EsKo - TIEDONSIIRTO esiopetuksesta kouluun

Comments

Transcription

EsKo - TIEDONSIIRTO esiopetuksesta kouluun
EsKo - TIEDONSIIRTO
esiopetuksesta kouluun
Tyhjennä lomake
Vantaan kaupunki | Sivistystoimi
Lapsi on osallistunut
esiopetukseen
valmistavaan opetukseen
Tässä tiedonsiirtolomakkeessa kuvataan esiopetuksessa tehtyjä havaintoja lapsen taidoista ja valmiuksista
1. luokan opettajalle ja erityisopettajalle. Lomake luovutetaan koulun rehtorille tiedonsiirtoneuvottelun yhteydessä.
Lomake hävitetään ensimmäisen kouluvuoden päättyessä.
Lapsen nimi
Esiopetuspaikka
Syntymäaika
Tuleva koulu
Esiopetuksen opettajan yhteystiedot
Havaintoja lapsen sosiaalisista ja työskentelytaidoista sekä kielellisistä, matemaattisista ja motorisista valmiuksista kuvataan vaihtoehdoilla a c, jossa a kuvaa tilannetta, jolloin tehtyjen havaintojen mukaan lapsen taidot ovat ikätason mukaisia, b kuvaa tilannetta, jolloin tehtyjen
havaintojen mukaan lapsi tarvitsee vielä aika-ajoin ohjaamista ja c kuvaa tilannetta, jolloin tehtyjen havaintojen mukaan lapsi tarvitsee
taitojen hallinnassa vielä tukea ja harjoitusta.
Työskentelytaidot ja omatoimisuus
a
b
c
Sosiaaliset taidot ja tunneilmaisu
a
b
c
Kielelliset valmiudet (jos lapsen äidinkieli on muu kuin suomi, ks. täyttöohje)
a
b
c
Matemaattiset valmiudet
a
b
c
Motoriset valmiudet
a
b
c
Pedagogiset menetelmät ja työtavat, jotka ovat tukeneet lapsen oppimista
531178.pdf (11/14)
Toteutuneet tukitoimet
Lapsi on mukana Sujuvasti kouluun -prosessissa
Huoltajien terveiset
Tehostettu EsKo–tiedonsiirto
Toivotaan kouluneuvottelua. Koulusta otetaan yhteyttä huoltajaan ja neuvottelun ajankohdan (kevät/syksy) ja osallistujien sopimiseksi.
Huoltajien toiveet kouluneuvottelua koskien
Liitteet
EsKo -tiedonsiirtolomakkeen lisäksi koululle toimitetaan huoltajien ja esiopettajan yhteisen harkinnan perusteella kopiot seuraavista asiakirjoista:
Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma / Lapsen valmistavan opetuksen oppimissuunnitelma
Tehostetun tuen suunnitelma (Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman liite)
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
Suomen kielen taidon seurantalomake
Asiantuntijalausunto
Muu, mikä
Paikka ja aika
Huoltajan allekirjoitus
Esiopetuksen lto:n allekirjoitus
Nimen selvennys
Nimen selvennys
Lomakkeen täyttöohje:
Kohtaan kielelliset valmiudet arvioidaan monikielisten lasten osalta lapsen oman äidinkielen valmiuksia. Valmiuksia selvitetään keskustelemalla
huoltajien kanssa (apuna voi käyttää erillisiä haastattelukysymyksiä). Lisäksi arvioidaan lapsen suomi tai ruotsi toisena kielenä valmiuksia
suomen kielen taidon seurantalomakkeessa.

Similar documents