LUP`en - Dagtilbud

Comments

Transcription

LUP`en - Dagtilbud
Lokal UdviklingsPlan for Gl. Brabrand Dagtilbud 20152016
LUP’en
”Ingen kan alt. Alle kan noget!
Spørgsmålet er, hvad vil vi sammen?
Der starter forandringen!”
Carl Scharnberg
1
Indhold
1. Den lokale udviklingsplan – hvad og hvorfor?
3
1.1. Politiske beslutninger – retningen for hele Børn og Unge
3
1.2. Fælles indsatser i Område Silkeborgvej
4
1.3. Vores lokale indsatsområder
4
2. Vores lokale indsatsområder – nærmere beskrevet
2.1. Bygningsprojektet – om nybygning af afdelingerne Byleddet og Søstjernen
5
5
2.2. Forældresamarbejde og kommunikation med fokus på gensidige forventninger og sikre
bedre overgangssamtaler
6
2.3. Skabe passende udfordringer for alle børn med fokus på tidligere indsats.
3. Gl. Brabrand Dagtilbuds DNA
7
10
Relationsdiagram
11
Gl. Brabrand Dagtilbuds bestyrelse 2014/2015
12
2
1. Den lokale udviklingsplan – hvad og hvorfor?
Den lokale udviklingsplan (LUP) er en samlet beskrivelse af de særlige indsatsområder, vi som
dagtilbud vil arbejde med i 2015-2016. LUP’en giver et indblik i, hvor vi er på vej hen, og
hvordan vi vil sikre, at vi når dertil.
Rammen for vores lokale udviklingsplan er først og fremmest de udviklingspunkter, som vi ved
vores kvalitetssamtale i foråret 2014 har besluttet, at vi vil stille skarpt på. Men planen har
samtidig til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem vores lokale indsatsområder og de
overordnede mål og rammer for Silkeborgvej og for Børn og Unge under ét.
1.1. Politiske beslutninger – retningen for hele Børn og Unge
Med vedtagelsen af Budget 2015 og Kvalitetsrapporten for 2013 har byrådet besluttet, at Børn
og Unge som samlet organisation skal investere i og styrke de tidlige, forebyggende indsatser
0-18 år samtidig med, at vi skal effektivisere.
Kvalitetsrapporten for 2013 viser, at de indsatser, Børn og Unge iværksætter i dag, gavner
langt hovedparten af de århusianske børn og unge – men samtidig, at der fortsat er en mindre
gruppe børn og unge, hvis sociale baggrund har væsentlig negativ betydning i forhold til deres
chancer senere i livet. Som supplement til Folkeskolereformen og Erhvervsskolereformens
fokus på 6-18-årsområdet har byrådet derfor besluttet, at vi skal have et tilsvarende stærkt
fokus på 0-6-årsområdet, hvor børnenes forudsætninger for at trives og fastholde en
alderssvarende udvikling hele vejen gennem barndommen og ungdomslivet bliver grundlagt.
Hvis alle børn skal have disse forudsætninger, er forældrene helt afgørende - og de forældre,
der har brug for det, skal derfor have hjælp til selv at støtte deres barns tidlige udvikling.
Samtidig skal Børn og Unge styrke det tidlige, forebyggende arbejde med en endnu mere
målrettet
understøttelse
af
børnenes
udvikling
af
både
kognitive
og
ikke-kognitive
færdigheder. Det indebærer en tidligere og mere systematisk opsporing af de børn, der har
brug for hjælp, fælles mål for de 0-6-årige børns udvikling, samt indsatser, som i højere grad
end i dag baseres på viden om og opfølgning på, hvad der virker.
Endelig
skal
Børn
og
Unge
iværksætte
en
forstærket
og
målrettet
indsats
for
de
udskolingselever, der allerede har eller forventes at få sværest ved at komme i gang med en
ungdomsuddannelse – heriblandt de unge, som vil blive udfordret af de kommende
adgangskrav til erhvervsuddannelserne.
Parallelt hermed har byrådet med Budget 2015 besluttet, at Børn og Unge (ligesom resten af
Aarhus Kommune) hen over 2016-2018 skal finde effektiviseringer for gennemsnitligt 1 pct.
om året, hvoraf vi som samlet afdeling kan beholde den halve pct. til geninvestering eller
intern omprioritering. Hvis vi på én gang skal indfri disse politiske beslutninger, skal såvel
effektiviseringer som geninvesteringer og omprioriteringer vælges med blik for kravet om, at
vi samtidig investerer i og styrker de tidlige, forebyggende indsatser.
3
Samlet set ændrer disse politiske beslutninger ikke ved de overordnede mål, Børn og Unge
arbejder efter: Alle børn og unge skal fortsat trives, lære og udvikle sig, have gavn af og
gavne det fællesskab, de er en del af. Med andre ord er vores opgave fortsat at sikre, at alle
børn og unge bliver så dygtige som de kan, at den negative betydning af deres sociale
baggrund mindskes, og at de trives undervejs.
Men det kræver, at vi i højere grad prioriterer og målretter de ressourcer, vi har til rådighed,
at vi styrker den tidlige opsporing og det forebyggende arbejde, og at vi følger mere
systematisk op på, hvad der kommer ud af vores indsatser. Endelig kræver det et tættere
tværfagligt samarbejde om kerneopgaven – både internt i Børn og Unge, og på tværs i Aarhus
Kommune.
1.2. Fælles indsatser i Område Silkeborgvej
Ud over vores egne lokale udviklingsambitioner samarbejder vi ligeledes med de øvrige
dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud i Område Silkeborgvej på følgende punkter:

Relationel koordinering

Forebyggelsesstrategi - tidlig indsats
1.3. Vores lokale indsatsområder
I forbindelse med opfølgning på vores kvalitetsrapport for 2013 har vi besluttet, at vi fremover
vil sætte et særligt fokus på følgende i vores dagtilbud:
Udviklingspunkter for 2014:

Bygningssagen - indstilling til Byråd om nybygning af afdelingerne Byleddet og Søstjernen.

Forældresamarbejde og kommunikation med fokus på gensidige forventninger og sikre bedre
overgangssamtaler.

Skabe passende udfordringer for alle børn med fokus på tidligere indsats.
Vi betragter Gl. Brabrand Dagtilbuds arbejde med de tre udviklingspunkter som liggende i
forlængelse af områdechefens for Område Silkeborgvejs strategipapir for 2015-2016, der har
fokus på relationel koordinering og forebyggelsesstrategi.
4
2. Vores lokale indsatsområder – nærmere beskrevet
2.1. Bygningsprojektet – om nybygning af afdelingerne Byleddet og Søstjernen
Den ønskede effekt
Med nybygning af DII Byleddet og DII Søstjernen til ét hus vil vi sikre:
Mål

Moderne og fleksible rammer samt tidssvarende læringsmiljøer, der skal gavne
børnene i de to afdelinger inden for en række pædagogiske områder, dog med
størst fokus på tidlig indsats, herunder sansemotorik.

At de to afdelinger får et fællesskab om kreativitet og læring.
Indikator

At der skabes mulighed for at stimulere børnene motorisk indendørs.

At sansemotorik også indtænkes i udendørsarealer.
Evaluering

Vi vil evaluere, om børnene i højere grad bliver stimuleret sansemotorisk og i
det hele taget bruger deres krop aktivt i dagligdagen.

Fokus
på
sansemotorik
forventer
vi
at
kunne
aflæse
i
resultatet
af
sprogvurderingerne, idet et motorisk velstimuleret alt andet end lige hurtigere
bliver fortrolig med verbalt sprog.

Når de nye bygninger er blevet taget i brug, forventer vi at kunne aflæse øget
tilfredshed med de fysiske rammer i kvalitetsrapporten.
De planlagte ydelser
Under selve projektfasen og byggeprocessen planlægger vi følgende ydelser:

Dagtilbudslederen informerer løbende forældre om udviklingen af projektet og evt.
ændringer i hverdagen.

Umiddelbart tegner det ikke til, at der bliver behov for genhusning. I modsat fald vil
byggeriets styregruppe (se nedenfor) gøre sit yderste for, gener i den forbindelse bliver
mindst mulige og informere om det så tidligt som muligt.
Organisering af indsatsen

Til at lede og overvåge byggeprocessen er der nedsat en styregruppe bestående af
områdechefen for område Silkeborgvej, Marie B. Jung; en projektleder, Dorte Alber; de
pædagogiske ledere fra de to berørte afdelinger og dagtilbudslederen.

Byggeprocessen er opdelt i tre faser:
5
o
1. Projektudviklingen, herunder tekniske og pædagogiske programmer. Afsluttes
i december 2014.
o
2. Fra januar 2015 og frem til sommerferien 2015. I anden fase udarbejdes
forslag til projektet og der indhentes godkendelser.
o
3. Bygningen opføres og klargøres til at blive taget i brug.
Konsekvenser for ressourcer
Aarhus Byråd har bevilliget 19,6 mio. kr. til nybygning af DII Byleddet og DII Søstjernen.
2.2. Forældresamarbejde og kommunikation
med fokus på gensidige forventninger og sikre bedre overgangssamtaler
Vores målsætning er, at forældre og dagtilbud gennem relationelle fællesskaber og afstemte
forventninger indgår i et gensidigt og forpligtende samarbejde, hvori hver part tager ansvar for
barnets trivsel, læring og udvikling.
Den ønskede effekt
Mål

Målet er, at forældresamarbejdet og bedre kommunikation skal gavne børnene i
form at et bedre samarbejde om deres udvikling, trivsel og læring.

Forældrene skal opleve, at de bliver bedre informeret om deres barns udvikling og
daglige trivsel i dagtilbuddet.
Indikator

At forældrene oplever, at dagtilbuddets forventninger til forældresamarbejde og engagement er tydeligt.
Evaluering

Vi vil evaluere, om tilfredsheden med kommunikationen øges og, om
dagtilbuddets information og forventninger til forældrene bliver tydeligere og
bedre.

Vi forventer, at kunne aflæse øget tilfredshed med kommunikation og
forventningsafstemning mellem dagtilbud og forældre i tilfredshedsundersøgelsen
og i kvalitetsrapporten. Helt konkret kan effekten også aflæses i, om forældre
tilkendegiver at forældresamtalerne opleves kvalitativt bedre.
Planlagte ydelser

Der iværksættes en handleplan i samarbejde med forældrene i forhold til et konkret
barns trivsel, hvis det pædagogiske personale skønner det nødvendigt.
6

Til at iværksætte en tidlig indsats over for børn med særlige behov kan der tilføres
midler fra et budget, der i dagtilbuddet er afsat til formålet.

Vi vil holde Forældre-/BørneIntra opdateret med relevant information.

Vi vil regelmæssigt udsende et nyhedsbrev for hele Gl. Brabrand Dagtilbud.

Forældre-/overgangssamtaler skal opleves kvalitativt bedre.

Ved startsamtaler præsenteres afdelingens traditioner og fokusområder.

Forældreressourcer og –initiativer (fx forældrekaffe, loppemarkeder, ønskebrønd,
forældrearbejdsdage, ekskursioner til forældres arbejdspladser) skal bringes yderligere
i spil.
Organisering af indsatsen

Inddragelse af øgede forældrestyrede arrangementer, og forældreinitiativer og ressourcer bliver drøftet i de enkeltes afdelingers forældreråd.

Vi formulerer vores forventninger til forældreengagement.

Hvornår og hvordan bedre forældresamtaler skal finde sted planlægges i de enkelte
afdelinger i starten af 2015 i en proces, hvor forældreråd og bestyrelse aktivt
inddrages, herunder på fælles forældrerådsmøde i januar 2015.
Konsekvenser for ressourcer

Status og –udviklingssamtalerne, og evt. ekstra tiltag ang. børns aldersudviklingsstatus
og trivsel, skal afvikles inden for den nuværende normering.

Ang. forældresiden forventer vi fra dagtilbuddet, at forældre deltager i arrangementer i
dagtilbuddet, da det har stor betydning for børnene.

Vi forudser, at forældre bidrager med forskellige tiltag og ressourcer til drift og
pædagogiske aktiviteter – også i den daglige drift.

Ang. skriftlige/digital kommunikation overvejer vi at ansætte en
kommunikationsmedarbejder i løntilskud eller på deltid til at varetage nyhedsbrev for
dagtilbuddet og opdatere og vedligeholde Forældreintra samt andet
kommunikationsarbejde.
2.3. Skabe passende udfordringer for alle børn med fokus på tidligere indsats.
I vores dagtilbud har vi naturligvis fokus på at stimulere og udvikle børn, som oplever
udfordringer og savner ressourcer til at opnå en alderssvarende udvikling, herunder sproglig
udvikling.
Vores
grundsten
i
at
opspore
disse
børn
er
forebyggelsestrekanten
og
sprogvurderingerne. Imidlertid har vi i Gl. Brabrand Dagtilbud en række afdelinger med børn,
der kommer med en baggrund og forudsætninger, som tilsiger, at de ikke har behov for
primær stimulering og udvikling, da fundamentet for dette allerede er lagt i hjemmet. Disse
børn har behov for
udviklingspotentiale.
yderligere
udfordringer,
for
at
de
kan
udfolde
deres
fulde
7
Den ønskede effekt
Mål

Inklusion og differentiering - tilgodese både ressourcesvage og –stærke børns
udvikling og stimulering. Redskaberne hertil er bl.a. tidlig indsats i form af
sansemotorisk stimulering.

Alle børn skal blive så dygtige - socialt, personligt og kognitivt - som overhovedet
muligt.

Negativ betydning af social arv reduceres mest muligt eller elimineres.
Indikator

At ressourcestærke såvel som ressourcesvage børn identificeres i de enkelte
afdelinger, og at der bliver arrangeret tiltag til at tilgodese netop deres behov for
stimulering.

Lettere overgang til og udbytte af indskoling for både ressourcesvage og –stærke
børn som resultat af fokus inklusion og differentiering i dagtilbuddet.
Evaluering

Vi vil evaluere, om der kommer øget fokus på hhv. differentiering og inklusion i alle
afdelinger.

Den langsigtede effekt må søges i, om børn fra Gl. Brabrand Dagtilbud i
indskolingen vil klare sig bedre i fx dansk og matematik, men også i, om de har
tilstrækkelige sociale kompetencer til at få det fulde udbytte af indskolingen.
Evaluering sker gennem det lokale distriktssamarbejde.
De planlagte ydelser

Børn med forudsætninger for ekstraalderssvarende udvikling identificeres i de enkelte
afdelinger.

Det pædagogiske personale planlægger på afdelingsmøder, hvilke forløb der kan
stimulere disse børns udviklingspotentiale. Som udgangspunkt vil vi arbejde med
børnene i grupper, fx i lille-, mellem-, og storebørnsgrupper.

Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og informere forældrene om
vigtigheden af differentiering.

Den røde rød tråd for arbejdet med børnenes kognitive og sociale udvikling er vores
fokus på sansemotorik – alle afdelinger er opmærksomme på sansemotorikkens
grundlæggende betydning for børns evne for læring – således også sansemotorikkens
meget gavnlige effekt for de børn, der har udfordringer med at kunne nå en
alderssvarende kognitiv, sproglig, social og motorisk udvikling.
8
Organisering af indsatsen

Ressourcestærke såvel som mindre ressourcestærke børn erkendes af pædagogerne i
de enkelte afdelinger, drøftes på p-møder og konsultationsforum, hvor man kan
beslutte tiltag til at tilgodese børnenes udvikling og stimulering.

Hvis vi har en bekymring i forhold til et barn, formidler vi den videre til forældrene, som
vi samarbejder med hele vejen igennem.

Ang. indsatsen frem mod indskolingen har vi udarbejdet en pjece, som indgår i
samarbejdet om overgangen fra dagtilbud til skole i lokaldistriktet.

Vi deltager aktivt dér, hvor de ældste børn kan stifte bekendtskab med skolen såsom
børnekulturdag og fodboldturnering for dagtilbud og indskoling i området.

P-møder og konsultationsforum vil være med til at sikre løbende kompetenceudvikling
af personalet, så det optimalt varetager opgaven med inklusion og differentiering.
Konsekvenser for ressourcer

Indsatsen skal som udgangspunkt afvikles inden for normeringen, herunder har vi i Gl.
Brabrand Dagtilbud en post på fællesbudgettet til tidlig indsats over for børn, der har
særlige behov.

På kortere sigt er det vores forventning, at fokus på den fra hjemmet velstimulerede
børnegruppe vil skabe mere tilfredse og balancerede børn. Det skaber igen rum til, at
der i andre børnegrupper med særlige behov kan fokuseres på at udvikle deres
færdigheder til alderssvarende niveau.

I specielle tilfælde kan det komme på tale, at vi vil søge midler til inklusion af
ressourcestærke og -svage børn gennem samarbejde med kommunens pædagogiske
konsulenter, talepædagoger, fysioterapeuter, Pædagogisk / Psykologisk Rådgivning,
socialforvaltning, sundhedsplejerske etc. om at tage vare på børn med særlige behov.
********************************************
Som hidtil ser vi i Gl. Brabrand Dagtilbud mangfoldighed som en ressource!
9
3. Gl. Brabrand Dagtilbuds DNA
Dagtilbuddet hedder Gl. Brabrand. Navnet kommer af, at vi som dagtilbud ligger i Brabrands
gamle bydel tæt på den naturskønne del af Brabrand søen. Dagtilbuddet består af fem
afdelinger:
Vuggestuen Spiloppen, Engdalsvej 6, 8220 Brabrand, tlf.nr. 87 13 83 29
Spiloppen er en vuggestue og er normeret til 26 vuggestuebørn.
Pædagogisk leder: Hanne G. Rasmussen.
D.I.I. Byleddet, Byleddet 22a, 8220 Brabrand, tlf. nr. 87 13 83 28
Byleddet er en 0-6 års institution. Normeringen er 27 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.
Pædagogisk leder: Susanne B. Jepsen.
D.I.I. Søstjernen, Byleddet 22b, 8220 Brabrand, tlf. nr. 87 13 83 74
Søstjernen er en 0-6 års institution. Normeringen er 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.
Pædagogisk leder: Margrethe N. Læssøe.
Børnehaven Enggården, Engdalsvej 93a, 8220 Brabrand, tlf. nr. 87 13 83 30
Børnehaven Enggården er normeret til 40 børn.
Pædagogisk leder: Tore Knudsen.
D.I.I. Børnehaven Safiren, Helenelyst 70, 8220 Brabrand, tlf. nr. 87 13 82 58
Safiren er en 0-6 års institution. Normeringen er 30 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.
Pædagogisk leder: Anne Lehmann.
Administration i dagtilbuddet, Byleddet 22a, 8220 Brabrand
Dagtilbuddets administration og ledelse har til ”huse” i Byleddet 22a.
Administrationen består af:
HK’er: Maria Møller, tlf. nr. 41 85 75 75
HK’er: Lone K. Kristensen, tlf. nr. 21 38 56 33
Kommunikationsmedarbejder, tlf. nr. 30 91 28 51
Handyman Torben B. Lauritsen, tlf. nr. 28 55 57 08
Dagtilbudsleder Ole Bekker, tlf. nr. 29 20 41 32
10
Relationsdiagram for Gl. Brabrand Dagtilbud
11
Gl. Brabrand Dagtilbuds bestyrelse 2014/2015
Bestyrelsesformand
Line Brisson (Spilloppen +Enggården)
Bestyrelsesnæstformand
Johnny Vinding (Søstjernen)
Bestyrelsesmedlem
Jan Qualmann (Safiren)
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Pleuss (Byleddet)
Medarbejderrepræsentant
Henrik Engelsen (Søstjernen)
Medarbejderrepræsentant
Sarah L. Thygesen (Byleddet)
Medarbejderrepræsentant 1. sup.
Kirstine Svejstrup (Byleddet)
Dagtilbudsleder
Ole Bekker
Bestyrelsesmedlem
Thomas Jomsdal (Byleddet)
Medarbejderrepræsentant
Anna Marie Jensen (Safiren medarbejder)
Medarbejderrepræsentant
Susanne Christensen (Spiloppen medarbejder)
1. sup. Tobias (Byleddet medarbejder), 2.sup.
Dagtilbudsleder
Ole Bekker
12

Similar documents