Litteraturlista

Comments

Transcription

Litteraturlista
745G58 VT15
Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete, 15 hp
(grundkurs)
Obligatorisk litteratur
Andersen, H. & Kaspersen, L.B. (red.) (2007) Klassisk och modern samhällsteori. [3:e., utv. & rev.
uppl.] Lund: Studentlitteratur.
Bourdieu, P. (1989) “Social space and symbolic power”. Sociological Theory 32(1): 14-24.
Börjesson, M. & Rehn, A. (2009) Makt. Malmö: Liber.
Dickerson, P. (2012). Social psychology: traditional and critical perspectives. Harlow: Pearson
Education.
Forte, J. A. (2008) “Making interactionism useful: translations for social work and sociological
direct practice”. Studies in Symbolic Interaction 32: 219-249.
Foucault, M. (2004) Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag.
Goffman, E. (2011) Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Norstedts akademiska förlag.
Hwang, P. & Nilsson, B. (2011) Utvecklingspsykologi. [3:e., rev. utg.]. Stockholm: Natur och
kultur.
Lalander, P. (2001) Hela världen är din: En bok om unga heroinister. Lund: Studentlitteratur.
(val 1 av 2 alternativ)
Lalander, P. (2009) Respekt: gatukultur, ny etnicitet och droger. Malmö: Liber. (val 2 av 2
alternativ)
Mattsson, T. (2010) Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Malmö:
Gleerup.
Parrish, M. (2012) Mänskligt beteende: perspektiv inom socialt arbete. Malmö: Liber.
Rich Harris, J. (1995) “Where is the Child ́s Enviroment? A Group Socialization Theory
Development”. Psychological Review 102(3): 458-489.
Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans: om anknytning och identitet i relationer.
Stockholm: Natur & Kultur.