Novosti verzije 6

Comments

Transcription

Novosti verzije 6
Vsebina zaključnih priprav na izpit za
pridobitev certifikata NPK Knjigovodja
šolskih 35 ur
Pogoj za pristop k izpitu oz. preverjanju:
 izpit lahko opravljajo kandidati, ki imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo
 izdelana osebna zbirna mapa (predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev), ki
vam jo pomagamo pripraviti SAOP NPK svetovalki.
Obvezno predhodno predznanje za pristop na SAOP zaključne priprave po spodnjem dnevnem redu:
 Poznavanje kontnega načrta in osnovnih pravih knjiženj po Slovenskih računovodskih
standardih (vrste in značilnosti aktivnih in pasivnih kontih in značilnosti knjiženja po
posameznih razredih kontnega načrta).
 Razumevanje osnovnih kategorij iz računovodskih izkazov (prihodki, stroški, odhodki,
sredstva, obveznosti, kapital).
 Poznavanje ali delno razumevanje osnovnih pojmov, postopkov in obračunov ter knjiženj
poslovnih dogodkov s področja: saldakontov kupcev in dobaviteljev, financiranja in obresti.
 Osnovna znanja o vrstah in pomenih osnovnih sredstev ter obračunu amortizacije.
 Poznavanje vrste dohodkov fizičnih oseb.
 Poznavanje pomena in obračuna davka na dodano vrednost.
Vsebina usposabljanja je pripravljena glede na katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za
poklicno kvalifikacijo NPK Knjigovodja
Uvod in organizacija v računovodstvo, predpisi in zakonodaja (6 šolskih ur)
Uvodna delavnica v živo, 7.4., od 16.30 do 19.30



Pomen, vloga, organizacija in funkcija računovodstva.
Pomen in vrst knjigovodskih listin in poslovnih knjig.
Računovodski predpisi in pravila vodenja in evidentiranja poslovnih dogodkov.
1. spletni seminar 9.4., od 16.30 do 19.30


Ekonomske kategorije in računovodski izkazi.
Osnovna predstavitev davčne zakonodaje.
Obračuni osebnih prejemkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (3 šolske
ure)
2. spletni seminar 14.4., od 16.30 do 19.30



Obračun pogodb o zaposlitvi (nedoločen in določen čas).
Obračun regresa za letni dopust.
Obračun bolniške odsotnosti.
24.2.2015
NPK Knjigovodja - 1.

Knjiženje s področja osebnih prejemkov zaposlenih.
Dolgoročna sredstva (6 šolskih ur)
3. spletni seminar 16.4., od 16.30 do 18.30




Vrste in nabave dolgoročnih sredstev.
Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev.
Obračun amortizacije in določanje amortizacijskih stopenj.
Odpisi in izločitev opredmetenih osnovnega sredstva iz uporabe.
4. spletni seminar 21.4., od 16.30 do 19.00



Prodaja dolgoročnih sredstev.
Inventurni popisi dolgoročnih sredstev.
Knjiženja s področja dolgoročnih sredstev.
Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje (5 šolskih ur)
5. spletni seminar 23.4., od 16.30 do 18.00




Obračun materialnega poslovanja.
Inventurni popis materialnega poslovanja.
Stroški storitev.
Obračun potnih nalogov in akontacij za službene poti.
6. spletni seminar 5.5., od 16.30 do 18.30




Blagajniško poslovanje.
Davčno priznani in nepriznani stroški.
Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve stroškov.
Knjiženje s področja materialnega poslovanja in stroškov poslovanja.
Oblikovanje in vodenje evidenc in instrumentov zavarovanj terjatev in obveznosti
(7 šolskih ur)
7. spletni seminar 7.5., od 16.30 do 19.30




Oblikovanje in vrste terjatev ter obveznosti.
Oblike zavarovanja terjatev in obveznosti.
Oslabitve in odpisi terjatev in obveznosti.
Finančne terjatve in obveznosti.
8. spletni seminar 12.5., od 16.30 do 19.00


Obračun obresti.
Obravnavanje terjatev in obveznosti v insolventnih postopkih.
24.2.2015
NPK Knjigovodja - 2.

Knjiženje s področja terjatev in obveznosti.
Blagovno knjigovodstvo (3 šolske ure)
9. spletni seminar 14.5., od 16.30 do 18.30





Kalkulacija nabave blaga.
Metode vodenja zalog trgovskega blaga.
Prodaja blaga.
Inventurni popis zalog trgovskega blaga.
Knjiženje s področja materialnega in blagovnega knjigovodstva.
Obračun DDV (3 šolske ure)
10. spletni seminar 19.5., od 16.30 do 18.30




Knjiga prejetih in izdanih računov.
Obračun davka na dodano vrednost.
Obrazec DDV-O.
Knjiženje obveznosti in terjatev iz naslova obračuna DDV.
Ponavljanje in priprava na izpit (2 šolski uri)
11. spletni seminar 21.5., od 16.30 do 18.00
Izpit NPK za Knjigovodje
Termin v pripravi
Predavateljica mag. Lidija Robnik
mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. ima 25 let delovnih izkušenj in se z
izobraževanjem ukvarja poleg strokovnega dela že 20 let. Poleg tega je članica
državne izpitne komisije. Več o predavateljici…
24.2.2015
NPK Knjigovodja - 3.