Prislista över 50 000 kWh - Solör Bioenergi Fjärrvärme

Comments

Transcription

Prislista över 50 000 kWh - Solör Bioenergi Fjärrvärme
Normalprislista år 2016 för fjärrvärmeleveranser
i Markaryd
Gäller för fastigheter med årsförbrukning över 50 000 kWh
Pris exklusive moms
Abonnemangsdel
Årsförbrukning
50 000 – 300 000 kWh
300 000 kWh –
Grundpris och Effektpris
Debiteringseffekt (E)
2 400 + 1 200 x E kr/år
11 500 + 1 050 x E kr/år
Rörlig del
Energipris april-oktober
40,6 öre/kWh
Energipris november-mars
53,0 öre/kWh
Angivna priser är exklusive mervärdesskatt. I energipriset ingår nu gällande energi- och
miljöskatter. Denna normalprislista gäller endast fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens
hela värmebehov, se Begrepp/Tillämpningsbestämmelser ”Särskilda prisvillkor för
delleveranser”.
Pris för anslutning eller ombyggnad av fjärrvärmeservis beräknas individuellt. Kontakta oss för
offert.
Prisreduktion för industriell verksamhet
Företag som bedriver industriell verksamhet kan få en prisreduktion för den fjärrvärme som
används i tillverkningsprocessen. Det förutsätter att Solör Bioenergi först får en ”Försäkran om
avdragsberättigad verksamhet”. En sådan skriftlig försäkran skall lämnas en gång per år.
Prisreduktion sker med för närvarande 3,0 öre/kWh på energipriset.
Begrepp/Tillämpningsbestämmelser
Debiteringseffekt (E)
Debiteringseffekten beräknas som medelvärdet av de två senaste årens medeleffektuttag baserat på
den normalårskorrigerade värmeanvändningen januari-februari*.
Minsta E-värdet är 4. E-värdet revideras årligen per den 1 januari och det aktuella E-värdet framgår av
fakturan.
Beräkningen av debiteringseffekten (E-värde) utförs först när full mätperiod är tillgänglig, till dess gäller
debiteringseffekt enligt Avtal om fjärrvärmeleverans.
* För byggnader med avvikande förbrukningsmönster fastställs debiteringseffekten efter särskild grund.
Normalårskorrigering
Solör Bioenergi Fjärrvärme baserar normalårskorrigeringen på graddagsstatistik som publiceras av SMHI.
Endast den del av fjärrvärmeanvändningen som är väderberoende graddagskorrigeras.
Energipris
Det pris som betalas per levererad kWh fjärrvärme.
Avläsning och debitering
Avläsning sker automatiskt via fjärravläsning varje månad. I de fall mätvärde saknas preliminärfaktureras
energikostnaden baserat på en beräknad fjärrvärmeanvändning och justering görs efter att en ny
avläsning genomförts eller när fjärrvärmeavtalet upphör. Faktura sänds en gång per månad och omfattar
debitering av abonnemangsdel och rörlig del för föregående månad.
Särskilda prisvillkor för delleveranser
Denna normalprislista gäller endast för fjärrvärmeleveranser som täcker fastighetens hela behov av
tillförd värme. Då värmebehovet delvis tillgodoses av annan värmekälla exempelvis tillskottvärme från
panna eller värmepump med yttre värmekälla, gäller särskilda prisvillkor.
Övrigt
För fjärrvärmeleveranser gäller vid var tidpunkt Svensk Fjärrvärmes gällande allmänna avtalsvillkor
för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet respektive för enskilt bruk samt vad som i
övrigt avtalats
Du är alltid välkommen att kontakta oss
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB 0415 – 156 65