Mex-dagarna 2015

Comments

Transcription

Mex-dagarna 2015
Konferensprogram för
Mex-dagarna 2015
10-11 november 2015 i Norrköping
Louis de Geer, Flygeln
lrum
l
e
t
o
h
tt tid!
i
d
a
k
Bo i god
• Sverigeförhandlingen
• Grävdirektivet
• Markanvisningar
• Dagvatten &
dikningsföretag
• Byggherrens
ekonomi
Anmäl dig idag
!
Tisdag 10 november
Måndag 9 november
19:00
Spontanmingel på Elite Grand Hotel. Mat
och dryck finns till försäljning.
08:30
Guidning Industrilandskapet
För flera hundra år sedan började fabriker
byggas längs med Strömmen. Imponerande
industribyggnader tog form. Många Norrköpingsbor fick arbete i fabrikerna och tillverkade textilier, vapen, papper och elektronik.
Norrköping var en blomstrande industristad
men under 1900-talets senare del var epoken helt över. Fabrikerna lades ner och stod
tomma.
Men kraften i de ståtliga industribyggnaderna fanns kvar och en omfattande renovering
och förvandling började. Industrilandskapet
är återigen stadens nav men tillverkningen
är utbytt mot kunskapsorienterade verksamheter. Numera finns bland annat Linköpings
universitet/ Campus Norrköping i de ombyggda fabrikerna. Här finns också konsertoch kongresscentret, De Geer-hallen och
Visualiseringscenter som är en mötesplats
kring visualisering.
Vi träffas på Holmentorget, vid entrén till
Flygeln, där guider tar oss med på en promenad och berättar om områdets historia
och arkitektur. Promenaden avslutas vid
Flygeln.
Föranmälan krävs!
09:30
Registrering och fika
10:00
Välkommen till MEX-dagarna
11:15
Sverigeförhandlingen
Syftet med Sverigeförhandlingen är att
höghastighetsjärnvägarna tillsammans med
nya infrastrukturprojekt ska leda till ökat
bostadsbyggande och tillväxt längs med
järnvägen.
Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen
12:00
Lunch
Förvaltning av markreserven
13:00
Ekologisk odling – arrendefrågor
Erfarenhet och resultat av egen ekologisk
odling efter det att kommunfullmäktige i
Helsingborg beslöt att stadens mark ska
odlas ekologiskt.
Tommie Sterntorp, markförvaltare,
Helsingborg stad
13:20
Grävdirektivet
Detta innebär grävdirektivet och vad de nya
reglerna får för påverkan på arbetet inom
mark och exploatering.
Per Henningsson, förbundsjurist, Sveriges
Kommuner och Landsting
13:40
Jaktarrenden
Praktiska frågor kring jaktarrenden och vad
man behöver tänka på vid upplåtelser.
Ola Wälimaa, jurist, Svenska Jägareförbundet
14:00
Hur man förvandlar en f.d. flygflottilj
till Sveriges största musikfestival och
vilka kommunala utmaningar detta
medför
I processen uppstår bland annat frågor
kring behov av styrmedel vid återkommande
kortidsupplåtelse av mark och byggnader
under en följd av år, ansvarsfördelning och
riskfördelning och vilken effekt och nytta
det egentligen innebär för kommunen.
Stefan Papangelis, VD Upplev Norrköping &
Göran Karlsson, Partner/Advokat, Advokatfirman Delphi
Ulf Crichton, ordförande i MEX-kommittén
10:05
Välkommen till Norrköping
Kikki Liljeblad, Kommunalråd & ordförande
stadsplaneringsnämnden i Norrköping
Stora projekt på gång i
Norrköping
10:20
10:45
Stadsomvandling i inre hamnen
Inre hamnen är Norrköpings största stadsomvandlingsprojekt. Stadsbyggnadskontorets projektledning berättar om området och
arbetet med projektutveckling, projekttilldelning och utformning av byggherregrupp.
Fredrik Wallin, projektledare Ola Brånäs,
mark och exploateringsingenjör,
Norrköpings kommun
14:30
Fika
15:00
Markanvisningstävling Oceanhamnen
Helsingborg
Utvärdering enligt de 5 T:na, Talang, Teknologi, Tolerans och Tid men inte Tillrättalagt.
Cecilia Johansson, Exploateringsingenjör,
Helsingborg Stad
Ostlänken - vad händer i Norrköping
15:30
Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg
mellan Järna och Linköping, ska stå klar år
2028. Resultatet ska bli kortare restider,
ökad kapacitet samt regionförstoring. För
Norrköpings kommun innebär projektet
mycket arbete och stora möjligheter.
Josef Erixson, plankoordinator/planarkitekt,
Norrköpings kommun
Inspirationsföreläsning
Handelsresande i drömmar
Olof Röhlander, talare, författare, inspiratör
17:00
Avslutning av programmet
18:30
Mingel och middag i Värmekyrkan,
Louis de Geer
Onsdag 11 november
Vägar och vatten i planeringen
08:30
09:30
Dagvattenhantering - att reglera i
detaljplan, vem ansvarar?
Dagvattenhantering kan handla om kvittblivning, att förebygga översvämningar och
erosion eller att klara miljökvalitetsnormerna. Hur dagvattensituationen bör påverka
den kommunala planeringen och om vilka
planbestämmelser som får eller inte får
skrivas. Behov av lagändringar och om det
är PBL som bör ändras.
Jonas Christenson, Miljöjurist, Ekolagen
12:00
Lunch
Gott & Blandat
13:00
13:35
Ledningsrätt i allmän plats – rättsfall
Vad händer om ledningar i allmän platsmark får ledningsrätt? Kort om de rättsprocesser som Malmö stad och Halmstad
kommun är inblandade i.
Tommy Andersson, Markstrateg,
Halmstad kommun & Eva Lundqvist, stadsjurist, Malmö Stad
14:00
Erfarenheter från markanvisningar
med låg hyresnivå som utvärderingskriterium
I anförandet uppmärksammas svårigheter
bl a med utvärdering och uppföljning samt
de styreffekter som kriteriet leder till.
Anders Ekstrand, Fastighetsdirektör,
Västerås Stad
14:30
Stadsplanering i Minecraft
För att nå ut och engagera fler medborgare i samhällsbyggandet och samtidigt få
en bild av framtida möjligheter för Vilans
strandäng i Kristianstad skapades en modell av området i Minecraft där medborgarna själva kunnat bygga vad de tycker bör
finnas i stadsdelen.
David Svantesson, Lantmätare & Charlotte
Svensson, landskapsarkitekt, Kristianstad
kommun
15:00
Avslutning
Fika
Ett projekt som byggherre
10:30
Stadsbyggnadsbenchen i Stockholm
Stockholmsbenchen, ett sätt att utvärdera
sina styrkor, svagheter och få reda på varför grannkommunen gör saker bättre. Hur
vi genom samarbete med andra kommuner
kan få erfarenheter utan att göra misstagen
samt utvärdera vårt egna arbete.
Magnus Andersson, Samhällsbyggnadschef,
Botkyrka kommun. ordf Stadsbyggnadsbenchen
11:00
Byggherrens ekonomi
Vad är verkligheten och vad är förhandlingstaktik – hur upplevs kommunernas
agerande - en inblick i byggherrens situation för att skapa förståelse och större
möjligheter till långsiktiga sunda överenskommelser mellan marknaden och kommunerna.
Michael Larsson, VD, Archus Development
Nytt från SKL
Genomgång av nya regler samt aktuella
utredningar och nyheter på lagstiftningsfronten och i praxis som berör mark och
exploatering.
Olof Moberg, förbundsjurist, Sveriges
Kommuner och Landsting
Vatten – i gränsen mellan stad
och land
Utanför staden finns privata ledningssystem. De tillkom för att avleda överskottsvatten från odling, men är idag även en
förutsättning för att hantera dagvatten från
befintlig och ny exploatering.
Tilla Larsson, Vattenhushållningsingenjör,
Jordbruksverket
10:00
Parkeringstal för ett attraktivt
Västerås
Med nytt parkeringsprogram och nya parkeringstal för bil och cykel står Västerås stad
rustade för att bygga 1000 bostäder om
året. Flexibla parkeringstal och en smart
räknesnurra ger stöd till byggherrar som
vill bygga tätt och hållbart.
Linnea Viklund, Utvecklingsstrateg,
Västerås Stad
Kommunalt övertagande av huvudmannaskap för allmän plats
Så här gör Norrköping för att hantera kommunalt övertagande av huvudmannaskap
från vägföreningar. Kommunen har utarbetat riktlinjer och principbeslut för processen, men ska det verkligen behöva vara så
här krångligt?!
Anna Kuling, Förrättningslantmätare
(fd projektledare), Norrköpings kommun,
Tobias Gunnarsson, Markförvaltare,
Stockholms stad (f.d Lantmäteristudent
vid Lunds tekniska högskola)
09:00
11:30
Allmän information
1. Louis de Geer Flygeln och
värmekyrkan, Holmentorget
2. Norrköpings resecentrum
3. Scandic
4. Grand hotell
5. Best Western hotell
Tid och plats
Den 10-11 november 2015, Louis de Geer, Flygeln,
Dalsgatan 15, Norrköping. Flygelns entré har besöksadress Holmentorget.
Avgift
Medlemmar 4 600 kr
Icke medlem 5 500 kr
Medlem under 30 år/pensionär 2 300 kr
I konferensavgiften ingår konferens och samtliga måltider. Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% rabatt
på konferensavgiften. Alla priser exkl.moms.
Vill du bli medlem? Ansök då först om medlemsskap
på www.skt.se och gå sen vidare med din anmälan
till konferensen.
Anmälan
Anmälan sker online senast den 19 oktober 2015. För
att komma till anmälningslänken, klicka här eller gå
in på www.skt.se
Anmälan är bindande efter 19 oktober men kan överlåtas på annan person.
Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som
skickas av SKL FS Fakturatjänst AB efter konferensen.
Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på tre hotell. Du bokar
och betalar själv, uppge bokningskod Mex-dagar. Priser
inkl. moms och frukost. Boka i god tid!
Scandic Norrköping City, 1490 kr, boka via
tfn 011-495 52 10 eller
[email protected]
Elite Grand Hotell Norrköping, 1090-1152 kr, boka via
[email protected]
Best Western Princess Hotell, 1150 kr, boka via
tfn 011-28 58 40 eller [email protected]
Information
Frågor om programinnehåll: Niklas Lidström,
Halmstad kommun, [email protected]
Frågor om anmälan eller annat praktiskt: Konstella,
tfn 08-4527286. [email protected]
Välkommen med
Din anmälan!
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
MEX-Kommittén