Folder socialrådgiver

Comments

Transcription

Folder socialrådgiver
Konsulterende
socialrådgivere
I skoler og dagtilbud
Konsulterende socialrådgiver i dagtilbud
Den konsulterende socialrådgiver kan:
• være sparringspartner for fagpersonalet
• yde åben rådgivning til såvel børn som forældre
• støtte op om det generelle samarbejde mellem børn, forældre,
skole, SFO, dagtilbud og forvaltning
• deltage i "svære" samtaler og samtaler med forældre
• drøfte anonyme sager med pædagoger
• deltage i tværfaglige møder som fx sags- og kompetenceteammøder
• hjælpe med afklaring og sparring i relation til målgruppedefinition - herunder om der skal afgives en underretning
Tilbuddet gælder alene rådgivning og eventuel støtte til at få skaffet
den nødvendige hjælp via inddragelse af forældre, AKT, PPR, Sundhedsplejen, Visitationen i Børne- og familierådgivningen m.v.
Forældre har også mulighed for at rette henvendelse til de konsulterende socialrådgivere med henblik på råd og vejledning.
Den konsulterende socialrådgiver har ingen myndighedsbeføjelser
og kan ikke iværksætte foranstaltninger efter Servicelovens § 11
stk. 3 eller kapitel 11 og 12.
Samarbejdet med fagpersonale
Når der er bekymring om et barn, er vi hver især ansvarlig i forhold
til at få handlet på vores bekymring.
Den konsulterende socialrådgiver kan stille op som sparringspartner
og hjælpe med at bevare overblikket samt vejlede og hjælpe med
at forberede tværfaglige møder fx kompetencemøder og sagsteammøder.
Den konsulterende socialrådgiver kan være sparringspartner i forhold til at:
• anvende Børnelinealen og inddrage beskyttelsesfaktorer og
risikofaktorer
• belyse hvilke muligheder, der er i det forebyggende regi, som
kan bidrage til at afhjælpe et barns vanskeligheder
• afdække konkret, hvilke muligheder dagtilbud, andre faggrupper (PPR, Sundhedsplejen, sagsbehandlere m.v.) og lokalområdet har.
• forberede den svære forældresamtale og eventuelt deltage de
første par gange
• definere formål og strategi
• udforme dagsorden og referat
De konsulterende socialrådgivere har en brobyggende funktion mellem dagtilbud og Børne- og familierådgivningen og kan her være
behjælpelig med at:
• udfærdige/gennemgå underretninger, statusudtalelser m.v.
• tydeliggøre, hvad der sker efter underretningen er sendt
• formidle kontakten til Sagsbehandlersektionen, når der eksempelvis er brug for opfølgning på en underretning
• at vejlede i forhold til øvrige lovområder, som har indflydelse
på familieliv, forsørgelse, specialrådgivning m.v.
Kontaktoplysninger:
• Rebecca Guld
tlf. 4029 3471
[email protected]
• Ditte Grønbæk Mortensen
tlf. 2088 1351
[email protected]
• Maria Dalgaard Sønder
tlf. 6114 3258
[email protected]
• Olga Nielsen
tlf. 2117 7358
[email protected]
februar 2015
Thisted Kommune ∙ tlf: 9917 1717
Asylgade 30 7700 Thisted
www.thisted.dk