UBU-09-06-2015 - Svendborg Kommune

Comments

Transcription

UBU-09-06-2015 - Svendborg Kommune
Referat
Udvalget for Børn og Unge's møde
Tirsdag den 09-06-2015 Kl. 15:30
Udvalgsværelse 3
Deltagere:
Mette Kristensen , Dorthe Ullemose , Andreas Pless , Helle Caspersen , Flemming Madsen
, Susanne Gustenhoff , Arne Ebsen
Indholdsfortegnelse
Sag Tekst
Sidenr.
1. Godkendelse af dagsorden .....................................................................................1
2. Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. forebyggelse af skilsmisse ......................................1
3. Forslag fra Socialdemokratiet vedr. oprettelse af ekstra sportsklasse............................2
4. Elevtalsprognose 2014/15 - 2027/28 .......................................................................3
5. Budget 2016 - Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn og Unge ....................4
6. Heldagslegestue ved Sundhøj .................................................................................5
7. Heldagslegestue i Skårup .......................................................................................7
8. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud ............................................................9
9. Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse - budget 2016...............................12
10. Justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet...........................................14
11. Omlægning af dagplejens gæstehus .....................................................................15
12. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - anvendelse af puljen .....................17
13. Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud ..................18
14. Etablering af faglokaler på Byhaveskolen ..............................................................20
15. Nyt bo- og aflastningstilbud - programoplæg og placering .......................................21
16. AOF Sydfyn - Ordblindeundervisning ....................................................................25
17. Orientering - Proces for ungestrategien ................................................................28
18. Frem i lyset Svendborg.......................................................................................29
19. Deltagelse i projekt Lær for Livet .........................................................................31
20. Mulighed for kørsel for skoler og dagtilbud beliggende i landområder ........................34
21. Sydfyns ErhvervsForskole ansøger om udvidet tilskud til undervisning i dansk og
matematik ........................................................................................................35
22. Sygefravær på folkeskolerne ...............................................................................37
23. Visiteringsgrundlag og servicekataloget for visiteret befordring ................................38
24. Cyklistforbundets pulje til etablering af cykellegebaner ...........................................40
25. Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg.........................................................41
26. Meddelelser ......................................................................................................43
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
1. Godkendelse af dagsorden
15/703
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt.
2. Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. forebyggelse af skilsmisse
15/13768
Sagsfremstilling:
Udvalgsmedlem Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti, har fremsendt
følgende til behandling i Udvalget for Børn og Unge:
FAMILIEPOLITISK INDSATS.
På Landsplan bliver 47 % af alle ægteskaber skilt.
Det har store menneskelige og økonomiske omkostninger.
Næsten hvert tredje barn oplever, at mor og far går fra hinanden, inden de
bliver 18 år.
Skilsmisserne går udover børnenes trivsel og indlæring, det mærkes
tydeligt på flere skoler.
Det er vigtigt at vi som kommune går aktivt ind i skilsmisseproblematikken
og satser på forebyggende arbejde. Det kan vi blandt andet gøre ved
samlivskurser og parkurser til forældre. At investere i forebyggelse, vil
betale sig på længere sigt.
Undersøgelser peger på, at par i krise kan undgå skilsmisse ved at lære at
kommunikere bedre. Bag tallene ligger en voksende erkendelse af, at det
er et samfundsanliggende at modvirke, at hvert tredje barn er
skilsmissebarn.
Parrådgivnings kurser forebygger også anbringelser – parforholdet er en
væsentlig årsag til at mange familier mistrives.
I Ringkøbing Skjern kommune, Vordingborg Kommune, Egedal kommune
og flere andre kommuner er skilsmisse procenten faldet betydeligt efter, at
de er begyndt at tilbyde forældre et PREP-kursus.
PREP er et gratis kursus til par med børn 0 til 18 år. (anonymt)
PREP står for ”praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”.
PREP er et pædagogisk og forskningsbaseret kursus, som er udviklet for at
hjælpe par til at kunne takle problemer på en hensigtsmæssig måde, og til
at møde nye mennesker mere konstruktivt. På et PREP kursus fokuseres
ikke kun på problemer og konflikthåndtering, men også betydningen af at
udvikle de gode sider ved forholdet.
Studier har vist at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har
større mulighed for at blive sammen. I en opfølgningsundersøgelse
1
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
(Hahlweg 2012) havde par, der havde gennemgået PREP, 11 år senere en
skilsmisserate på 27,5 procent mens en kontrolgruppe som ikke havde
været på PREP kursus havde en skilsmisserate på 52,6 procent.
I Ringkøbing Skjern kommune ligger projektet under
sundhedsplejerskerne.
Der er sat 200.000 kroner af til timer og uddannelse. Uddannelsen er et
forløb på 5 dage i København under udvikling.dk (se vedlagt fil)
Der tilbydes kursus i efteråret og foråret.
PREP-kurser bliver annonceret på alle skolerne og institutionerne via
sundhedsplejerskerne. – Og på kommunens hjemmeside.
Udover de to sundhedsplejersker er der tilkoblet en ekstern konsulent.
http://www.familieudvikling.dk/kurser-til-par/
http://www.rksk.dk/borger/familie--boern-ogunge/sundhedsplejen/metoder-og-tilbud-i-sundhedsplejen
Det foreslås, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne for 2016.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Dorthe Ullemose (O) medtager forslaget til budgetforhandlingerne.
3. Forslag fra Socialdemokratiet vedr. oprettelse af ekstra
sportsklasse
15/14429
Sagsfremstilling:
Udvalgsmedlem Flemming Madsen, Socialdemokratiet, har fremsendt
følgende til behandling i Udvalget for Børn og Unge:
Der oprettes et ekstra spor på Nymarkskolen for sportsklasser. Optagelse i
en sportsklasse foretages udelukkende på grundlag af elevens interesse for
idræt, og uden at skele til hvilken idrætsgren det handler om. Er der
mangel på pladser sker udvælgelsen ved lodtrækning.
Sportsklasserne på Nymarkskolen er en stor succes, og derfor er der rift
om pladserne. Det betyder, at alle ikke kan optages, og derfor er
udvælgelsen sket på andre kriterier end interessen for sport – nemlig på
grundlag af elevens faglige niveau. På grund af udvælgelseskriteriet
omtaler eleverne sig selv som eliteklasser. Dette har aldrig været
hensigten med oprettelsen af sportsklasser. Derfor bliver der sorteret
elever fra som elsker sport og måske lægger en stor omgang træning i
dette, og ydermere er det på et subjektivt grundlag. Derfor må begrebet
eliteklasse stoppes, da det overhovedet ikke hænger sammen med en
folkeskole og inklusionstænkning.
2
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
I forhold til en muliggørelse af, at der kan etableres flere
toninger/tematiseringer af folkeskolens udskolingsklasser (som
sportsklasserne), udarbejdes der et oplæg hertil for drøftelse i udvalget.
4. Elevtalsprognose 2014/15 - 2027/28
14/13512
Beslutningstema:
Orientering om elevtalsprognosen for skoleårene 2014/15 til og med
2027/28.
Indstilling:
Direktionen indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling:
Den senest udarbejdede elevtalsprognose udviser et fald i det samlede
elevtal i folkeskolerne fra 5.132 elever i 2014/15 til 4.785 elever i
2027/28.
Ændring i procent fra 2014/15 til 2027/28 er:
Alle folkeskoler samlet
Issø-skolen
Nymarkskolen
Rantzausminde Skole
Skårup Skole
Stokkebækskolen
Thurø Skole
Tved Skole
Tåsingeskolen
Vestermarkskolen
Vestre Skole
Ørkildskolen
- 6,8 %
- 5,0 %
- 8,0 %
+ 25,9 %
- 29,2 %
- 21,2 %
- 7,0 %
- 2,8 %
- 16,7 %
- 0,9 %
+ 5,5 %
- 9,9 %
Det skal bemærkes, at prognosetallet for Vestermarkskolens distrikt stiger
frem til 2018/19 for derefter at falde.
Prognosetallet for Tved Skoles distrikt stiger frem til 2017/18 for derefter
at falde. Prognosetallet for Vestre Skoles distrikt stiger frem til 2019/20 for
derefter at falde.
Elevtalsprognosen udarbejdes årligt på baggrund af befolkningsprognosen
(se evt. Økonomiudvalget den 19-05-2015 punkt 7) samt oplysninger fra
elevregistreringssystemet, idet der tages udgangspunkt i de historiske
søgemønstre fra skoleårene 2012/13 – 2014/15. Desuden er der i årets
3
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
prognose indlagt en forudsætning om, at andelen af segregerede elever
falder til 4% i 2020/21.
Befolkningsprognosen er godkendt i Økonomiudvalget den 19. maj 2015.
Det er i befolkningsprognosen forudsat, at der bygges i alt ca. 900 boliger i
Tankefuld henover perioden, det vil sige med ekstra boliger i Vestre Skoles
distrikt frem til 2019 og med ekstra boliger i Rantzausminde Skoles distrikt
fra 2020 til 2027. I elevtalsprognosen giver dette sig udtryk i et forøget
elevtal på disse to skoler i perioden.
Elevtalsprognosen er vedlagt som bilag.
Bilag:
Åben - Elevtalsprognose 2014/15 - 2027/28
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Til efterretning.
5. Budget 2016 - Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn
og Unge
14/40983
Beslutningstema:
Fortsat drøftelse og evt. fremsendelse af budgettemaer.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at budgettemaerne oversendes
budgetforhandlinger for 2016.
Sagsfremstilling:
Udvalget godkendte på mødet den 5. maj 2015 tidligere fremlagte
budgettemaer, samt forslag om uddybende beskrivelser og
konsekvensberegninger inden for profiltemaet ”LOMA” jf. Økonomiudvalget
den 24. marts 2015, samt Udviklingsudvalgets anbefaling af at CAMPUS
Svendborg indgår som et delelement i budgettemaet ”Ungeindsats”.
Følgende temaer foreligger til Budget 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
Folkeskolereformen - uændret
Tidlig forebyggelse - uændret
Ungeindsats - uændret
”Svendborgprojektet” - uændret
LOMA – ændret ny beskrivelse
samt
6. Frivilligpulje - ny
4
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
De 6 temaer er beskrevet i bilagene og temaerne 1-3 finansieres indenfor
udvalgets ramme, mens temaerne 4-6 fremsendes som udvidelsesønsker.
Det skal bemærkes, at beskrivelserne til temaerne 1 – 4 er uændrede,
mens temaerne 5 og 6 er ændret.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer skal finansieres
indenfor egen ramme.
Såfremt udvalget ønsker at fremsætte udvidelsesforslag vil det
efterfølgende være op til økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den
videre budgetprioritering.
De enkelte temaers økonomi vil fremgå af tabellen øverst i beskrivelsen.
Lovgrundlag:
Den kommunale styrelseslov.
Bilag:
Åben Åben Åben Åben Åben Åben Åben -
Folkeskolereformen
BU Tema "Tidlig forebyggelse"
Tema Unge og uddannelse
Svendborgprojektet som profiltema
LOMA som Profiltema
Tema: Frivilligpulje - Børn og Unge
Anlægsudvidelse LOMA
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt.
6. Heldagslegestue ved Sundhøj
15/13033
Beslutningstema:
Etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejere ved Sundhøj på
Tåsinge
Indstilling:
Direktionen indstiller,




At en del af ejendommen Skovvej 16 anvendes
til heldagslegestue fra 1. januar 2016 (tidligere
Sundet Regnbuen)
At der afsættes 240.000 kr. til anlæg (etablering
og indretning)
At der afsættes 100.000 kr. netto til drift pr. år
At den økonomiske udmøntning af indstillingerne
oversendes til budgetforhandlingerne 2016
Sagsfremstilling:
5
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Byrådet har på møde 29. april 2014 besluttet en generel forbedring af
dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som opfølgning
på Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013.
Dagplejernes muligheder for at arbejde med pædagogiske læringsrum
optimeres ved, at de fysiske forhold forbedres. Dette i forlængelse af
Udvalget for Børn og Unges beslutning 12. juni 2012, at ”der skal være
mulighed for etablering af heldagslegestuer i alle 10 skoledistrikter”.
I forbindelse med at styrke og synliggøre Dagplejen Svendborg besluttede
Udvalget for Børn og Unge 13. januar 2015 ligeledes at etablere
permanente heldagslegestuer i alle nærområder.
Heldagslegestuer understøtter:






Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og
læringsmiljøer
Samspillet med ledelse og dagplejere
Sparring og refleksion bland dagplejere
Udvikling af didaktiske kompetencer
Gæsteplejen
Forældresamarbejdet
Senest er der på møde i Udvalget for Børn og Unge 7. april 2015 orienteret
om status på etablering af heldagslegestuer, herunder heldagslegestuer
under planlægning, bl.a. for dagplejere ved Sundhøj.
Afdækning af muligheder i nærområdet ved Sundhøj har imidlertid vist, at
der i øjeblikket ikke er egnede faciliteter i umiddelbar nærhed. Det ønskes
derfor, at anvende Skovvej 16 i Svendborg til heldagslegestue. Bygningen
er et tidligere børnehus (Sundet Regnbuen), der derfor ikke kræver meget
store bygningsmæssige ændringer for, at kunne fungere som
heldagslegestue.
Dagplejere fra Sundhøj har besigtiget ejendommen, de aftalte vilkår med
faglig organisation (FOA) kan håndteres og Center for Ejendomme og
Teknisk Service har udfærdiget økonomisk overslag på istandsættelse og
indretning til heldagslegestue samt drift. På den baggrund er det besluttet,
at ejendommen på Skovvej 16 er velegnet til anvendelse som
heldagslegestue, for dagplejen ved Sundhøj.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer skal finansieres
indenfor egen ramme.
Såfremt udvalget ønsker at fremsætte udvidelsesforslag vil det
efterfølgende være op til Økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den
videre budgetprioritering.
De samlede driftsudgifter pr. år udgør 120.000 kr. Der skal dog indregnes
forældrebetaling, samt afledt drift tilskud til private dagtilbud. Det giver en
samlet netto udgift på ca. 100.000 kr. årligt.
Anlægsudgifterne udgør 240.000 kr.
Lovgrundlag:
6
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Dagtilbudsloven
Byggelovgivningen
Bilag:
Åben - Budgetskema Heldagslegestue Sundhøj
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.
7. Heldagslegestue i Skårup
15/12434
Beslutningstema:
Etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejere i Skårup, Oure
og Vejstrup
Indstilling:
Direktionen indstiller,





At tidligere pedelbolig ved Skårup Skole,
Østergade 51 i Skårup indrettes til
heldagslegestue
At der afsættes 650.000 kr. til anlæg (etablering
og indretning)
At der afsættes 100.000 kr. netto til drift pr. år.
Dog kun 83.000 i 2016, da etablering af
heldagslegestue først forventes færdig 1. marts
2016
At 65.000 kr. der blev afsat på Budget 2015 til
heldagslegestue i Skårup Bibliotek til afledt
bygningsdrift, medgår til finansiering af
bygningsdrift af heldagslegestue i Østre Bydel
(Hjortøhus)
At den økonomiske udmøntning af indstillingerne
oversendes til budgetforhandlingerne 2016
Sagsfremstilling:
Byrådet har på møde 29. april 2014 besluttet en generel forbedring af
dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som opfølgning
på Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013.
Dagplejernes muligheder for at arbejde med pædagogiske læringsrum
optimeres ved, at de fysiske forhold forbedres. Dette i forlængelse af
Udvalget for Børn og Unges beslutning 12. juni 2012, at ”der skal være
mulighed for etablering af heldagslegestuer i alle 10 skoledistrikter”.
I forbindelse med at styrke og synliggøre Dagplejen Svendborg besluttede
Udvalget for Børn og Unge 13. januar 2015 ligeledes at etablere
permanente heldagslegestuer i alle nærområder.
7
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Heldagslegestuer understøtter:






Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og
læringsmiljøer
Samspillet mellem ledelse og dagplejere
Sparring og refleksion bland dagplejere
Udvikling af didaktiske kompetencer
Gæsteplejen
Forældresamarbejdet
Senest er der på møde i Udvalget for Børn og Unge 7. april 2015 orienteret
om status på etablering af heldagslegestuer, herunder heldagslegestuer
under planlægning, bl.a. for dagplejere i Skårup, Oure og Vejstrup.
Det tidligere bibliotek i Skårup var i Budget 2015 tænkt anvendt til
heldagslegestue. Imidlertid har det vist sig, at indretning vil være
forbundet med store omkostninger. Ejendommen er derfor sat til salg.
Afdækning af andre mulige faciliteter i nærområdet ved Skårup, Oure og
Vejstrup har vist, at en tidligere pedelbolig ved Skårup Skole er velegnet til
brug som heldagslegestue og ikke kræver helt så store bygningsmæssige
ændringer.
Dagplejere fra nærområdet har besigtiget ejendommen, de aftalte vilkår
med faglig organisation (FOA) kan håndteres og Center for Ejendomme og
Teknisk Service har udfærdiget økonomisk overslag på istandsættelse,
indretning til heldagslegestue og drift. På den baggrund er det besluttet, at
den tidligere pedelbolig er velegnet til brug for dagplejen.
Forhold vedrørende parkering ved Skårup Skole er under afdækning.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer skal finansieres
indenfor egen ramme.
Såfremt udvalget ønsker at fremsætte et udvidelsesforslag vil det
efterfølgende være op til Økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den
videre budgetprioritering.
De samlede driftsudgifter pr. år udgør 120.000 kr. Der skal dog indregnes
forældrebetaling, samt afledt tilskud til private dagtilbud. Det giver en
samlet netto udgift på ca. 100.000 kr. årligt.
Ved budgetforlig 2015 blev der afsat 65.000 kr. til legestue i Skårup
Bibliotek.
Anlægsudgifterne udgør 650.000 kr.
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven
Byggelovgivningen
Bilag:
Åben - Budget 2016 - Anlæg Investeringsoversigt
8
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.
8. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud
14/41689
Beslutningstema:
Godkendelse af koncept for Aktive børn i dagtilbud – sundere, gladere og
klogere børn.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at udvalget indstiller konceptet for
Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud til
Byrådets godkendelse
Sagsfremstilling:
Baggrund:
På baggrund af de mange positive erfaringer fra idrætsskolerne i
Svendborgprojektet, godkendte Byrådet den 24. juni 2014, at
administrationen arbejdede videre med et tilsvarende projekt i
dagtilbuddene. Projektet skal sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet,
motorisk udvikling og kropsbevidsthed i dagtilbuddene til gavn for
børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Som det gør sig gældende
i idrætsskoleprojektet forventes det, at forskere fra Syddansk Universitet
følger børnenes uvikling og effekterne af konceptet.
Konceptet er udviklet af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af en
dagtilbudsleder, to pædagogiske teamledere, en motorikpædagog, en
fysioterapeut fra PPR, en sundhedskonsulent, en repræsentant fra
foreningslivet, en repræsentant fra den tilkoblede forskningsenhed på SDU
samt to koordinatorer fra Sport & Uddannelse. Konceptet er vedlagt som
bilag 1.
Koncept:
Arbejdsgruppen har defineret konceptets vision, mission og mål:

Vision: Danmarks mest aktive 0-6 årige – barnet
og bevægelsen i centrum

Mission: Dagtilbuddene i Svendborg har
læringsmiljøer, der skaber fundament for et
sundt liv med udgangspunkt i krop og
bevægelse.

Mål: Det overordnede mål er, at udvikle
læringsmiljøer i dagtilbuddene, der skaber mere
bevægelse, styrker børnenes motoriske
færdigheder og øger kropsbevidstheden blandt
9
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
børnene. Dette gøres gennem fysisk aktivitet af
høj kvalitet.
På baggrund af disse formuleringer har arbejdsgruppen udviklet og
beskrevet en række konkrete krav til de dagtilbud, der deltager i projektet.
Disse kaldes et GazelleBørnehus / en GazelleDagplejer. Derudover har
arbejdsgruppen beskrevet det læringsmiljø, der er nødvendigt for at
udmønte konceptet (bilag 2).
Konceptet består af fem krav, der skal opfyldes for at være et
GazelleBørnehus / en GazelleDagpleje:
1. Mindst fire dage om ugen og gerne fem,
gennemføres minimum 45 minutters
vokseninitierede og voksenstyrede aktiviteter,
hvor alle børn deltager. I løbet af ugen skal
følgende kropslige færdigheder udfordres:
a. Motoriske færdigheder: Grovmotoriske
udfordringer, finmotoriske udfordringer,
koordinationsøvelser og balanceøvelser
b. Sansning: Sanserne udfordres ved bl.a.
at rulle, dreje og gynge (den vestibulære
sans), ved forskellige former for berøring
og føling (den taktile sans) og ved at lege
lege, hvor man f.eks. trækker, skubber
eller løfter (den kinæstetiske sans).
c. Afspænding: Øget fokus på afspænding,
massage, kropsbevidsthed mv.
2. Størstedelen af de planlagte aktiviteter skal
gennemføres udendørs:
Udeliv er generelt med til at skabe mere fysisk
aktivitet og bedre kropsbevidsthed blandt
børnene. Det skyldes, at børnenes fysik
udfordres mere, fordi naturen opfordrer, og
måske ligefrem nødvendiggør, at børnene
kravler, springer, triller eller balancerer.
3. Pædagogisk idræt: Krop og bevægelse skal
anvendes som et pædagogisk redskab i arbejdet
med de øvrige læreplanstemaer:
Pædagogisk idræt er betegnelsen for en
pædagogisk tilgang, hvor man anvender fysisk
aktivitet som et redskab til at opnå pædagogiske
mål, der ikke nødvendigvis er relateret til
børnenes fysiske og motoriske udvikling. Fysisk
10
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
aktivitet er således et pædagogisk redskab, der
kan anvendes til at fremme både den fysiske,
psykiske, sociale og kognitive udvikling hos
børn.
4. Alle børn skal have høj puls hver dag:
Der er en tæt sammenhæng mellem intensiteten
i den fysiske aktivitet, man dyrker og de
sundhedsmæssige effekter. Fysisk aktivitet med
høj intensitet har de største effekter. Derfor skal
alle børn i GazelleBørnehusene og
GazelleDagplejerne have høj puls hver dag.
5. Det enkelte dagtilbud skal udvikle læringsmiljøer
i overensstemmelse med beskrivelsen
Læringsmiljøerne i Aktive børn i dagtilbud –
sundere, gladere og klogere børn:
Indretningen af de læringsmiljøer, som børnene
færdes i, påvirker i høj grad deres adfærd.
Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt
læringsmiljøer, hvor både medarbejdere og
indretning appellerer til fysisk aktivitet, og hvor
fysisk aktivitet anerkendes som noget positivt
og bruges som et effektivt pædagogisk redskab.
Beskrivelsen af læringsmiljøerne er vedlagt som
bilag 2.
Næste skridt:
Umiddelbart efter sommerferien påbegynder arbejdsgruppen for
kompetenceudvikling arbejdet med at tilrettelægge de
efteruddannelsesforløb, der skal klæde medarbejderne på til at varetage
opgaven.
Kompetenceudviklingen er rykket til foråret 2016. Når de nærmere
rammer for kompetenceudviklingen kendes, fremsendes en justeret
tidsplan og de økonomiske konsekvenser heraf til Udvalget for Børn &
Unge.
Bemærkning:
Konceptet fremlægges til godkendelse i Udvalget for Børn og Unge den 9.
juni 2015, Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015 og Erhvervs-,
Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 17. juni 2015.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Der blev ved budgetforliget for 2015 afsat budget til Aktive børn i
dagtilbud. Udvalget for Børn og Unge besluttede desuden på udvalgsmødet
den 10. marts 2015 at sammenlægge dagplejen, hvorved der blev
reduceret med en dagplejeleder. Reduktionen svarer til 600.000 kr., som
tilføres Aktive børn i dagtilbud til medfinansiering af kompetenceudvikling
af medarbejdere fra 2016 og frem. Det afsatte budget udgør:
Budget brutto
2015
451.000
kr.
2016
901.000
kr.
2017
901.000
kr.
11
2018
661.000
kr.
2019
661.000
kr.
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Jævnfør Svendborg Kommunes regler om overførselsadgang forventes det,
at uforbrugte midler overføres ved forskydninger i tidsplanen for projektets
gennemførelse.
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven
Bilag:
Åben - Bilag 1. Koncept for Aktive børn i dagtilbud
Åben - Bilag 2. Læringsmiljøerne i Aktive børn i dagtilbud
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt – sagen skal ikke behandles i Byrådet.
9. Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse - budget 2016
14/38387
Beslutningstema:
Beslutning om garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse i 2016.
Indstilling:
Direktionen indstiller,


at garantimodel til dagtilbud med mindre
børnehuse afholdes indenfor eget budget i 2016
at Udvalget for Børn og Unge fremadrettet
orienteres om garantimodellen i forbindelse med
den årligt fremlagte ”Børnetalsprognose og
kapacitet”
Sagsfremstilling:
Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel
på dagtilbudsområdet. Garantimodellen skal skabe det økonomiske
fundament for at opretholde børnehuse med få børn.
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 2. december 2014, at
garantimodellen i 2015 og fremadrettet skal garantere en tildeling på 32 35 års pladser til dagtilbud med børnehuse, som udelukkende har 3-5 års
pladser.
I budget 2015 er to børnehuse forlods omfattet af garantimodellen nemlig
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus – afdeling Filippahuset og Østerdalen
Oure Børnehus. Der er samlet tildelt 15 garantipladser.
Nedenstående tabel viser det forventede antal indmeldte børn i 2016 i tre
børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som forventes at
have et færre antal indmeldte børn end 32.
Forventet
Garantipladser
12
Total
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
antal
indmeldte
børn
Egebjerg Vester
Skerninge
Børnehus –
22
10
32
afdeling
Filippahuset
Østerdalen Oure
20
12
32
Børnehus
Børnebyøster
27
5
32
Holbøllsminde
Kilde: ProKap 29. april 2015
Note: Det forventede antal indmeldte børn inkluderer antal indmeldte børn
samt børn der står på venteliste med 1. prioritet.
Såfremt de tre børnehuse skal garanteres en tildeling på 32 3-5 års
pladser i 2016 vil der med udgangspunkt i ovenstående antal indmeldte
børn skulle tildeles 27 garantipladser svarende til en merudgift på netto
0,496 mio. kr.
Såfremt det nuværende budget til garantimodel skal anvendes, kan der
med udgangspunkt i det forventede antal indmeldte børn garanteres en
tildeling på 28 3-5 års pladser til de tre børnehuse i budget 2016.
Det forventede antal indmeldte børn i 2016 er opgjort pr. april 2015.
Ventelisterne til dagtilbudspladser ændres fra dag til dag. Det forventede
antal indmeldte børn i 2016 er således behæftet med betydelig usikkerhed.
Nedenstående tabel viser personalebemandingen ved en garantimodel på
32 3-5 års pladser og ved 28 3-5 års pladser.
32 3-5 års pladser
28 3-5 års pladser
06.30 – 09.15
2 medarbejdere
06.30 – 11.30
2 medarbejdere
09.15 – 13.00
3 medarbejdere
11.30 – 11.45
3 medarbejdere
13.00 – 16.30
2 medarbejdere
11.45 – 16.30
2 medarbejdere
Kilde: Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende
dagtilbud i Svendborg Kommune 2015-2017 sammenholdt med den
aktuelle personalesammensætning i 2014. Herfra er trukket timer til
pædagogisk teamleder, vikar, møder, forældresamtaler og fællesudgifter til
områdetillidsrepræsentanter og dagtilbudsleder.
Pædagogisk er personalebemandingen ved en garantimodel på 28 3-5 års
ikke realistisk, hvorfor dele af personalebemandingen vil blive finansieret
af øvrige børnehuse i dagtilbuddet.
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 5. maj 2015 rapporten
”Børnetalsprognose og kapacitet”. Nedenstående tabel viser forskellen på
det forventede antal af 3-5 årige i juli måned og kapaciteten for 3-5 års
pladser fratrukket de tre børnehuses kapacitet i de tre skoledistrikter, hvor
børnehusene er beliggende.
3-5 års pladser
Vestermarkskolen
Skårup Skole
Ørkildskolen
2015
-14
-14
-203
2016
-11
-5
-133
13
2017
-3
15
-114
2018
-2
27
-108
2019
-11
34
-105
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Kilde: Børnetalsprognose fra 1. april 2015.
Note: - = underskud af pladser, + = overskud af pladser.
Note: Tabellen er opgjort eksklusiv krydsbelægning mellem skoledistrikter.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Budgettet til garantipladser udgør i 2016 893.805 kr. Ved en pris pr. barn
på 53.544 kr. er der 16,7 garantipladser til udmøntning.
Med udgangspunkt i det forventede antal indmeldte børn i 2016 kan der
garanteres en tildeling på 28 3-5 års pladser.
Ved en garantimodel på 28 3-5 års pladser kan det holdes indenfor
rammen.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Udsat.
10. Justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet
15/12534
Beslutningstema:
Beslutning om justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at hvis et barn er to år og ni måneder ved
dagplejers start af uddannelse tilbydes der
børnehaveplads, hvis det ønskes. Dette er
betinget af, at der er plads i det ønskede
børnehus, og at ancienniteten for øvrige børn
overholdes
Sagsfremstilling:
Ifølge visitationsprincipperne på dagtilbudsområdet tilbydes der
børnehavestart den 1. i den måned, hvor et barn fylder tre år. I de
integrerede børnehuse overflyttes børn automatisk fra
vuggestueafdelingen til børnehaveafdelingen. I dagplejen tilbydes børn
plads i et børnehus.
Det tilstræbes at et barn ikke får for mange skift indenfor kort tid. Hvis et
barn er to år og ni måneder ved tilflytning eller ved dagplejers fratrædelse
tilbydes der børnehaveplads, hvis det ønskes. Dette er betinget af, at der
er plads i det ønskede børnehus, og at ancienniteten for øvrige børn
overholdes.
Fra 2014 til 2020 gennemgår alle dagplejere i Svendborg Kommune en 12
ugers dagplejeuddannelse tilrettelagt med tre moduler af fire ugers
varighed. Formålet er, at dagplejerne opkvalificeres på faglig viden ud fra
14
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
nyeste forskningsresultater i forhold til 0-2 årige. Dagplejeuddannelsen er
etableret i et samarbejde mellem UC Syddanmark og syv fynske
kommuner. Ved budgetforliget for 2015 blev der i 2015 og 2016 afsat
midler til vikardækning ved afvikling af dagplejeuddannelsens første
modul.
Ved dagplejers uddannelse tilbydes der gæstepleje. Administrationen
foreslår, at hvis et barn er to år og ni måneder ved dagplejers start af
uddannelse tilbydes der børnehaveplads, hvis det ønskes. Dette er betinget
af, at der er plads i det ønskede børnehus, og at ancienniteten for øvrige
børn overholdes.
Administrationens forslag er et forsøg på at tilgodese vigtigheden af at
sende dagplejere på uddannelse samtidig med at dagplejebørn tilbydes
den bedst mulige afslutning på deres dagplejeforløb. Børns afslutning i
dagplejen kan påvirkes af andre forhold end dagplejers uddannelse
(sygdom, ferie og orlov). I disse tilfælde tilbydes der gæstepleje.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Kommunens årlige nettodriftsudgift til et barn i dagpleje udgør i 2015
84.465 kr. For et barn i børnehave udgør nettodriftsudgiften 60.537 kr.
Såfremt et barn overflyttes til børnehave en måned tidligere sparer
kommunen 2.000 kr.
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt.
11. Omlægning af dagplejens gæstehus
14/21584
Beslutningstema:
Forslag til omlægning af dagplejens gæstehus.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at forslag til omlægning af dagplejens gæstehus
sendes i høring. Høringsperioden er fra 10. juni
2015 til 3. juli 2015. Høringsberettigede er
dagplejens forældrebestyrelse, MED-Udvalg og
lederteam
Sagsfremstilling:
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 13. januar 2015
arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende styrkelse og synliggørelse af
15
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
dagplejen. Arbejdsgruppens anbefalinger omhandler blandt andet
gæsteplejen og legestuelokaler.
Udvalget for Børn og Unge godkendte, at alle børn tilbydes fast/kendt
gæstepleje, som defineres som 2-3 gæsteplejere fra egen dagplejegruppe.
En fast/kendt gæstepleje skal styrkes ved hjælp af lokale løsningsmodeller.
Den 13. marts 2015 blev der afholdt en temadag med deltagelse af
dagplejere, forældre, FTR, ledelse og repræsentanter fra pladsanvisningen
og Sekretariat og Dagtilbud.
På baggrund af drøftelserne på temadagen foreslår Dagplejen at:


gæstehusets gæstepladser omlægges til
dagplejepladser. En omlægning vil frigøre 12
dagplejepladser, som kan indgå i arbejdet med
at finde lokale løsningsmodeller for gæsteplejen
i hele kommunen
gæstehuset fremadrettet anvendes som
heldagslegestue
Gæstehuset blev etableret i 2009, og er normeret til tre dagplejere og ti
børn. Gæstehuset fungerer primært som gæstepleje for den nord/østlige
del af Svendborg by.
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til
mere pædagogisk personale i dagtilbud blandt andet anvendes til
ansættelse af tre dagplejere til styrkelse af gæsteplejen. En omlægning af
gæstehuset vil sammen med dagplejens andel af puljen frigøre 24
dagplejepladser til styrkelse af gæsteplejen.
Udvalget for Børn og Unge orienteres i 2015 om arbejdet med at finde
lokale løsningsmodeller for gæsteplejen.
Udvalget for Børn og Unge orienteres løbende om arbejdet med at finde
permanente heldagslegestuer i alle nærområder.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Budgettet til gæstehuset udgør 1,2 mio. kr. Heraf udgør budgettet til
husleje og forbrugsudgifter 0,1 mio. kr., som hører under
Økonomiudvalget.
Ved omlægning af gæstehuset til dagplejepladser skal 1,0 mio. kr. tilgå
ressourcetildelingen for dagplejere. Det betyder, at der er 0,1 mio. kr.
tilbage til aktiviteter, varekøb etc. til legestuen.
En omlægning af gæstehusets gæstepladser til dagplejepladser vil udvide
nettokapaciteten med to pladser (fra 10 gæstepladser til 12
dagplejepladser).
Den budgetterede dækningsgrad i dagplejen udgør 91,4 pct. i budget
2015. Såfremt gæstehuset omlægges, vil den beregnede dækningsgrad
falde til 89,3 pct., fordi der lokalt vil være 12 pladser, som kan anvendes
til gæsteplejen.
Dækningsgraden i gæstehuset udgjorde i regnskab 2014 84,1 pct.
16
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
En omlægning af gæstehusets gæstepladser til dagplejepladser kan holdes
inden for den samlede budgetramme i dagplejen.
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt.
12. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - anvendelse af
puljen
15/2259
Beslutningstema:
Orientering om anvendelse af pulje til mere pædagogisk personale i
dagtilbud.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling:
Med aftale om finansloven for 2015 afsættes der 250 mio. kr. årligt til
mere pædagogisk personale i dagtilbud.
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til
mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til ansættelse af tre
dagplejere til styrkelse af gæsteplejen, og til ansættelse af 2,6 pædagoger
til differentieret normering i børnehuse.
På baggrund af godkendelsen indsendte administrationen en ansøgning til
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som
efterfølgende er imødekommet med et tilskud på 2,3 mio. kr. i 2015 og
2016.
Dagplejens andel af puljen indgår i arbejdet med at styrke gæsteplejen
ved hjælp af lokale løsningsmodeller, som arbejdsgruppen vedrørende
styrkelse og synliggørelse af dagplejen anbefalede (godkendt af Udvalget
for Børn og Unge den 13. januar 2015). Arbejdet med at finde lokale
løsningsmodeller for gæsteplejen forelægges Udvalget for Børn og Unge til
orientering i 2015.
Børnehusenes andel af puljen tildeles børnehuse, der har en
forholdsmæssig stor andel af børn og familier med særlige udfordringer.
Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere
forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige
17
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages
højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.
I afdækningen af sammenhængen mellem en række demografiske og
socioøkonomiske karakteristika for et barn i dagtilbud og sandsynligheden
for at barnet og dets familie har særlige udfordringer, har administrationen
valgt at tage udgangspunkt i KORA’s rapport ”Socioøkonomisk
ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg
Kommune” (udarbejdet i 2015). På baggrund af rapporten og antal
indmeldte børn i marts 2015 er der udarbejdet en demografisk og
socioøkonomisk profil for hvert børnehus.
I vurderingen af hvor mange børnehuse, der skal have en andel af puljen,
har administrationen valgt, at de tildelte timer skal ”gøre en forskel”.
Nedenfor er vist hvilke børnehuse, der har en forholdsmæssig stor andel af
børn og familier med særlige udfordringer, og som derfor får tildelt timer
til mere pædagogisk personale i 2015 og 2016.
Børnebyøster
Paraplyen
Vesterlunden Nordlyset
Fyrtårnet Vuggestuen
Byparken
Fyrtårnet Børnegården
Byparken
Børnebyøster
Kobberbækken
Total
Antal pædagogtimer
pr. uge
(helårsvirkning)
21
Budget
(helårsvirkning)
28
8
299.000
88.000
17
180.000
22
235.000
95
1.030.000
228.000
Udvalget for Børn og Unge modtager en midtvejsrapportering i foråret
2016 og en slutrapportering i starten af 2017.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Der er fra ministeriet givet tilsagn om tilskud i 2015 på 2.328.441 kr.
Under forudsætning om, at tilsagnet fornyes og Finansloven vedtages med
de forventede beløb, kan der ydes tilsagn på 2.321.685 kr. i 2016.
Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.
Lovgrundlag:
Dagtilbudsloven.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Til efterretning.
13. Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af
dagtilbud
18
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
13/30578
Beslutningstema:
Beslutning om revidering af godkendelseskriterier for daginstitutioner der
drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune.
Indstilling:
Direktionen indstiller, at


revidering af godkendelseskriterier for
daginstitutioner der drives af private
leverandører som privatinstitution i Svendborg
Kommune godkendes
revideringen træder i kraft pr. 1. januar 2016
Sagsfremstilling:
Private dagtilbud er omfattet af dagtilbudsloven, og er dermed
pasningsforpligtet alle hverdage undtagen den 5. juni og 24. december.
Opfylder private dagtilbud ikke sin pasningsforpligtelse, men afholder
lukkedage/feriedage ud over den 5. juni og 24. december skal der stilles
alternativ pasning til rådighed.
Ifølge godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private
leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune er det ikke
præciseret, hvor den alternative pasning skal stilles til rådighed. Ligeledes
er det ikke præciseret, hvor mange lukkedage/feriedage et privat dagtilbud
må afholde med alternativ pasning inden der kan tages højde for dette i
beregningen af driftstilskuddet.
Administrationen har kontaktet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold om lukkedage/feriedage i private dagtilbud.
Ifølge ministeriet skal private dagtilbud leve op til dagtilbudslovens
formålsbestemmelser – herunder tilgodese børnenes behov for stabile og
trygge rammer. Private dagtilbuds alternativ pasning skal således tilbydes
indenfor kommunens grænser.
Ifølge ministeriet skal private dagtilbuds antal af lukkedage/feriedage med
alternativ pasning afspejle Svendborg Kommunes faktiske serviceniveau.
Hvis private dagtilbud afholder flere lukkedage/feriedage end det der
afspejler Svendborg Kommunes faktiske serviceniveau, kan der tages
højde for dette i beregningen af driftstilskuddet – også selvom der stilles
alternativ pasning til rådighed.
I 2014 havde Svendborg Kommunes dagtilbud med børnehuse i
gennemsnit 12 lukkedage/feriedage ud over den 5. juni og 24. december.
En lukkedag/feriedag er defineret som en dag, hvor barnet ikke kan være i
det børnehus, hvor barnet er indskrevet.
Administrationen foreslår, at godkendelseskriterier for daginstitutioner der
drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune
revideres således at:
19
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015


private dagtilbuds alternative pasning skal
tilbydes indenfor Svendborg Kommunes grænser
private dagtilbuds antal af lukkedage/feriedage
med alternativ pasning skal afspejle Svendborg
Kommunes faktiske serviceniveau
Efterlever private dagtilbud ikke ovenstående godkendelseskriterier tages
der højde for dette i beregningen af driftstilskuddet.
Private dagtilbud er ikke omfattet af kriterier for lavt fremmøde ved
afholdelse af lukkedage.
Forslag til tilføjelser er skrevet med kursiv på side ni og ti i vedhæftede
bilag.
Lovgrundlag:
Dagtilbudslovens § 19. stk. 1 og 5 og § 20 stk. 1, 2, 3, og 4.
Bilag:
Åben - Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private
leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt.
14. Etablering af faglokaler på Byhaveskolen
15/13400
Beslutningstema:
Godkendelse af at Byhaveskolen anvender 1,3 mio. indenfor eget budget
til etablering af faglokaler til madkundskab og science.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

At Byhaveskolen indenfor eget budget anvender
1,3 mio. kr. til ombygning af faglokaler fordelt
over indeværende budgetår og budgetår 2016.
De bygningsmæssige ændringer sker for at
kunne optimere undervisningen for det samlede
elevgrundlag og opfylde lovgivningen på
folkeskoleområdet.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med den endelige og fysiske fusion af Byhaveskolen og
Kolibrien d 1. august 2014, opstod der nye muligheder for optimeret
udnyttelse af den samlede bygningsmasse. Det har betydet, at lokaler er
omlagt til en mere helhedsorienteret anvendelse for både skole og
fritidstilbud.
20
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Lokaler, der tidligere var the-køkkener, bliver anvendt til f.eks.
madkundskab. Disse køkkener er ikke lovlige at benytte til den
anvendelse, og imødekommer heller ikke fagenes krav, ej heller hygiejneeller arbejdsmiljøkrav.
Folkeskolereformens øgede fokus på faglighed stiller ligeledes krav til
rammerne for undervisningen, også på specialskoler. Derfor har det været
Skolebestyrelsens indstilling at der skulle være mulighed for at have et
science lokale, som kan indeholde undervisning i Natur & teknologi samt
Fysik/Kemi (light). Der har ikke på noget tidspunkt i Byhaveskolen historie
været faglokaler til brug for undervisning i disse fag.
Etablering af faglokaler til madkundskab og science vil således både kunne
optimere undervisningen, eftersom de vil tilgodese Folkeskolelovens krav
til undervisning.
Byhaveskolen har haft en proces internt på skolen i forhold til at få
defineret behov til lokalerne. CETS har herefter udarbejdet tegninger og
beregninger på ombygningen. Ombygningen forventes udbudt som indbudt
licitation i fagentreprise, og det forventes at byggeriet vil kunne gå i gang i
efteråret 2015.
CETS indgår alle aftaler med rådgiver og entreprenører omkring projektets
gennemførelse.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Byhaveskolen har i eget budget afsat 500.000 kr. i budgetåret 2015 til
påbegyndelse af faglokaleetablering. Derudover er der grundet en
stabilisering i skolens elevtal, mod forventet nedgang – opstået en
merindtægt grundet flere elever end budgetteret på ca. 500.000 kr.
De resterende midler op til de 1,3 mio.kr. forventes at kunne indeholdes i
skolens samlede budget, og vil ikke budgetoverskride med de 5%, som er
mulig i eget budget, jf. takstprincipperne.
Det forventes, at etableringen vil strække sig ind i budgetåret 2016. Evt.
overskydende midler i 2015 (inden for de 5%) kan overføres til anvendelse
i 2016.
Lovgrundlag:
Folkeskoleloven.
Økonomien er underlagt Styringsaftalen for Regionale og Kommunale
takststyrede institutioner:
http://www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=55
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt.
15. Nyt bo- og aflastningstilbud - programoplæg og placering
21
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
15/12722
Beslutningstema:
Godkendelse af programoplæg, valg af placering og udvidelse af
anlægsramme for nyt bo- og aflastningstilbud for børn og unge med
særlige behov.
Indstilling:
Direktionen indstiller,






at Udvalget for Børn og Unge principgodkender
Programoplæg for nyt bo- og aflastningstilbud
og fremsender det til godkendelse i
Økonomiudvalget
at Udvalget for Børn og Unge indstiller placering
af nyt bo- og aflastningstilbud til
Økonomiudvalgets beslutning
at Økonomiudvalget bemyndiger CETS til at
udbyde rådgiverydelse og vælge totalrådgiver
og entreprenør
at Økonomiudvalget beslutter, at byggeriet
udbydes i hovedentreprise
at der frigives 3,6 mio. kr. i 2015 til projektering
at Økonomiudvalget på baggrund af placering
indstiller til byrådets godkendelse, at
anlægsrammen afhængig af valgt placering
udvides til en af følgende:
a. 27,8 mio. kr. ved valg af nybyggeri i
Tankefuld (udvidelse 2,7 mio. kr., heraf
tabt salgsindtægt på 0,6 mio. kr. ved
brug af kommunens grund)
b. 27,0 mio. kr. ved valg af nybyggeri i
Tved Grønnevej (udvidelse 2,1 mio. kr.,
heraf tabt salgsindtægt på 0,09 mio. kr.
ved brug af kommunens grund)
c. 27,0 mio. kr. ved valg af nybyggeri i
Skovhaven (udvidelse 2,1 mio. kr., heraf
tabt salgsindtægt på 0,09 mio. kr. ved
brug af kommunens grund)
d. 29,1 mio. kr. ved valg af om- og
tilbygning af Hjortøhus (udvidelse 4,3
mio. kr. heraf ca. 2,5 mio. kr. til
udligning af salgsbudget i
investeringsoversigten )

at der afhængigt af valgt placering indarbejdes
rådighedsbeløb i 2016 og 2017 på:
1. Tankefuld: 10,6 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017
2. Tved Grønnevej: 10,1 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i
2017
3. Skovhaven: 10,1 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017
4. Hjortøhus: 12,5 mio. kr. i 2016 og 12,6 mio. kr. i 2017
Sagsfremstilling:
22
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 2015 midler til
sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen
Børnehuset.
En projektgruppe nedsat af Center for Ejendomme og Teknisk Service
(CETS) har på grundlag af Børn og Unges idéoplæg udarbejdet
beslutningsgrundlaget.
Beslutningsgrundlaget skulle indeholde programoplæg med budgetskøn
samt beskrivelse af behov, undersøgelser, økonomi og muligheder for
placering af det nye bo- og aflastningstilbud. I belysningen af
placeringsmuligheder indgår undersøgelser af, hvorvidt det er nødvendigt
at bygge en ny institution, eller om der kan findes en kommunal bygning,
som ved om- og tilbygning kan leve op til krav, ønsker og behov. Børn og
Unge har her peget på Hjortøhus.
Projektgruppen har undersøgt ti mulige placeringer inklusiv Hjortøhus.
Projektgruppen har udvalgt fire af disse placeringer til fremlæggelse i de
politiske udvalg:
1.
2.
3.
4.
Tankefuld
Tved Grønnevej
Skovhaven
Hjortøhus
En enig projektgruppe har anbefalet placering af det nye bo- og
aflastningstilbud i Tankefuld. Placeringen er tæt på kollektiv trafik,
svømmehal, idrætshal, almene boliger og naturskønne områder og er
yderligere beskrevet i programoplægget.
Hjortøhus er vurderet af ekstern rådgiver, og en om- og tilbygning
vurderes at udgøre en mindre egnet løsning end nybyggeri, idet en højt
prioriteret fleksibilitet vil være vanskelig at opnå. Det skal bemærkes, at
Hjortøhus for nuværende anvendes til weekendaflastning for Hus 53 og
ligeledes anvendes af dagplejen.
I forbindelse med vurderingen af Hjortøhus har CETS undersøgt, om der
kunne udstykkes en grund fra matriklen. Dette har vist sig
uhensigtsmæssigt, idet et projekt vil blive udfordret af skovbyggelinje,
vanskelige adgangsforhold, skrånende terræn og for lille grundstørrelse.
Der er udarbejdet en tidsplan, som sikrer den nødvendige
brugerinddragelse. Uanset placering forventes projektet at kunne stå
færdigt medio 2017.
Der annonceres efter en totalrådgiver, og CETS udvælger 5-7 rådgivere til
afgivelse af bud.
CETS anbefaler, at håndværkerentreprisen udbydes som hovedentreprise
med op til syv bydende og med tildelingskriteriet laveste pris. Opgaven
ønskes udført i hovedentreprise grundet opgavens kompleksitet og for at
sikre størst mulig indflydelse på planlægningsprocessen.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
23
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Byrådet godkendte i forbindelse med budgetforliget 2015 indarbejdelse af
25,000 mio. kr. i investeringsoversigten.
Det aktuelle rådighedsbeløb i 2015 og 2016 er inklusiv fremskrivninger og
reduktioner:
I alt i mio. kr.
24,855
2015
3,988
2016
20,868
Nybyggeri i Tankefuld:
Et nybyggeri i Tankefuld fordrer en anlægsudgift på 27,520 mio.kr. I
investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket
nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med
2,666 mio. kr.
I den samlede anlægssum er indarbejdet 0,640 mio. kr. til tabt
salgsindtægt ved benyttelse af denne grund. Beløbet skal tilgå
salgsindtægterne for tankefuld.
Rådighedsbeløbene fordeles som følger:
I alt i mio. kr.
27,521
2015
3,988
2016
10,640
2017
12,893
Nybyggeri på Tved Grønnevej:
Et nybyggeri på Tved Grønnevej fordrer en anlægsudgift på 26,971 mio.kr.
I investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket
nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med
2,116 mio. kr.
I den samlede anlægssum er indarbejdet 0,090 mio. kr. til tabt
salgsindtægt ved benyttelse af denne grund. Beløbet vil skulle tilgå
jordforsyningskontoen.
Rådighedsbeløbene fordeles som følger:
I alt i mio. kr.
26,971
2015
3,988
2016
10,090
2017
12,893
Nybyggeri i Skovhaven:
Et nybyggeri i Skovhaven fordrer en anlægsudgift på 26,971mio.kr. I
investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket
nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med
2,116 mio. kr.
I den samlede anlægssum er indarbejdet 0,090 mio. kr. til tabt
salgsindtægt ved benyttelse af denne grund. Beløbet vil skulle tilgå
jordforsyningskontoen.
Rådighedsbeløbene fordeles som følger:
I alt i mio. kr.
26,971
2015
3,988
2016
10,090
Om- og tilbygning af Hjortøhus:
24
2017
12,893
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
En om- og tilbygning af Hjortøhus fordrer en anlægsudgift på 29,100
mio.kr., hvori udligningen af indtægtsbudgettet for salg af Hjortøhus på ca.
2,500 mio. kr. er indarbejdet.
I investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket
nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med
4,245 mio. kr.
Derudover vil lejeindtægten fra nuværende udleje skulle udlignes på
driften.
Rådighedsbeløbene fordeles som følger:
I alt i mio. kr.
29,100
2015
3,988
2016
12,500
2017
12,612
Takstregulering:
Den endelige anlægsudgift vil skulle indregnes i taksterne, og vil betyde en
regulering. En endelig regulering af taksterne vil først kunne fastsættes,
når byggeriet står færdigt og byggeregnskabet er aflagt.
Drift:
Når projektet foreligger, kan et præcist budget til bygningsdrift og
vedligehold udarbejdes og blive fremlagt i Økonomiudvalget.
Frigivelse:
Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 3,988 mio. kr. i
investeringsoversigten. Af disse er 0,350 mio. kr. frigivet af
Økonomiudvalget den 17.2.2015. Der kan således frigives 3,638 mio. kr.
til projektering.
Lovgrundlag:
Kasse- og regnskabsregulativet
Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Udbudsdirektivet
Lov om social service
Bilag:
Åben - Programoplæg for bo- og aflastningstilbud - revideret
1.6.2015.docx
Åben - Bilag 1 til programoplæg: Analyse af Hjortøhus.
Åben - Idéoplæg for nyt bo- og aflastningstilbud 2015
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt med tilføjelse af, at placeringen anbefales i Tankefuld samt, at
anlægssummen indstilles fastholdt inden for den afsatte ramme.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
16. AOF Sydfyn - Ordblindeundervisning
14/12212
25
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Beslutningstema:
Stillingtagen til, hvorvidt kr. 85.607 af ekstra bevilling til
ordblindeundervisning, der blev tilført voksenundervisningsrammen i
Budget 2015 og frem, kan overføres til evt. udbetaling af merudgifter for
AOF i 2015.
Indstilling:
Direktionen indstiller,


At det godkendes, at AOF afholder de 250 timer
ordblindeundervisning i 2015 inden for den
bevilgede ramme på 4000 timer til
folkeoplysende handicapundervisning
At beløb kr. 85.607 frigives af den særlige
bevilling til ordblindeundervisning i 2015 til
betaling af AOFs merudgifter til
handicapundervisning såfremt Udvalget for Børn
og Unge godkender dette.
Det indstilles til endelig afgørelse i Udvalget for Børn og Unge:


At der ydes ekstraordinært tilskud til dækning af
AOFs merudgifter til de afviklede 250 timers
ordblindeundervisning i 2015.
At finansiering sker ved at frigive kr. 85.607 fra
Folkeoplysningsudvalgets særlige bevilling til
ordblindeundervisning i 2015.
Tilføjet indstilling til møde i Udvalget for Børn og Unge den 09-062015:
Det indstilles ligeledes til endelig afgørelse i Udvalget for Børn og Unge:

At AOF fra 2016 og frem opkræver
deltagerbetaling svarende til merudgiften, og
herved følger den oprindelige politiske
beslutning.
Denne indstilling har ikke været forelagt på behandlingen i
Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med Budget 2015 blev der rejst en sag i Børn og Unge i
forbindelse med, at CSV, i henhold til lovgivning, ikke mere kunne tilbyde
ordblindeundervisning for en række læsesvage elever.
Der blev mellem Børn og Unge og AOF samarbejdet om en mulighed for, at
AOF ville kunne løse opgaven som aftenskoleundervisning.
Det kunne AOF, men dette var betinget af en merbevilling til
voksenundervisningsrammen under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og
også en bevilling til dækning af merudgifter for AOF, såfremt
26
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
undervisningen skulle være gratis for brugerne, som den havde været på
CSV
Udgiften til den folkeoplysende del blev beregnet ud fra undervisning på 3
hold á 100 timer med 6 elever på hvert hold og med tilskud som
handicapundervisning – inkl. PEAU og lokaletilskud.
Denne pris er opgjort til kr. 107.000 (merudgift til FOU)
Beregning fra AOF viste, at for dette tilbud ville der være en ufinansieret
udgift på kr. 108.000 (AOF del) som enten skulle bevilges eller finansieres
ved brugerbetaling.
I beskrivelsen i dagsordenspunktet til budgetforhandlingerne fremgår det,
at der uden dette tilskud, vil være en væsentlig egenbetaling for brugerne.
Efter budgetforhandlingerne blev de 107.000 kr., bevilget til FOUs andel af
udgiften og overført til rammen for voksenundervisning.
Beklageligvis skete der en misforståelse mellem Administrationen og AOF i
kommunikationen af resultatet af budgetforliget 2015.
AOF havde fået den opfattelse, at beløbet til deres merudgifter var bevilget
og undervisningen for brugerne var gratis. AOF satte derfor straks efter
årsskiftet hold i gang.
Men dette var ikke den politiske beslutning.
AOF står nu, efter afholdelse af 250 timers undervisning, med en
ufinansieret udgift på kr. 85.607 og forespørger, om det vil være muligt at
dække merudgifterne af bevillingen til FOUs andel på de kr. 107.000.
AOF vurderer, at de kan afholde ordblindeundervisningen inden for deres
eksisterende bevilling af undervisningstimer til handicapundervisning i
2015, idet, der er hold, der ikke bliver igangsat pga. manglende deltagere.
Dette vil kræve en politisk beslutning i Udvalget for Børn og Unge, idet
bevillingen fra dette udvalg er givet til den folkeoplysende del af udgiften
til ordblindeundervisningen, og der er ikke i Folkeoplysningsloven hjemmel
til at bevilge ekstraordinære tilskud til merudgifter til voksenundervisning.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
I regnskabsår 2015 overføres kr. 85.607 fra Folkeoplysningsudvalgets
konto for voksenundervisning til Børn og Unge til betaling af AOFs
merudgifter til handicapundervisning såfremt Udvalget for Børn og Unge
godkender dette.
Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 0705-2015:
Godkendt.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 29-04-2015:
Indstilles godkendt.
Der blev i udvalget udtrykt bekymring for gruppen af læsesvage borgere,
såfremt der
27
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
fra 2016 og frem ikke bevilges beløb til hel eller delvis nedsættelse af
deltagerbetalingen.
Det, i Budget 2015, bevilgede beløb på kr. 107.000 dækker
Folkeoplysningsudvalgets udgift til de ekstra timer ordblindeundervisning
der afvikles af AOF Sydfyn.
Ekstraordinært i 2015, kan del af beløbet anvendes til dækning af
deltagerbetalingen.
Samlet betyder dette, at såfremt tilbuddet skal fortsætte i 2016 og frem
skal bevilling til Folkeoplysningsudvalgets merudgifter på kr. 107.000
fastholdes.
Samtidig skal der bevilges beløb til AOF Sydfyn til hel eller delvis dækning
af deltagerbetalingen.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt. Der fremlægges en sag i udvalget, hvor muligheden for tilskud
til deltagerbetalingen for 2016 belyses.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
17. Orientering - Proces for ungestrategien
14/32883
Beslutningstema:
Orientering om proces for ungestrategi.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling:
Arbejdet med udarbejdelse af en ungestrategi er igangsat. Der planlægges
en proces med involvering af alle relevante interessenter fra juni til
september, således at ungestrategien med vision og mål kan godkendes
politisk i november 2015.
Det overordnede fokus i strategien er at skabe muligheder for trivsel,
læring og udvikling, så flest muligt får en ungdomsuddannelse og mulighed
for en selvstændig voksentilværelse. Der er desuden fokus på temaerne:
Ensomhed, rusmidler og overgange.
Strategiprocessen inddeles i to faser. Første fase omhandler formulering af
vision og konkrete mål for unge-området. Denne fase afsluttes i november
2015. Anden fase igangsættes i oktober 2015 og omhandler omsætningen
af vision og mål i en handleplan. Aktiviteter forventes igangsat i 2016.
De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er at styrke
samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:
28
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015


Sammenhæng og helhed
Samskabelse og partnerskaber
Der planlægges et anderledes borgermøde med titlen Speak Up Svendborg
onsdag den 9. september kl. 18-21 i Guldsalen i Borgerforeningen. Til
mødet inviteres alle relevante interessenter, herunder så mange unge som
muligt. Der inviteres via facebook, instagram og direkte invitationer.
Mødet planlægges gennemført med elementer fra forumteater spillet af
unge fra B&U Teatret. Der opføres forskellige teatersekvenser, der
afspejler dilemmaer i ungelivet i Svendborg Kommune. Der tages afsæt i
udfordringer, som de unge oplever i relation til følgende dimensioner



Uddannelses- og beskæftigelsesdimension
Social- og velfærdsdimension
Sundheds- og forebyggelsesdimension
Tanken er, at teater-sekvenser giver en fælles oplevelse og
referenceramme og på baggrund heraf sætter dialogen i gang blandt
deltagerne.
Målgruppen for ungestrategien er alle unge i Svendborg Kommune op til 25
år. Målgruppen kan overordnet inddeles i tre grupper.
Den største gruppe unge klarer sig gennem ungdomslivet uden de store
udfordringer (ca. 75-85% af alle unge).
En mindre gruppe af unge vil i løbet af deres ungdomsliv møde
uddannelses- og beskæftigelsesmæssige udfordringer, fx knyttet til
rusmiddelbrug eller psykiske lidelser (ca. 10-20% af alle unge).
En lille del af de unge kan beskrives som udsatte og har store udfordringer
ift. at gennemføre en uddannelse og få et job (ca. 5% af alle unge). Denne
gruppe unge tilhører en del af målgruppen for Ungekontakten.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Udgifter til afholdelse af borgermøde, markedsføring mv. afholdes inden for
eksisterende budgetter.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Til efterretning.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
18. Frem i lyset Svendborg
15/10028
Beslutningstema:
Orientering om samarbejde med Ungdommens Røde Kors omkring
etablering af et frivilligt drevet aktivitetshus for børn og unge i Stenstrup.
29
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Indstilling:
Direktionen indstiller, at

Orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har indledt et samarbejde med Ungdommens Røde
Kors omkring etablering af et frivilligt drevet aktivitetshus for børn og unge
i Stenstrup. I første omgang er målgruppen fra 7. klasse og op til 25 år.
Der undersøges flere forskellige muligheder for placering bl.a. Den gule
Oase i Stenstrup (tidligere SFO-bygning).
Ungdommens Røde Kors og TrygFonden har sammen lanceret et
omfattende samarbejde, som skal hjælpe netværksfattige børn og unge.
Konceptet kaldes ”Frem i Lyset” og består af frivillig/bruger drevene
aktivitetshuse, faciliteret af Ungdommens Røde Kors og understøttet af en
mentorindsats for de tilknyttede børn og unge. Projektet er et 5-årigt
forskningsprojekt.
Inden udgangen af 2018 skal Ungdommens Røde Kors lave 41
aktivitetshuse i Danmark – heraf ni på Fyn. Det første aktivitetshus er
startet primo januar 2015 i Bolbro. Det første aktivitetshus i
landområderne forventes åbnet i foråret 2015 i Vester Hæsinge.
Der arbejdes med følgende tidsplan:

Den 26. maj: Netværksmøde i Kirkeby-LundeStenstrup for foreninger, klubber mv. i
lokalområderne.
Første netværksmøde blev holdt i november
2014 og her blev spørgsmålet om ungdomsklub i
Stenstrup bragt på banen. Sidenhen har
Issøskolen afdeling Stenstrup, Juniorklubben i
Stenstrup, Fritidsafdelingen, SSP,
Ungdomsskolen og Afdelingen for Børn og unge
med særlige behov samarbejdet om initiativer,
herunder kontakt med Nærdemokratigruppen i
området.
På netværksmødet den 26. maj vil Ungdommens
Røde Kors være til stede sammen med
samarbejdspartnere fra kommunen. Her
præsenteres planen for etablering af
aktivitetshuset i Stenstrup, herunder afholdelse
af borgermøde, rekruttering af frivillige,
lokalområdets forslag til husledere mv.
30
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015

Juni-juli: Udarbejdelse af udkast til kontrakt
mellem Ungdommens Røde Kors og Svendborg
Kommune

August: Borgermøde i Stenstrup.
Ungdommens Røde Kors og lokale
samarbejdspartnere inviterer til borgermøde,
hvor lokalområdet inddrages og inviteres til at
tage andel i opgaven.

September-oktober: Forventet åbning af
aktivitetshus i Stenstrup.
Samarbejdet omkring aktivitetshuset er igangsat i et samarbejde mellem
Ungdommens Røde Kors, Issøskolen Afdeling Stenstrup, Juniorklubben i
Stenstrup, Fritid, SSP, Ungdomsskolen og Afdelingen for Børn og unge med
særlige behov.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Jf. Folkeoplysningsloven skal Svendborg Kommune stille kommunale
lokaler gratis til rådighed ved folkeoplysende aktiviteter.
Udgifter til aktiviteter forventes afholdt af Ungdommens Røde Kors.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Til efterretning.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
19. Deltagelse i projekt Lær for Livet
15/13495
Beslutningstema:
Egmont Fonden er initiativtager til programmet Lær for Livet, der skal sikre
omsorgsfuld læring til anbragte børn med målsætningen om at de skal
gennemføre en ungdomsuddannelse. Programmet implementeres i
samarbejde med kommuner, som skal visitere børnene til programmet.
Indstilling:
Direktionen indstiller,
31
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015

At Svendborg Kommune deltager i Lær for Livet
med 2 børn i 2015 med en finansiering, der
udgør 60.000 kr. pr. barn og i alt 120.000 kr.
Sagsfremstilling:
Anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere i
uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Egmont Fonden er
initiativtager til programmet Lær for Livet, der skal sikre læring til
anbragte børn. Øget selvværd, faglige succeser og et stærkere
tilhørsforhold til skolen skal skabe fundamentet for, at børnene kan
gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv
for sig selv. Programmet implementeres i tæt samspil med de deltagende
kommuner.
Lær for Livet arbejder vidensbaseret, ressourcebaseret, fremadskuende og
med inddragelse af barnets perspektiv for at skabe lyst til læring hos
børnene.
Programmet indeholder tre elementer:



”Learning Camp” (sommerskole) samt
opfølgningsophold. Learning Camp er et
intensivt læringsforløb med målet at udfylde
børnenes faglige huller. Indholdet vil veksle
mellem faglig undervisning, leg og fysiske og
kreative aktiviteter, som skal bidrage til at støtte
børnenes kompetencer. Den første Learning
Camp er et internat af to ugers varighed.
Herefter vil der være kortere opfølgningsophold.
Mentorordning. Efter Camp indgår det enkelte
barn i en én til én mentorordning med det mål
at give barnet en kontinuerlig relation til en
ressourcestærk voksen, som er uafhængig af
anbringelsessted, skoletilbud og myndighed.
Med henblik på at styrke barnets
skolepræstationer og stimulere lysten til læring,
koncentreres samværet omkring lektielæsning
ca. 3-4 gange om måneden.
LFL viden. I tilknytning til de to indsatser
etableres LFL Viden, der skal indsamle, formidle
og forankre den viden, der genereres i Lær for
Livet.
Kommunens opgaver i forbindelse med deltagelsen er visitering af børn,
sikring af samtykker, kontakt og information til biologiske forældre, en
kontaktperson til Lær for Livet, samt stigende medfinansiering af
programmet. Prisen i 2015 er 60.000 kr. pr. barn for 6 år.
Kommunen betaler udgifter til transport for barnet i forbindelse med
Learning Camps. Derudover betaler kommunen et samlet beløb pr. barn i
Lær for Livet, som dækker hele den periode barnet deltager i programmet.
Hvert år ved årets begyndelse udmelder Lær for Livet engangsydelsen
(prisen) pr. nyt barn, der starter i programmet det pågældende år.
Engangsydelsen pr. barn vil stige gradvist hvert år, således at kommunen
medfinansierer en stadig større andel af programmets omkostninger. Hvert
32
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
år bliver engangsydelsen udmeldt i god tid, så kommunen har mulighed for
at vurdere, om vi ønsker at tilmelde børn det pågældende år.
Kommunen er ikke forpligtet til at blive ved med at visitere børn til Lær for
Livet, og det første år ses som en mulighed for at ”afprøve” programmet.
De følgende år kan kommunen løbende vurdere deltagelse ud fra økonomi,
målgruppe osv.
Lær for Livets understøttelse af anbragte børn og unges skole/uddannelse,
samt programmets fokus på ’barnet i centrum’, samarbejde og
vidensdeling går godt i spænd med Svendborg Kommunes nye Strategiplan
for Familieområdet 2015-2018. Det vurderes at der i Svendborg Kommune
er 2 relevante børn i målgruppen, der vil kunne deltage i 2015.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Svendborg Kommunes finansiering i 2015 for 2 børn i Learning Camps
udgør 60.000 kr. pr. barn og i alt 120.000 kr.
Udgiften dækker de 2 børns deltagelse i Learning Camps i 6 år.
Udgiften deles mellem Familieafdelingen og Skoleafdelingen med halvdelen
til hver.
Skoleafdelingens andel på 60.000 kr. i 2015 foreslås finansieret via det
årlige budget til AVU-forløb. Af §2 stk. 2 i AVU-loven fremgår det, at unge
under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan modtage
undervisning i henhold til denne lov, hvis uddannelsesforløbet er et led i en
uddannelsesplan. Budgettet har hidtil kun i meget begrænset omfang
været bragt i anvendelse til det direkte formål.
Familieafdelingens andel på 60.000 kr. i 2015 finansieres via budget til
anbringelse i plejefamilier, idet udgiften vil følge anbringelsesudgiften.
Udover udgiften til deltagelse, vil der komme udgifter til transport for
børnene i forbindelse med deltagelsen, men det vurderes ikke, at der vil
blive tale om en væsentlig udgift.
I 2016 forventes udgiften at ligge på 90.000 kr. pr. nyindskrevne barn i alt
for seks år.
Kommunen er dog ikke forpligtet til at blive ved med at visitere børn til
Lær for Livet.
Hvert år bliver prisen udmeldt i god tid, så kommunen har mulighed for at
vurdere, om den ønsker at tilmelde børn det pågældende år.
Lovgrundlag:
Lov om social service § 66
AVU-loven §2 stk. 2
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt. Dorthe Ullemose (O) kunne ikke støtte indstillingen, da hun
ønskede at et sådant tilbud burde gælde udsatte, hjemmeboende børn.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
33
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
20. Mulighed for kørsel for skoler og dagtilbud beliggende i
landområder
14/40366
Beslutningstema:
Skolers og dagtilbuds mulighed for at få del i pulje til kørsel i
lokalområderne: Issø-skolen, Skårup Skole, Stokkebækskolen,
Tåsingeskolen (afd. Lundby), Vestermarkskolen og Den Nye Heldagsskole
(afd. Gl. Nyby).
Indstilling:
Direktionen indstiller,




At skoler og dagtilbud beliggende i lokalområder
gives mulighed for finansieret transport til
arrangementer i Svendborg Kommune
At finansiering af transporten sker via den
afsatte pulje til dagtilbud til anvendelse af
transport i lokalområder på 163.000 kr. netto i
2015
At puljen på 163.000 kr. netto fordeles med 2/3
til dagtilbudsområdet og 1/3 til skoleområdet
at tildelingen sker efter først-til-mølle princippet
Sagsfremstilling:
Det foreslås, at skoler og dagtilbud beliggende i lokalområderne: Issøskolen, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tåsingeskolen (afd. Lundby) og
Vestermarkskolen, Den Nye Heldagsskole (afd. Gl. Nyby), og som ikke har
mulighed for at benytte bybusser, gives mulighed for transport til
arrangementer i Svendborg Kommune.
For dagtilbuddene omfatter det Egebjerg, Østerdalen, Sundet Lundby
Børnehave og dagplejen i nævnte lokalområder.
Det foreslås, at den afsatte pulje på 163.000 kr. (netto) til dagtilbud
beliggende i lokalområderne fordeles med 2/3 til dagtilbuddene og 1/3 til
skolerne, og at tildelingen sker efter først-til-mølle princippet.
Herefter er der 2 ordninger: a) gratis bybus og b) kørsel i lokalområder.
Skoler og dagtilbud, der har mulighed for at anvende regionale ruter via
bus eller tog skal i videst mulig omfang anvende disse frem for rekvireret
kørsel – dette set ud fra et økonomisk perspektiv.
Der vil ske en opfølgning på forbruget primo 2017.
Dagtilbuddenes befordring i lokalområderne:
I budgetforliget for 2014 blev der afsat 161.000 kr. for 2014 og frem
vedrørende befordring i lokalområder.
34
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Følgende fremgår af forligsteksten:
For at sikre bedre og mere ensartet kørselsmulighed for kommunens
dagtilbud, er der afsat ekstra midler til befordring i lokalområderne.
Da flere børnehuse og dagplejegruppe ikke kan anvende kollektiv trafik i
lokalområderne afsættes beløbet 161.000 kr. (netto) svarende til 215.000
kr. (brutto) som en central pulje, der bl.a. kan anvendes til kortere ture i
lokalområdet samt rekvirering af bus/minibus ved deltagelse i
arrangementer i Svendborg Kommune, hvor den pågældende transport er
en forudsætning herfor. Da puljen er givet til dagtilbudsområdet, kan den
indgå i grundlaget for forældrebetalingen, hvorved puljen brutto udgør
215.000 kr. i budget 2014.
De budgetlagte midler er et maksimalt beløb pr. budgetår, hvorfor der fra
centralt hold ikke kan finansieres transport efter puljen er opbrugt det
pågældende år.
Oversigt over hvilke skoler og dagtilbud, der har mulighed for at benytte
regionale bus-/togforbindelser og hvilke, der ikke har, er vedlagt som
bilag.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Den afsatte pulje udgør netto 163.000 kr. i 2015-pris. Såfremt puljen
fordeles med 1/3 til skolerne og 2/3 til dagtilbudsområdet vil fordelingen
være som følger:
Budget til transport
Skoleområdet
Dagtilbudsområdet
I alt
65.000 kr.
131.000 kr.
196.000
kr.
-33.000 kr.
Forældrebetaling
25 %
Nettoudgift
-33.000 kr.
163.000
kr.
Såfremt der reserveres 65.000 kr. til skolernes anvendelse af puljen, vil
der ikke være mulighed for at opkræve forældrebetaling af denne del
svarende til en mistet indtægt på 8.000 kr.
Bilag:
Åben - Oversigt over hvilke børnehuse/skoler, der ikke kan benytte
bybusser
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt. Der evalueres på ordningen i foråret 2016.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
21. Sydfyns ErhvervsForskole ansøger om udvidet tilskud til
undervisning i dansk og matematik
15/13296
35
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Beslutningstema:
Sydfyns ErhvervsForskole ansøger om udvidelse af nuværende
medfinansiering af særlig undervisningsindsats.
Indstilling:
Direktionen indstiller,


at ansøgningen delvis imødekommes ved fortsat
medfinansiering af én lærerstilling til
undervisningsindsatsen med 50 % svarende til
kr. 212.500 i perioden 2016 – 2017
at administrationen én gang årligt tager initiativ
til et evaluerende dialogmøde med Sydfyns
ErhvervsForskole.
Sagsfremstilling:
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 16. januar 2014 at
medfinansiere én lærerstilling med 50 % svarende til kr. 209.833 i
perioden 2014 – 2016.
Sydfyns ErhvervsForskole har den 19. maj 2015 fremsendt ansøgning om
en udvidelse af medfinansieringen, så denne omfatter medfinansiering af
tre lærerstillinger med 50 % svarende til kr. 637.500 i perioden 2016 –
2018.
Ansøgning og bilag hertil er vedlagt.
Administrationen har ved besøg på skolen og ved gennemgang af skolens
dokumentation for undervisningsindsatsen vurderet, at



den allerede iværksatte indsats fra skolen i
forhold til opkvalificering af eleverne er foregået
målrettet, velkvalificeret og veldokumenteret
den iværksatte indsats har medført signifikant
gode resultater
ansøgningen om udvidelsen af
opkvalificeringsindsatserne er velbegrundet.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
På skoleområdet er der afsat et årligt budget på 351.067 kr. fra Lov- og
cirkulæreprogrammet 2009 til AVU-forløb (4 årselever), jf. Lov om almen
voksenuddannelse (lov 311). Af §2 stk 2 i AVU-loven fremgår det, at unge
under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan modtage
undervisning i henhold til denne lov, hvis uddannelsesforløbet er et led i en
uddannelsesplan. Budgettet har hidtil kun i meget begrænset omfang
været bragt i anvendelse til det direkte formål.
Fra 2012 har der af budgettet været givet tilskud på ca. 200.000 kr. årligt
til den særlige undervisningsindsats på Sydfyns ErhvervsForskole, idet den
særlige undervisningsindsats i dansk og matematik på Sydfyns
ErhvervsForskole antages at være rettet mod samme målgruppe af unge.
Det forventes, at AVU-budgettet fortsat vil kunne anvendes i forbindelse
med tilskud til Sydfyns ErhvervsForskole.
36
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Bilag:
Åben - Ansøgning af 19. maj 2015 om udvidet tilskud til undervisning i
dansk og matematik på Sydfyns ErhvervsForskole.pdf
Åben - Bilag 1. - Resultatopgørelse for året 2014.pdf
Åben - Bilag 2. - ErhvervsForskolens nye uddannelseskoncept.pptx
Åben - Bilag 2.3. - Målgruppebeskrivelse.docx
Åben - Bilag 2.4.a. - Fastholdelses- og gennemførelsesforudsætninger.docx
Åben - Bilag 2.4.b. - Gennemførelsesresultat for 2014.pptx
Åben - Bilag 2.5.a. - Overgangskrav fra Grundforløb 2 til erhvervsskolernes
hovedforløb.pdf
Åben - Bilag 2.5.b. - Model EUD - produktionsskolernes rolle.pptx
Åben - Bilag 2.5.c.- Individuelt tilrettelagte forløb for uafklarede unge.pdf
Åben - Bilag 2.5.d. - Pressemeddelelse af 11. febrfuar 2015 fra
Produktionsskoleforeningen.pdf
Åben - Bilag 6.a. - Oversigt over baggrunde og kompetencerniveauer i
dansk og matematik.docx
Åben - Bilag 6.b. - Almenundervisningen på Sydfyns ErhvervsForskole.pdf
Åben - Bilag 7.a. - Evaluering af matematikundervisningen december
2014.pdf
Åben - Bilag 7.b.- Evaluering af danskundervisningen.pdf
Åben - Bilag 7.c. - Generelle erfaringer om elevernes udbytte af
undervisningen.docx
Åben - Bilag 7.d. - Sammendrag af udskrivningsstatistik.pdf
Åben - Bilag 7.e. - Undervisningsmiljøvurdering 2012
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt således, at den resterende del af budgetlagte AVU-midler (ca.
138.500 kr.) også tilføres i 2016 og 2017 samt at den resterende del op til
ansøgte 637.500 kr. (ca. 286.500 kr.) oversendes til
budgetforhandlingerne for 2016.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
22. Sygefravær på folkeskolerne
15/10712
Beslutningstema:
Orientering om sygefravær på folkeskolerne i perioden januar – april 2015.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling:
Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 3. februar 2015, at
udvalget hver januar og juni måned skal orienteres om udviklingen i
sygefravær på skolerne.
Administrationen har i foråret udarbejdet en ny sygefraværsstatistik.
37
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Statistikken viser, at i januar - april 2015 var det gennemsnitlige fravær
for alle personalegrupperne på skoleområdet 6,77 %. I januar – april 2014
var fraværet 4,79 %.
På de 11 folkeskoler var fraværet i januar – april 2015 7,20 %.
Statistikken fremgår af bilag.
Administrationen har bedt skolerne redegøre for udviklingen fra 2014 til
2015. Generelt oplyser skolerne, at det øgede sygefravær ikke er
arbejdsrelateret, men skyldes en lang række andre sygdomsforløb
herunder en del langtidsfravær, som i enkelte tilfælde har medført eller
medfører fratræden.
Fraværet kan i perioden januar – april 2015 opdeles i kort og langt fravær:
4,09 % fravær i 1 – 21 dage og 3,11 % er fravær i mere end 21 dage.
Der er ikke sammenlignelige data herfor fra samme periode i 2014.
Det kan endvidere oplyses, at sygefraværet for hele kommunen i januar –
april 2015 var 5,88 % og i januar – april 2014 5,19 %.
Bilag:
Åben - Sygefravær skoleområdet. Januar - april 2015
Åben - Sygefravær skoler. Januar - april 2015
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Til efterretning.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
23. Visiteringsgrundlag og servicekataloget for visiteret befordring
15/10616
Beslutningstema:
Høring af forslag til Visiteringsgrundlag og servicekatalog for visiteret
befordring.
Indstilling:
Direktionen indstiller,

at udvalget fremsender indkomne høringssvar til
bearbejdelse i arbejdsgruppen.
Sagsfremstilling:
Svendborg kommune har igennem de seneste år arbejdet med belysningen
af kommunens visiteret kørsel.
I 2013 udarbejdede Svendborg Kommune en budgetanalyse af
kommunens borgerrelaterede kørsel, hvor hver kørselsordning forholdt sig
til KL´s effektiviseringskatalog. Analysen pegede på fordele ved
etableringen af et kørselskontor under CETS.
38
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Dette blev understøttet og udvidet efter Statens økonomiaftale for 2014,
som krævede en besparelse på dette område. Her fremgik det, at alle
landets kommuner samlet skulle finde en besparelse på 430 mio. kr.,
hvoraf Svendborg Kommunes andel var 4 mio. kr..
Kommunen har haft nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med
konsulentfirmaet Deloitte, har taget udgangspunkt i den i forvejen
eksisterende befordringanalyse, for at belyse hvad besparelsen betyder og
hvordan den kan imødekommes i Svendborg Kommune, med
udgangspunkt i KL´s effektiviseringskatalog.
KL´s effektiviseringskatalog beskriver ca. 50 forskellige tiltag, der kan
anvendes for at finde en effektivisering/besparelse. Tiltagene fordeler sig
på følgende:



Ruteoptimering/Kørselsplanlægning
Udbud
Visiteringspraksis og serviceniveau
Kortlægningen og analysen har vist, at kommunens andel af besparelsen
skal hentes ved ændringer på kommunens visiteringspraksis og
serviceniveau, da kommunen i forvejen har en god planlægning og lave
timepriser hos kontraktholderne.
Der er derfor udarbejdet et ”visiteringsgrundlag og servicekatalog for
visiteret befordring i Svendborg Kommune”.
Indsatserne/tiltagene Svendborg Kommune står overfor, ved fremadrettet
at visitere efter dette katalog, vil tilsammen kunne give et potentiale på ca.
3 mio. kr. om året (beregnet ud fra omkostningsniveauet fra 2013).
”Visiteringsgrundlaget og servicekataloget” er godkendt til høring af
direktionen og har efterfølgende været forelagt Byrådet på et temamøde d.
31. marts 2015.
Forslaget er sendt i høring i fagudvalgene og i direktørområderne.
Høringssvarene vil herefter blive behandlet i arbejdsgruppen i samarbejde
med Deloitte for efterfølgende at blive forelagt Direktionen,
Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.
Bilag:
Åben - Visiteringsgrundlag og servicekatalog til politisk proces
180315(2).PDF
Åben - Procesplan .DOCX
Åben - Alle høringssvar fra Børn og Ungeområdet
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Godkendt med bemærkning om, at udvalget har bekymring for etablering
af samlingssteder/transport til samlingsstedet, den øgede ventetid,
skolernes afledte øgede tilsynsforpligtelse samt øget transporttid.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
39
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
24. Cyklistforbundets pulje til etablering af cykellegebaner
15/9923
Beslutningstema:
Stillingtagen til om Svendborg Kommune skal ansøge om midler fra
Cyklistforbundets pulje til cykellegebaner
Indstilling:
Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at

Det overvejes om der skal ansøges
Cyklistforbundets pulje om tilskud til etablering
af en cykellegebane.
Sagsfremstilling:
Cyklistforbundet har af Nordea-fonden fået støtte til at danne en pulje til
medfinansiering af cykellegebaner i 10 byer.
Cyklistforbundet har inviteret alle kommuner til at søge puljen i løbet af
sommeren 2015. Cyklistforbundet kan bidrage med et tilskud på op til
500.000 kr. til hver cykellegebane.
Krav til kommunen for at kunne komme i betragtning:




Fremvise en egnet lokalitet til cykellegebanen
Fremskaffe den nødvendige medfinansiering,
som er minimum det samme beløb som
tilskuddet. (> 500.000 kr.)
Leve op til Cyklistforbundets kvalitetskrav (er
ikke defineret i det foreliggende materiale)
Drifte og vedligeholde cykellegebanen
Hvad er en cykellegebane
En cykellegebane er et sted, der er designet til cykelleg, som er en af de
allerbedste måder at blive cykelsikker på. Børn lærer bedst, når det er
sjovt. Og de lærer både cyklen og kroppen rigtig godt at kende i cykelleg.
I oplægget fra Cyklistforbundet, lægges der vægt på, at de nye
cykellegebaner bliver en helt ny type grøn aktivitetssted, der også kan
bruges til opholdssted. Være udflugtsmål for skoler, institutioner,
foreninger, beboere i området og kommunen.
Man foreslår at omdanne en eksisterende legeplads, alternativt en del af
en skoles sportsareal, et parkeringsareal eller andet byareal, der står over
for et funktionsskift.
Ved at sige ja til at komme i betragtning, er det vigtigt, at kommunen kan
engagere sig i det nødvendige udviklingsarbejde og tilpasning af
40
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
cykellegebanen til de lokale forhold, idet en cykellegebane ikke er en
standardvare.
Areal til en cykellegebane
Størrelsen på en cykellegebane er ca. 60 m x 75 m. Dvs. en mindre
fodboldbanestørrelse.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Der er ikke økonomiske midler inden for rammerne af Trafik og
Infrastrukturs budget.
Bilag:
Åben - Pulje til etablering af cykellegebaner i 10 byer - Bilag Principskitse
plantegning.pdf
Åben - Pulje til etablering af cykellegebaner i 10 byer.pdf
Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 04-05-2015:
Oversendes til Børn- og Ungeudvalget med henblik på vurdering af
synergimuligheder mellem færdselsskole, juniorklub m.v.
Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 01-06-2015:
Sagen udsættes med henblik på høring af skoleområdet, Svendborg
Juniorklub og SG med henblik på at afdække interesse og
finansieringsmulighed.
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Udvalget finder ikke anledning til at ansøge puljen med baggrund i den
nødvendige medfinansiering.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
25. Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg
14/27943
Beslutningstema:
Driftsbevilling til Den Sydfynske Idrætsklynge, Sport Study Svendborg.
Indstilling:
Direktionen indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling:
Baggrund
I 2005 iværksatte det daværende Fyns Amt en større klyngestrategi for
skabelsen af regional vækst. På Sydfyn ville man udnytte det rige idrætsog foreningsliv og de mange uddannelsesinstitutioner med fokus på krop,
idræt og bevægelse. Derfor etablerede man ”Den Sydfynske
Idrætsklynge”, der fik navnet Sport Study Sydfyn (senere Sport Study
Svendborg). Klyngen blev organiseret som et konsortium med Svendborg,
41
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Gudme og Egebjerg Kommuner som partnere, sammen med
repræsentanter for erhvervsliv, idrætsforeninger og
uddannelsesinstitutioner. Fyns Amt støttede idrætsklyngen med et årligt
tilskud, der gik til projekter og initiativer, der understøttede det
overordnede formål om ”at gøre Svendborg til det bedste sted i Danmark
til at koble og skabe flerfaglige synergier mellem sport, idræt og
uddannelse, forskning og erhverv”. Konsortiet blev ledet af en strategisk
gruppe, som varetog fordelingen af ressourcer til de respektive projekter.
Da amterne siden blev nedlagt, overgik administrationen af tilskuddet til
Kulturregion Fyn, der i dag varetager tilsynet og administrationen af
midlerne indenfor rammerne af Kulturaftalen mellem Kulturregion Fyn og
Kulturministeriet. I perioden 2011-2014 er der udbetalt et årligt tilskud på
ca. 1.360.000 kr.
Tilskud i perioden 2015-2018
I 2014 besluttede den strategiske gruppe at overdrage
beslutningskompetencen og ansvaret til Svendborg Kommune. Samtidig
udløb den gamle aftale med Kulturregion Fyn med udgangen af 2014 i
forbindelsen med indgåelsen af en ny Kulturaftale. Bevillingen blev i
efteråret 2014 forlænget for fire år.
Betingelsen for forlængelsen af bevillingen var, at der skulle formuleres en
formålsbeskrivelse for perioden 2015-2018 for det fortsatte tilskud. Efter
aftale med Kulturregion Fyn udbetales tilskuddet for perioden 2015-2018
derfor til følgende formål:
”Den Sydfynske Idrætsklynge skal understøtte udviklingen af projekter og
samarbejder, der kobler læring, trivsel, sport og uddannelse til gavn for
Svendborg og resten af Fyn.”
Formålet underbygges af en målsætning og en række konkrete
fokusområder, der er koordineret mellem direktørområderne Børn & Unge
og Kultur, Erhverv & Udvikling og afstemt jfr. Kulturaftalen og Kulturregion
Fyns vision for perioden.
1. Idræt og læring
2. Kompetenceudvikling og videndeling
3. Bæredygtig talentudvikling
4. SkoleLab: Den åbne skole jfr. Folkeskolereformen
5. Branding
Den samlede beskrivelse for klyngens virke i perioden er vedlagt som
bilag.
Bemærkning
Punktet behandles som orientering i Udvalget for Børn og Unge samt i
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:
Midlerne udbetales som en driftsbevilling fra Kulturregion Fyn og er
øremærket ovennævnte formål. Der forventes ikke afledte udgifter.
Lovgrundlag:
Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om
regionernes opgaver på kulturområdet
Bilag:
Åben - Formålsbeskrivelse - Den Sydfynske Idrætsklynge 2015-2018
42
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
Til efterretning.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
26. Meddelelser
15/702
Sagsfremstilling:
Udvalgsformanden:
Udvalgsmedlemmerne:
Direktøren:


Status på Folkeskolereformen
Orientering om deltagelse i kursus vedr.
”Sverigesmodellen”, Herning Kommune
Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 09-06-2015:
På dialogmødet den 14. september drøftes den evaluering af
skolereformens realisering i første år. Udvalget drøfter tilgangen på møde
den 11. august.
Til efterretning.
Arne Ebsen (T) var fraværende.
43
Udvalget for Børn og Unge’s møde den 09-06-2015
Underskriftsblad:
Mødet sluttede kl.: 20:00
Mette Kristensen
Dorthe Ullemose
Andreas Pless
Helle Caspersen
Flemming Madsen
Susanne Gustenhoff
Arne Ebsen
44

Similar documents