Engångsintyg

Comments

Transcription

Engångsintyg
Skriv ut
Engångsintyg för lossning av enskild sändning utan kvittens
Härmed accepterar jag att Schenker AB avlämnar gods med sändningsnummer:
------------------------------------------------------------på angiven adress utan min närvaro. Därmed övertar jag ansvaret för eventuella skador
och/eller förluster som bevisligen inte uppkommit under transporten.
Datum: ……….
Underskrift:……………………………………………
Namnförtydligande……………………………………
Intyget skall signeras och lämnas på överenskommen plats så att chauffören kan ta det med sig
vid leverans.
Schenker AB
412 97 GÖTEBORG
Telefon: 031-703 82 00
Mail: [email protected]
wwwwwwwww.dbschenker.se
Fax: 031-703 89 10
Org nr 556250-3630
Säte Göteborg
Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med
Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser för Transport,
Spedition och Lagring, är tillämpliga på alla avtal om uppdrag som
utförs av Schenker AB.

Similar documents