveti o samozaščitniškem vedenju oz. o tem, kako se zaščititi
pred različnimi nevarnostmi, ki so jim izpostavljeni;
 doseči, da bodo otroci spoštovali pravila na različnih področjih;
 vključitev staršev, učiteljev in otrok v iskanju rešitev v konkretnih situacijah, s
katerimi se soočajo otroci;
 nadgradnja partnerskega odnosa policija‒otroci‒starši‒učitelji‒lokalna skupnost;
 povečanje prepoznavnosti vodij policijskih okolišev.
Cvetka Zlatar
[55]
13.12 Projekt Knjigobube
V šolskem letu 2015/2016 so v projekt KNJIGOBUBE vpisani učenci 1. razreda. Pri našem
vsakotedenskem druženju bomo uporabljali MAVRIČNO POBARVANO PRAVLJICO. V
projekt so vključeni tudi starši teh otrok, saj se mnoge dejavnosti, ki jih izvajamo že v šoli
(branje, igre, poustvarjanje, sajenje …), nadaljujejo tudi doma.
Mavrična pobarvana pravljica skupaj z ustvarjanjem v delavnicah (branje najlepših pravljic
založbe EPTA, igranje, dramatizacija, likovno poustvarjanje, socialne igre…) pozitivno
vpliva na otroka na naslednji način:




spodbuja razvoj predbralnih sposobnosti,
spodbuja razvoj komunikacije,
razvija domišljijo in ustvarjalnost,
spodbuja učenje tujih jezikov za srečanje z osnovami angleškega jezika oz.
enostavnimi besedami,
 otroke uči na eni strani sočutja in na drugi discipline,
 razvijajo se socialne veščine.
Mavrična pobarvana pravljica je samostojna pravljica, ki otroke popelje v svet BABICE in
njenega kužka DIDIJA, ki živita v hišici sredi velikega zelenega travnika. Kužek Didi pa ne
tiči doma, temveč rad cele dneve tava naokoli in raziskuje svet. In vedno se zvečer vrne
domov k babici in ji vsak dan prinese nekaj zanimivega, pravljičnega, nekaj, kar ga je
prevzelo na svojem potepanju. In zadnji dan potepanja k babici pridejo otroci in najdejo
veliko presenečenje, za katero je poskrbel Didi…
Andreja Strniša
13.13 Naša mala knjižnica
Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti
ter spoznavanju drugih kultur. Projekt, ki ga podpira Evropska komisija, bo v šolskem letu
2015/2016 potekal v slovenskih, poljskih in litovskih osnovnih šolah. Namenjen je
najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne šole. Otroke skozi šolsko leto pospremi
skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev, letos so to zanimive
zgodbe Jane Bauer, Petra Svetine, Anne Onichimowske, Ingride Vizbaraitė in Kęstutisa
Kasparavičiusa.
Z mednarodnim sodelovanjem in gostovanjem tujih pisateljev učenci spoznavajo tuje kulture
in književnost. Sodelujoči pisatelji projekt soustvarjajo ter v njem aktivno sodelujejo.
Projekt je zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost, za dodatno motivacijo
pa poskrbijo zanimive aktivnosti, katerim se učenci pridružijo po svojih željah in zmožnostih.
Udeleženci projekta berejo vrhunske mladinske avtorje, se z nalogami poglabljajo v različne
plasti besedila, izdelujejo književne junake, samostojno zapisujejo svoja mnenja o knjigah,
berejo pisma, ki jim jih pošljejo avtorji in rešujejo detektivske naloge.
Cvetka Rengeo
[56]
14 URNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
14.1 Urnik razredne stopnje
Priloga 2
14.2 Urnik predmetne stopnje
Priloga 3
14.3 Urnik izbirnih predmetov
Priloga 4
15 VOZNI RED
Priloga 5
[57]
Priprava in zbiranje podatkov, vnos podatkov: Matejka Horvat, Sonja Kepe, Darija Roš,
Andreja Žalig Ficko, Renata Adžič
Urejanje in oblikovanje: Darija Roš
Prelom: Sonja Kepe
Lektoriranje: Regina Ozmec
Sprejeto na Svetu šole, dne ________________.
Nataša Belec,
predsednica Sveta zavoda
Matejka Horvat,
ravnateljica
Beltinci, september 2015
[58]