Hur vi arbetat med planen

Comments

Transcription

Hur vi arbetat med planen
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Mölnboskogens förskola 2014-2015
Det här är en kort sammanfattning av hur vi på Mölnboskogens förskola har
arbetat med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling i praktiken,
pedagoger och barn tillsammans.
Värdegrundsarbete
Sedan några år tillbaka har vi på förskolan arbetat extra medvetet med det dagliga
värdegrundsarbetet.
Vi har använt oss av böcker från barnkonventionen, Tio små kompisböcker, Alla barns rätt
och Vem är du? En bok om tolerans, samt av material från skolverkets hemsida. Det är viktigt
med barnens delaktighet i en demokratisk förskola. Betydelsefulla ledord på förskolan är
respekt, gemenskap och demokrati. Vi vill ge barnen en förståelse för varför just de är viktiga
och unika människor. Vi ser alla olika ut och tycker kanske också olika, men vi har samma
värde.
Begrepp vi har diskuterat i bargruppen:
Vad är en värdegrund?
Vad betyder diskriminering och kränkningar?
Vad är solidaritet och integritet?
Frågor som vi har resonerat kring:
Hur ska vi vara mot varandra på förskolan?
Vad ska man göra om någon retas eller slåss?
Säger du vad du tycker på förskolan?
Blir du respekterad för den du är och respekterar du andra för den hon/han/hen är?
Värdegrunden från skolverkets hemsida har diskuterats, tolkats och omformulerats något:
Ingen ska bli sårad
Jag får säga vad jag tycker, men inte göra någon ledsen
Vi är lika viktiga
Flickor och pojkar är lika viktiga
Vi ska följa regler tillsammans
Tankar om barnens delaktighet
Barnens delaktighet i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling har
tidigare betytt att de blivit intervjuade i samband med den årliga revideringen.
Men skulle barngruppen kunna göra avtryck i ”planen” även på andra sätt?
Under några veckor arbetade vi med barnen i mindre grupper i syfte att skapa förståelse för
varför varje förskola upprättar en plan mot diskriminering och kränkande behandling
I barnens första möte med förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling
säger de att den inte är så rolig att titta i. Det finns bara en bild och den är på framsidan.
Bilden föreställer ett barn som håller i älgbajs och det är i och för sig roligt tycker barnen.
Kan vi tillsammans göra planen lite roligare undrar vi. Ett barn föreslår att man kan rita bilder
till den.
Arbetet med Äventyrarnas egna plan mot diskriminering och kränkande behandling
I mindre grupper började sedan arbetet med teckningarna och texterna till planen. Hur ska vi
vara mot varandra på förskolan och vad kan man göra om någon retas eller slåss?
Vi hade förberett några texter som vi tillsammans började arbeta med. En del barn kom med
nya textförslag. Ett barn sa: – Alla ska tycka det är roligt att gå till förskolan. – Bra! utbrast ett
annat barn.
Barnen illustrerade texterna med en teckning som de sedan fotograferade och lade in i
Keynote. De fick berätta vad de ritat och själva skriva kommentaren under teckningen utifrån
vilja och förmåga. Vi pedagoger samlade ihop materialet och tittade på det tillsammans med
barnen. Ville barnen göra några ändringar?
Vi pratade om innehållet igen och diskuterade vad vissa ord och begrepp betyder. På
”planens” första sida står det: – Alla superhjältar är lika viktiga. Ett barn kommenterade: –
Du tog en av mina superskurkar, min är inte en superhjälte.
Planens avtryck i barngruppen
En dag uttryckte ett barn spontant vid legobordet: – Människor kan inte vara likadana, men de
kan ha likadana kläder och likadana namn.
Vi pedagoger i arbetslaget uppmärksammade att arbetet med den egna ”planen” satte avtryck
i barngruppen på olika sätt. – Man får inte göra grimaser åt varandra, säger barnen.
Barnen är också stolta över sin insats i Boken som de kallar den.
Hur går vi vidare?
Arbetet med värdegrunden och planen mot diskriminering och kränkande behandling är något
som barn och vuxna, kontinuerligt diskuterar och resonerar om i den dagliga verksamheten.
Intentionen är att barnens egen plan mot diskriminering och kränkande behandling ska
revideras varje höst, precis som förskolans plan. Vi vill också ge Mölnbos övriga invånare
möjlighet att ta del av barnens arbete med diskriminering och kränkande behandling.

Similar documents