zapisnik 25. 9. 2014 - OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

Comments

Transcription

zapisnik 25. 9. 2014 - OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
Šolska ulica 2
1310 Ribnica
Datum: 25. 9. 2014
Štev. del.: 374/14-1
Zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. l. 2014/2015
V četrtek, 25. 9. 2014, je bila ob 18. uri 1. seja sveta staršev za šol. leto 2014/15. Potekala je v
avli v 1. nadstropju C stavbe. Vabljeni so bili člani sveta staršev, ravnateljica Andreja Modic
in pomočnici ravnateljice Olga Černe in Majda Valčić. Svojo odsotnost so opravičili:
ravnateljica Andreja Modic, Petra Hočevar
Prisotnih je bilo 34 staršev.
Sestanek je zaradi odsotnosti ravnateljice vodila pomočnica ravnateljice Olga Černe.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sprejem dnevnega reda
Predstavitev članov sveta staršev in verifikacija mandatov
Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje sveta staršev
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2013/14
Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2014/15
Spremembe hišnega reda, vzgojnega načrta in pravilnika o šolski prehrani
Predlogi in vprašanja članov sveta staršev
Ad 1)
Pomočnica ravnateljice je pozdravila prisotne. Opravičila je ravnateljico. Predlagala je
sprejem dnevnega reda.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 2)
Pomočnica ravnateljica je predlagala, da se člani sveta staršev predstavijo, na ta način je
ugotovila sklepčnost.
Sklep: mandati članov sveta staršev za šolsko leto 2014/15 so verificirani.
Svet staršev je soglasno konstituiran
Ob tej točki je podala najpomembnejše točke iz poslovnika sveta staršev in kdor je hotel, je
lahko poslovnik vzel.
Pomočnica je nato predala besedo predsednici sveta staršev Karmen Tomšič.
Ad 3)
Predsednica je povzela zapisnik prejšnje seje. Pripomb ni bilo.
Sklep: zapisnik zadnje seje je bil soglasno sprejet.
Ad 4)
Poročilo o realizaciji LDN za 2013/14 je v celoti objavljeno na spletni strani naše šole
http://www.osribnica.si.
Pomočnica ravnateljice Olga Černe je poudarila, da smo LDN realizirali v celoti. Izpostavila
je dejavnosti, ki smo jih uvedli v lanskem šolskem letu. Največjo pozornost smo posvetili
pouku in vzgoji. Lansko šolsko leto smo bili vključeni v projekt samoevalvacija, poskusno
smo uvedli elektronsko vodenje dokumentacije. Predstavila je realizacijo pouka, razširjenega
programa, dnevov dejavnosti, šol v naravi, projekte, ki smo jih realizirali, prireditve, kulturno
šolo …
V razpravi je član Janez Gorše je pohvalil delo učiteljic pri matematiki, ker se je rezultat NPZ
bistveno dvignil, zaskrbljenost pa je izpostavil glede 6. razreda. Predstavil je primer dobre
prakse na OŠ Rakek, kjer je rezultat NPZ zelo visok. Na šoli poudarjajo, da zelo skrbijo za
poenotenje dela, za domače naloge, pri pouku pa učitelji velik poudarek dajejo notranji
diferenciaciji. Pomočnici sta pojasnili, da se je kolektiv poenotil glede kriterijev za domače
naloge, da smo si zadali dve prednostni nalogi, in sicer dvigniti odgovornost do šolskega dela
in dvigniti branje za razumevanjem.
Na vprašanje v zvezi z E-asistentom, ali deluje v skladu z varstvom osebnih podatkov in ali
je v skladu z zakonom o E-hrambi, sta pomočnici pojasnili, da ima podjetje vse certifikate za
E-dokumentacijo.
Sklep: Poročilo o LDN je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5)
Pomočnica Olga Černe je predstavila glavne točke iz LDN za šolsko leto 2014/15. Posebej je
izpostavila še neobvezne izbirne predmete v 4. razredu.
Po poslovniku svet staršev daje soglasje na predlog ravnatelja o nadstandardnih storitvah, zato
je bil sprejet sklep.
Sklep: svet staršev je dal soglasje k nadstandardnim storitvam.
Janez Gorše je predlagal, da naj bodo za naslednje šolsko leto nadstandardne storitve kot
priloga.
Predsednica je predlagala glasovanje za mnenje o LDN 2014/15.
Sklep: 33 staršev je glasovalo za pozitivno mnenje o LDN za 2014/15, 1 je glasoval proti.
Ad 6)
Pomočnica Olga Černe je predstavila spremembe hišnega reda, ki smo jih dodali na
pedagoških konferencah. Nekatere spremembe smo izvajali že lansko šolsko leto, letos pa
smo jih vnesli v hišni red. Spremembe vzgojnega načrta je podala pomočnica Majda Valčić.
Ob pravilniku o šolski prehrani je bila soglasno sprejeta komisija za prehrano: Dušan Bojc,
Darja Ferlin.
Razprava se je razvila glede nemira med šolskim kosilom. Dogovorili smo se, da se bomo
strogo držali hišnega reda in vzgojnega načrta.
Ad 7)
Olga Černe je pojasnila, zakaj so na RS obvezne interesne dejavnosti po pouku in
organizacijo podaljšanega bivanja.
Predsednica je povabile starše na predavanje Marka Juhanta, ki bo v Miklovi hiši 1. 10. ob
19. uri.
Janez Gorše je predlagal, da se vsaj vsi predstavniki staršev udeležijo predavanj, ki jih
organizira šola, in posredujejo informacije staršem na roditeljski sestankih.
Naloga šole je, da razredniki še bolj spodbujajo obisk predavanj.
Ga. Levstek iz 9. R. je predlagala, naj šola razmisli o ozvočenju in osvetlitvi za valeto.
Na vprašanje glede radona je bil podan odgovor, da je sanacija v teku.
Odgovor na vprašanje glede PB v Sušju, ki je do 16.00, bomo posredovali direktno gospodu.
Oče učenca z Velikih Poljan je povedal, da je letos prevoz prezgoden. Na šoli bomo preverili
prevoze.
Glede težkih torb v je podala pojasnilo Majda Valčič.
Sestanek je bil zaključen ob 20.30.
Zapisnikarica:
Majda Valčić, pomočnica ravnateljice
Predsednica sveta staršev:
Karmen Tomšič

Similar documents