klik her - Robinwood

Comments

Transcription

klik her - Robinwood
d c dr Danish Centre for Design Research
Netmagasin for designforskning
mind design
Fornyet innovationsstyrke
i LEGO Koncernen
Mind Design #37, marts 2011
LEGO Koncernens udvikling af fremtidens legeoplevelser bliver til i et samspil mellem designere, markedsanalytikere, forskere og brugere.
Foto: ©2011 The LEGO Group
- opnået gennem designstyret projekt
TEMA: DESIGNFORSKNING I VIRKSOMHEDER Et fælles sprog, der gør den strategiske dialog om innovation
mulig på tværs af hele virksomheden. Klare mål og dermed en klar retning for innovative tiltag. Overblik over
kompetencebehov ved planlægningen af projekter. Det
er nogle af de fordele, LEGO Koncernen nu høster efter
at have gennemgået et designstyret projekt.
Af Hans Emborg Bünemann
Designerne i LEGO Koncernen har været krumtappen i udviklingen af et koncept for innovation, som gennem de seneste fire
år har givet virksomheden fornyet innovationsstyrke. Ved hjælp
af metoder blandt andet fra designernes værktøjskasse er det
lykkedes virksomheden at udvikle en helhedsorienteret tilgang
til innovation og projektstyring. Ikke mindst den fælles innovationsforståelse har givet bonus, fortæller Torsten Bjørn, Senior
Director i LEGO Koncernens Design Management-afdeling.
”Udgangspunktet var, at vi på alle møder talte om, at vi skulle
være mere innovative, men hvordan?” lyder det retorisk fra Torsten Bjørn, der har været en af hovedkræfterne bag projektet Design for Business (D4B).
”Vi manglede virkelig et fælles innovationssprog. Projektet her
har givet os det sprog og den fælles referenceramme, der nu gør
det muligt for os i LEGO Product & Marketing Development at
styrke den strategiske dialog på tværs af virksomheden om, hvad
innovation er for LEGO Koncernen,” fortæller han.
Innovationsmodel giver overblik
Hovedhjørnestenen i projektet er en såkaldt innovationsmodel,
som LEGO koncernens designafdeling har udviklet i samarbejde med det hollandske designbureau PARK Design Management. Modellen visualiserer koncernens innovationsproces og
giver et overblik over de forskellige dimensioner i hvert enkelt
udviklingsprojekt.
”Tidligere havde vi en tendens til næsten kun at tænke i fysiske
produkter, når emnet var innovation,” forklarer Torsten Bjørn.
”Med innovationsmodellen er innovationstænkningen nu bredt
FORNYET INNOVATIONSSTYRKE I LEGO KONCERNEN
d c dr
MIND DESIGN #37
2
lige visualiseringer. Kommunikation og præsentationsteknik er
nogle af de afgørende kompetencer hos designerne.”
Udvikling af koncepter
I LEGO Concept Lab, som er den afdeling under Product & Marketing Development, der arbejder med at skabe fremtidens legeoplevelser, sidder Anne Flemmert Jensen, Senior Concept Researcher. Hun er ansvarlig for at sikre, at der arbejdes strategisk og
systematisk med design og business research som en integreret
del af designprocessen. Anne Flemmert Jensen fortæller, at innovationsmodellen spiller en central rolle for de kreative processer.
Den fungerer som en form for masterplan, som alle uanset faglig baggrund og specifikt fagsprog må forholde sig til, siger hun.
”Når man fremlægger et forslag til et nyt koncept, stiller innovationsmodellen en række specifikke spørgsmål inden for de fire
søjler. Dermed viser det sig for eksempel, om et nyt koncepts målgruppe er for smal, eller om den legeoplevelse, konceptet stiller
forbrugerne i udsigt, stemmer overens med LEGO Koncernens
brand og lege- og læringsfilosofi. Modellen sikrer en ensartet tilgang til arbejdet med innovation og er således et samlingspunkt
for det fælles innovationssprog, som LEGO Koncernen har udviklet gennem D4B-processen,” siger hun.
Torsten Bjørn betoner værdien af at
have udviklet et fælles sprog, som alle
medarbejdere kan bruge til at tale om
og arbejde med innovation.
Foto: ©2011 The LEGO Group
ud til at handle om søjlerne business, produkt, kommunikation
og proces. Den helhedsorienterede tilgang til innovation resulterer bl.a. i stærkere koncepter og en langt mere effektiv ressourcestyring og mulighed for at forudse kompetencebehovene i hvert
projekt – og faktisk også i en hel portefølje af projekter.”
Innovationsmodellen hjælper ifølge Torsten Bjørn med at tydeliggøre, hvor innovationsudfordringerne ligger, idet modellen
giver mulighed for på en gang at bevare overblikket og at fokusere på hver enkelt af søjlerne.
”Dette overblik kombineret med vores designeres opstilling
af forskellige scenarier gør, at vi kan lave benchmark mellem forskellige koncepter. På den måde får vi et langt bedre grundlag for
at prioritere og udvælge bestemte koncepter, som vi så skaber
commitment til at arbejde videre med,” forklarer Torsten Bjørn.
Helhed og detalje
Det fælles innovationssprog, som D4B-konceptet har givet hele
virksomheden, sikrer ifølge Torsten Bjørn et mere holistisk mindset i hele virksomheden, når det gælder arbejdet med innovation
– fra koncernens topledelse til opgaveniveauet. Han betoner designernes evne til at tænke helhedsorienteret for at få hele konceptet til at hænge sammen og samtidig at være konkrete og visuelt orienterede i deres fremlæggelse af nye ideer.
”Kombinationen af det holistiske mindset og evnen til at zoome
ind på detaljen er meget vigtig,” siger han. ”Desuden er designerne stærke til at omsætte koncepter og business-ideer til tyde-
Forskning som kilde til viden og inspiration
Kendetegnende for LEGO Koncernens tilgang til innovation er
ifølge Anne Flemmert Jensen for det første, at den kreative konceptudvikling til stadighed sammenholdes med virksomhedens
overordnede strategi. For det andet tager designerne og de øvrige
kreative medarbejdere i konceptudviklingen afsæt i nye indsigter
om forbrugerne og markedet, som LEGO Koncernen selv skaber
gennem de nyeste metoder inden for design research. Det kan eksempelvis være etnografiske undersøgelser af bestemte forbrugersegmenter, co-design og open innovation. For det tredje forholder
virksomheden sig løbende kritisk til de metoder, den anvender.
Anne Flemmert Jensen understreger betydningen af den forskning, der gør en sådan strategisk tilgang til innovation mulig. Både
de empiriske metoder til at samle indsigt og den kritiske forhol-
LEGO Koncernen bruger blandt andet
indsigter fra forskning i designledelse
i virksomhedens strategiske tilgang til
innovation, forklarer Anne Flemmert
Jensen.
Foto: Anne Enemark
FORNYET INNOVATIONSSTYRKE I LEGO KONCERNEN
den sig til metoderne er udtryk for praktisk anvendelse af forskningsbaseret viden, siger hun og tilføjer:
”LEGO Koncernens fokus på at skabe et frugtbart samspil
mellem den kreative holisme og den logiske markedsorientering
trækker på forskningen i designledelse, et forskningsfelt, der er
i kraftig vækst, netop fordi dets relevans bliver stadig tydeligere.
I det hele taget henter vi megen inspiration fra forskningsmiljøerne til nye metoder for succesfuld innovation,” siger Anne Flemmert Jensen, der selv indtil slutningen af 2010 var ansat som designforsker ved Designskolen Kolding.
Hun forklarer, at LEGO Koncernen blandt andet arbejder med
betegnelsen interaktionsdrevet innovation. ”Innovationen bliver til
i en stadig interaktion mellem designerne i det kreative miljø og
markedsanalytikerne, suppleret med indsigter fra brugere, universitetsforskere og andre eksperter,” siger hun.
d c dr
MIND DESIGN #37
3
LEGO Koncernens innovationsmodel
Ved at illustrere innovationsprocessen skaber modellen en samlet opmærksomhed om og en fælles forståelse af innovation i hele koncernen. På tværs
af de fire søjler business, produkt, kommunikation og proces viser modellen
tre forskellige, men ligeværdige niveauer, innovationen foregår på: Justering
(adjust), ændring (reconfigure) og redefinering (redefine).
Justering er, når et produkt eller en proces justeres til at fungere lidt bedre
end tidligere.
Ændring kan bestå i at flytte et produkt eller en arbejdsproces til en anden
sammenhæng og derved skabe merværdi.
Redefinering udtrykker en radikal innovation, hvor man f.eks. skaber et nyt
produkt eller koncept eller en ny måde at kommunikere med kunderne på.
I hvert innovationsprojekt definerer man først koncernens business-mål
(business objectives) og projektets mål for slutbrugerens oplevelse (experience objectives). Dernæst undersøger man for hver af søjlerne, hvilken tilgang (approach) der er brug for med henblik på at nå målene.
Samlet giver modellen en visuel fremstilling af innovationsprojektets profil.
LINK til LEGO Koncernens innovationsmodel (GIF-format).
Ved hjælp af en innovationsmodel
sikrer LEGO Koncernen overensstemmelse mellem nye koncepter og virksomhedens lege- og læringsfilosofi.
Foto: ©2011 The LEGO Group
Nøgleord: Innovation, design for business, projektstyring, designledelse, konceptudvikling, interaktionsdrevet innovation
DANISH CENTRE FOR DESIGN RESEARCH
MIND DESIGN
Danish Centre for Design Research - Center for Designforskning er Kulturministeriets paraplyorganisation for designforskningen ved Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitektskole.
Danish Centre for Design Research - Center for Designforskning udgiver
hver måned netmagasinet Mind Design på dansk og engelsk. Netmagasinet
bringer artikler om udviklingen inden for designforskningen og formidler
forskningens resultater til såvel forskere som praktikere og andre interesserede. Magasinet er gratis. Se mere på www.dcdr.dk/dk/minddesign
Danish Centre for Design Research bidrager til at opbygge og styrke dansk
­designforskning, til at formidle viden og til netværksdannelse nationalt og internationalt mellem forskningsinstitutioner, virksomheder og offentligheden.
Danish Centre for Design Research
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
+45 32 68 63 68
[email protected]
www.dcdr.dk

Similar documents