Toimeentulotuen rekisteriseloste

Comments

Transcription

Toimeentulotuen rekisteriseloste
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä
4.5.2015
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1
Rekisterinpitäjä
Nimi
Kotkan kaupunki, Hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyslautakunta
Osoite
Kustaankatu 2, 48100 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 05 2341, sähköposti: [email protected]
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Nimi
Sosiaalityön johtaja, Anna Liakka
Osoite
Keskuskatu 7 48100 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 040 776 5545, [email protected]
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
5
Rekisterin
tietosisältö
Toimeentulotuen rekisteri
Henkilötietolain 8 § mukainen käyttö asiakassuhteen hoitamiseksi.
Henkilötietolain 4 luvun mukaisesti tietoja käytetään tilastointiin sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin.
Toimeentulotukiasioiden käsittely. Rekisterin avulla hoidetaan toimeentulotukihakemusten vastaanotto ja käsittely, päätöksenteko, maksatus, perintä ja tilastointi.
PERUSTEET:
Laki toimeentulotuesta (1412/1997)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Asiakkaasta ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvista henkilöistä tallennetaan :
- nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
- tiedot asiakkaan taloudellisesta (tulot, menot, varat ja velat) ja sosiaalisesta tilanteesta
- toimeentulotukipäätös sisältää tiedon toimeentulotuen määrästä
- asiakaskertomuksen tiedot tapaamisista, yhteydenotoista ja muusta asian käsittelystä.
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:
Tiedot ovat salassa pidettäviä
PERUSTEET:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
Henkilötietolaki 11 § (523/1999)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 § ja 15 § (812/2000).
Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.
6
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot hankitaan asiakkaalta ja Kansaneläkelaitoksen Soky-tietojärjestelmästä.
Henkilö- ja yhteystietoja voidaan hankkia Väestörekisteritiedoista.
Lisäksi voidaan hankkia asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi,
sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten. Näitä tietoja voidaan hankkia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 20 § nojalla tarvittaessa.
REKISTERISELOSTE
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
2
Vuosittainen tilastotiedon keruu THL:n toimeentulotukitilastoon.
Peruste: Tilastolaki (280/2004) ja laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008)
Ei siirretä
A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriin kirjatut tiedot on säädetty salassa pidettäviksi.Käyttöoikeus edellyttää kirjallista sitoumusta ja käyttöoikeudet annetaan työtekijöille asiakasrekisteritietoihin
siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työntekijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös virka-/työsuhteen päättymisen jälkeen.
Effica sosiaalipalveluiden palvelimet sijaitsevat Tieto Oyj:n palvelinsaleissa, joka myös vastaa palvelinten suojauksesta tältä osin. Varsinainen tietoliikenne tapahtuu terveydenhuollon suojatussa Kaapo-verkossa.
Säädökset: laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Similar documents