November – I gammel tid også kaldet for

Comments

Transcription

November – I gammel tid også kaldet for
Kinesisk A
De gymnasiale uddannelser
2. delprøve
kl. 09.00 – 14.00
vaf142-KIN/A-05082014
132152.indd 9
Tirsdag den 5. august 2014
kl. 9.00 - 14.00
23/06/14 08.54
Side 1 af 6 sider
Besvar både opgave A og B.
Brug af hjælpemidler er tilladt i begge opgaver.
Opgave A
Teksten oversættes til dansk.
Parenteser, der indeholder tekst, skal oversættes som en naturlig del af teksten.
De tomme […] kan udelades.
Ordforklaring til teksten:
邀请
四合院
仿佛
小城镇
空地
称赞
标准
流利
摆
家具
专门
聊天儿
按照
解释
曾经
女婿
楼房
132152.indd 10
yāoqǐng
sìhéyuàn
fǎngfú
xiǎochéng-zhèn
kòngdì
chēngzàn
biāozhǔn
liúlì
bǎi
jiāju
zhuānmén
liáotiānr
ànzhào
jiěshì
céngjīng
nǚxu
lóufáng
at invitere
gammeldags gårdhus ("siheyuan")
som om
landsby
her: gård
at rose
her: korrekt
flydende
at stå/anbringe
møbler
specielt
at sludre
ifølge
at forklare
engang
svigersøn
etagebyggeri
23/06/14 08.54
Side 2 af 6 sider
Zuòkè
做客
小丽是我的中国朋友。上个周末,小丽的父母邀请我去他们家做客。[...]。
Xiǎo Lì shì wǒ de Zhōngguó péngyou. Shàng ge zhōumò, Xiǎo Lì de fùmǔ yāoqǐng
wǒ qù tāmen jiā zuòkè. [...].
小丽的父母住在胡同[...]的一个四合院里。胡同里非常安静,我感觉仿佛不
是在北京,而是到了一个小城镇。那个四合院不太大,院子里的空地像一个小
花园。
Xiǎo Lì de fùmǔ zhùzài hútòng [...] de yī ge sìhéyuànlǐ. Hútònglǐ fēicháng ānjìng, wǒ
gǎnjué fǎngfú bù shì zài Běijīng, érshì dào le yī ge xiǎochéng-zhèn. Nà ge sìhéyuàn
bùtài dà, yuànzilǐ de kòngdì xiàng yī ge xiǎo huāyuán.
我们走进院子的时候,小丽的父母已经走出房间来迎接我了。他们一边跟我握
手一边称赞我的汉语又标准又流利,听起来就跟中国人说的一样。走进房间,
我发现里面摆的是中式家具[...]。小丽的父母已经快七十岁了,可是一点儿
也看不出来,看起来只有五十多岁。他们非常热情,已经专门为我泡好了一壶
茶,我们[一]边喝茶[一]边[聊天儿 ...]。
Wǒmen zǒujìn yuànzi de shíhou, Xiǎo Lì de fùmǔ yǐjing zǒuchū fángjiān lái yíngjiē
wǒ le. Tāmen yībiān gēn wǒ wòshǒu yībiān chēngzàn wǒ de Hànyǔ yòu biāozhǔn
yòu liúlì, tīngqǐlai jiù gēn Zhōngguórén shuō de yīyàng. Zǒujìn fángjiān, wǒ fāxiàn
lǐmiàn bǎi de shì Zhōngshì jiāju [...]. Xiǎo Lì de fùmǔ yǐjing kuài qīshí suì le, kěshì
yīdiǎnr yě kànbuchūlai, kànqǐlai zhǐ yǒu wǔshí duō suì. Tāmen fēicháng rèqíng,
yǐjing zhuānmén wèi wǒ pàohǎo le yī hú chá, wǒmen [yī]biān hēchá [yī]biān
[liáotiānr...].
我问他们干吗不跟子女住在一起,因为我听说按照中国的传统,老人和孩子住
在一起才是幸福的大家庭。小丽的父母解释说,[...]他们[...]曾经跟女儿和
女婿一起住过[...],可是他们觉得住在楼房里太孤单了[...]。
Wǒ wèn tāmen gànmá bù gēn zǐnǚ zhùzài yīqǐ, yīnwèi wǒ tīngshuō ànzhào Zhōngguó
de chuántǒng, lǎorén hé háizi zhùzài yīqǐ cái shì xìngfú de dàjiātíng. Xiǎo Lì de fùmǔ
jiěshì shuō, [...] tāmen [...] céngjīng gēn nǚ'ér hé nǚxu yīqǐ zhùguo [...], kěshì tāmen
juéde zhùzài lóufánglǐ tài gūdān le [...].
[...]
132152.indd 11
23/06/14 08.54
Side 3 af 6 sider
Opgave B
Denne opgave består af to dele, som begge skal besvares.
Begge dele skal skrives med kinesiske skrifttegn.
1. Besvar spørgsmål til den foregående tekst
a. 小丽的父母住的四合院怎么样?
Xiǎo Lì de fùmǔ zhù de sìhéyuàn zěnmeyàng?
b. 小丽的父母为什么泡好了一壶茶?
Xiǎo Lì de fùmǔ wèishénme pàohǎo le yī hú chá?
c. 小丽的父母愿意住在胡同的四合院里还是住在高楼的公寓里? 为什么?
Xiǎo Lì de fùmǔ yuànyi zhùzài hútòng de sìhéyuànlǐ háishi zhùzài gāolóu de
gōngyùlǐ? Wèishénme?
d. 对你来说,父母跟子女住在一起好不好?为什么?
Duì nǐ lái shuō, fùmǔ gēn zǐnǚ zhùzài yīqǐ hǎo bu hǎo? Wèishénme?
2. Skriv en tekst med kinesiske skrifttegn med udgangspunkt i en af
opgaveformuleringerne: opgave (a) eller (b).
Brug minimum 150 skrifttegn.
(a). Du har lyst til at tage til Kina og læse kinesisk på et universitet. Derfor vil du
skrive en ansøgning til universitetet, som skal indeholde to hovedpunkter:
1. En fyldig introduktion af dig selv, hvor du bl.a. fortæller, hvor du
kommer fra, hvor gammel du er, hvilke hobbier du har, og at du har læst
kinesisk på et gymnasium i DK.
2. En begrundelse for dit ønske om at læse kinesisk i Kina, hvor du bl.a.
kan fortælle, at du ønsker at lære at læse og tale bedre kinesisk, lære
mere om kinesisk kultur og opleve kinesisk dagligliv.
132152.indd 12
23/06/14 08.54
Side 4 af 6 sider
(b). Skriv en historie, hvor du inddrager min. 2 af nedenstående billeder som
inspiration.
Billede 1:
Billede 2:
132152.indd 13
23/06/14 08.54
Side 5 af 6 sider
Billede 3:
132152.indd 14
23/06/14 08.54
Side 6 af 6 sider
Til Copydan:
Teksten i opgave A:
Ru Shuyuan. Jump High A Systematic Chinese Course. Intensive Reading Textbook. Beijing
Language & Culture University Press. Beijing. 2011. s.59-60.
Billeder i opgave B:
Billede 1:
http://img.blog.voc.com.cn/jpg/200902/24/15996_df89cf5aa621a9d.jpg
Billede 2:
http://news.xinhuanet.com/ent/2014-05/04/126458827_13991731687591n.jpg
Billede 3:
http://images.takungpao.com/2013/0208/20130208014403408.jpg
132152.indd 15
23/06/14 08.54
132152.indd 16
23/06/14 08.54