EnergideklaratSegelsömmaren

Comments

Transcription

EnergideklaratSegelsömmaren
Version 1.4
Energideklaration
Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter
Ägarens namn
Personnummer/Organisationsnummer
Brf Segelströmmaren
Adress
Frihamnen 92
Land
Utländsk adress
c
d
e
f
g
757201-7601
Postnummer
Postort
417 07
Göteborg
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
E-postadress
Byggnadens ägare - Övriga
Ägarens namn
Personnummer/Organisationsnummer
Byggnaden - Identifikation
Län
Kommun
Västra Götaland
Fastighetsbeteckning
Göteborg
Egen beteckning
Egna hem
c
d
e
f
g
1
Husnummer
1
Kålltorp 90:2
Prefix byggnadsid
Byggnadsid
1
2098346
Adress
Ahrenbergsgatan 18a
Adress
Ahrenbergsgatan 18b
Adress
Ahrenbergsgatan 18c
Byggnadsid finns ej (experten har kontrollerat)
c
d
e
f
g
Postnummer Postort
41673
Göteborg
Postnummer Postort
41673
Göteborg
Postnummer Postort
41673
Göteborg
Huvudadress
i
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Huvudadress
j
k
l
m
n
Byggnaden - Egenskaper
Typkod
Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Byggnadens komplexitet
i
j
k
l
m
n
Enkel
j
k
l
m
n
Atemp (exkl. Avarmgarage)
j
k
l
m
n
Mätt värde
i
j
k
l
m
n
Omvandlat från BOA/LOA
j
k
l
m
n
Omvandling för kontorsbyggnad (>=75%)
j
k
l
m
n
Omvandlat från BRA
j
k
l
m
n
Omvandlat från BTA
BOA
948
Nybyggnadsår
Friliggande
Komplex
1 107
Flerbostadshus
Byggnadstyp
m2
1949
Verksamhet
Fördela enligt nedan:
Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)
Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)
100
Hotell, pensionat och elevhem
Restaurang
LOA
m2
BRA
0
BTA
m2
Kontor och förvaltning
m2
Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel
m2
Butiks- och lagerlokaler för övrig handel
Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)
Köpcentrum
1
Vård, dygnet runt
Avarmgarage
78
m2
Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Skolor (förskola-universitet)
Antal våningsplan ovan mark
3
Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)
Antal trapphus
Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler
3
Övrig verksamhet - ange vad
Antal bostadslägenheter
18
Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i
lokaler och specialbyggnader
l/s,m2
Summa
100
Energianvändning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)
0701
0712
-
Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange
mätt värde om möjligt)?
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
annat uppmätts:
10 000 kWh/m3
Eldningsolja
Mätt Fördelat
värde
värde Naturgas
Stadsgas
11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde)
4 600 kWh/1 000 m3
kWh
j
k
l
m
n
i
j
k
l
m
n
Eldningsolja (2)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Naturgas, stadsgas (3)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ved (4)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Flis/pellets/briketter (5)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Övrigt biobränsle (6)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (vattenburen) (7)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (direktverkande) (8)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
El (luftburen) (9)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Markvärmepump (el) (10)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Fastighetsel (15)
Värmepump-frånluft (el)
(11)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Värmepump-luft/luft (el)
(12)
kWh
j
k
l
m
n
Värmepump-luft/
vatten (el) (13)
kWh
j
k
l
m
n
165 231
Fjärrvärme (1)
Summa 1-13
1 (Σ1)
165 231
Varav energi till
varmvattenberedning
33 046
Fjärrkyla (14)
Finns solvärme?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och
fukthalt
Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.
Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde
värde
kWh
j
k
l
m
n
i
j
k
l
m
n
Hushållsel (16)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Verksamhetsel (17)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Komfortkyla (18)
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
3 321
kWh
Summa 7-13,15-18 2 (Σ2)
3 321
kWh
kWh
j
k
l
m
n
i
j
k
l
m
n
3 (Σ3)
168 552
kWh
kWh
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Summa 7-13,15,18 4 (Σ4)
3 321
kWh
Summa 1-15,18
Nej
m2
Om ja, ange total solfångararea
Ort (graddagar)
Normalårskorrigerat värde
(graddagar)
Göteborg A
195 041
Energiprestanda
kWh
…varav el
171
Pellets
kWh/m2,år
1
Energi för uppvärmning och varmvatten
2
El totalt
3
Värme, kyla och fastighetsel
4
El exklusive hushållsel och verksamhetsel
5
Underlag för energiprestanda
(Energi-Index) 5
Göteborg
188 861
Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)
3
kWh/m2,år
Normalårskorrigerat värde
Ort (Energi-Index)
110
kWh/m2,år
kWh
Referensvärde 2
(statistiskt intervall)
126
-
153
kWh/m2,år
Uppgifter om ventilationskontroll
Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem
i
j
k
l
m
n
Ja
j
k
l
m
n
Nej
c
d
e
f
g
FTX
c
d
e
f
g
FT
c
d
e
f
g
F
b
c
d
e
f
g
Självdrag
Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för
energideklarationen?
6
c
d
e
f
g
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
F med återvinning
j
k
l
m
n
Nej
Delvis 6
% godkänd
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?
Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
Nej
Byggnadens nuvarande kyleffektbehov Area som är luftkonditionerad
kW
kW
Uppgifter om radon
Är radonhalten mätt?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
Nej
Radonhalt
Typ av mätning
Bq/m 3
Utförda energieffektiviseringsåtgärder
Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
Datum för radonmätning
m2
Övrigt
Har byggnaden
deklarerats tidigare?
j
k
l
m
n
Ja
i
j
k
l
m
n
Har experten
Detaljinformation går att
besiktigat byggnaden? finna hos
Nej
i
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ja
Nej
Byggnadsägare
Kontrollorgan och tekniskt ansvarig
Ackrediterat företag
Energikontroll i Sverige AB
Förnamn
Lars
Lars
Datum för godkännande
2009-01-20
Ackrediteringsnummer
556279-9329
7206:01
Efternamn
E-postadress
Blekastad
[email protected]
Expert
Förnamn
Organisationsnummer
Efternamn
Blekastad
E-postadress
[email protected]
Saker att tänka på …
att informera om energideklarationen
Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera
om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som
har en villa.
att sätta upp sammanfattningen i entrén
Sista sidan i energideklarationen, ”Husets energianvändning”, är en sammanfattning. Den
ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som
den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sätter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att få betala vite.
att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera
Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra
miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa
till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till
exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för
hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess
syfte.
att åtgärderna görs på lämpligt sätt
Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda
får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska
energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som
kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.
att deklarera så ofta du vill
Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du
gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.
Id:81738
Husets energianvändning
Liten
Stor
Energideklaration för Ahrenbergsgatan 18a, Göteborg.
Detta hus använder 171 kWh/m² och år, varav el 3 kWh/m².
Liknande hus 126–153 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-01-20 av:
Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB