W ord LisT - A Piece of Cake

Comments

Transcription

W ord LisT - A Piece of Cake
2. The Universe
Smart Snacks
Universal Geniuses
bite sized pieces mundrette stykker
chunk humpel
diced skåret i tern
mold form
nutritious nærende
whole grain fuldkorn
attracted tiltrukket
banned bandlyst
blow slag
case tilfælde
gravity tyngdekraft
hull skrog på et skib
invented opfundet
orbit kredse
static stillestående
supported støttede
towards hen imod
Be in the Know About Eating Disorders
binge overspise
counteract modvirke
excessive overdreven
obese fed
purge kaste op med vilje
undernourished underernæret
The Wormy Spaghetti
orphanage børnehjem
swallow mundfuld
1
alinea.dk/apieceofcake
admire beundre
Aquarius Vandmanden
Aries Vædderen
arrive at a decision beslutte sig
basically i bund og grund
brave modig
calm rolig
Cancer Krebsen
Capricorn Stenbukken
castle borg
charisma karisma
cheer hurraråb
cheer up opmuntre
comfort trøste
curious nysgerrig
disorder uorden
enemies fjender
enjoy more (sig)
expensive kostbar
fairyland eventyrland
future fremtid
garbage affald
Gemini Tvillingerne
generosity gavmildhed
hot-tempered hidsig, opfarende
impatient utålmodig
independent selvstændig
involve indblande
irresponsible uansvarlig
Leo Løven
Libra Vægten
lone wolf enspænder, ensom ulv
moral moralsk
necessarily nødvendigvis
old-fashioned gammeldags
Pisces Fiskene
polite høflig
protection beskyttelse
Sagittarius Skytten
A Piece of Cake 8
Bud, Not Buddy
What is Your Sign?
Word List for Pick and Choose Texts © Alinea
apron forklæde
beard skæg
chin hage
covered dækket
distinctly tydeligt
flavour smag
mean ondskabsfuld
nasty modbydelig
plate tallerken
pleasure fornøjelse
poke around in stikke til
rock vugge
shovel skovle
sneaked sneg
sprinkled drysset
squiggly snørklet
squishy smattede
table cloth dug
tasty velsmagende
tin konservesdåse
twist sno
twit tåbe, kvaj
wormy fuld af orme
Word list
1. Food, Glorious Food
agitated ophidset
crouch krybe sammen
desert forlade
gain consciousness komme til bevidsthed
hatch luge
ominous ildevarslende
protuding udstående
pungent skarp
slender slank
vanish forsvinde
What Else Is Out There?
accomplished dygtig
cooped up indespærret
flattering smigrende
heroic heltemodig
ill-fated skæbnesvanger
pounce kaste sig over
3. Success
Robert Pattinson
– a multi-talented star
Caroline Wozniacki
– success through hard training and dedication
achieve opnå
comprised of består af
participated deltaget
Marilyn Monroe
Candle in the Wind
affordable til at betale
pursue forfølge
candle stearinlys
cling to holde fast på
crawled out of vrimlede ud fra
created skabte
grace elegance, ynde
hounded jagtede
What Happens Next?
ache gøre ondt
alinea.dk/apieceofcake
Space tourists
A Piece of Cake 8
assemble samle
conduct udføre
orbit kredsløb
actress skuespiller (kvindelig)
admiration beundring
career karriere
deserted forlod
exciting spændende
glamour queen skønhedsdronning
imagine forestille sig
mentally ill psykisk syg
mourned sørgede over
orphans forældreløse børn
public offentlig
relieve lindre
secure tryg
strain pres
terrified skræmt, forfærdet
What’s that I spy?
2
Word List for Pick and Choose Texts © Alinea
audience publikum
average gennemsnit
claim påstår
contract trække sig sammen
develops udvikler
dwarf dværg
galaxy galakse
gigantic kæmpe
gobbles sluger
gravitational power tyngdekraft
lecture foredrag
(the) Milky Way Mælkevejen
nuclear reaction kernereaktion
object genstand
orbit kredse omkring
prove bevise
ridiculous latterlig
rubbish her: sludder, vrøvl
scientist videnskabsmand
stack stabel
swell svulme op
tortoise skildpadde
unidentified uidentificeret
wide bred
Word list
Scorpio Skorpionen
self-confident selvsikker
sensitive følsom
sign stjernetegn
strength styrke
stubborn stædig
support støtte
talented begavet, talentfuld
Taurus Tyren
tendency tendens, tilbøjelighed
vain forfængelig
valuable værdifuld
Virgo Jomfruen
willpower viljestyrke
(the) zodiac dyrekredsen, stjernetegn
Barack Obama
– in the right place at the right time
abiding vedvarende
achieve opnå
adversity modgang
diversity forskellighed
endow with velsignet med
excerpt uddrag
heritage arv
improbable usandsynlig
inalienable rights umistelige rettigheder
perseverance udholdenhed
precious dyrebar
How to Mingle
Jimmy Carter – from Georgia peanut farmer to US
President
Martin Luther King, Jr. – a dream come true
abrupt pludselig
accomplished opnået
beaten gennembanket
character personlighed
content indhold
despite på trods af
determined to besluttet på
elected valgt former tidligere
incident hændelse
judged dømt
minister præst
numerous utallige
predominantly overvejende
rally stævne
segregation raceadskillelse
stabbed stukket med en kniv
suppression undertrykkelse
violent voldelig
The Real Thing
advertisement reklame
advertising campaign reklamefremstød
approximately cirka
average gennemsnit
carbonated med kulsyre
delicious velsmagende
demand efterspørgsel
drugstore apotek med kiosk, snack-bar m.m.
huge enorm
impact betydning
pharmacist apoteker
plants fabrikker
realize indse
shrub busk
stationed udstationeret
Coca-Cola Cake
liquid flydende
3
alinea.dk/apieceofcake
aspirations forhåbninger
appointment udnævnelse
avid begærlig
board bestyrelse
conservation fredning
devout stærkt troende
draft evader én der unddrager sig indkaldelse til
militæret
centennial hundredeårsliterally bogstaveligt
A Piece of Cake 8
4. Georgia
Atlanta – the capital of The South
Word List for Pick and Choose Texts © Alinea
against the wall mod væggen
assembled talent de andre (smartere) piger
bunch of morons flok idioter
(a) certain amount of en vis mængde af
disaster katastrofe
flattened trykkede
flutter blinke hurtigt, plirre
gradually gradvis
improve forbedre
mingle blande sig, begå sig i en forsamling
occupy tage i besiddelse
period overhovedet, punktum
retreat trække sig tilbage
shut out lukke ude
sore thumb øm tommelfinger – her: byld
splendid isolation ensom majestæt
stage scene
stuck up storsnudet
suffer lide
threat trussel, konkurrent
tremendous enorm
equality ligestilling
hostage gidsel
inducted into indkaldt til
issues spørgsmål
native indfødt
negotiation forhandling
prestigeous prestigefyldt
term of office regeringsperiode
Word list
pain smerte
treadmill trædemølle
(the) woodwork træværket
attend deltage i
Commerce Club handelstandsforening
feasibility gennemførlighed
I’m not supposed to det er heller ikke
meningen. at jeg
mighty mægtig, vældig
prejudice fordom
stingy nærig
5. The Environment
What is Earth Day?
awareness bevidsthed
buried begravet
efforts bestræbelser
remind minde om
What Can We Do to Save Energy?
appliance apparat
blinds rullegardiner
charger oplader
insulate isolere
Rubbish – who me?
craftsmen håndværkere
excess overskydende see answer key
Water, Water Everywhere
see answer key
The Life of a Koala
bunch gruppe
cute nuttet
discovered opdagede
duck-billed platypus næbdyr
dumped smidt
get rid of skaffe sig af med
grateful taknemmelig
lose my temper blive vred
no joke ingen spøg
overcrowded overfyldt, overbefolket
rip apart sønderrive
scratch klø, kradse
scream råbe
starved sultede
yawn gabe
4
The Village By the Sea
alinea.dk/apieceofcake
ammonia ammoniak
astonished forbavset
bus depots busterminaler
complex anlæg
concept idé
concrete pipes betonrør
(the) crack sprækken
crops afgrøder
dowries medgift
drunkard dranker
dung møg
eagerly ivrigt
fertilizer gødning
gasp gispe
gibe spydighed
glared gloede, stirrede
grasp fatte
gravel grus
grimly dystert
hillside bakkeskråning
housing colonies boligområder
howling hylende
hut hytte
A Piece of Cake 8
blame give skylden
concrete beton, cement
continue fortsætte med
covered dækket
dams dæmninger
devastating alt ødelæggende
drainage kloak
drought tørke
due to på grund af
entirely helt og holdent
excess overskud, overskydende
flooding oversvømmelse
gathers samles
gradually gradvis
headlines avisoverskrifter
improve forbedre
man menneskeheden
Brad Pitt Makes it Right
Word List for Pick and Choose Texts © Alinea
The Carbon Diaries 2015
Word list
Driving Miss Daisy
partly delvis
powerful mægtig, kraftig
previously tidligere
sensible fornuftig
soak up opsuge
spells perioder
straightened rettet ud
surrounded omgivet
survive overleve
looks udseende
nodded nikkede
noise støj
poster plakat
rehearse øver
spare ekstra
suit sæt tøj
thingummy tingest
wallop slag, smæld
yawn gabe
Pollution
Online Social Networking
detergent vaskemiddel
halibut helleflynder
sturgeon stør
veil slør
frame of reference referenceramme
option valgmulighed
pet peeves irritationsmomenter
Coldplay – Band of the Decade
a few pebbles short of a beach fjols
assets formue
consistent vedholdende
commemorate fejre, mindes
snog kysse og kramme
So You Want To Be a Rock and Roll Star
exchange student udvekslingsstudent
A Global Teenager
array opbud
cuisine køkken
din spektakel
infinite uendelig
nauseous at have kvalme
remediums midler
vivid levende
MMORGPs
prospective fremtidig
subsequent senere
Lydia Meets the Danes
adjacent tilstødende
delinquent ung kriminel
excerpt uddrag
exuberant overstrømmende
peter out ebbe ud
wink blinke
5
alinea.dk/apieceofcake
break frikvarter
broke down brød sammen
choked fik det galt i halsen
crummy elendig
imagine her; forestille sig/dig
insurance forsikring
Rotary Youth Exchange
A Piece of Cake 8
Three days of Peace and Music
7. Global Connections
Word List for Pick and Choose Texts © Alinea
6. Music
Word list
idol afgudsbillede
ignorant uvidende
impatient utålmodig
industrial estate industriområde
keen ivrig
leaping hoppende
manure møg, dyreefterladenskaber
miserable elendig
mongrels køtere, herreløse hunde
nitrogen kvælstof
politely høfligt
prospective mulig, kommende
pumpkin-head dumrian (græskarhoved)
roaring brølende
rollicking munter
scientific videnskabelig
scornfully med foragt
seething kogende, sydende
smarting from såret af
steep stejl
stubble skarpe kanter
toddy palmevin
torn iturevet
urea urinstof
vast vidtstrakt
villager landsbyboer
wheeled around drejede rundt