Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät

Comments

Transcription

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät
Kotoutumista edistävän koulutuksen
kehittämisnäkymät
Opetushallitus
17.3.2015
Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman
Kotoutumiskoulutuksen resurssit 20132016, TEM:n pääluokka,
työvoimatoimenpiteet, mom. 32.30.51
Talousarvio 2012
Lisäys
Määräraha
•
34 m €
Talousarvio 2013
Talousarvio 2014
Kehys
2015
Kehys
2016
5,5 m €
10,5 m €
18 m €
18 m €
39,5 m €
45,5 m €
52 m €
52 m €
Kotoutumiskoulutuksen määrärahojen lisätään 20132015 talousarvioissa yhteensä 34 milj.; kehys 2016 18
milj  yhteensä 52 milj.
2
Kotoutumiskoulutuksen määrärahajako 2014
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois- Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
19 150 000
4 200 000
950 000
2 500 000
3 600 000
3 300 000
950 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
450 000
2 000 000
2 000 000
750 000
1 250 000
45 000 000
Miltä tilanne näyttää?
• Kotoutumiskoulutusta hankitaan edelleen eniten
pääkaupunkiseudulla
• Toisaalta: odotusajat pisimpiä Uudellamaalla – jopa 6-7 kk, muualla
n. 4,5 kk keskimäärin
• Toistaiseksi ei olennaista jonojen lyhentymistä, mutta
• Vaihtelut edelleen varsin suuria
• Pääkaupunkiseudun pitkiin odotusaikoihin saattaa vaikuttaa
melko suuri sekundaarimuutto, ja tarve päästä ”kesken kurssin”
mukaan koulutukseen
Koulutukseen ohjausta kehitetään
edelleen
• ALPO-hankkeissa kehitettyjä koulutukseen ohjauksen ja
alkukartoituksen välineitä jatkokehitetään ja on
jatkokehitetty 2014-2015:
• Koulutusportti jatkuu Uudenmaan ELY-keskuksen
hankkeena vielä 2015, TEM:n rahoituksella, mutta
tarkoitus saada vakiintuneeksi osaksi TE-toimistojen
sähköisiä välineitä
• Alkuvaiheen kielitaidon testaus on ollut Jyväskylän
yliopiston/SOLKIn selvitettävänä; selvitys juuri
valmistunut, ensi tuloksia tänään
• Tarkoitus saada laajasti käyttöön kielitaidon
testauksen ”patteristo”
Miten turvataan kotoutumiskoulutus eri
elämäntilanteissa oleville
maahanmuuttajille?
• Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta arvioitu
Osallisena Suomessa -hankkeessa:
• kotoutumiskoulutuksen järjestäminen
työvoimakoulutuksena perusteltua myös jatkossa
• aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutus ja aikuisten
perusopetus -> OKM:n työryhmän raportti
• Kommentti: tärkeää luoda rakenne niin rahoitukselle,
järjestämistavalle kuin opintojen aikaisesta
toimeentulosta
• työvoiman ulkopuolella olevat ryhmät: hyviä paikallisia
malleja, valtakunnallinen kehys puuttuu
• omaehtoinen koulutus laajentaa maahanmuuttajien
koulutusmahdollisuuksia
KOTONA SUOMESSA – valtakunnallinen
ESR-hanke
Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke
HYVÄ ALKU
-osahanke
HYVÄ POLKU
-osahanke
Kotoutumisen alkuvaiheen
palvelukokonaisuuden ja
palveluiden ulkopuolelle
jääneiden kotoutumiskoulutuksen
kehittäminen
Verkostojen rakentaminen
Pilottihankkeet
Kotouttamisen osaamiskeskus
Vahvan ja koordinoidun, alue- ja
paikallistason poikkihallinnollisen
yhteistyön kehittäminen
kotoutumisen myöhempiin
vaiheisiin
Hyvä alku –osahankkeen tavoitteena
• Valmistellaan valtakunnallinen malli alkuvaiheen kotoutumisen
palvelukokonaisuudelle, jonka tavoitteena
-> parantaa alkuvaiheen kotoutumispalveluiden saatavuutta ja
tuoda tarpeen mukaiset kotoutumisen alkuvaiheen palvelut
kaikkien aikuisten maahanmuuttajien saataville.
-> edistää kotoutumisprosessin nopeaa käynnistymistä,
yhteiskuntaa koskevan perustiedon saatavuutta ja yksilön
palvelutarpeiden tunnistamista
-> vahvistaa siirtymiä koulutukseen, työelämään ja tarvittaessa
jatkopalveluhin.
-> selkeyttää eri toimijoiden vastuita ja tehtäviä kotoutumisen
alkuvaiheessa
-> hyödyntää paikalliset resurssit alkuvaiheen kotoutumisessa
aiempaa tehokkaammin
Mallinnettava palvelukokonaisuus
• Ydintoimintoihin kuuluvat tilanteen alustava arviointi, neuvonta,
ohjaus ja ensivaiheen yhteiskuntaan perehdyttävä koulutus sekä
siirtymien tukeminen koulutukseen, jatkopalveluihin ja työelämään
• Joustavuus, tarpeiden mukaan räätälöinti!
• ”Kevyt alkuvaiheen tuki ja suunnannäyttäjä”, kesto enintään noin 10
viikkoa.
• Avoin kaikille (yli 17-v.) maahanmuuttajille.
• Toteutetaan laajassa verkostomaisessa yhteistyössä ja matalan
kynnyksen toimintamallin mukaisesti
• kunnan ja TE-toimiston yhteistyönä
• yhteistyössä järjestöjen kanssa alkuvaiheen palveluissa
• voi toimia myös yritysyhteistyön linkkinä maahanmuuttajien ja
työnantajien kohtaamista edistäen.
Hankkeen lopuksi
• Valtakunnallinen hanke toteuttaa yhteistyössä pilottihankkeiden
kanssa väli- ja loppuarvioinnin, jossa arvioidaan pilottihankkeiden
tulosten valtakunnallisen käyttöönoton mahdollisuuksia (aikataulu)
• Tavoitteena luoda pilottien avulla valtakunnallinen malli, joka
voidaan tarvittaessa viedä lainsäädäntöön
Kotoutumiskoulutus lähemmäs työelämää
• V:n 2013 III lisätalousarvio: 5 milj. euroa
kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
yhdistävien koulutusten kokeilu
• Toteutettiin jossain muodossa lähes kaikkien ELYjen
alueella
• Kysely ELY-keskuksille ja TE-toimistoille 2014
KOKEMUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
• Kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistävä koulutus
sekä työelämäpainotteinen kotoutumiskoulutus on tärkeää ja nopeuttaa
maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen.
• Kielikoulutus tulee sisällyttää ammatillisiin koulutuksiin -> ei erillistä
määrärahaa
• Seitsemän tunnin päivä on liian pitkä kielen opiskeluun.
Kotoutumiskoulutuksen moduulien väliin tulisi pystyä tarjoamaan muita
palveluita.
• Seuraavaksi tavoitteena on saada työn ja opiskelun vuorottelu paremmin
toimivaksi. Tarvitaan välineitä ja osaamista ohjata opiskelijat
omaehtoiseen suomen kielen opiskeluun ja linkittämään opiskelunsa
työmarkkinavalmiuksien parantamiseen.
KOKEMUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET
• Maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksen kehittäminen
kotoutumiskoulutuksen päättymisen jälkeen on olennaista!
• Kotoutumiskoulutusta tulisi kehittää yhä enemmän jatko-opintoihin
ja/tai työelämään suuntaavaksi,
• Ammatillinen suuntautuminen on toivottavaa jatkossakin.
• Tarjouspyyntöjen ja koulutusten sisältöjä kehitettävä.
• Innovatiivinen ajattelu?
• Aina tulisi olla koulutusta hitaille, keskitason ja nopeille oppijoille ->
Oppilaitos - TE-toimisto yhteistyö. Isot volyymihankinnat?
• Tiiviit työnantajakontaktit koulutuksessa
• Koulutuksen keston henkilökohtaistamisen mahdollisuus?
• Kotoutujat / pidempään Suomessa olleet, joilla heikko kielitaito
Mitä kotoutumiskoulutuksen jälkeen?
• PTT:n tutkimus maahanmuuttajien työllistymisen esteistä, TEM:n omat
selvitykset: maahanmuuttajien jatkopolut kotoutumiskoulutuksen
jälkeen vaihtelevat, ja maahanmuuttajat verrattain vähän työelämää
lähellä olevissa toimenpiteissä
• Kotoutumiskoulutus usean tiellä vasta yksi askel – tarvitaan vielä
ammatillista koulutusta, ja palveluja lähellä työelämää
• Kuitenkin: vaikuttavuus maahanmuuttajien kohdalla (lähes) yhtä hyvä
kuin kaikilla TE-toimiston asiakkailla
•  vielä enemmän huomiota jatkopolkuihin kotoutumiskoulutuksen
jälkeen, mutta myös kotoutumiskoulutuksen ja työelämän
vuorovaikutusta, verkostoitumista myös esim. kolmanteen sektoriin
tärkeää kehittää edelleen
Kotoutumispalvelujen kehittäminen TEpalvelu-uudistuksen jälkeen ja ELYkeskuksissa
• Uudet TE-palvelut toimineet nyt pari vuotta
• Lähtökohtana edelleen palvelulinja-rakenne, mutta toimistoissa
luotu myös yhteistyörakenteita ja –verkostoja esim.
maahanmuuttajien palvelujen tukemiseksi
• TEM rakentanut Moodle-pohjaisen verkko-koulutuskokonaisuuden
• Nyt asetteilla yhdyshenkilöverkosto TE-toimistoissa ja ELYkeskuksissa
• ELY-keskusten sopeutttamistoimien yhteydessä sovittu yleisemmin
koulutuksen hankintojen kehittämisestä, sähköistämisestä,
käytäntöjen yhtenäistämisestä – kotoutumiskoulutus keskeinen osa
tässä kokonaisuudessa
• Myös kotoutumiskoulutuksen kehittämisen tuki ja hyvien
käytäntöjen levittäminen osa Kotouttamisen osaamiskeskuksen
työtä
KIITOS!
www.kotouttaminen.fi

Similar documents