šolsko leto 2014/2015 - OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA

Comments

Transcription

šolsko leto 2014/2015 - OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA
OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA
MARIBOR
Klinetova 18
Tel.: 420-64-11
LETNI DELOVNI NAČRT
2014/2015
V S E B I N A
I. GLOBALNA OPREDELITEV DELA
1. Vizija šole
2. Temeljne naloge
4
4
4
II. OBSEG, RAZPOREDITEV IN VSEBINA VID
1. Šolski koledar
2. Obseg in razporeditev VID
3. Kadrovski pogoji
4. Obseg obveznega programa
4.1 Obvezni predmetnik
4.1.1. Predmetnik z letnim fondom ur
4.1.2. Vsebina in cilji VID
4.1.3. Naravoslovni, kulturni, športni dnevi in delovne akcije
4.1.4. Zaključne ekskurzije
4.2. Izbirni predmeti
4.3. Prilagojeni program
4.4. Oddelčna in šolska skupnost
4.5. Razširjeni program
4.5.1. Podaljšano bivanje
4.5.2. Jutranje varstvo
4.5.3. Dodatni pouk
4.5.4. Dopolnilni pouk
4.5.5. Interesne dejavnosti
4.5.6. Šola v naravi
4.5.7. Dežurstvo strokovnih delavcev
5. Plan dela ŠSS
6. Plan dela šolske knjižnice
7. Program dela aktivov VIP
5
III. OBSEG IN VSEBINA DRUGIH DEJAVNOSTI
1. 9-letna osnovna šola
1.1. Program 9-letne osnovne šole
1.2. Oblika učne diferenciacije
1.3. Integrirani pouk
2. Fakultativni pouk
3. Bralna značka
4. Prireditve
5. Projekt Zdrava šola
6. Projekt Eko šola
7. Program dela z nadarjenimi učenci
8. Projekt medpredmetnega načrtovanja in sodelovanja
9. Projekt dodatni športni program – športni oddelki
10. Študijsko središče
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
2
5
7
17
17
17
17
19
20
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
11. Fleksibilni predmetnik
12. Projekt sorazredništva
13. Projekt 3 urnikov
14. Projekt Unesco šole
15. Projekt Z odra na oder
16. Projekt obiska ustanov v Mariboru in Ljubljani
17. Center vrednotenja NPZ
18. Šolski sklad
19. Projekt šport špas
28
28
28
28
28
29
29
29
29
IV. SKRB ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ
1. Plan preventivnega zdravstvenega varstva
2. Plan zobozdravstva
3. Šolska prehrana
29
29
30
30
V. DELO S STARŠI IN OKOLJEM
1. Delo s starši
1.1. Govorilne ure
1.2. Roditeljski sestanki
1.3. Svet staršev
1.4. Svet šole
2. Delo z okoljem
30
30
30
30
30
31
31
VI. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH
DELAVCEV
31
VII. SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
32
3
I. GLOBALNA OPREDELITEV DELA
1. Vizija šole
STARŠI, UČITELJI IN VODSTVO ŠOLE SOOBLIKUJEMO UGODNO DELOVNO
KLIMO, KI V SKLADU Z ZAKONODAJO IN DOJEMLJIVOSTJO ZA SPREMEMBE
UČENCEM ZAGOTAVLJA ZNANJE, VZGOJO, VARNOST IN DOBRO POČUTJE.
Dolgoročna vizija našega dela temelji na ustvarjalnosti, sodobnih oblikah in metodah dela ter
omogočanju različnih dejavnostih učencev in strokovnih delavcev šole. Vzpodbujali bomo
skladen duhovni in socialni razvoj posameznika; vzgajali za obče kulturne in civilizacijske
vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. S sodobnim pristopom pri delu bomo vplivali na
razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja in razvijali
nadarjenost in zdrav način življenja.
Postopno in skladno z novo šolsko zakonodajo se bomo prilagajali novemu šolskemu sistemu.
2. Temeljne naloge
Temeljne naloge so vezane na dolgoročno vizijo šole. Posebno skrb bomo posvetili kakovosti
izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa. Pomembne bodo ustvarjalnost, inovativnost in
odprtost šole; njihovemu uresničevanju so namenjene naslednje dejavnosti:
• nadaljne izvajanje in spremljanje projektov Zavoda za šolstvo:
- uporaba računalnika pri pouku
- medpredmetna povezanost v posameznih predmetnih področjih
- računalniško opismenjevanje
• fleksibilni predmetnik:
- izobraževanje učiteljev za izvajanje fleksibilnega predmetnika
- informiranje staršev o izvajanju fleksibilnega predmetnika
- spremljava fleksibilnega predmetnika in njegovega izvajanja
• uvajanje novih in sodobnih oblik in metod dela:
- uvajanje in vključevanje raziskovalnega in projektnega dela v redni pouk
- strokovno izobraževanje učiteljev in vzpodbujanje samoizobraževanja
• vloga učencev v vzgojno izobraževalnem procesu:
- razvoj kvalitetnih medsebojnih odnosov
- seminarsko delo
- projektni dnevi
- realizacija pobud v šolski skupnosti
- fakultativni predmeti
- izbirni predmeti
- interesne dejavnosti
- šola v naravi
4
II. VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VID
1. Šolski koledar
1.1. Razporeditev pouka
Pričetek pouka:
1. ocenjevalno obdobje:
2. ocenjevalno obdobje:
9. razred:
01. 09. 2014
01. 09. 2014 do 30. 01. 2015
02. 02. 2015 do 24. 06. 2015
02. 02. 2015 do 15. 06. 2015
1.1.1. Redovalne konference
1. redovalna konferenca:
29. 01. 2015
2. redovalna konferenca:
18. 06. 2015
9. razred: 11. 06. 2015
1.1.2. Izpitni roki za predmetne, razredne in popravne izpite
- 26. 06. do 09. 07. 2015
9. razred: 16. 06. 2015 do 30. 06. 2015
- 18. 08. do 31. 08. 2015
(oziroma po končanem poučevanju predmeta)
1.1.3. Razdelitev spričeval in valeta
15. 06. 2015 - učencem 9. razreda
24. 06. 2015 - učencem od 1. do 8. razreda
06. 2015 - valeta
1.1.4. Zaključne ekskurzije
10. 2015
- učenci 9. razreda
27. 05. 2015
- učenci 1.-5. razreda
27. 05. 2015
- učenci 6.-8. razreda
1.2. Potek pouka:
1. ura
0815– 0900
2. ura
0905 – 0950
malica
0950 – 1010
3. ura
1010 – 1055
4. ura
1100 – 1145
5. ura
1150 – 1235
6. ura
1240 – 1325
7. ura
1340 – 1425
OPB:
1150 – 1220 NPČ
1220 – 1300 kosilo
1300 – 1345 UPČ
1345 – 1430 SD
1430 – 1440 RO
1440 – 1525 SD
1525 – 1600 PČ
1.3. Pouka prosti dnevi
Pouka prosto po Šolskem koledarju 2014/15: 2. 1. 2015
prazniki v RS
5
1.4. Delovne sobote
Delovna sobota po Letnem delovnem načrtu:
1.5. Počitnice
Jesenske počitnice:
Novoletne počitnice:
Zimske počitnice:
Prvomajske počitnice:
Letne počitnice:
16. 05. 2015 (namesto 02. 01. 2015)
27. 10. 2014 do 02. 11. 2014
25. 12. 2014 do 04. 01. 2015
16. 02. 2015 do 22. 02. 2015
27. 04. 2015 do 03. 05. 2015
25. 06. 2015 do 31. 08. 2015
1.6. Nacionalno preverjanje znanja (6. in 9. r.):
05. 05. 2015 do 11. 05. 2015
1.7. Vpis šolskih novincev
Šola vpisuje otroke v prvi razred 9-letne osnovne šole v mesecu februarju za naslednje šolsko
leto.
6
2. Obseg in razporeditev VID
ŠOLSKO LETO 2014/2015
OBREMENITEV RAVNATELJA
Število oddelkov:
1. triada
2. triada
3. triada
OPB
Ravnatelj
Pomočnik
-
5
5
3
3,08
16,08
št. odd.
14
18
7
št.
1
0
ur
2
0
ŠOLSKO LETO 2014/2015
RAZREDNIKI
1. a - Reisman Danica
1.b - Čižič Sandra
Ungar Lučka
OPB
Sekol Alenka
Ungar Lučka
Bizjak Jolanda
Škrilec Darja
Dobaj Marinka
2. a - Dvoršak Špehar Mihaela
3. a - Fekonja Majda
3. b - Zamuda Darinka
4. a - Ferk Metka
4.b - Bizjak Melita
NERAZREDNIKI
Lesar Zdenka
Špes Darja
Bevc Blaž
Kajzer Danijela
Cotič Borut
Pernek Tomaš Tatjana
Krajnc Simona
Škundrič Mirko
Fišer Petra
Smej Ana
5. a - Ivančič Dragica
6. a - Orešič Petra
6.b - Krivec Selma
(Škrilec)
(Cotič)
7. a - Dobaj Marinka
8. a - Budja Julija Jelka
(Kajzer)
9. a - Juder Karina
(Pernek)
__ SVETOVALNA SLUŽBA
Grudnik Milena
8
ŠOLSKO LETO 2014/2015
SLOVENSKI JEZIK
LESAR ZDENKA
SLJ
SLJ-DKE
6. a
8. a
9.a
JV
JUDER KARINA
SLJ
št.ur
5
3,5
4,5
6,2
DKE
19,2
DOP
DOD
IZB
1
SKUPAJ
SLO=30
SLJ-DKE
6. b
7. a
8. a
9.a
7.a
8.a
Tisk
20
20,2 ur
DOP
DOD
indiv. pomoč
SKUPAJ
9
20 ur
DKE=2
št.ur
5
4
3,5
4,5
1
1
1
ŠOLSKO LETO 2014/2015
ANGLEŠKI JEZIK
BUDJA JELKA
TJA
DOP
DOD
SKUPAJ
TJA-TJN
4. a
4. b
5. a
6. a, b
7.a
8.a
9.a
25
TJA=24
ŠKUNDRIČ MIRKOTJA-TJN
TJA
8. a
9. a
TJN
8. a
9. a
IZB Nemščina
OŠ D. Kobala
št.ur
2
2
3
8
4
3
3
TJN=4
št.ur
3
3
2
2
2
8
20
DOP
DOD
fakultativni TJN
SKUPAJ
25 ur
10
6
26 ur
ŠOLSKO LETO 2014/2015
MATEMATIKA – FIZIKA – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
KRIVEC SELMA
MAT
MAT - FIZ
6. a,b
7. a
8. a
9. a
indiv. pomoč
MAT=28 FIZ=4 TIT=7
KRAJNC SIMONA MAT - FIZ št.ur
MAT
6. b
1
8. a
4
9.a
4
indiv. pomoč
1
OŠ Črešnjevec , OŠ Tinje 10
20
št.ur
7
4
4
4
1
20
DOP
DOD
SKUPAJ
DOP
DOD
1
20 ur
SKUPAJ
BEVC BLAŽ FIZ - THV
št.ur
FIZ
8. a
9. a
TIT
6.a,b
7. a
8. a
indiv. pomoč
IZB tehn.4; varstv.
laborant
2
2
4
1
2
1
2
0,4
14,4
4,6
org. račun. dejavnosti
fakultativni RAČ
3
SKUPAJ
22 ur
11
1
21 ur
ŠOLSKO LETO 2014/2015
GEOGRAFIJA - ZGODOVINA
GEO=7,5 ZGO=8
PERNEK TATJANA GEO-ZGO št.ur
GEO
6. a,b
2
7. a
2
8. a
1,5
9. a
2
ZGO
6. a,b
2
7. a
2
8. a
2
9. a
2
OPB
3,5
19,0
DOP
DOD
SKUPAJ
19,0 ur
GLASBENA UMETNOST
GUM=5 PZ=6
SMEJ ANA
GVZ
GUM
4. a
5. a
6. a,b
7. a
8. a
9. a
št.ur
1,5
1,5
2
1
1
1
8,0
DOD
PZ
opz, mpz
6
SKUPAJ
14,0 ur
12
ŠOLSKO LETO 2014/2015
BIOLOGIJA - KEMIJA
DOBAJ MARINKA
NAR
KEM
BIO
OPB
laborant
BIO-KEM
7. a
9. a
9. a
8,5
BIO=3,5 KEM=4NAR=7
ŠPES DARJA
BIO-KEM
št.ur
KEM
8. a
2
BIO
8.a
1,5
3,5
št.ur
3
2
2
2
DOP
DOD
indiv. pomoč
SKUPAJ
17,5
DOP
DOD
1
SKUPAJ
6,5
10 ur
19,0 ur
GOSPODINJSTVO
GOS=3
OREŠIČ PETRA
GOS
GOS-BIO
5. a
6. a,b
NAR
7. a
IZB sod. priprava hrane
OŠ Črešnjevec
št.ur
1
3
4
1
14,8
23,8
DOP
DOD
vodja šolske prehrane
1,1
SKUPAJ
24,9ur
13
ŠOLSKO LETO 2014/2015
LIKOVNA UMETNOST
LUM=4,6 ID=3
IZ OŠ MAKSA DURJAVE LUM št.ur
LVZ
6. b
1
KAJZER DANIJELALUM št.ur
LVZ
6. a
1
7. a
1
8. a
1,3
9. a
1,3
ID
umetnost
3
IZB likovno snovanje
1
KNJIŽNICA
14,3
22,9
DOP
DOD
SKUPAJ
22,9 ur
1
DOP
DOD
SKUPAJ
1 ura
ŠPORT
ŠVZ=16
COTIČ BORUT
ŠVZ
ŠPO
6. a,b
7.a
8. a
9. a
št.ur
6
2
4
4
4
2
IZB šport
indiv. pomoč
22
DOP
DOD
SKUPAJ
22 ur
14
2.1. Število učencev po oddelkih in razredih
razred
dečki
deklice
skupaj
1.a
8
7
15
1.b
7
8
2.a
10
3.a
dečki
deklice
skupaj
7.a
6
9
15
15
8.a
15
14
29
10
20
9.a
13
10
23
7
6
13
III. triada
34
33
67
3.b
6
8
14
I. triada
38
39
77
4.a
4.b
5.a
6.a
6.b
8
7
7
10
7
7
7
9
7
7
15
14
16
17
14
II. triada
39
37
76
dečki
deklice
skupaj
111
109
220
SKUPAJ
razred
Število učencev v OPB
1. oddelek
2. oddelek
3. oddelek
4. oddelek
SKUPAJ
15
21
20
19
21
81
3. Kadrovski pogoji
3.1. Pedagoški delavci:
1 ravnatelj - končana PF in strokovni izpit
1 pedagoginja - končana FF in strokovni izpit
I. in II. triada
4 učiteljice
- končana PA in strokovni izpit
4 učiteljice
- končana PF in strokovni izpit
2 vzgojiteljici - končana PA in strokovni izpit
III. triada
4 učitelji
12 učiteljev
- končana PF in strokovni izpit
- končana PA in strokovni izpit
Podaljšano bivanje
4 učiteljice
- končana PA in strokovni izpit
2 vzgojiteljici - končana PA in strokovni izpit
3.2. Nepedagoški delavci
Administrativni delavci
0,80 tajnice
0,80 računovodkinje
3.3. Tehnični delavci
1
hišnik
2 kuharja
4 snažilke
4. Obseg obveznega programa
4.1. Obvezni predmetnik
4.1.1. Predmetnik z letnim fondom ur
Predmet
SLJ
TJA
LUM
GUM
SPO
Št.
ur
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
R a z r e d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
210
200
7
245
233
7
245
233
2
70
67
2
70
67
3
105
100
2
70
67
2
70
67
3
105
100
2
70
67
2
70
67
3
105
100
5
175
167
2
70
67
2
70
67
1,5
52,5
50
5
175
167
3
105
100
2
70
67
1,5
52,5
50
5
175
167
4
140
133
1
35
64
1
35
34
4
140
133
4
140
133
1
35
34
1
35
34
3,5
122,5
117
3
105
100
1
35
34
1
35
34
4,5
144
137
3
96
92
1
32
31
1
32
31
16
Št.
ur
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
Predmet
DRU
GEO
ZGO
DKE
NIT
NAR
BIO
KEM
FIZ
MAT
TIT
GOS
ŠPO
Št.
ur
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
R a z r e d
1.
2.
3.
4.
5.
2
70
67
3
105
100
3
105
100
4
140
133
4
140
133
5
175
167
6.
1
35
34
1
35
34
2
70
67
2
70
67
1
35
34
2
70
67
3
105
100
letno
95%
5
175
167
4
140
133
4
140
133
2
70
67
1,5
52,5
50
3
105
100
892,5
848
3
105
100
3
105
100
3
105
100
3
105
100
1
35
34
3
105
100
700
665
735
699
770
732
822,5
782
892,5
848
17
8.
9.
1,5
52,5
50
2
70
67
1
35
34
2
64
61
2
64
61
1,5
52,5
50
2
70
67
2
70
67
4
140
133
1
35
34
2
64
61
2
64
61
2
64
61
4
128
122
3
105
100
IZB
Skupaj
Realiza.
7.
4
140
133
1
35
34
2
70
67
3
105
100
1015
965
2
70
67
3
105
100
0,5
16
16
2
64
61
3
99
95
1032,5
1032,5
981
981
Št.
ur
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
teden.
letno
95%
3
105
100
letno
95%
4.1.2. Vsebina in cilji VID
KVALITETNO URESNIČEVANJE
PROGRAMA DELA Z UČENCI
OBVEZNI
PROGRAM
DRUGE
DEJAVNOSTI
S kvalitetno izvedbo obeh programov šola celovito uresničuje vzgojne in izobraževalne cilje
in naloge, ki jih družba šoli nalaga in zaupa.
KVALITETNO IZVAJANJE
PREDMETNIKA
UVAJANJE NOVEGA KONCEPTA
OSNOVNE ŠOLE
Posamezni učitelji sodelujejo v eksperimentih, katerih cilj je razviti učenčeve sposobnosti v
največji možni meri, da dosežejo stopnjo izobrazbe, ki jo želijo in zmorejo. Hkrati želimo pri
učencih razviti kritično presojo lastnega napredovanja v znanju. Posebno skrb posvečamo tudi
vzgojnim vidikom v konceptu izobraževanja, saj so se vrednote pri mladih generacijah
spremenile.
CILJ: UPORABITI METODE DELA, KI ZAGOTAVLJAJO TRAJNEJŠE ZNANJE.
Učitelj postaja vedno bolj le organizator dela. Med učenci in učitelji si želimo sproščenih
odnosov. Učitelj po potrebi nudi dodatno informacijo - razlago. Pri pouku naj prevladuje
individualno, skupinsko delo in delo v dvojicah, kar je s fleksibilnostjo urnika mogoče. S tem
omogočamo hitrejši razvoj sposobnim učencem - uporaba znanja v novi situaciji, iskanje
novih znanj. Izkoristiti je potrebno medpredmetno povezovanje in tako razbremeniti otroka.
Vsebine predmetov, standardi znanj in cilji pouka so priloga LDN.
18
4.1.3. Naravoslovni, kulturni, športni, tehniški dnevi in delovne akcije
NARAVOSLOVNI
DNEVI
KULTURNI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI
3 dnevi
3 dnevi
3 dnevi
4 dnevi
5 dni
1.r.
3.r.
5.r.
7.r.
9.r.
2.r.
4.r.
6.r.
8.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
1.r.
2.r.
3.r.
1.-9.r.
TEHNIŠKI
DNEVI
3 dnevi
4 dnevi
1.r.
2.r.
3.r.
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
15 dni
1.-9.r.
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo učencev. Dejavnosti se izvajajo
samostojno; lahko se tudi povezujejo.
Program pripravijo strokovni aktivi, ki so odgovorni tudi za izvedbo dejavnosti.
Načrti posameznih dnevov dejavnosti so priloga LDN.
19
4.1.4. Zaključne ekskurzije
1. razred
Piramida
3. razred
Ptujski grad
2. razred
Rogatec
7. razred
Ljubljana
8. razred
Savinjska dolina
4. razred
Prekmurje
5. razred
Prekmurje
9. razred
Primorska
6. razred
Ljubljana
Podrobnejši program pripravijo razredni aktivi učiteljev v sodelovanju s strokovnimi aktivi.
Ekskurzija mora potekati po sprejetem podrobnem programu. Organizator je vodja aktiva.
Spremljevalce določi ravnatelj.
4.2. Izbirni predmeti
Na podlagi obveznega predmetnika 9-letnega osnovnošolskega izobraževanja šola ponuja
izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega sklopa in iz naravoslovno-tehničnega
sklopa. Pouk iz izbirnih predmetov se po 17. členu ZOŠ izvaja za učence 7., 8. in 9. razreda
osnovne šole, v šolskem letu 2014/15 pa tudi za učence 4. in 7. razreda. Izbrani izbirni
predmeti v letošnjem šolskem letu so prikazani v tabeli.
•
•
•
•
•
•
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET
naravoslovno-tehnični predmeti
družboslovno-humanistični predmeti
izbrani športV
• nemščinaV
šport za zdravjeV
• likovno snovanjeV
šport za sprostitevV
• vzgoja za medije: tiskV
sodobna priprave hraneV
•
varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečamiV
umetnost (ples)
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETIv 4. razredu
• tehnika
20
4.3 Prilagojeni program
Osnovna načela VIP so takšna, da veljajo za vsako dobro šolo. Pomembno je upoštevanje
individualnih razlik učencev in sicer njihovih sposobnosti, tempa in značilnosti učenja.
Osnova za tako delo so individualni vzgojno izobraževalni načrti kot osnova za diferencirano
obliko dela. Individualne vzgojne in izobraževalne načrte pripravijo, skupaj učitelji,
pedagoginja in specialna pedagoginja v soglasju s starši.
4.4.Oddelčna in šolska skupnost
Ure oddelčne skupnosti bodo vnešene v urnik in se bodo izvajale 14-dnevno, po potrebi tudi
drugače. Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja,
povezana z življenjem in delom učencev.
Šolska skupnost združuje vse učence šole. V njenem okviru uresničujejo svoje želje in
potrebe.
4.5. Razširjeni program
4.5.1. Obseg in razporeditev podaljšanega bivanja
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda.
V času podaljšanega bivanja se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in
sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. Nekatere skupine bodo
lahko nadštevilčne zaradi določitve obsega OPB s strani ministrstva.
4.5.2. Obseg in razporeditev jutranjega varstva
Šola bo organizirala jutranje varstvo učencev 1. razreda in učencev 1. in 2. vzgojnoizobraževalnega obdobja.
Sredstva za izvedbo v 1. razredu prispeva država.
4.5.3. Obseg in razporeditev dodatnega pouka
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene
standarde znanja. Razširjajo in poglabljajo vsebine iz določenega predmetnega področja in se
pripravljajo na zahtevnejša tekmovanja v znanju. Ta pouk je namenjen tudi bodoči poklicni
usmeritvi. Zaradi skupinskega in individualnega dela je v skupinah 5 do 15 učencev. Učenec
je lahko vključen v eno predmetno področje, izjemoma v dve.
Predmet
SLJ
SLJ
BIO
MAT
MAT
DODATNI POUK
Izvajalec
Razred
Lesar
6. - 9.
Juder
6. - 9.
Dobaj
8. - 9.
Krivec
6. - 9.
Krajnc
6. - 9.
Ur
35
35
35
35
35
Načrt dela dodatnega pouka je priloga LDN.
4.5.4. Obseg in razporeditev dopolnilnega pouka
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
Dopolnilni pouk vI. in II. triadi izvajajo vsak razrednik v svojem oddelku, pretežno iz SLJ in
MAT, iz drugih predmetov pa po potrebi.
21
VII. in III. triadi lahko učenec obiskuje dopolnilni pouk največ 2 uri tedensko. Učitelj
dopolnilnega pouka vodi posebno evidenco učencev in enkrat mesečno sporoča udeležbo
razredniku. Neudeležbo razrednik sporoča staršem na govorilnih urah ali s posebnim
obvestilom.
Predmet
MAT
SLJ
DOPOLNILNI POUK
Izvajalec
Razred
Škrilec
1. - 5.
Bizjak Jolanda
1. - 5.
Ur
105
105
Načrt dela dopolnilnega pouka je priloga LDN.
4.5.5. Obseg, razporeditev in vsebina interesnih dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev šola organizira interesne dejavnosti. Vključevanje
učencev je prostovoljno.
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Interesna dejavnost
Mentor
Selma Krivec
Selma Krivec
Darja Špes
Borut Cotič
Simona Krajnc
Simona Krajnc
Simona Krajnc
Mirko Škundrič
Mirko Škundrič
Selma Krivec
Selma Krivec
Mirko Škundrič
Danica Reisman
Lucija Ungar
Alenka Sekol
Majda Fekonja
Metka Ferk
Metka Ferk
Melita Bizjak
Melita Bizjak
Melita Bizjak
Melita Bizjak
Melita Bizjak
Dragica Ivančič
Jelka Julija Budja
Logika
Unesco klub
Mladi raziskovalci
Rokomet
Vesela šola 7., 8., 9. razred
Matematični krožek 6
Matematični krožek 9
Nemščina 1. razred
Nemščina 2. razred
Matematični krožek 7
Matematični krožek 8
Odbojka deklice
Dramska skupina 1. triade
Dramska skupina 1. triade
Pravljične urice
Bralna značka
Taborniki
Vesela šola 4., 5., 6. razred
Dobre Vesti
Pravljični krožek
Angleščina 1. razred
Angleščina 2. razred
Angleščina 3. razred
Oblikovalni krožek
Planinski krožek
Vsebina in cilji posameznih interesnih dejavnosti so priloga LDN.
22
Število ur
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
4.5.6. Šola v naravi
Šola v naravi je integralni pedagoški proces, ki ga izvajamo v popolnoma naravnem okolju, s
programom, ki skozi učenje in igro učencem daje nova spoznanja in možnosti za smotrno in
zdravo izkoriščanje in preživljanje prostega časa v prekrasnem naravnem okolju. Poleg
osamosvajanja in socializacije otroka skozi sproščen odnos med učiteljem in otrokom je
prisoten tudi kvaliteten program, ki ga izvajajo strokovnjaki za določena področja.
Organizirana je po planu šole, na željo staršev pa lahko v organizaciji pride tudi do
sprememb.
Organizacija šole v naravi:
3. razred – življenje v naravi
5. razred –zimska šola v naravi
7. razred –življenje v naravi
dodatni športni program – šola smučanja
priprave mladinskega pevskega zbora
Podroben program dela in življenja šole v naravi pripravijo razredni aktivi in razredniki, ki so
skupaj z izvajalci v CŠOD zadolženi za izvedbo.
4.5.7. Dežurstvo strokovnih delavcev
Za red in disciplino pred poukom, v odmorih in po pouku skrbijo dežurni učitelji oz. drugi
strokovni delavci.
Pet minut pred poukom (ob 8. uri in 10 minut) in v vseh petminutnih odmorih med učnimi
urami dežurajo učitelji na delu hodnika pred svojo učilnico in v svoji učilnici. Pri malici v
šolski jedilnici je pri oddelku učitelj, ki ga je uro pred malico poučeval. Ko učenci
pomalicajo, prevzamejo dežurstvo na hodnikih šole dežurni učitelji.
V času kosila so poleg učiteljev podaljšanega bivanja, ki so ob svojih oddelkih, v jedilnici
dežurni strokovni delavci šole po razporedu, ki ga sestavi ravnatelj.
S tem dežurstvom je omogočena stalna prisotnost strokovnih delavcev in nadzor nad učenci.
5. Plan dela ŠSS
V OŠ Leona Štuklja Maribor deluje svetovalna delavka - pedagoginja, ki svetuje učencem,
učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, izvajanju,
spremljanju in evalvaciji dela ter razvoja šole. Opravlja poklicno svetovanje in pomaga
reševati socialno problematiko drugih učencev.
Načrt dela šolske pedagoginje je priloga LDN.
6. Plan dela šolske knjižnice
Načrt dela šolske knjižnice je priloga LDN.
23
7. Program dela aktivov VIP
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področji. Obravnavajo
problematiko predmeta, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge
za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev.
Program dela aktivov VIP:
- pripravijo, izvedejo program dela
- skrbijo za enakomerno porazdelitev dejavnosti med učitelji
- pripravijo predloge izobraževanja
- pripravijo predloge novosti na predmetnem področju
- pripravijo predloge hospitacij
Vodje aktivov:
1. triada:
2. triada:
Mihaela Dvoršak Špehar
Melita Bizjak
Družboslovni predmeti:
Mirko Škundrič
SLO, TJA, DKE, KNJ., SPD, GEO, ZGO, LUM, GUM
Naravoslovni predmeti:
Simona Krajnc
MAT, FIZ, BIO, KEM, GOS, NAR, TIT, ŠPO
Programi dela strokovnih aktivov so priloga LDN.
24
III. OBSEG IN VSEBINA DRUGIH DEJAVNOSTI
1. 9-letna osnovna šola
1.1. Program 9-letne osnovne šole
Program 9-letne osnovne šole se izvaja že od leta 1999.
Ob ponudbi številnih izbirnih predmetov se učenci lahko odločijo za predmet, ki jim je
najbližji in jih zanima, samostojno in v povezavi s starši.
V 1. razredu je ob učiteljici v razredu še vzgojiteljica, ki pa pri vzgojno izobraževalnem delu
sodeluje 10 šolskih ur.
1.2. Oblika učne diferenciacije
Šola bo izvajala pri predmetu matematika v 4. razredu pri predmetu matematika,v 6., 8.,9.
razredu pripredmetih matematika, slovenščina in angleški jezik, pouk v manjših skupinah.
1.3. Integrirani pouk
Pouk postaja vsako leto sodobnejši in z njim se spreminjajo tudi učne metode. Integriran pouk
se izvaja v 1., 2., 3. razredu; učitelj tudi spremlja otroka od prvega do tretjega razreda.
To je pouk, kjer učitelji povezujejo posamezne učne predmete med seboj. Učenci imajo na
voljo različne naloge z različno težavnostno stopnjo. Na tak način postajajo tudi težji predmeti
za otroke zanimivi.
Ta oblika razvija tudi samostojnost pri delu, razvija govorne in pisne sposobnosti otrok. Pouk
je bolj sproščen, vendar nič manj zahteven za učence.
2. Fakultativni pouk
Fakultativni pouk se organizira v skladu z interesi in sposobnostmi učencev, interesi staršev,
družbenega okolja in v skladu s prioritetnimi opredelitvami Urada za vzgojo in izobraževanje,
zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost MOM ter v skladu z interesi učencav
in staršev. Vsebina dela je opredeljena v učnih načrtih za fakultativne predmete, ki jih je
sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje ali potrdil Zavod za šolstvo. Izvajalci
fakultativnega pouka vodijo predpisano dokumentacijo kot za pouk. V skupini je lahko do 28
učencev.
Računalništvo –Blaž Bevc:
4. razred - 35 ur - 1 skupina
5. razred - 35 ur - 1 skupina
6. razred - 35 ur - 1 skupina
Nemški jezik – Mirko Škundrič:
5.+6. razred - 70 ur - 1 skupina
4. razred
- 70 ur - 1 skupina
3. razred
- 70 ur - 1 skupina
3. Bralna značka
Koordinatorica Prežihove bralne značke je Danijela Kajzer. Razgovore o prebranih delih
izvedejo razredniki I. in II. triade in učitelji slavisti III. triade.
Organizirali bomo zaključno slovesnost in pripravili razstavo pisnih in likovnih izdelkov
učencev ter razstavo knjig s seznami za Prežihovo bralno značko.
25
4. Prireditve
Dan spomina na mrtve
Kraj: spomenik talcem - šolsko dvorišče
Datum: 24. oktober 2014
Čas: 10:00
Novoletni sejem
Kraj: šolska avla
Datum: 4. december 2014
Čas: popoldan
Proslava: Dan samostojnosti in enotnosti
Kraj: šolska avla
Datum: 24. december 2014
Čas: dopoldan
Prešernov dan
Kraj: šolski oder
Datum: 12. februar 2015
Čas: 8:15
Šport špas
Kraj: igrišče šole in okolica
Datum: 16. maj 2015
Čas: dopoldan
Koncert pevskih zborov
Kraj: šolski oder
Datum: maj 2015
Čas: popoldan
Proslava: Dan državnosti
Kraj: šolska avla
Datum: 24. junij 2015
Čas: dopoldan
5. Projekt Zdrava Šola
Vključeni smo v projekt na ravni države in bomo z vsemi dejavnostmi nadaljevali tudi v
letošnjem šolskem letu. S tem vzpodbujamo učence in jih navajamo na zdrav način življenja
in na zdrav odnos do hrane ter življenja. Koordinatorica projekta je Milena Grudnik.
6. Projekt Eko šola
Šola nadaljuje z delovanjem v projektu Eko šola kot način življenja. To pomeni nadaljevanje
aktivnosti s področja ekologije. Projekt pomeni predstavitev in delovanje v smislu ekološkega
ravnanja z naravo in v svojem okolju.Izvajali bomo zbiralne akcije odpadnega jedilnega olja
in starega papirja, varčevali z vodo, kot še veliko drugih eko aktivnostih. Koordinatorica
projekta je Jolanda Bizjak.
7. Program dela z nadarjenimi učenci
Posebno pozornost je potrebno posvetiti v 9-letni osnovni šoli nadarjenim učencem. Program
bo obsegal opazovanje in evidentiranje nadarjenih učencev. Pripravljeni bodo
individualizirani programi, s katerimi bodo seznanjeni tudi starši. Učitelji se bodo na to temo
še izobraževali.Program bo vodila Darja Škrilec.
8. Projekt medpredmetnega načrtovanja in sodelovanja
Nadaljevali bomo projekt vpeljevanja in izdelave medpredmetnega načrtovanja in
povezovanja. Kot 9-letna osnovna šola izvajamo moderne metode dela, zato je smiselno tudi
na ta način poskušati razbremenjevati učence. Vodja projekta je Blaž Bevc.
26
9. Projekt Dodatni športni program – športni oddelki – Zdrav življenski slog 2014-2015
Vsem učencem ponujamo dodatne ure športnega programa. To sta 2 uri tedensko, ki se
izvajata izven ur obveznega predmetnika, pri urah pa je v I. triadi poleg učiteljice OPB
prisotna še športna pedagoginja. Vključitev v projekt je prostovoljna in brezplačna, saj je
financirana v okviru državnega projekta Zdrav življenski slog in Evropskega socialnega
sklada. Projekt vodi športnapedagoginja Petra Fišer.
10. Fleksibilni predmetnik
Šola nadaljuje z aktivnostmi fleksibilnosti ob upoštevanju večletnih, tudi bogatih lastnih
ugotovitev. III. triada bo imela 2 ocenjevalni obdobji, urnik bo oblikovan v 2 delih, tako da bo
vseboval strnjene oblike dela in temu primerne oblike in metode dela. Razporeditev
poučevanja posameznih predmetov, razen slovenščine, matematike, angleščine in športa, bo
fleksibilna in neenakomerna čez celo šolsko leto. Zaradi tega imajo učenci manj predmetov
dnevno in tedensko, zatose lažje pripravljajo na šolsko delo.
11. Projekt sorazredništva
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem šolskega internega projekta
sorazredništva na predmetni stopnji. Razredniku oddelka bo pri razrednih poslih pomagal
učitelj nerazrednik – sorazrednik. Tako bo izboljšana komunikacija med učenci in razredniki
ter sorazredniki, saj bo tako vedno eden dosegljiv.
12. Projekt Unesco šole
Unesco je začel povezovati šole (ASPnet, 1953) z namenom, da bi mladi prek neposrednega
sodelovanja z vrstniki iz različnih okolij in kultur učinkoviteje krepili vrednote, ki bodo
utrjevale mir med ljudmi, ohranjale planet ter trajnostno in kakovostno življenje na njem.
Slovenska ASPnet je članica mednarodne Unescove šolske mreže, v katero je vključenih okoli
sedem tisoč devetsto šol iz stošestinsedemdesetih držav. V slovenski mreži je od aprila 2012
83 članic, od tega 24 z mednarodnim statusom in 59 z nacionalnim statusom, ki ga je
pridobila tudi naša šola.
Zaradi razmer v svetu: onesnaževanja okolja, uničevanja naravnih virov, vojn, trgovine z
drogami, kršitvečlovekovih pravic, nerazvitosti, rasizma … so štiri glavne ASPnet teme:
- svetovni problemi in vloga Združenih narodov pri njihovem reševanju;
- izobraževanje za trajnostni razvoj;
- mir in človekove pravice;
- medkulturno učenje.
Naše delo v okviru Unesca temelji na štirih temeljnih načelih, Delorsovih stebrih, ki so v
vsakemorganiziranem učenju deležni enake pozornosti. Ti stebri so:
1. učiti se, da bi vedeli.
2. Učiti se, da bi znali delati.
3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
4. Učiti se biti.
Koordinatorica dejavnosti Unesco šole je Selma Krivec.
27
13. Projekt Dobre vesti iz naše šole in našega mesta
V projektu sodelujejo učenci osnovnih šol od 3. do 9. razreda, torej otroci med 9. in 15. letom
starosti iz vse Slovenije. Učenci predstavljajo svojo šolo, mesto in so pozorni na lepe in dobre
misli med vrstniki v šoli in med vsemi v svoji okolici. S sodelovanjem v projektu se učijo
sprejemati drugačnost, vzpostavljati prijateljstva in spoznavati nove kulture in dejavnosti na
drugih šolah ter v drugih krajih. V zadnjih treh letih smo sodelovali pri izdaji treh književnih
del: pesniška zbirka Vsako prijateljstvo je pesem, knjige o naših krajih Dobrodošli v našem
kraju, prijatelji in knjigeDediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik. Skupaj
načrtujemo že izidčetrte knjige na temo vede in kulture sveta. Mentorica projekta je Petra
Orešič.
14. Projekt Kulturna šola
17 zapovrstnih let organizacije in izvedbe srečanja osnovnošolskih gledaliških skupin pod
imenom Z odra na oder, kulturne prireditve na šoli in sodelovanje na številnih kulturnih
prireditvah v mestni četrti, mestu, ustanovah v okolici šole in samem mestu, izdaja treh knjig
v okviru Unesco projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta, kulturno delovanje na šoli,
je velika podlaga za drugi zaporedno podeljen naziv Kulturna šola.
15. Projekt Z odra na oder
Že 18. leto zapored bo organiziran festival osnovnošolske gledališke dejavnosti. Prireditev bo
tekla ob slovenskem kulturnem prazniku, 12. februarja, na gledališkem odru. S festivalom
želimo učencem približati gledališče, zato bo šolska avla spremenjena v gledališče, v katerega
prihajajo učenci in obiskovalci na oglede gledaliških predstav. K sodelovanju bomo povabili
osnovnošolske gledališke skupine iz vse Slovenije. Organizatorica je Metka Ferk.
16. Projekt obiska ustanov v Mariboru in Ljubljani
Organizacija projektnega dneva v obliki obiskov posameznih kulturnih in tehničnih ustanov v
Mariboru in Ljubljani se je pokazala kot zelo uspešna. Učenci si na ekskurzijah ogledajo
posamezne dejavnosti, organizirano pa je vse v enem dnevu. Projekt vodi Selma Krivec.
17. Šolski sklad
Šolski sklad bo nadaljeval z delom. Namen sklada je: pomoč socialno šibkim učencem,
raziskovalna dejavnost na šoli,pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,
financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo
iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave,
okrogle mize …), z namenom, da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,nakup
nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video
oprema),zviševanje standarda pouka in podobno.Tudi v letošnjem šolskem letu pa so poleg
naštetega sredstva namenjena nabavi garderobnih omar za učence.
18. Projekt Šport špas – dan druženja treh generacij
Sodelovanje v nacionalnem projektu Šport špas – dan druženja vseh generacij bo šola izvedla
v soboto, 16. maja 2015. To bo, na podlagi 4. in 6. člena Pravilnika o šolskem koledarju za
osnovne šole, delovna sobota za učence in delavce šole, k sodelovanju pa bomo povabili tudi
starše. Zato bo šola imela prost dan v petek, 2. januarja 2015. Organizirali bomo pohod treh
28
generacij, družabne igre, meritve srčnega utripa in krvnega tlaka, okoljevarstvene aktivnosti,
nastope šolskih pevskih skupin in posameznikov, aktivnosti s področja zdravja in okolja.
Projekt vodi Borut Cotič.
19. Shema šolskega sadja in zelenjave
Shema šolskega sadja je nov ukrep EU v okviru pomoči v sektorju sadja in zelenjave.
Predmet pomoči je povrnitev stroškov za dobavo sadja in zelenjave šolam, ki so v shemi.
Naša šola se je vključila v shemo. Šola mora v šolskem letu zagotoviti najmanj 20 obrokov
svežega sadja oziroma zelenjave in mora izvajati izobraževalne oz. promocijske aktivnosti, ki
so nujne za učinkovitost ukrepa. Vrednotenje učinkov sheme se je izvajalo v obdobju 2010/11
in nato vsakih pet let.
Nosilec ukrepa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z
Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Izvajalec ukrepa je Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Projekt Shema šolskega sadja in zelenjave vodi Petra Orešič.
20. Projekt Evropska vas
Vključeni smo v nacionalni projekt Evropska vas, ki ga organizira Evropska hiša Maribor.
Projekt spodbuja mednarodno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih
narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Učenci vseh
treh triad so vključeni v aktivnosti projekta. Projekt bo predstavljen na javni kulturni
prireditvi ob obeležitvi dneva Evrope, 8. maja 2015, na Trgu Leona Štuklja v Mariboru.
Koordinatorica projekta je Tatjana Pernek Tomaš.
21. Projekt Policist Leon svetuje
Učenci 5. razreda bodo sodelovali v projektu Policist Leon svetuje. Sodelovali bodo s
Policijsko postajo Maribor II. Glavni cilj akcije je ozavestiti učence o pomenu lastne varnosti
v prometu, v življenju in o pravilnem ravnanju ob morebitni nesreči. V projektu bo sodeloval
policist Darko Pajtler, koordinatorica pa bo Dragica Ivančič.
22. Projekt [email protected]
Projekt [email protected] temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnostiin
spodbujanjuvseživljenjskega učenja, ki v sodobni družbi postajavedno bolj ključnega pomena
in dviguje kakovost življenja. V projektu bodo mladi prostovoljci starejše učili e-veščin.
Projekt vodi Simona Krajnc.
29
IV. SKRB ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ
1. Plan preventivnega zdravstvenega varstva
- zdravstvani pregledi za učence 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. razreda
- zdravniški pregledi delavcev šole - vsaka štiri leta
- redni zdravstveni pregledi delavcev v kuhinji
- sanitarno higienski pregledi
- v skladu z določili izvajanje deratizacije
2. Plan zobozdravstva
- predavanje o kariesu in prehrani v razredih od 1. do 9. razreda
(zobozdravstvena vzgojna in preventivna dejavnost)
- testiranje zobnih oblog (tri do petkrat letno)
- tehnika čiščenja zob
- tekmovanje za zlato ščetko (1. do 5. razred)
- pregledi in popravila zob učencev od 1. do 9. razreda (zobna ambulanta)
3. Šolska prehrana
Šolska prehrana je namenjena učencem in delavcem šole. Pripravlja se v šolski kuhinji.
Jedilnike za šolsko prehrano pripravlja vodja šolske prehrane, učitelj gospodinjstva in
predstavnik učencev. Hrana mora ustrezati biološkim in energetskim psihofizičnim in
prehrambenim potrebam in navadam učencev. Vodja šolske prehrane je Petra Orešič.
V. DELO S STARŠI IN OKOLJEM
1. Delo s starši
1.1. Govorilne ure
Govorilne ure so namenjene razgovoru s starši o delu in napredovanju njihovih otrok. Enkrat
mesečno bodo po programu govorilne ure za vse razrede. Prisotni bodo vsi razredniki in
nerazredniki, delavci ŠSS, pomočnik ravnatelja in ravnatelj.
Razpored govorilnih ur: vsak drugi četrtek v mesecu ob 1630 za 1.-5. razred in ob 1700 za 6.-9.
razred.
1.2. Roditeljski sestanki
V šolskem letu bodo trije roditeljski sestanki (1.- september-oktober; 2.- december-januar; 3.april-maj). Starši se bodo seznanili s predmetnikom in učnim načrtom, šolskim koledarjem,
pravilnikom o šolskem koledarju, pravicah in dolžnostih učencev, preverjanju in ocenjevanju
ter napredovanju učencev. Nerazredniki se po dogovoru priključijo k razrednikom.
Za govorilne ure in roditeljske sestanke izven načrtovanega časa je potrebno soglasje
ravnatelja.
1.3. Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka za dobo dveh let. Obravnaval bo vprašanja, ki so
opredeljena v 66. čl. ZOFVI.
Svet staršev:
30
- skrbi za organizirano vključevanje pravic in interesov staršev v vzgojno izobraževalno delo
šole
- soodloča in obravnava LDN šole
- obravnava vzgojno izobraževalne uspehe učencev
- usklajuje delo roditeljskih zborov oddelkov, daje predloge in pobude
- sodeluje pri vseh pomembnejših vprašanjih življenja in dela šole
1.4. Svet šole
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije
predstavniki staršev. Člani sveta so izvoljeni za štiri leta.
Svet šole:
- sprejema LDN
- obravnava vzgojno izobraževalne probleme
- materialna in finančna vprašanja ter rezultati gospodarjenja
- organizacija šole v skladu z novimi zakoni in pravilniki
- druga vprašanja, opredeljena z odlokom o ustanovitvi zavoda
2. Delo z okoljem
a) Javnost dela
Šola mora biti odprta za starše in zainteresirano šolsko okolje pri pouku in drugih dejavnostih.
b) Sodelovanje s sosednjimi šolami
Dogovarjali se bomo o možnem enotnem izobraževanju pedagoških delavcev, sodelovanju
učencev na kulturnem in športem področju, poučevanju pedagoških delavcev na večih šolah.
c) Sodelovanje z vrtci
Šola in vrtec sodelujeta pri organizaciji in izvedbi priprave otrok na šolo, zlasti pri postopku
ugotavljanja zrelosti učencev na vstop v šolo kot pri zagotavljanju sodelavcev. Sodelovanje
bo potekalo v obliki razgovorov. Šola bo vabila bodoče prvošolce na srečanja po planu dela s
šolskimi novinci.
d) Sodelovanje z društvi, organizacijami in ustanovami
Posebno vlogo v življenju in delu šole imajo društva, ki s svojim delom bogatijo in širijo
vsebini zlasti na področju interesnih dejavnosti. Člani društev so lahko mentorji raznih
krožkov.
VI. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČITELJEV IN DRUGIH
DELAVCEV
a) Obvezno izobraževanje
Učitelji imajo dolžnost in pravico se strokovno izobraževati in izpopolnjevati. Dolžni so se
udeležiti vseh strokovnih aktivov in seminarjev, ki jh sklicuje in organizira Zavod za šolstvo
in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Za strokovno izobraževanje skrbijo tudi
visokošolski zavodi.
b) Neobvezno izobraževanje
31
Učitelji se po lastni presoji strokovno izobražujejo v programih, ki jih izbere in ovrednoti
programski svet za strokovno izobraževanje. To izobraževanje je ovrednoteno s točkami in je
eden od pogojev za napredovanje.
VII. SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
a) Sodelovanje s šolami srednjega izobraževanja
Šola sodeluje s srednjimi šolami na področju poklicnega usmerjanja, pri organizaciji
informativnih dni in zlasti šolskih svetovalnihn delavcev. Šola spremlja učnovzgojne uspehe
učencev. V skladu s programom srednjih šol organizira šola pedagoško prakso dijakov.
b) Sodelovanje z univerzo
Šola sodeluje s kadrovsko šolo zlasti glede usmerjanja učencev v pedagoške poklice, pri
izvajanju hospitacij, vključevanje študentov kot mentorjev interesnih dejavnosti ter v zvezi z
organizacijo in izvajanjem pedagoške prakse. Pedagoški delavci pa se tudi doizobražujejo za
pridobitev izobrazbe ali za usposobljenost pouka v 9-letnem programu.
c) Sodelovanje z Zavodom za šolstvo
Šola in posamezni strokovni sodelavci aktivno sodelujejo z Zavodom za šolstvo na področju
svetovanja kot v posameznih projektih. Strokovni delavci sodelujejo kot multiplikatorji na
posameznih predmetnih področjih, kot člani predmetnih skupin za izvedbo nacionalnega
preverjanja znanja. Vsi strokovni delavci sodelujejo pri vrednotenju nalog nacionalnega
preverjanja znanja.
d) Sodelovanje s socialnimi ustanovami
Šola sodeluje z vsemi strokovnimi ustanovami, ki jim je osnovna naloga pomoč učencem.
Po predhodni obravnavi (učiteljski zbor, svet staršev) je svet šole na seji dne ____________
sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015.
Ravnatelj
Darko Madžarac
Predsednica sveta šole
Petra Orešič
32