Provlektion Träna hörförståelse inför nationella proven

Comments

Transcription

Provlektion Träna hörförståelse inför nationella proven
Focus on English 9
Teacher’s Guide with Projects
Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7–9. Goda
engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det
livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på egenproduktion och på att lära genom att göra. Då blir eleverna redo
att delta fullt ut i kommunikationssamhället.
PROVLEKTION:
Träna hörförståelse inför nationella proven
Följande provlektion utgår från färdighetsprovet i Focus on English – Teacher’s Guide
with Projects. (Färdighetsprovet består av olika prov som vart och ett prövar de
olika färdigheterna läsa, tal och samtal, lyssna samt skriva.) Lektionen består av:
•
Ett utdrag ur hörförståelseprov, del 1: Five American Cities
•
En bit av Ljudspåret Five American Cities
Övningen tar ca 20 minuter att genomföra.
Focus on English 9 – Teacher’s Guide with Projects (47-10517-5) © Författarna Liber AB Får kopieras
1
Så här arbetar du med provlektionen
1. Kopiera upp utdraget ur hörförförståelseprovet Five American Cities.
2. Lyssna i förväg igenom ljudspåret så att du är bekant med innehållet och upp­
lägget.
3. Berätta för eleverna att de nu kommer att genomföra en del av ett hörförstå­
elseprov och förklara att de får fler instruktioner medan de lyssnar.
4. Genomför hörövningen.
5. Följ upp med eleverna hur de besvarat frågorna och rätta tillsammans. Stäm
också av vad mer de har lärt sig/fått höra om.
Tips!
Gå gärna igenom med dina elever vad som kan vara bra att tänka på när man ska
genomföra ett hörförståelseprov, t.ex. att man har ätit något innan, att man inte
tittar ut genom fönstret eller viskar till en kamrat, att man hjälps åt att hålla klass­
rummet tyst så att alla hör ordentligt osv.
Tips för fortsatt arbete!
Vill du förbereda elevernas hörförståelse ytterligare inför de nationella
proven? I Teacher’s Guide with Projects (lärarhandledningen) finns hela
Five American Cities samt två andra provdelar. Sammanlagt tar hörförstå­
elseprovet i Teacher’s Guide with Projects 25 minuter att genomföra. I
Teacher’s Guide with Projects finns även prov som prövar de övriga färdig­
heterna, skriva, tal och samtal samt läsa. Teacher’s Guide with Projects
beställer du enkelt på www.liber.se.
Nyfiken på bokserien Focus on English? Teckna ett utvärderingsabonne­
mang av Onlineboken och få den gratis inklusive elevljudet i två veckor.
Det gör du enkelt på: https://www.liber.se/Grundskola/Grundsko­
la-ar-6-9/Engelska/Grundlaromedel/Focus-on-English/.
Focus on English 9 – Teacher’s Guide with Projects (47-10517-5) © Författarna Liber AB Får kopieras
2
FACIT LISTENING
Listening 1, Five American Cities
1.C
2. District of Columbia
3.basketball
4.B
5.Any two of these: the Empire State Building, skyscrapers, Brooklyn
Bridge, Manhattan, Central Park, Broadway theater district, Times
­Square, Chinatown, Grand Central Station, the Statue of Liberty,
Wall Street. (2 points)
6. It’s the easiest colour to see/spot.
7.C
8. Candy was handed out for free that day.
9. Walt Disney and Barack Obama
10.B
11. a TV series/a soap opera
12.B
Total score: 13 points
Focus on English 9 – Teacher’s Guide with Projects (47-10517-5) © Författarna Liber AB Får kopieras
3
LISTENING COMPREHENSION FÄRDIGHETSPROV – LISTENING 1
Five American Cities
Listen to the some people talking about five American cities. After each speaker you
will be asked to answer some questions. Listen for further instructions.
1. Washington D.C.
1. What is said about Washington D.C.?
A. It was founded by Christopher Columbus in 1492.
c
B. It is one of the largest cities in the Untied States.
c
C. There are lots of opportunities if you’re interested in sport.
c
1 point
2. What does D.C stand for?
________________________________________________________________________
1 point
3. What sport do the Washington Wizards play?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1 point
Focus on English 9 Teacher’s Guide and Projects © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten
Focus on English 9 – Teacher’s Guide with Projects (47-10517-5) © Författarna Liber AB Får kopieras
173
4
LISTENING COMPREHENSION FÄRDIGHETSPROV – LISTENING 1
2. New York City
4. What do we learn about New York City?
A. About 18.5 million people live in New York City.
c
B. New York City is a very popular tourist destination.
c
C. Nearly all people in New York speak English as their first language.
c
1 point
5. Name two things you can visit in New York City.
______________________________________________ and _______________________
_________________________________________________________________________
2 points
6. Why are the taxi cabs in New York City yellow?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1 point
Focus on English 9 Teacher’s Guide and Projects © Författarna och Liber AB Kopiering tillåten
Focus on English 9 – Teacher’s Guide with Projects (47-10517-5) © Författarna Liber AB Får kopieras
174
5