PDF Ladda ner

Comments

Transcription

PDF Ladda ner
Hållbarhetsredovisning
för verksamhetsåret 2015
Hållbarhetsfrågorna tar allt större plats
I transportbranschen, likt många andra branscher, glider håll­
barhetsfrågor allt höger upp på dagordningen. Våra kunder
är intresserade av hållbarhet och de förväntar sig att vi ska
redovisa förbättringar.
Många av våra större kunder har ett aktivt hållbarhets­
arbete men nytt för 2015 är att riksdagen under året beslu­
tade att ställa krav även på mindre företag att skapa en håll­
barhetsredovisning och dokumentera sina förbättringar
­inom området. Eftersom transporter är en viktig miljö­
aspekt för de flesta av våra kunder förväntar vi oss att frå­
gorna och kraven på förbättring kommer att öka ytterligare.
Hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar många
olika frågor. Rapporten du håller i handen
beskriver vårt arbete med frågor som
energiförbrukning, förnybar energi,
ökad mångfald, ökad jämlikhet och
hög medarbetarnöjdhet. Vi förbättrar
oss ständigt inom dessa områden ge­
nom olika aktiviteter som till exempel
energi­effektiviseringar av våra fastig­
heter och ökade utbildningsinsatser
av vår personal.
Den mest centrala hållbarhets­
frågan för oss är såklart utsläp­
pen av växthusgaser och efter­
som transportbranschen står
för en betydande del av dessa
utsläpp har vi ett stort ansvar
att agera. Utmaningen att
minska vår negativa klimat­
påverkan är stor, men det är även en affärs­möjlighet som vi
inte vill missa.
DB Schenkers globala mål är att bli världsledande inom
grön logistikservice. Det är ett djärvt mål och för att nå
målet behöver vi främst arbeta med att minska utsläpp av
växthusgaser.
Det globala målet innebär att vi ska minska koldioxidutsläp­
pen från vår verksamhet på land, sjö och inom flyget med
20 procent från år 2006 till år 2020. Utvecklingen går som
starkast inom sjötransporterna där vi redan nu globalt mins­
kat utsläppen med hela 52 procent. Inom landtransporter är
utvecklingen också stark och där har vi minskat utsläppen
globalt med 20 procent. Resultatet inom flygsektorn har
förbättrats något (3 procent), men utvecklingen går trögt
jämfört med övriga sektorer.
DB Schenker Sverige utmärker sig inom koncernen och
vi har redan nått våra 2020-mål. 2015 års resultat visar en
minskning av koldioxid med 34 procent inom våra land­
transporter. I väntan på nya direktiv väljer vi i Sverige
att själva höja ribban. Vi har beslutat att vi, för våra land­
transporter, vill minska koldioxidutsläppen med hela 50
procent till år 2020. För att lyckas med detta mål kommer
vi att fortsätta jobba med vårt lyckosamma program där vi
arbetar med sju olika punkter som bättre bränsle, sparsam
körning, nyare fordon och smartare planering av våra trans­
porter med mera.
rörande bränsle, skatter, subventioner och infrastruktur.
Vi välkomnar beslut som främjar utvecklingen inom håll­
barhetsområdet, men det är viktigt att besluten tas i enighet
med EU, så att samma spelregler gäller för alla aktörer inom
transportsektorn. Vi behöver strukturerade och långsiktiga
lösningar som tar hänsyn till samhällets transportbehov,
vilket är avgörande för att Sverige som land ska lyckas. Vi
vill göra vår röst hörd i debatten och det gör vi bland annat
genom att delta i forum som till exempel KNEG (Klimat­
neutrala godstransporter på väg) och NTM (Nätverket för
transporter och miljö) där vi tillsammans med branschen
kan påverka politiker och andra beslutsfattare.
2015 var på många sätt ett historiskt år när det gäller
hållbarhet. I september samlades FN i New York och 193
av världens ledare antog en ny hållbarhetsplan, Agenda
2030. Denna agenda kommer att få stora konsekvenser
både l­ okalt och globalt i form av ny lagstiftning och fortsatt
ökade krav från våra kunder och vi ser med spänning fram
mot 2016.
Mats Grundius
CEO Schenker AB
Göteborg, maj 2016
Vi har under 2015 ökat andelen biobränsle i våra fordon och
följer med spänning utvecklingen inom området. Regering­
en har en stor påverkan på utvecklingen genom sina beslut
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
3
Vad är en hållbarhetsredovisning?
Begreppet hållbarhetsredovisning är en
översättning från de engelska begreppen
”corporate sustainable reporting” och
”sustainable development reporting”.
En hållbarhetsredovisning ska tydligt visa
hur ett företag arbetar med ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor.
9
Innehållsförteckning
SIDA
3
VD har ordet
5
Om Bra Miljöval
6–12
Så arbetar DB Schenker med hållbarhet i vardagen
Exempel ur Logistikmagasinet 2015
15
Vår verksamhet
11
16Från mål till resultat
17
Så når vi våra mål
19 Vår organisation 20 Samarbete ger framgång 21
Våra värderingar 22
Våra policies och vår företagskultur 26
Ekonomiska nyckeltal
29
Miljönyckeltal
36
Sociala nyckeltal
20
28
41
36
DB Schenker blev Bra Miljöval 2015
DB Schenkers transporter med Green Cargo
fick 2015 märkningen Bra Miljöval. Bra
Miljöval är Naturskyddsföreningens egen
märkning, som för övrigt fyllde 25 år 2015.
För att en godstransport ska få märkas med
Bra Miljöval ska den ge en liten klimatpåver­
kan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp
av kväveoxider, svaveloxider och kolväten.
Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid
körning av fordonet och av utsläpp vid pro­
duktion av bränslet eller elen som används
för att driva fordonet. För att få ett bra
mått på transporteffektiviteten ställs krav
på utsläpp och energiförbrukning per ton­
kilometer. Med andra ord, att fylla ett for­
don med gods så mycket som möjligt ökar
­chansen att klara kriterierna.
DB Schenkers gods­
transporter märkta med
Bra Miljöval är alltså
energi­effektiva, uppfyller
högt ställda krav gällande
utsläpp av miljö- och
hälsofarliga utsläpp
och använder en hög
andel ­förnybart driv­
medel.
Snålt åkeri sparar
var femte tank
20 procent – eller var femte tank.
Så mycket bränsle har chaufförerna på Evald
Karlsson Åkeri i Oskarshamn sparat sedan man
­började intressera sig för sparsam körning 2004.
– Nu lastar vi bilarna tyngre, har fler axlar och
högre fyllnadsgrad i bilarna. Annars hade vi säkert
nått 25 procent i besparing, säger Hans Karlsson.
När det gäller sparsam körning har de mest framgångsrika
chaufförerna på åkeriet kommit i princip så långt det för­
modligen går, och övriga förbättrar sig hela tiden. I Chauf­
förs-SM som korar Sveriges bränslesnålaste chaufför kom
de tvåa, fyra och femma i tävlingen och för två år sedan vann
Johan Höggren från Evald Karlssons Åkeri hela tävlingen.
Nu när marginalerna blir mindre och mindre vad det gäl­
ler att påverka själva körningen har Hans Karlsson börjat
experimentera med själva fordonen.
El och luft har flyttats
in under hytten istället
för bakom för att minska
luftmotståndet mellan
hytt och släp.
6
|
– Jag har byggt om underrede, sidokjolar och det bakre
underkörningsskyddet på ett av släpen och fått ner diesel­
förbrukningen med fem procent. Dessutom har vi flyttat el
och luft som tidigare var placerat bakom hytten, in under
den. Då kan vi komma närmare med skåpet och minska luft­
motståndet mellan hytt och skåp, säger Hans Karlsson.
Förändringarna är något han gått och lurat på en längre
tid, men är inget som provats fram i vindtunnlar eller lik­
nande.
– Nej, det är bara sunt förnuft. Men det är svårt att räkna
hem investeringen, säger Hans Karlsson.
Han har sex bilar som alla kör lastbilshytter för Scania från
fab­riken i Oskarshamn till montering i Södertälje. Alla bilar­
na är olika när det gäller motorstyrka och utväxling.
– Vi har experimenterat lite för att försöka hitta den opti­
mala kombinationen. Vissa har varit lyckade, andra mindre
lyckade, men en sak är klar: Om man har matchande ut­
växling är det inte säkert att förbrukningen är högst på den
starkaste bilen och minst på den svagaste, snarare tvärtom,
säger Hans Karlsson.
Den senaste bilen han köpte in var en V8 med automatväxel
som trots motorstorlek och automatlåda drar under tre liter
milen.
– Jag var tveksam till automat först, jag tycker att mina
chaufförer är mycket skickligare än en maskin. Jag blev
övertalad, men vi använder ändå automaten som en manu­
ell låda. Om inte annat är det bra rent ergonomiskt. Även
om en automatlåda inte sparar bränsle för chaufförer av den
här kalibern, sparar den chauffören – mitt viktigaste kapi­
tal, säger Hans Karlsson och ler.
DB Schenkers Hållbarhetspris
Evald Karlsson Åkeri i Oskarshamn vann
DB Schenkers Hållbarhetspris 2015. Priset
delas ut till ett åkeri som är extra mycket
engagerat i miljö- och trafiksäkerhet.
Juryns motivering: Ӂkeriet har i flera
års tid arbetat systematiskt och fram­
gångsrikt med att reducera sin bränsle­
förbrukning. Framgång har nåtts genom
hårt arbete med att förbättra själva
fordonstekniken och genom att vara en
engagerande arbetsgivare. Aerodynamik
ar ett av intresseområdena och en nog­
grann uppföljning och jämförelse mellan
olika fordon har resulterat i en mycket låg
bränsleförbrukning. Hans Karlsson är en
bra miljöambassadör för åkeribranschen
och för DB Schenker.”
Priset till Hans Karlsson delades ut av DB Schenkers
Tomas Johansson.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Innehållet på uppslaget är hämtat
ur Logistikmagasinet 2015
Du kan läsa magasinet på
www.dbschenker.se / Nyheter & media
Vill du Hha
Å Len
L Bkostnadsfri
A R H E T S Rprenumeration?
EDOVISNING 201 5
Kontakta [email protected]
|
7
Innehållet på uppslaget är hämtat
ur Logistikmagasinet 2015
Du kan läsa magasinet på
www.dbschenker.se / Nyheter & media
Vill du ha en kostnadsfri prenumeration?
Kontakta [email protected]
8
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Skolorna som ger
byn en framtid
Stina Berge är generalsekreterare på Yennenga Progress.
Unik vårdmodell
Sjukhusutrustningen som DB Schenker
transporterade till byn Nakamtenga i
Burkina Faso, ska användas i en planerad
klinik. Vårdmodellen ska fokusera på repro­
duktiv hälsa, mödravård och barnhälsovård
och är utarbetad av gynekologen Dennis
Mukwege, känd för att länge ha arbetat
med offren för våldtäkterna i krigets KongoKinshasa.
– Modellen kan så småningom expandera
till andra medicinska områden, säger Stina
Berge, Yennenga Progress.
Den modiga
prinsessan Yennenga
Yennenga Progress har tagit namnet från
den västafrikanska legenden om den modiga
prinsessan Yennenga. Hon fördrevs av
sin pappa kungen för sin självständighet,
men hade folkets hjärta och bevekade så
småningom fadern och blev hans närmaste
rådgivare.
I juli 2015 skickade DB Schenker två containrar till
Burkina Faso med begagnad utrustning till ett sjukhus
och en skola.
– Även med små medel kan man uträtta stora saker,
säger Stina Berge, generalsekreterare på Yennenga
Progress kansli i Sverige som är den organisation som
samlat in utrustningen.
Yennenga Progress arbetar med social utveckling inom väl av­
gränsade områden.
– Det är lätt att bygga en skola och tro att man gjort något
bra. Men det svåra är att fylla den med en fungerande peda­
gogik. I Burkina Faso är det officiella språket franska, men de
flesta invånarna pratar andra språk. Det är naturligtvis svårt
att bedriva undervisning på ett språk de flesta av barnen inte
pratar, när föräldrarna dessutom är analfabeter och inte har
möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna, säger Stina Berge.
Därför satsar Yennenga Progress inte bara på att bygga sko­
lor utan utvecklar också läromedel anpassade till eleverna.
Både text och bild måste hämtas från barnens närmiljö så att
de kan identifiera sig med det som förmedlas. På skolan tillver­
kar pedagogerna allt från bilderna till Memoryspel och matte­
böcker, till alfabet med bilder från byn så att ordminne också
blir ett bildminne.
Man jobbar långsiktigt och är noga med att de verksam­
heter som etableras också fungerar i längden. Möblerna som
DB Schenker nu skickar från Stockholm går till en skola som
växer fram med en årskurs om året i den lilla byn Nakamtenga
i Burkina Faso.
Sedan några år tillbaka finns även yrkesutbildningar. Några
gamla elever dök upp, som nu var i tonåren och hade slutat
skolan av olika anledningar.
– De ville kunna försörja sig på ett yrke och behövde utbild­
ning. Så vi startade på ungdomarnas initiativ tre yrkesskolor –
restaurang, textil och bygg/verkstad, berättar Stina Berge.
Restaurangen som hör till skolan är öppen för gäster, textil­
skolan tillverkar bland annat mössor och väskor som man säl­
jer och bygg/verkstad utför riktiga arbeten – inte bara träning.
Stina Berge är själv på plats i Burkina Faso ett par gånger om
året och hon har sett en stor förändring sedan yrkesskolorna
startades.
Nu har cirka 80 personer i det lilla samhället regelbunden
lön vilket gör att de bland annat fått möjlighet att bygga hus,
köpa cykel eller moped och även kosta på sig andra saker.
– Plötsligt växer det upp verkstäder och kaféer. Tidigare var
det meningslöst eftersom ingen hade pengar att göra av med.
Nu byggs det med lokalt material av lokal personal och det ska­
par stolthet hos dem som bor där, att de klarar det själva, säger
Stina Berge.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
9
En kortare
väg för
akademiker
Det är inte ovanligt att det tar mellan sju och nio
år för en person med utländsk bakgrund att få
någon sorts arbetslivserfarenhet i Sverige. Sedan
2013 tar DB Schenker emot praktikanter från
”Korta vägen”, en förberedande arbetsmarknadsutbildning för utlandsfödda akademiker.
– Vi har lärt oss mycket av våra praktikanter,
säger Ulrika Lovell Sköld, Cash Manager på
DB Schenker.
Syftet med utbildningen är att göra det lättare för dessa
akademiker att få arbete inom det yrke de är utbildade till
eller att förbereda dem för kompletterande studier.
För att vara behörig till utbildningen krävs det att man
har en utländsk examen eller minst tre år av akademiska
studier från utlandet, samt en viss grad av kunskap i
det svenska språket. Utbildningen består av kurser som
yrkes­specifik svenska, datorkunskap, samhällsoriente­
ring och svenskt arbetsliv. En stor del av utbildningen
handlar om att få ut de deltagande på praktik.
Praktikperioden kan variera från ett par veckor till ett par
månader. Några praktikanter har kunnat stanna längre på
DB Schenker då de har fått ett sommarvikariat eller viss­
tidskontrakt.
Praktikanten Joyce Zheng som har en Master Degree
of Business från East China University of Science and
10
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Joyce Zheng trivs som praktikant på
DB Schenkers huvudkontor i Göteborg.
Ulrika Lovell Sköld och Linda Sahlin har
enbart positiva erfarenheter av att ta
emot praktikanter via ”Korta vägen”.
Technology praktiserade på DB Schenker 2015 och trivdes
mycket bra.
– Genom att komma ut på praktik i ett företag så har jag
lärt mig hur företagskulturen ser ut i Sverige. Fika är ett
exempel på detta, säger hon och skrattar.
Praktiken gick så bra för Joyce att hon därefter fick ett års
vikariat för att arbeta med DB Schenkers kundres­kontra.
Det krävs en del resurser att ta emot en praktikant – åt­
minstone till en början.
– Men när praktikanten har kommit igång med sitt
arbete får man tillbaka den tid och kraft man har gett och
mer därtill, säger Linda Sahlin, Finance & Support Mana­
ger på DB Schenker Air & Ocean.
– Det är positivt när praktikanterna ifrågasätter hur vi
utför saker och ting och kommer med sin syn. Det är nå­
got vi uppmuntrar till, säger Linda Sahlin.
Innehållet på uppslaget är hämtat ur Logistikmagasinet 2015
Du kan läsa magasinet på www.dbschenker.se / Nyheter & media
Vill du ha en kostnadsfri prenumeration?
Kontakta [email protected]
Shilan fick jobb
genom Mitt Livs Chans
Efter ett år i programmet ”Mitt Livs Chans”
har Shilan Parsaean äntligen fått jobb som
programmerare inom robotteknik – det
yrke hon är utbildad till.
– Det känns jätteskönt, nu har jag fått in
en fot på den svenska arbetsmarknaden
och har en möjlighet att starta en karriär
här, säger Shilan Parsaean.
Shilan Parsaean kommer från Iran. Under sina fyra
år i Sverige har hon arbetat tillsammans med sin
man i en liten verksamhet som reparerar mobil­
telefoner och läsplattor. Sommaren 2015 jobbade
hon deltid på Chalmers med att programmera en
robot för en flygplanstillverkare.
I slutet av 2015 fick hon en tjänst på konsult­
bolaget Altran i Göteborg, med första uppdrag att
programmera styrsystem för tillverkningsrobotar
på Volvos fabrik i Torslanda.
– Jag lär mig väldigt mycket där, men tyvärr
­pratar vi mest engelska eftersom vi är flera som
inte är från Sverige. Dessutom är det många tek­
niska termer som alla förstår på engelska, säger
Shilan Parsaean.
För ett år sedan träffades Shilan Parsaean som
adept, och Tina Rundström, IT-chef på DB Schen­
ker, som mentor, för första gången inom ramen för
Mitt Livs Chans.
– Vi har lärt oss mycket båda två under det här
året, säger Tina Rundström.
Det var hon som hade kontakter på Altran, och
när de ordnade en nätverksträff för kvinnliga in­
genjörer i våras fick Shilan Parsaean tipset att gå
dit och mingla.
– Det var där det lossnade, jag fick många kon­
takter och flera hörde av sig efteråt, säger Shilan
Parsaean.
En av anledningarna till att det gick bättre var att
Shilan Parsaean jobbat hårt på att lära sig svenska.
– Det gick lättare när jag kunde genomföra en
anställningsintervju på svenska istället för på eng­
elska. Och nu är det stor skillnad på vilket svar jag
får om jag ställer en fråga på engelska eller svenska,
speciellt när jag pratar med människor som arbetar
i produktionen i fabriken, säger Shilan Parsaean.
Efter ett år avslutades programmet.
– Men vi hade bestämt oss för att fortsätta ända
tills Shilan fått ett jobb, även om programmet var
avslutat. I framtiden behöver vi inte träffas lika
ofta, men det är klart att vi kommer att hålla kon­
takten, säger Tina Rundström.
Mitt Livs Chans
Mitt Livs Chans är ett kurs- och mentor­
program inom ramen för Mitt Liv, ett icke
vinstdrivande företag som vänder sig till
såväl dem som vill in på arbetsmarknaden
som till företag och organisationer.
Tina Rundström (tv), IT-chef
på DB Schenker, och Shilan
Parsaean.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
11
Lyckat test går vidare
med två kärror
n På sträckan mellan Göteborg och Malmö testar
DB Schenkers och Julas samarbete prisades av Logistik Stockholm 2015.
Julapendeln blev Ӂrets
logistikinsats” 2015
n Samarbetet mellan Jula och DB Schenker prisades som
”Årets logistikinsats” vid årets logistikmässa ”Logistik
Stockholm 2015” i Stockholm.
Julas logistikchef Lennart Karlsson var på plats för att
ta emot priset.
– Det känns naturligtvis väldigt kul att vi uppmärk­
sammas för vår stora logistikomläggning och för vårt
miljö- och hållbarhetstänk. Framför allt är det roligt att
man lyfter fram hållbarhetseffekten med långa fordon
och tåg i samverkan, säger Lennart Karlsson som även
höll ett kortare anförande i samband med prisutdel­
ningen.
Julapendeln går mellan Göteborgs hamn och Julas cen­
trallager i Skara och har gett stora miljövinster genom att
man flyttar gods från lastbil till tåg och biodieseldrivna
transporter den sista biten mellan Falköping och Skara.
Bilarna ifråga är drygt 30 meter och har dispens att köra
den sista sträckan.
Hela Julapendeln klimatkompenseras av DB Schenker
och Jula, även för de andra kunder som är med på tåget.
Innehållet på sidan är hämtat ur Logistikmagasinet 2015
Du kan läsa magasinet på www.dbschenker.se / Nyheter & media
Vill du ha en kostnadsfri prenumeration?
Kontakta [email protected]
12
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
DB Schenker sedan 2012 en lastbil som är 32 meter
lång. Resultaten av det så kallade Duo2-projektet är
mycket positiva och visar på en minskad miljöpåver­
kan med 27 procent.
2015 gick projektet in i ytterligare en fas, med
växelflak som ökar möjligheterna att använda flera
transportslag utan omlastning.
Behovet av transporter växer ständigt, vilket leder
till trafikstockningar och ökade koldioxidutsläpp.
Samtidigt finns starka miljömässiga skäl och tydliga
politiska målsättningar att reducera koldioxidutsläp­
pen. Med längre lastbilar kan mer last fraktas med
färre fordon, vilket minskar bränsleförbrukning och
klimatpåverkan, samtidigt som transporteffektivite­
ten ökar.
I det nya projektet drar en Volvo FH jämlastare två
kärror mellan DB Schenkers terminaler i Helsing­
borg och Göteborg. Genom att koppla ifrån en kärra
nås maxlängden för EU-ekipage på 18,75 meter och
transporter kan köra vidare med lastbil ut i Europa.
Omvänt kan man koppla till ytterligare en kärra efter
gränsen och köra vidare i Sverige med ökad effektivi­
tet. Projektets ekipage har dispens att köra nattetid
på motorvägen mellan Göteborg och Malmö.
Lufthansa prisar DB Schenker
n DB Schenker har tilldelats pris för framstående
miljöengagemang i samband med Lufthansa Cargo
Climate Care Day i Frankfurt.
– Utmärkelsen stöder vår strategi att bli miljöpion­
jär inom transportnäringen och är ett kvitto på vår
långsiktiga och koldioxidneutrala affärsutveckling,
säger Karl-Friedrich Rausch, avgående koncernchef
för Schenker AG.
En av fördelarna med Duo2-kärran är att fordonet automatiskt blir anpassat till
europeisk standard om man kopplar av det bakre släpet.
DB Schenkers tåglösning
får pris av Ericsson
n Ericsson har tilldelat DB Schenker utnämningen
”Sustain­ability Excellence Award” för bland annat en
järnvägslösning mellan Europa och Kina.
Motivationen från Ericsson lyder:
”För deras kreativa sätt att tänka och introducera
Ericsson till nya innovativa och hållbara multimodala
lösningar som att införa en järnvägslösning för Ericssons
flöden åt båda håll mellan Europa och Kina, samt att
kombinera järnvägs-, lastbils-, flyg- och sjötransporter i
syfte att optimera ledtid, kostnader och miljöpåverkan.”
– Vi jobbar hela tiden på att hitta nya lösningar där vi
kombinerar transportsätt på olika sätt för att göra våra
transporter billigare, snabbare och med mindre miljö­
påverkan. Vi är väldigt stolta över att Ericsson uppmärk­
sammar vårt arbete på detta vis, säger Göran Åberg, CEO
för DB Schenker Region Europe North & East.
DB Schenkers järnvägslösning kortar ledtiden för en
transport mellan Kina och Europa med cirka tio dagar
jämfört med en sjötransport.
Hållbarhetsredovisningen
följer GRI-standard
GRI 4
14
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
DB Schenkers logistiknät gör det möjligt att ta vara
på kunskap, erfarenhet och idéer från ­världens
alla hörn. Det i sin tur tillgodoser krav från kunder
och samhälle. Logistiknätet ger också möjlighet att
kombinera olika transportsätt – bil, båt, flyg och
tåg – som skapar logistiklösningar med bästa möjliga
avvägning mellan ekonomiska och ekologiska krav.
Vi skapar en optimal kostnads- och miljöeffektiv
försörjningskedja med syfte att öka kundens konkur­
renskraft.
Miljönyckeltal
Under 2015 omsatte DB Schenkerbolagen i Sverige
cirka 13 miljarder kronor. DB Schenker i Sverige har
3 723 medarbetare fördelat på 1 965 tjänste­man och
1 758 kollektivanställda. Därutöver är cirka 6 000 med­
arbetare indirekt sysselsatta via samverkande åkerier.
Dominerande fackföreningar är Transportarbetare­
förbundet, Unionen och Ledarna.
Ekonominyckeltal
DB Schenker i Sverige består av en grupp bolag i ­
DB Schenker­koncernen, som i sin tur ägs av Deutsche
Bahn. Världen över har DB Schenker närmare 66 000
medarbetare på 2 000 platser i 130 länder och omsatte
2015 cirka 15,5 miljarder euro.
Sociala nyckeltal
Vår verksamhet
division Land*
№
№
№
division Air
№
№
№
division Ocean Redovisningen omfattar följande
enheter inom DB Schenker i Sverige
Schenker AB №
№
№
Schenker Logistics AB
•
•
•
Schenker Consulting AB
№
№
№
Schenker Åkeri AB
№
№
№
Schenker Property Sweden AB
№
№
№
* miljönyckeltal – även emissioner etc från fordon tillhörande
våra underleverantörer redovisas.
Redovisningens omfattning
Denna hållbarhetsredovisning innehåller
siffror för och beskriver händelser inom
DB Schenker i Sverige och dess dotterbolag
­under 2015. R
­ edovisningen är framtagen för
våra intressenter och redovisar ekonomiska,
miljö­relaterade och sociala nyckeltal för våra
enheter.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
15
Från mål
till resultat
Vi skapar konkurrenskraft med hjälp
av vår höga kvalitet som också bidrar
till att stärka våra kunders konkur­
renskraft såväl nationellt som inter­
nationellt. Hög kvalitet når vi genom
ledningens engagemang, kloka rikt­
linjer och ett tydligt ledningssystem.
I affärsplanen finns övergripande
strategier, handlingsplaner, grundläg­
gande värderingar samt centrala mål
och riktlinjer. Vi har nedbrutna mål
för tillväxt, lönsamhet, effektivitet,
kvalitet, kundnöjdhet och motivation
hos personalen.
DB Schenkers hållbarhetsmål:
Bring
12%
Att vara den ledande leverantören
av gröna logistiktjänster
DSV
13%
Vi arbetar mot målet genom att främst fokusera på­
utsläpp/emissioner, men vi arbetar även med miljöaspekterna energi­förbrukning och avfall.
Postnord
Logistics
22%
DB Schenker
28%
DHL
25%
Fokus på klimatet
DB Schenker är marknadsledande i Sverige
Figuren visar de största branschföretagen, baserat
på omsättning.
Målet har brutits ned per transportslag
och resultatet 2015 ser ut enligt följande:
Område
2010
2020
Transporttillväxt
2040
CO2-utsläpp från transporter
Transportbranschen bär ett stort ansvar när det gäller
utsläpp av växthusgaser. Vi arbetar för att bryta sambandet mellan tillväxten inom transportsektorn och utsläppen av växthusgaser och vi har kommit en bra bit på väg.
DB Schenkers globala klimatmål är att reducera de
relativa koldioxidutsläppen med minst 20 procent till år
2020 (basår 2006).
16
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Globalt mål 2020
Resultat 2006–2015
–26 %
–20 %
Flygtransporter
–25 %
–3,1 %
Sjötransporter
–25 %
–52 %
Landtransporter
Hos DB Schenker Sverige har utsläppen för division land minskat med 34 procent, men vi vill mer och har därför antagit ett
tuffare mål för vår inrikestrafik. Vårt mål är att minska utsläppen med 50 procent per tonkilometer till år 2020.
Hur når vi våra mål?
DB Schenker Sverige är certifierade enligt ISO 14001* och ISO 9001*.
Certifieringen är ett effektivt verktyg som hjälper oss att skapa förut­
sättningar för att effektivisera vårt arbete och nå våra mål.
Vårt ledningssystem, Polaris, hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. I
Polaris finns processbeskrivningar, rutiner, instruktioner med mera
som skapar förutsättningarna för att vi ska kunna arbeta effektivt
och målinriktat. Här har vi också stöd för vår ärendehantering med
arbetsflöden för rapportering, korrigering och förebyggande av av­
vikelser, förbättringsförslag, arbetsmiljöincidenter och miljöolyckor.
Polaris stödjer också vår viktiga hantering av läkemedel, där särskilt
höga krav ställs.
Våra handlingsplaner visar hur vi ska kunna uppnå både våra kvali­
tets- och miljömål och våra interna och externa revisorer följer upp
att vårt målarbete gett resultat. Förutom dessa granskningar revi­
deras vi också regelbundet av Tullverket för att säkerställa korrekt
hantering. Ett flertal olika kunder reviderar oss också för att se att vi
förbättrar oss inom både kvalitet och miljö.
När det gäller målet att minska koldioxidutsläppen för vår landbase­
rade verksamhet finns en särskilt omfattande plan – Sjupunktspro­
grammet. Detta arbete är särskilt viktigt för att vi ska kunna följa
utvecklingen och tillsätta rätt åtgärder för att nå resultat.
*Kopior av företagets ISO-certifikat finns på webbplatsen
(www.dbschenker.com/se) under rubriken Hållbarhet/Miljö.
SJUPUNKTSPROGRAMMET – Division Land SE
Nr
Aktivitet
1
Förarbeteende
– Sparsam körning
Ingångsår 2006
Status 2015
50 % utbildad personal
91 % utbildad personal
Löpande uppföljning av hastighet
via Säker Trafik i Jönköping AB
– Sänkt hastighet
2
Bränsle
2 % biobränsle
24 % biobränsle
3
Fordon
66 % Euro 3 eller bättre
65 % Euro 5 eller bättre
4
Intermodalitet/
kombi
10 % av transporter
5 % inrikes, 7,2% utrikes
5
Fordonsstorlekar
6
Fyllnadsgrad/
färre körda mil
75–80 % (volym/­
fjärrtransport)
75–80 % (volym/fjärrtransport)
7
Citylogistik
Koncept definierat
Utveckling pågår
Start av DUO 2-projekt (del 2)
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
17
18
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Vår organisation
DB Schenker Region North & East består av DB Schen­
ker-koncernens företag i Danmark, Irland, Norge, Island,
England, Sverige, Polen, Estland, Lettland, Litauen,
Ryssland, Ukraina, Finland samt Vitryssland och verk­
ställande direktör är Göran Åberg.
Mats Grundius.
DB Schenker i Sverige är benäm­
ningen för samtliga DB Schenkerbolag
i landet, det vill säga Schenker AB
samt företagen Schenker Logistics
AB, Schenker Åkeri AB, Schenker
Consulting och Schenker Property
Sweden AB. Schenker AB:s styrelse
fattar beslut av övergripande strate­
gisk betydelse som ledningsgruppen
sedan genomför.
Styrelse Schenker AB 2015
Mats Grundius är verkställande direktör (CEO) för den
svenska organisationen. I den svenska företagsled­
ningen ingår ansvariga för de största verksamheterna
samt stabschefer och verkställande direktör enligt
organisationsschema. ­Ledningsgrupper finns på varje
nivå. Respektive bolag fastställer egna policies inom
ramen för DB koncernens förhållningsregler och övriga
koncerndirektiv.
Schenker AB består av de centrala staberna samt de
tre divisionerna Land, Air och Ocean. Schenker AB har
en styrelse som fattar beslut av övergripande strategisk
betydelse.
Göran Åberg
Ordförande
Mats Grundius
Ordinarie ledamot
Kristin Hedlund
Ordinarie ledamot
Karsten Keller
Ordinarie ledamot
Magnus Strand
Ordinarie ledamot
Tina M Johansson (A)
Ordinarie ledamot
Maria Sjölin Bergman (A) Ordinarie ledamot
Frank Bylin (A)
Styrelsesuppleanter
Kjell Eriksson (A)
Styrelsesuppleanter
Mats Rasmusson (A)
Styrelsesuppleanter
A = Arbetstagarrepresentanter
Aktuell styrelse och ledningsgrupp
återfinns på www.dbschenker.se
Ledningsgrupp för DB Schenkers verksamhet
Sverige 2015
DB Schenkers svenska
organisation 2015
CFO
Rüdiger Münch
CEO
Mats Grundius
Division Land
Magnus Strand
Division Air
Gustav Sundqvist
Mats Grundius
CEO Schenker Sweden
Gustav Sundqvist
Head of Air Freight
Magnus Strand
Head of Land Transport
Anette Sjöberg Head of Ocean Freight
Mikael Eisner
Head of Contract
Logistics/SCM
Division Ocean
Anette Sjöberg
Schenker Logistics AB
Mikael Eisner
CIO
Tina Rundström
Schenker Åkeri AB
Göran Knutsson
KAM/Sales
Maria Libäck
Schenker Property Group
Bengt-Arne Björk
HR
Michael Behrendt
Schenker Consulting AB
Linda Borgenstam
Tina Rundström CIO Schenker Sweden
Rüdiger Münch
CFO Schenker Sweden
Maria Libäck
Head of KAM & Sales
Sweden
Michael Behrendt
CHRO Sweden
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
19
Samarbete
ger framgång
För att lyckas med de mål vi satt upp krävs ett nära sam­
arbete med våra intressenter. Goda samarbeten bidrar
till att göra våra kunder nöjda, våra medarbetare stolta
och våra samarbetspartners engagerade. För att lyckas
med våra mål måste vi också delta i samhällsdebatten
och bidra till gränsöverskridande samarbeten för att på
så sätt skapa förutsättningar även utanför DB Schenkers
dörrar.
Kund
DB Schenkers kommunikation med kunder sker främst
via säljkår, kundservice, webbplats och kundtidning.
Varje år sedan 1998 har vi låtit cirka 2 500 kunder
bedöma oss i en så kallad NKI-undersökning (Nöjd Kund
Index). Resultatet 2015 visar att vi är branschledande
och att vi förbättrat oss mot resultatet 2014. Resultatet
ger oss värdefull information om hur vi kan bli bättre
och det genererar en rad olika aktiviteter med syftet att
förbättra vår prestation. Varje distrikt inom landdivisio­
nen utformar sina verksamhetsplaner med utgångspunkt
i NKI.
Medarbetare
Medarbetarna är DB Schenkers viktigaste resurs. Moti­
verade och engagerade medarbetare driver utvecklingen
och skapar de förutsättningar som krävs för att vi ska
lyckas. För att skapa dessa förutsättningar genomförs
årligen utvecklingssamtal med närmaste chef. Vartan­
nat år genomförs också en medarbetarundersökning.
Undersökningen skickas ut till alla 300 000 medarbetare
världen över med syfte att fånga upp medarbetarnas
uppfattning om sina arbetsförhållanden ur en mängd
olika perspektiv. Undersökningen genomfördes senast
hösten 2014 där resultatet visade att medarbetarna i
Sverige gav företaget ett mycket gott omdöme.
20
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Leverantörer och transportörer
Den viktigaste kategorin av leverantörer för DB Schenker
är naturligtvis våra transportörer. De flesta åkerier vi
anlitar är medlemmar i BTF (Bilspeditions Transportör­
förening) som därmed utgör en viktig kommunikations­
kanal till våra transportörer. Åkerierna har också tillgång
till en egen webbplats hos DB Schenker i Sverige. Denna
webbplats används för att kommunicera den information
som är kritisk för att åkarna ska kunna fullfölja uppdraget
åt DB Schenker. Våra övriga transportörer inom flyg och
sjö utvärderas främst av vår globala organisation. Vi har
ett nära samarbete med våra utvalda samarbetspartners
(Preferred partners) där vi kontinuerligt diskuterar hur
arbetet kan förbättras. Samarbetet med transportörerna
är avgörande för att DB Schenker ska klara sina kvalitetsoch miljömål.
Samhälle och intresseorganisationer
DB Schenker är beroende av politiska beslut och följer
därför den allmänna debatten på nära håll. Beslut som
rör exempelvis bränsle, fordon, infrastruktur, miljö­
teknik, subventioner och skatter har stor påverkan på
branschen och vi lägger därför stor vikt vid att sam­
arbeta med olika aktörer i branschen. Därför deltar
vi till exempel i forum som Transportföretagen, NTM
(Nätverket för Transporter och Miljö) och KNEG (Klimat­
neutrala godstransporter på väg). DB Schenker i Sverige
är också medlem i den ideella föreningen Q3, som verkar
för bättre upphandling av transporter inom områdena
arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet.
KNEG – klimatneutrala transporter på väg
•K
NEG är ett forum som
arbetar för att godstran­
sporterna på de svenska
vägarna ska vara klimat­
neutrala.
•K
NEG har 13 aktiva och
målmedvetna medlemmar.
•S
yftet med KNEG är att
tillsammans visa på hur
klimatpåverkan från de
vägburna godstranspor­
terna i Sverige kan minska
genom olika åtgärder.
•K
NEG arbetar främst med
fyra fokusområden:
– Effektivare transporter
– Effektivare fordon
– Effektiv bränsleproduk­
tion
–U
tökad användning av
­förnybara drivmedel
Våra värderingar och vår företagskultur
DB:s (Deutsche Bahn) uppförandekod (Code of Conduct)
trädde i kraft den 1/1 2012 och beskriver normer och för­
väntningar på vårt dagliga uppförande för att säkerställa
ett etiskt förhållningssätt inom företaget. Principerna i
uppförandekoden är bindande och ska implementeras och
efterlevas av alla medarbetare inom DB-koncernen världen
över. Cheferna har ett särskilt ansvar för kommunikation
av riktlinjerna och ska agera som förebilder.
Allmänna principer
Kundfokus, lönsamhet, framgång, ömsesidig rättvisa och
förtroende samt ansvar är de värderingar som beskrivs
i DB-koncernens affärsidé. Värderingarna utgör kärnan
i uppförandekoden. I våra mellanhavanden med kunder,
affärspartners, medarbetare och ägare förpliktar vi oss att
alltid agera rättvist och med integritet.
Företagets sociala ansvar
Vi är övertygade om att socialt ansvar är en avgörande
faktor för vårt företags långsiktiga framgång och därmed
en oumbärlig del av vårt företag. All vår verksamhet är
därför bunden av vår skyldighet att vara en god samhälls­
medborgare. Principerna kring socialt ansvar förtydligar
våra värderingar och vårt agerande inom områdena:
Mänskliga rättigheter
Barn- och tvångsarbete
Lika möjligheter
Samarbete
Hälsa och säkerhet
Miljöskydd
Alla medarbetares uppförande
Alla medarbetare är skyldiga att uppfylla relevanta gäl­
lande regler inom DB-koncernen. Principen omfattar regler
kring bland annat:
Offentligt uppförande
Sekretess
Undvikande av intressekonflikter
Inbjudningar och gåvor
Uppförande gentemot konkurrenter,
­myndighetstjänstemän och affärspartners
DB-koncernen uppfyller sina kunders, leverantörers och af­
färspartners behov och behandlar dem ärligt, ansvarsfullt
och rättvist. Principen förtydligar vårt förhållningssätt till:
Korruption
Uppförande gentemot myndighetstjänsteman
Politiska partier
Affärspartner
Konsulter/agenter/mäklare
Konkurrens- och kartellagstiftning
Donationer och sponsring
DB Schenker stödjer de tio principerna
i FNs verksamhet Global Compact
Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera internationella
mänskliga rättigheter inom sfären för företagens
inflytande.
Princip 2: Försäkra att företaget inte är inblandat i
kränkningar av mänskliga rättigheter.
Arbetsrätt
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och er­
känna rätten till kollektiva förhandlingar.
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Avskaffa barnarbete.
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller
rekrytering och arbetsuppgifter.
Miljö
Ansvar gentemot ägarna
Verksamheten i DB-koncernen definieras av ansvar och
öppenhet gentemot våra ägare. Vårt arbete har bland
annat som mål att skydda företagstillgångar och uppnå en
hållbar ökning av företagets värde. I principen innefattas
regler som beror:
Skydd av företagstillgångar
Redovisning
Insiderhandel
Skydd av personuppgifter
Pengatvätt
Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att
motverka miljöproblem.
DB:s uppförandekod (Code of Conduct) i sin helhet presen­
teras på vår officiella hemsida www.dbschenker.com/se.
Kodens principer speglar de tio huvudpunkterna i FN:s
Global Compact – ett initiativ som DB-koncernen stödjer
och har anslutit sig till. Global Compacts principer baseras
på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i
arbetslivet, Rio-deklarationen, samt FN:s konvention mot
korruption. (Se mer information till höger på sidan).
Fakta om Global Compact
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större
miljömedvetande.
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig
teknik.
Motverka korruption
Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av
korruption, inklusive utpressning och mutor.
Global Compact lanserades av Kofi Annan vid World
Economic Forum 1999. Det är ett initiativ med målet att
sammanföra internationellt verksamma företag, FN-organ
och arbetsmarknads- och sociala organisationer för att
stödja tio huvudpunkt-er, som berör mänskliga rättighe­
ter, arbetsmarknad, miljö och korruption. Syftet är att
näringslivet tillsammans med andra aktörer i samhället
ska bli en del av lösningen på globaliseringens utmaningar.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
21
Våra viktigaste policies
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsplatser på DB Schenker i Sveriges ska kännetecknas
av en säker och stimulerande arbetsmiljö som främjar
frisknärvaro och motiverade medarbetare. Det gäller
såväl våra egna anställda som inhyrd personal.
Företagsledningen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget. Dock har alla som vistas på arbetsplatsen ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö
och att samarbeta för en bra arbetsmiljö och ett gott
företagsklimat. Detta uppnår vi genom:
ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi fortlöpande
kartlägger, åtgärdar och utvärderar arbetsmiljöarbetet.
att vi årligen sätter mål för vårt arbetsmiljöarbete
och tar med arbetsmiljöåtgärder i budgetprocessen.
en kontinuerlig kompetensutveckling av chefer och
medarbetare i arbetsmiljöfrågor.
Jämställdhets- och mångfaldspolicy
På DB Schenker i Sverige ser vi mångfald som en styrka
och värdesätter olikheter.
Vårt företag ska vara en arbetsplats som alla kan känna
stolthet över.
Vi ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och
män med olika bakgrund och erfarenhet väljer arbets­
plats och arbetsgivare.
Våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och
diskriminering.
En organisation präglad av jämställdhet och mångfald
bidrar till ökad trivsel, professionellt bemötande och
­skapar trygghet för medarbetare, partners, arbetssökande,
kunder och leverantörer. Det är vår övertygelse att den
verksamhet vi bedriver blir bättre och lönsammare när vi
aktivt använder oss av all den erfarenhet och kompetens
som företagets medarbetare besitter. Vi fortsätter därför
att arbeta aktivt för att främja kvinnors och mäns lika rätt
22
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
och möjligheter ifråga om arbete, anställningsvillkor och
utvecklingsmöjligheter i arbetet.
Kvalitetspolicy
DB Schenker utvecklar och producerar transporter och
logistiktjänster som möter marknadens krav på kvalitet,
effektivitet och enkelhet. Detta genom att:
vara en drivkraft för förbättrad kvalitet i våra kunders
flöden.
våra partners engageras och involveras i vårt kvalitets­
arbete.
ständigt förbättra våra interna rutiner.
aktivt utveckla vårt samarbete inom koncernen.
medarbetarna betraktas som vår viktigaste tillgång.
arbeta mot tydliga och mätbara mål.
Miljöpolicy
Vi erbjuder effektiva transport- och logistiklösningar
med ständigt minskande miljöbelastning genom att:
arbeta strukturerat med miljöfrågor.
implementera säkerhetshöjande åtgärder.
utreda brott.
säkerställa god brandsäkerhetsnivå.
utbilda personal i syfte att bibehålla högt
säkerhetsmedvetande.
aktivt arbeta för korrekt hantering av farligt gods.
tillämpa en affärsetik som stärker relationerna med
våra kunder och lämna öppen och korrekt information.
Trafiksäkerhetspolicy
Vi – DB Schenker i Sverige och samverkande åkerier – ska
verka för varaktigt hög trafiksäkerhet i våra verksamheter
som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder
m fl upplever säkerhet och trygghet. Våra ansatser, åt­
gärder och beteenden i trafiken ska som konsekvens bidra
till att förverkliga nollvisionen. Detta innebär att:
fordonen ska vara väl underhållna i gott och
trafiksäkert skick.
lagar och förordningar ska vara väl kända och
efterlevas vid utnyttjande av fordonen.
ha kunniga medarbetare som tar miljöhänsyn i det
dagliga arbetet.
fordonen ska framföras med största hänsyn till med­
trafikanter så att vi betraktas som föredöme i trafiken.
påverka, ställa krav på och samarbeta med kunder,
­leverantörer och andra intressenter.
bilbälte alltid ska användas vid framförande av såväl
lastbilar som personbilar.
stödja forskning och utveckling kring bränsle, transport­
medelsteknik och logistik.
system och rutiner för rapportering av fel på fordon
och återrapportering ska finnas.
följa lagar, förodrningar och övriga myndighetsanvisningar.
vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som för­
bättrar trafik- och medarbetarsäkerhet särskilt beaktas.
trafikerna ska utövas av drogfri personal.
Säkerhetspolicy
Genom ett förebyggande säkerhetsarbete reducerar vi risk­
erna för personella och ekonomiska skador. Medarbetarna
är vårt viktigaste säkerhetsinstrument och därefter kom­
mer tekniska säkerhetslösningar. Detta innebär att vi ska:
analysera säkerhetsrisker gentemot våra medarbetare,
anläggningar och verksamhet.
Trafikverkets föreskrifter gällande lastsäkring ska
vara kända och efterlevas.
Policies [pål’isis] Grundprinciper för ett företags eller organi­
sations handlande. Här presenteras några av DB Schenker i
Sveriges policies och vad de innebär i praktiken.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
23
24
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Ekonomiska nyckeltal
Miljönyckeltal
Sociala nyckeltal
Nyckeltal 2015
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
25
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
DB Schenker Sverige bedriver transport- och logistikverksamhet,
samt tillhandahåller konsulttjänster inom dessa områden.
Ekonomiska nyckeltal
Schenker AB, Sverige (556250-3630) är ett helägt dotterbolag till
Schenker North & East AB (556016-4310), som i sin tur är ett helägt
dotterbolag till Schenker International AB (556557-2897). Koncern­
redovisning upprättas av Schenker International AB:s yttersta mo­
derbolag, Deutsche Bahn AG (14057B50000), Berlin, Tyskland.
Schenker AB har fyra dotterbolag; Schenker Åkeri AB (5561444844), Schenker Logistics AB (556513-5471), Schenker Property
­Sweden AB (556060-5411) och Schenker Consulting AB (5561670380), som således omfattas av denna hållbarhetsredovisning.
KUNDER
Resultat- och balansräkning, TSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat
20132014 2015
12 509 511
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
12 510 636
297 165
328 111
371 293
Balansomslutning
6 082 116
5 814 640
3 780 778
Eget kapital*
1 030 999
715 817
715 817
*Avser moderbolaget Schenker AB
26
12 328 829
Marknadsposition i SE
1. DB Schenker
2. DHL
3. PostNord Logistics
4. DSV
5. Bring
LEVERANTÖRER
Kostnad för varor, material och tjänster, TSEK
20132014 2015
–10 221 998
–10 069 103
–10 172 828
Andel leverantörsfakturor som betalas i tid (%)
20132014 2015
96,796,8 96,7
MEDARBETARE
Medarbetarkostnader, TSEK
20132014 2015
–1 459 997
–1 413 325
–1 447 231
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
27
FINANSIÄRER
OFFENTLIG SEKTOR
Räntekostnader
Årets skattekostnad, TSEK
20132014 2015
– 70 505
– 96 416
– 65 843
Balanserade vinstmedel efter utdelning till ägarna
445 817
445 817
Antal fartyg under egen kontroll
20132014 2015
28
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
20132014 2015
–61 628
5 772
–63
Subventioner. TSEK
20132014 2015
761 001
00 0
20132014 2015
00 0
Miljönyckeltal
Valet av miljönyckeltal grundar sig i Miljöutredningen som gjordes
som grund till ISO-certifieringen. Utifrån miljöutredningen identifie­
rades främst tre betydande miljöaspekter:
Emissioner/Utsläpp
Miljönyckeltal
E
nergi
A
vfall
Utifrån våra miljöaspekter formuleras mätbara miljömål som fastslås
av företagsledningen. Respektive division/bolag/stabsledning ut­
formar handlingsplaner för att nå målen.
Då utsläpp till luften är vår tyngsta miljöaspekt är rapporteringen
kring detta extra beskrivande.
Vårt absolut främsta mål är att minska utsläppen av växthusgaser
och som medlem av DB-koncernen delar också DB Schenker Sverige
det koncerngemensamma klimatmålet om en reducering av det rela­
tiva koldioxidutsläppet med minst 20 procent till år 2020. Basår för
detta är år 2006 (se mer info på sida 16–17).
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
29
ENERGIANVÄNDNING
Att producera transport- och logistiktjänster är
­energikrävande. DB Schenker använder förutom
stora mängder fordonsbränsle också energi för att
driva kontor, terminaler och lager.
För inrikestransporterna på väg redovisar vi vår
bränsleförbrukning. Siffrorna som rapporteras kom­
mer både från vårt eget åkeri (Schenker Åkeri AB),
men också från de övriga åkerier som vi anlitar.
För utrikestransporterna har vi beräknat bränsle­
brukningen med vårt emissionsverktyg ”Emission
Report”.
30
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
DB Schenker strävar efter bättre energieffektivitet
på alla områden. Våra fastighetsansvariga är utbil­
dade i energieffektivitet. Utbildningen syftar till att
på varje distrikt hitta förbättringar och besparings­
områden när det gäller förbrukning av el, vatten och
värme. Många åtgärder är ofta enkla – till exempel
närvarostyrd belysning, att hålla portar stängda, av­
stängning av datorer och övriga maskiner vid dagens
slut, att korrigera tiden för ventilation och lågenergi­
lampor. Detta har gjort att vår energianvändning på
terminaler har minskat trots att värme har installe­
rats på flera terminaler.
Energianvändning per källa (fasta anläggningar) i kWh
2013 20142015
El
36 886 411
35 940 007
35 496 027
370 000
258 081
568 540
11 340 160
9 704 342
12 946 188
280 511
1 372 571
1 080 000
48 877 082
47 275 001
50 090 755
Eldningsolja*
Fjärrvärme
Fossilgas
Summa
BIOLOGISK MÅNGFALD
* Eldningsolja omräkningstal 1 kbm = 9 960 kWh = cirka 10 000 kWh
Bränsleförbrukning (inkl RME och HVO) i liter/kWh
2013 20142015
Inrikes verksamhet
97 000 000/ 970 000 000
97 000 000/
970 000 000
97 000 000/
970 000 000
Total energianvändning (kWh/MegaJoule)
Fasta anläggningar
kWhMegaJoule
50 090 000
180 324 000
Fastighet
Schenker Property Sweden AB äger drygt två miljoner kvadratmeter
tomtyta fördelat på 43 fastigheter. Total lokalarea är 414 249 kvadratme­
ter varav 68 101 är kontor och övrig yta fördelas på lager och terminaler.
På uppdrag av Schenker Property Sweden AB genomförde företaget
Golder Associates år 2002 en miljöinventering av DB Schenkers svenska
anläggningar. Den visar att på sju orter går dagvattnet vidare till känsliga
recipienter och att två av våra terminaler ligger inom vattenskyddsområ­
den (Luleå, 52 264 kvadratmeter, och Göteborg, 24 828 kvadratmeter).
Ytterligare en terminal, DB Schenker Logistics i Nässjö, ligger känsligt be­
läget högt uppe på småländska höglandet – mitt på en vattendelare med
avrinning till viktiga naturområden. DB Schenker Logistics genomförde
därför en naturinventering år 1999 och har därefter anlagt en damm i
anslutning till terminalområdet. Dammen fungerar som filter för eventu­
ella föroreningar som söker sig mot vattendraget.
Fordon
En olycka i form av oljespill, dieselläckage eller motsvarande skulle in­
verka menligt på vattenkvaliteten – särskilt vid någon av de tre nämnda
terminalerna ovan. Därtill bidrar utsläpp av svavel- och kväveoxider från
våra fordon till försurning och övergödning av vattendrag.
Vattenförbrukning (m3)
DB Schenker i Sverige
201320142015
45 047
54 920
37 130
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
31
Betydande emissioner
i ton (WTW) 2015 – Landtransport
EMISSIONER
DB Schenkers tyngsta miljöaspekt är emissioner som bildas vid förbrän­
ning av fossilt bränsle, vilket orsakar utsläpp till luft. Vi delar upp emis­
sionerna i utsläpp av växthusgasen koldioxid som ger en global påver­
kan samt utsläpp av reglerade emissioner som ger regionala och lokala
effekter.
20142015
NOX
2610
1179
SOX
423
533
HC
957
857
PM
122
81
De negativa effekterna av utsläppen:
V
äxthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen.
U
tsläpp av svavel och kväve bidrar till försurning.
P
artiklar från fordonsavgaser är skadliga för vår hälsa och bidrar till
övergödning.
K
väveoxid, flyktiga kolväteföreningar och syre bildar tillsammans med
solljus marknära ozon som är skadligt för växter och djur.
Emissioner följs noga av oss, våra kunder och åkerier. Vårt verktyg ”Emis­
sion reports” används flitigt för att följa utvecklingen på nära håll och
hitta vägar för effektivisering som ger minskade utsläpp.
Avfallsmängder i ton
20132014 2015
Trä
1 770
1227
1 777
Wellpapp
1 742
2036
1 983
Finpapper
495 98116
Plast
118104 156
Metall
Brännbart
00 0
499
161
633
33
14,00
0,5
Olja
3
2,29
8,7
Lysrör
10,10 0,5
Farligt avfall
Batteri
Växthusgaser – fossil koldioxid i ton (WTW)
20142015
Inrikes Landtransport
241 022
153 352
Utrikes Landtransport
296 425
247 406
Sjötransport
42 428
32 523
Flygtransport
46 373
65 862
626 248
499 143
Total
Användning av ozonnedbrytande ämnen – köldmedia i bruk, kg
Lastbärare Schenker Åkeri
32
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
20142015
202
200
Större utsläpp av kemikalier och olja
Under 2015 registrerades två mindre miljöincidenter och tio mindre incidenter
med farligt gods i vårt uppföljningssystem ”Incontrol”. Saneringsåtgärder är
vidtagna men eftersom inga större incidenter har inträffat har rapportering till
lokala myndigheter inte varit nödvändig.
Återvinning
Våra största avfallsgrupper wellpapp, finpapper och plast återvinns av våra
avfalls­leverantörer.
Lagöverträdelser
Inga lagöverträdelser utöver miljö- och farligt godsincidenterna har skett under
året.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
33
34
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
FORDONSFLOTTANS SAMMANSÄTTNING 2015
HÅLLBAR UTVECKLING
Landtransport Inrikes
DB Schenker arbetar ständigt för att bidra till hållbar utveckling. Vi deltar
i flera forum där näringslivet, staten och akademin samarbetar för att
driva utvecklingen framåt.
Fordonsstorlek
Antal fordon
< 3 500 kg
Snittförbrukning i liter/mil
300
1,4
3 500 – 8 000 kg
1 200
3,1
> 8 000 kg
1 800
4,4
Totalt
3 300
Nya fordon
80 % av inrikesfordonen är Euro 4 eller bättre.
Byte av transportslag
På längre sträckor där det är förenligt med övriga kundkrav använder ­
DB Schenker kombilösningar där man till exempel kombinerar bil, järnväg,
Euroklasser Sverige
flyg och båt. Genom att kombinera olika transportslag kan vi minska mängden
2013 20142015
Euro 2
0%
0%
0%
Euro 3
30%
25%
20%
Euro 4
19%
17%
15%
Euro 5
36%
48%
47%
Euro 6
3%
6%
18%
emissioner.
Ruttplanering
Ruttplanering är speciellt viktig för en hög fyllnadsgrad i våra hämtnings- och
distributionsfordon.
FÖRNYBAR ENERGI OCH ENERGIEFFEKTIVITET
Euroklasser Europa
2013 20142015
Euro 2
4%
4%
4%
V
i strävar efter att byta fossilt bränsle mot bränsle som producerats av förny­
bara råvaror.
V
i ser över vara terminaler och logistikcentra för att öka energieffektiviteten.
D
B Schenker Logistics certifierar sina logistikcentra som GreenBuilding och
köper grön el.
Euro 3
19%
18%
16%
Euro 4
23%
26%
26%
TRÄNGSEL
Euro 5
36%
42%
40%
Euro 6
4%
9%
14%
Vår linjetrafik och vår trafikplaneringsledning arbetar kontinuerligt med effektivi­
tet för att minska trängselproblematiken.
Bränsleförbrukning – Landtransport 2015
Tkm
Inrikes 2 784 004 504
vägtransporter
Flytande bränsle, liter
Gas m3
94 966 622
22 839
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
35
Sociala nyckeltal
Koncerngemensamma riktlinjer och nya systemstöd stärker arbetet
och organisationen.
Sociala nyckeltal
DB Schenkers ledningssystem för Hälsa och Säkerhet fastställdes av
högsta ledningen 2011 och bygger på kraven i den internationella
standarden OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assess­
ment Series). Målsättningen är att skapa ett enhetligt arbetssätt och
säkra arbetsförhållanden inom samtliga DB Schenkers verksamheter i
världen.
Under 2014/2015 infördes ett nytt systemstöd för ärendehantering.
Införandet av det nya ärendehanteringssystemet innebär bland annat
att det interna incidentrapporteringssystem som varit i bruk sedan
2006 vidareutvecklas och läggs över på den nya plattformen. Det nya
verktyget genererar den statistik och de nyckeltal som krävs enligt våra
koncernövergripande riktlinjer. Dessutom säkerställer utredningsdelen
i systemet en förbättrad kvalitet på olycks- och tillbudsutredningarna,
vilket i sin tur stärker det riskförebyggande arbetet.
MEDARBETARE
Antal medarbetare
TJM KATJM KATJM KA
20132013201420142015 2015
Schenker AB
1 542
Systerbolag
Totalt
830
1 570
2 019
1 752
1 965
TJM = Tjänstemän. KA = Kollektivanställda
36
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
854
1 559
876
477922395904390 905
1 758
1 949
1 781
Olyckor i trafiken och på externa lastnings- och lossningsställen
Personalomsättning (%)
20132014
Olyckor som sker inom DB Schenkers verksamhet, men utanför våra
grindar, fångas i viss omfattning upp via DB Schenkers interna larmrutin
InfoLarm.
2015
Tjänstemän
3,3 5,0
5,3
Kollektivanställda
4,4 5,3
7,2
Under 2015 mottogs rapporter om totalt 30 incidenter på väg eller på
godsmottagningar där våra samverkande åkerier varit inblandade. Nio av
dessa var trafikolyckor med andra fordon inblandade, åtta var singel­
olyckor med annat fordon och tre av dessa olyckor orsakade mer eller
mindre allvarliga personskador.
Övertidsuttag (%)
20132014
2015
Tjänstemän
1,0 0,9
0,8
Kollektivanställda
3,6 3,8
3,7
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för 2015 uppgick till 5,9 procent, det vill säga
en ganska stor ökning från fjolårets 4,7 procent. Ökningen följer trenden
i det svenska samhället i stort.
Antal medarbetare, personalomsättning, övertidsuttag
Antalet medarbetare i koncernen ligger på ungefär samma nivå som föregående
år. Personalomsättningen har ökat markant, speciellt bland kollektivanställda.
Övertidsuttagen visar en lite minskning.
Sjukfrånvaro (%)
2013 20142015
Tjänstemän2,5
2,8
3,3
Kollektivanställda6,4
6,8
7,4
HÄLSA OCH SÄKERHET
Arbetsrelaterade incidenter
Sammanställningen av de incidenter (olycksfall och tillbud) som inrap­
porterades i vårt eget webbaserade rapporteringssystem visar att
andelen tillbud, det vill säga händelser som kunde lett till en olycka,
har minskat mot föregående år.
Olycksmönstret är likartat med föregående år. De dominerande
olyckstyperna är skador orsakade av fallande föremål och truck- och
fordonsolyckor.
Arbetsrelaterade incidenter – antal
20132014
2015
Olycksfall
309289
166
Tillbud
235234
234
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
37
Kör- och vilotider
Regelverket kring kör- och vilotider är framtaget för att säkerställa goda
arbetsmiljöförhållanden för chaufförer och för att skapa en säker trafikmiljö. System för att styra upp och kontrollera att reglerna efterlevs
är d
­ ärför viktiga ur både ett arbetsgivar- och samhällsperspektiv. Vårt
­egenägda åkeri använder ett system ”trans PA” för schemaläggning och
­därefter ”Idah-online” för uppföljning.
DB Schenker i Sveriges policy om HIV och AIDS
En HIV-positiv eller AIDS-sjuk medarbetare ska, så långt som sjukdoms­
bilden tillåter, ha en oförändrad arbetssituation. Omplacering får inte
ske mot den drabbades vilja, om den inte sker för att skydda honom eller
henne mot risker i arbetsmiljön. En medarbetare som är HIV-positiv eller
AIDS-sjuk har rätt att själv avgöra vilka som ska informeras om den upp­
komna situationen.
Alkohol och droger
DB Schenker har tillsammans med de fackliga organisationerna beslu­
tat om policy och riktlinjer för hantering av frågor rörande alkohol och
droger på DB Schenkers arbetsplatser. Syftet är att gemensamt skapa
alkohol- och drogfria, säkra och goda arbetsplatser för våra medarbetare,
samt att kunder och allmänhet ska kunna betrakta oss som ett gott före­
döme i trafiken. Policyn omfattar samtliga anställda inom DB Schenker,
men även andra kan beröras av DB Schenkers riktlinjer. Bland annat finns
en central rutin som reglerar hantering av misstänkt alkoholpåverkade
chaufförer som befinner sig på DB Schenkers terminaler. Andelen fordon
utrustade med alkolås eller godkända nyckelskåp ökar ständigt. Andelen
fordon utrustade på detta sätt i vår inrikesflotta är 45 procent. 100 pro­
cent av fordonen i den egenägda flottan har alkolås.
38
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Plan för lika rättigheter och möjligheter
DB Schenkers jämställdhets- och mångfaldsarbete dokumenteras och kom­
municeras i den ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” som tas fram vart
tredje år. Den aktuella planen avser treårsperioden 2013 –2015 och beskri­
ver såväl ambitioner och mål som konkreta åtgärder för att skapa ett gott ar­
betsklimat och en bred kompetensbas baserad på mångfald i vid bemärkelse.
Även hos vår ägare Deutsche Bahn ligger jämställdhets- och mångfalds­
frågor högt upp på agendan – i synnerhet inom den del av koncernens lång­
siktiga strategier som har en social koppling. Nöjda medarbetare, jämställd­
het och samhällsansvar är nyckelbegrepp hos en aktör som strävar efter att
vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna på marknaden.
DB Schenkers arbete har en stark koppling till företagets övergripande mål
och strategier. Våra sex fokusområden är: Könsfördelning, Rekrytering,
Arbetsförhållanden, Trakasserier, Diskriminering, Föräldraskap och Lön.
Frågor kring företagskultur och värderingar är fortsatt särskilt prioriterade
och en förutsättning för ett inspirerande och framgångsrikt arbete också
inom övriga fokusområden.
DB Schenker inledde under 2014 ett samarbete med Mitt Liv, ett socialt
företag som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska
­a rbetsmarknaden. Samarbetet bygger på partnerskap och mentorprogram
och kommer att bidra till ökad kunskap och insikt, skapa ett bredare medar­
betarengagemang och ge oss värdefull inspiration i det fortsatta arbetet.
Dialoger kring normer och fördomar, i form av deltagande i DB Schenkers
LIKA-spel som togs fram 2011, genomfördes på ytterligare ett antal arbets­
platser under året. Vid utgången av år 2015 hade över 1 000 medarbetare
deltagit vid något av de speltillfällen som arrangerats sedan 2011. LIKAspelet ingår numera i det utbud av aktiviteter/utbildningar som tillhanda­
hålls och presenteras i DB Schenkers utbildningskatalog.
Arbetet med jämställdhet och mångfald bedrivs som en del i det systema­
tiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsen och i nära sam­verkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Samverkan ökar acceptansen för arbetet men
också förutsättningarna för att målsättningarna omsätts i praktisk handling.
De lokala arbetsmiljökommittéerna har här en mycket viktig funktion.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
39
DB Schenkers medarbetarundersökning
– en värdefull informationskälla i uppföljningsarbetet
Medarbetarundersökningen, som under 2014 genomfördes av moderbo­
laget DB på global nivå, är en värdefull informationskälla och ett stöd i
uppföljningen av bland annat arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet. Den
bidrar till att komplettera statistik och nyckeltal med en mer kvalitativ
beskrivning av förhållandena.
Undersökningen innehåller en mängd olika frågor med koppling till
arbetsmiljö och arbetsförhållanden och redovisar medarbetarnas syn på
bland annat företagskultur och -värderingar, ledarskap, kompetensut­
veckling samt möjligheten att förena arbete och privatliv. Även personlig
erfarenhet av eventuell diskriminering och trakasserier efterfrågas. Nästa
medarbetarundersökning sker under hösten 2016.
Personalsammansättning, fördelning män/kvinnor (%)
20132014 2015
Män
Kvinnor
MänKvinnor MänKvinnor
Personalsammansättning
– totalt
Tjänstemän
50 % 50 %
51 %
49 %
48 % 52 %
Kollektivanställda92 % 8 %92 %
8 %
90 % 10 %
Chefer/arbetsledare
Tjänstemän
70 % 30 %
73 %
27 %
n.a.* n.a.*
Kollektivanställda
91 % 9 %90 %
10 %
n.a.* n.a.*
Representation
i bolagsstyrelser
82 % 18 %
80 % 20 %
*Global medarbetar­undersökning genomförs vartannat år
– nästa tillfälle höst 2016.
72 % 28 %
Könsfördelningen bland företagets tjänstemän är jämnt fördelad. Bland de
kollektivanställda är andelen kvinnor dock endast 10 procent men vi ser
en liten ökning mot föregående år.
40
|
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
UTBILDNING
Totalt har 801 medarbetare deltagit i någon av DB Schenker centralt
administrerade utbildningar under 2015, vilket är en ökning mot före­
gående år (549 samt året före 613).
Antal deltagare, typ av utbildning och fördelning män/kvinnor (%)
2013
2014
2015
Män
Kvinnor Män
Kvinnor Män
Kvinnor
Intern verksamhetsutbildning (centralt
administrerade)
59 %
41 %
54 %
46 %
59 %
41 %
68 %
32 %
60 %
40 %
65 %
35 %
Chefs-/ledarskapsutbildningar
Kompetensutveckling
Instämmer helt/delvis (%) MänKvinnor KA
TJMChefer
Haft två eller flera dagars
kompetensutveckling62 % 67 %
under det senaste året
51 %68 %
80 %
Nöjd med den
kompetensutveckling som erbjuds
65 %82 %
92 %
75 % 82 %
Källa: Global medarbetarundersökning 2014. Undersökningen
genomförs vartannat år och nästa tillfälle är hösten 2016.
TJM = Tjänstemän
KA = Kollektivanställda
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
41
Medarbetarnas syn på jämställdhet och diskriminering
Tabellen redovisar i vilken omfattning närmaste chef anses verka för jämställd­
het och arbeta mot diskriminering. Tjänstemän är totalt sett mer positiva till
närmaste chefens insatser på området än kollektivanställda. Kvinnornas inställ­
ning är i stort densamma som männens.
Arbete och privatliv
Ett uttalat och viktigt mål för DB Schenker är att medarbetarna ska kunna
förena föräldraskap/privatliv och förvärvsarbete. I påståendet ”Jag har inga
problem med att förena arbete och privatliv” instämde en majoritet av med­
arbetarna. I likhet med resultaten från föregående medarbetarundersökningar
tycks problemen att förena arbete och privatliv vara mer uttalade bland
­kollektivanställda än bland tjänsteman. Ingen skillnad kan noteras mellan män
och kvinnor.
Arbete för jämställdhet och mot diskriminering
MänKvinnor KA TJMChefer
Min närmaste chef
verkar för ökad jäm-
ställdhet inom vår grupp
93 %92 %89 %95 %
Min närmaste chef arbetar
aktivt mot diskriminering och trakasserier
93 %93 %88 %95 %
7 %7 %8 %
96 %
Jag har utsatts för trakasserier
i mitt arbete under det senaste året
7 %6 %7 %
Förena privatliv och arbete – medarbetarnas syn
Instämmer helt/delvis (%)
MänKvinnor KA TJMChefer
Jag har inga problem med att
förena arbete och privatliv
73 %81 %61 %84 %
86 %
Källa: Global medarbetarundersökning 2014. Undersökningen
genomförs vartannat år och nästa tillfälle är hösten 2016.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Män KvinnorTotalt
95 %
TJM = Tjänstemän KA = Kollektivanställda
|
Instämmer helt/delvis (%)
Jag har utsatts för diskriminering
av min arbetsgivare under det senaste året
Källa: Global medarbetarundersökning 2014. Undersökningen
genomförs vartannat år och nästa tillfälle är hösten 2016.
42
Upplevda trakasserier uppges av en större andel kollektivanställda jämfört med
tjänstemän och i lika stor omfattning bland män och kvinnor i gruppen.
Diskriminering/trakasserier
Jämställdhet och diskriminering – medarbetarnas syn
Instämmer helt/delvis (%)
Diskriminering och trakasserier
Källa: Global medarbetarundersökning 2014. Undersökningen
genomförs vartannat år och nästa tillfälle är hösten 2016.
Jämställda löner
Under 2015 genomfördes en lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv
enligt kravet i Diskrimineringslagen. Som grund för processen har ett verktyg an­
vänts i syfte att upptäcka löneskillnader på såväl strukturell som individuell nivå.
Kollektivanställdas löner är helt reglerade av kollektivavtal mellan BA och
Svenska Transportarbetarförbundet. Detta innebär att lönen oberoende av kön
fastställs mot bakgrund av yrkeserfarenhet och eventuellt utökade ansvarsområ­
den, samt regional tillhörighet.
FÖRHÅLLANDE MELLAN MEDARBETARE
OCH FÖRETAGSLEDNING
möten hålls med förtroendevalda, samt centrala företrädare för Transport­
arbetareförbundet en gång om året i ett forum kallat ”Företagsrådet”.
Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal med Unionen, Transport­
arbetareförbundet och Ledarna. I kollektivavtalen regleras förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller anställningsförhållan­
den, arbetstiders förläggning, semestrar och tjänstledigheter, traktamen­
ten/övertidskompensation, allmänna förhållningsregler etc.
Vid förändringar i verksamheten medverkar representanter för arbetsta­
garna i de konsekvensbedömningar som genomförs för att säkerställa goda
arbetsmiljöförhållanden även efter det att förändringen genomförts.
Varje år hålls också en konferens mellan fackligt förtroendevalda tjänste­
män ute i organisationen och representanter för företagsledningen där
organisation, konjunktur, resultat och framtid diskuteras. Motsvarande
SAMHÄLLSASPEKTER
DB Schenker i Sverige är ett stort företag som genom sina olika roller
påverkar omgivningen. Det är viktigt hur vi agerar som arbetsgivare, opi­
nionsbildare och kravställare mot våra leverantörer. Vi vill använda vårt
inflytande på ett positivt sätt och söker därför samarbeten som kan bidra
till ett hållbart samhälle.
I arbetsmiljöarbetet är samverkan ett nyckelord och en framgångsfaktor
och också ett krav enligt Arbetsmiljölagen. Partsgemensamma forum för
löpande behandling av arbetsmiljöfrågor finns på de enskilda arbetsplat­
serna (lokala arbetsmiljökommittéer).
PRODUKTION & MÄRKNING
DB Schenker i Sveriges ansvarsbestämmelser är identiska med NSAB
2000.
RESPEKT FÖR KUNDENS INTEGRITET
DB Schenker lämnar aldrig ut uppgifter om kund till tredje part.
MUTOR OCH KORRUPTION
Att ge och ta emot mutor är emot DB Schenkerkoncernens förhållningsregler.
BIDRAG TILL POLITISKA KAMPANJER
Under 2015 har DB Schenker i Sverige inte lämnat några bidrag till politiska
kampanjer.
KUNDENS HÄLSA OCH SÄKERHET
DB Schenkers trafiksäkerhetspolicy (se sidan 23) gäller även för företagets
avtalsåkerier.
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
|
43
44 |
Schenker AB
412 97 Göteborg
Tel 031–703 80 00
www.dbschenker.com/se
Schenker AB
September 2016
Produktion: Long Tall Sally
Eskils Tryckeri AB
HÅLLBARHETSREDOVISNING 201 5
Tryckt på miljövänligt papper

Similar documents