Sak K-9/15 Hauemarkja barnehage, søknad om

Comments

Transcription

Sak K-9/15 Hauemarkja barnehage, søknad om
t
I
SANDE KOMMLINE
6084 Larsnes
I
00 Fax 70 02 67 01
[email protected] r.kom mune.no
www.sande-m r.komm une.no
Tft.70 0267
SAKSDOKUMENT
Øyslein Johansen
Sakshandsamar:
Arkivsaknr:
Arkiv:
20141 1622-17 612015
861114
slr5
Utval
Driftsutvalet
Møtedato
22.0r.2015
r6lls
Formannskapet
17.02.2015
9115
Kommunestyret
17.03.2015
Utvalsaksnr
gjeld: HAUEMARKJA BARNEIIAGE - SØKNAD OM BRUIIOVERTAKING AV
BJØRNEBO
Saka
Tilrådine:
til
1.
Sande kommune avhendar Bjørnebotomta med påståande hus vederlagsfritt
2.
Hauemarkj a barnehage til barnehageformål.
Hauemarkja barnehage sender søknad om riving av huset og reetablering som eigen
søknad.
Handsaming
i
Driftsutvalet
:
Samr. som tilrådinga.
TILRÅDING:
til
1.
Sande kommune avhendar Bjørnebotomta med påståande hus vederlagsfritt
2.
Hauemarkj a barnehage til bamehageformåI.
Hauemarkja barnehage sender søknad om riving av huset og reetablering som eigen
søknad.
Handsaming
i
Formannskapet
:
Samr. som tilrådinga.
TILRÅDING:
1.
Sande kommune avhendar Bjørnebotomta med påståande hus vederlagsfritt
til
Hauemarkj a barnehage til bamehageformåI.
barnehage sender søknad om riving av huset og reetablering som eigen
søknad.
2. Hauemarkja
Særutskrift:
Hauemarkja barnehage
Teknisk eining
Kommunekassa
Vedlegg:
Søknad frå Hauemarkja barnehage
Saksutgreiing til K-sak 4llI4
Samandrag av saka:
Hauemarkja barnehage har sidan 2013 disponert Bjørnebo med uteareal til avlastningsareal for
barnehagen i samband med dispensasjon for å ñ plass til alle born med rett til plass i barnehage.
Ordninga har avhjelpt kommunen si plikt til å skaffe nok bamehageplassar.
Dispensasjonen og avtalen om bruk av Bjømebo gjeld i denne omgang ut barnehageåret
2014115, dvs. fram til sommaren 2015. Budsjettvedtaket for 2015 inneber at dispensasjonane
ikkje vert vidareførte til hausten. Men det er avhengig av at ein kan stille nok plassar på annan
måte.
Hauemarkja barnehage har sett i gong ein prosess for å utvide barnehagen. Dei har vendt seg
kommunen og gjort greie for planane:
til
I kommunestyret 23.09.2014 vart det gjort følgjande vedtak:
1. Sande kommune godkjenner uniding med eifull avdeling til72 plassar i Hauemarkia
2.
barnehage.
Sande kommune
vil medverke positivt til at utbygginga let seg realisere.
Saksutgreiinga ligg som vedlegg.
Saksopplysningar:
Det ligg no føre søknad (dat.26.11.14) frå Hauemarkja barnehage om overtaking av eigedomen
(vedlegg). Stiftinga ynskjer å rive huset, og planere og klargjere tomta for ein brakkerigg som
skal vere adm./personalavd. for barnehagen. Noverande adm./ personalavdeling skal så utvidast
til
leikeare all nye bamehageplassar.
Bjørnebo har tidlegare vore brukt til utleigebustad for kommunen. Huset er i dag vurdert som
lite eigna til denne type utnytting, pga. lav standard og dårleg forfatning. Huset er såleis ikkje
brukt til utleige, men vert nytta som avlastningsareal for Hauemarþa barnehage vederlagsfütt.
Kommunen betaler kommunale avgifter, straum og forsikring for huset.
Bjørnebotomta er i reguleringsplanen avsett til bustad/offentleg. Den tiltenkte bruken er såleis
innanfor reguleringsplanen sitt formåI. Dette kan evt. prøvast i eiga sak.
Kommune eig eigedomen, og det må ligge føre eit vedtak om avhending av eigedomen før
Hauemarkja kan starte sin prosess. Riving og reetablering av bygg er underlagt søknadsplikt.
Hauemarkja må fremje ny søknad om dette etter at avhendingsvedtak er gjort.
Eigedomen er oppført i balansen til kommune med ein bokført verdi på 148.900,-. Ved ei
vederlagsfü avhending, vil dette verte å sjå på som eit kommunalt tilskot.
Vurdering og konklusjon:
Bjørnebotomta med påståande hus er ikkje i bruk til utleige, og kommunen har ikkje
inntektspotensiale på utleige slik det er vurdert. Kommunen har løpande kostnader på huset på
driftssida.
Hauemarkja står for ein stor:del av tilbodet i kommunen når det gjeld bamehagedekning. Det er
viktig at det vert lagf til rette for permanent utvidin g av tal godkjende plassar. På denne
bakgrunn tilrår ein å imøtekomme Hauemarkja sin søknad
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Nei
Ja
Nei
Larsnes, 15.01.2015
Asbjørn Moltudal
rådmann
Øystein Johansen
kommunalleiar
V,AQ,I
26.rL.20L4
Utbyggingsnemnda Hauemarkja Barnehage
v/Håkon Vestnes
6084 Larsnes
Sande kommune
6084 Larsnes
SØknad om bruk av Bjørnebotomt
Utbyggingsnemnda i Hauemarkja barnehage har jobba fram ei løysing som gir barnehagen nok areal til
dei 18 ekstra plassane barnehagen har søkt om å drive. Undervegs i denne prosessen, har ein landa på
at noverande lokasjon for barnehagen ikkje er teneleg for framtidig utvikling av barnehagen. I samband
med dette har ein kome fram til at det beste vil vere å etablere ei kortsiktig midlertidig løysing på
noverande lokasjon, og deretter vurdere å setje i gong ein prosess som går mot nybygg på betre eigna
lokasjon.
Den kortsiktige løysinga går ut på å flytte personalavdeling ut av bygget som står der i dag, og flytte
dette inn i midlertidige lokaler på Bjørnebotomta. Noverande personalavdeling vil verte bygd om til
leikeareal. Vi ser føre oss å etablere ein brakkerigg på ca 12mx10m, og i denne vil ein innreie garderobe,
pauserom, og kontor. For å få plass til denne riggen vil ein måtte fjerne huset som står der i dag'
Barnehagen har vurdert å bruke BjØrnebohuset i samband med personalavdeling, men dette er ikkje
funne å vere ei god løysing. Ein har behov for stØrre areal enn det som er i huset i dag, og ei
renovering/utbygging av dette huset finn ikkje barnehagen økonomisk forsvarleg samanlikna med eit
brakkealternativ. Hauemarkja barnehage vil ta på seg kostnadane med å rive huset, planere og klargiere
for brakker, og oppsetjing av brakkerigg.
Ein søkjer hermed om fylgiande:
Rive huset som står på BjØrnebotomta
Planere og klargjere for oppsetjing av brakkerigg
-
Setje opp ca 12mx10m brakkerigg.
Etablere bruksavtale på Bjørnebotomta som sikrar barnehagen tilgong
til denne.
Før endeleg oppstart av riving/planering, vil ein gjennomføre ei runde med nabovarsling. Skulle det
kome innvendingar mot tiltaket frå naboar, vil sjølvsagt barnehagen rette seg etter desse.
I barnehagen står omlag 6 plassar {3 born) på venteliste frå januar. Hauemarkja ynskjer å tílby desse
barnehageplass snarast råd, og ynskjer difor ei snarleg avklaring frå Sande kommune.
Beste helsing
Håkon Vestnes
Leiar utbyggingsnemnd
Kopitil:
Styreleiar i Hauemarkja barnehage - Stein Are Smoge [email protected]'no
Styrar i Hauemarkja barnehage - Hege Beitveit hauemarkia(ôsande-mr.kommune,no
t
I
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Tff.7O 0267 00 Fax 70 02 67 01
[email protected]+nr.kommune.no
www.sande-mr.kommune.no
I
SAKSDOKUMENT
Arkivsaknr:
Øystein Johansen
Sakshandsamar:
Arkiv:
20141798-435512014
614
Al0
Utvalsaksnr
Utval
58/14
Driftsutvalet
Møtedato
28.08.2014
79/14
Formannskapet
09.09.2014
4t/14
KommunesWret
23.09.2014
Saka
gjeld: UTVIDING AV HAUEMARI(JA BARNEHAGE
Tilrådine:
1. S.¿nde kommune
godkjenner utviding med ei full avdelingtil72 plassar i Hauemarkja
barnehage.
2.
3.
Sande kommune
Sande kommune
vil medverke positivt til at utbygginga let seg realisere.
stiller garunti for finansiering av utbygginga dersom det vert behov
for det.
Handsaming i Driftsutvalet :
Håkon Vestnes sa seg ugild då han sit i <nemnda for utviding av Hauemarkja barnehage>
Røysteføre: 8
RØYSTING:
Tilrådinga vart samrøystes tilrådd med unntak av pkt.3 som går ut.
TILRÄDING:
l.
Sande kommune godkjenner utviding med ei
full avdelingtil72 plassar i Hauemarkja
barnehage.
2.
Sande kommune
vil medverke positivt til
at utbygginga let seg realisere.
Handsaming i Formannskapet
Samr. som tilrådinga.
:
TILRÅDING:
1
.
2.
Sande kommune godkjenner utviding med ei
barnehage.
Sande kommune
vil medverke positivt til
full avdelin gtil72 plassar i Hauemarkja
at utbygginga let seg realisere.
Handsaming i Kommunesfyret :
o Håkon Vestnes gjekk frå som ugild då han sit i <nemnda for utviding av Hauemarkja
barnehage> (1 9 røysteføre).
Samr. som tilrådinga.
VEDTAK:
1. Sande kommune
2.
barnehage.
Sande kommune
godkjenner utviding med ei full avdelingtilT2 plassar i Hauemarkja
vil medverke positivt til
at utbygginga let seg realisere.
Rett utskrift
SANDE SERVICEKONTOR, 6084 Larsnes, 30. september 2014
Tove Cathrine Kvamme
konsulent
Særutskrift:
Hauemarkja barnehage
U^,alssak
nr:
K-41/14
Side: 2 av 4
Vedlegg:
Innspel/søknad frå Hauemarkj a barnehage
Saksopplysningar:
Stiftinga Hauemarkja barnehage er ei ideell stifting beståande av foreldre som eig og driv
privat barnehage på Larsnes. Barnehagen er med og oppffller den plikta kommunen har til å
skaffe alle born barnehageplass etter lova.
Det ligg føre eif innspel/søknad frå stiftinga Hauemarkja barnehage om kommunal
medverknad til utviding av barnehagen med ei avdeling (18 plassar) til4 avdelingar med
totaltT2 plassar. Den kommunale medverknaden inneber godkjenning av plassane og dermed
finansieringsansvar for drifta, og ei form for garanti.
Barnehagen er i dag godkjend for 54 plassar, og har midlertidig godkjennin g pà 9 ekstra
plassar gjennom avtale om bruk av Bjørnebo * uteareal (F-l35ll2 - forlenga iK-22114
13.0s.20t4).
Pr. dato er det oppfflt 62 plassar i Hauemarkja. Frå I .1.15 står det 3 born til (600%) på lista
med rett til barnehageplass, totalt 68 plassar minus evt. avgang/endring i alder.
Haugelia barnehage har fullt belegg (27 plassar), og har behov for fleire plassar. Der er det
vedteke utviding til 36 plassar og oppnemnt byggenemnd. Gjerdsvika barnehage nærmar seg
tullt belegg.
I
sak 8l/12 gjorde driftsutvalet vedtak om ei slik målsetting for Sande kommune og
barnehagedekning:
<Målsetjinga til Sonde kammune skal vere at alle som ynskjer barnehageplass sknl
få plass der dei ynsþer åfå plass. Vidore bør det leggost opp tilstrekkeleg
kapasitet/fleksibilitet til å møte auknnde tilflyttíng. For å nå desse målsetjingane må
køpasiteten aukast for primæropptaksområda til Hauemarkja og Haugelia
barnehagar. Det må søkjast kostnadseffektíve løysingar innanþr tilgiengelege
ressursar.))
Barnetalet på Larsnes viser ein stabil eller aukande tendens. Siste offìsielle oppdatering
(06.07.14) viser følgjande tal:
Fødselsår
Born
2014
ltil no)*
4
2
2013
9
2
2012
t2
2
Småbarnsplass
l8
24
Tal plassar
* Ikkje med i lotalen, men har rell til plassfrå hausten -15.
I
20ll
ll
I
1l
2010
2009
t7
I
1
I
l7
8
Total
57
78
Tabellen viser fødselstala off,rsielt, utan korrigering for evt. arbeidsinnvandring som ikkje er
registrert. Tabellen viser vidare behovet for plassar i barnehage på Larsnes om alle som har
rett til plass, søkjer l00Vo (born 0-2 år tel dobbelt).
Barnehagelova $ 12a gir rett til plass i barnehage for alle born:
<Barn somfyller ett år senest innen utgangen qv august del året det søkes om
barnehageplass, har etter sølcnad rett til å få plass i barneltage fra augtst i samsvar med
denne lov en
m ed
/'orskrift er.
Barnet har retl til plass i barnehage i den kommunett der det er bosatt. (...)rt
Uh,alssaknr: K-41/14
Side: 3 av 4
Om kommunen godkjenner plassane, medfører det finansieringsansvar for drifta av deinye
plassane i samsvar med forskrifta (<reknearkmodellen>). Kostnad pr. plass 0-2 är er i år
stipulert (førebels) til om lag kr. 187.000,-. For 3-6 år er kostnaden stipulert til ca. 9l .000,-.
Vurdering og konklusjon :
Kommunen er forplikta etter lova til å skaffe barnehageplass til alle born i kommunen som
har rett til det. Dei to siste åra har kommunen gitt midlertidig dispensasjon til Hauemarkja for
å oppfylle lovkravet.
Kommunens ambisjon om disponible barnehageplassar til folk der dei trengst når dei trengst,
samt barnetalsutviklinga på Gurskøydelen av Sande, tilseier at ei rask utbygging på Larsnes
er naudsynt. Hauemarkja barnehage er villig til å stå for utbygging og frnansiering, med
kommunal medverknad I gar anti.
Kommunen vil - uavhengig av om barnehageplassane er kommunale eller private - ha
ansvaret for å finansiere drifta. Prisen på ein privat plass er etter forskrifta9S% av den til ei
kvar tid gjeldande kommunale kostnaden. Såleis vil ikkje ei privat utbygging belaste den
kommunale drifta meir enn ei kommunal utbygging.
På denne bakgrunn vert det tilrådd å gå inn for utbygginga.
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
Beredskapsmessige konsekvensar:
Nei
Ja. Driftsansvar for ekstra plassar (etter forskrift) og
kommunal garanti.
Nei
Larsnes, 20.08.2014
Asbjørn Moltudal
rådmann
U^,alssak
nr:
K-4
l/14
Øystein Johansen
kommunalleiar
Side: 4 av 4
&,ry!+qs
Hauemarkfa barnehage
'gmå og storu hand I hand,
Elverom
600¡l Lersnes
knyter gpde vrnnskapsba nd'.
EIeñn70-ø0f
¡088 90 382
E-pÖst: [email protected],
Org.hr.959l00 90ö
Bankkontonr. 39f¡6 90 39555
Moblltslobn
lnnspel tllsande kommune
-
Utvldlng Hauemarkia barnehage
Styrct I rtlftlnga H¡ucmarkjr brmehage sender mcd dctte orær elt innrpcl I ho¡e utvldin¡ ev H¡ucm¡¡lda
barnehagc.
StyrÊt syner tll rædla¡te utgr"ilng
frl
byËgenemnda, og ser fram
tll
raCr rvldaring.
T¡ gjerne kontaK for utfylhnde dlalqt,
Hruemarkja
27.05.2014
Hauemarkja barnehage,
I
Utvldlng Hauemarkia barnehage
Utgreiing frå byggenemnda
Status og behov
Bametalsoversynot som var leveñ til drifisutvâlet iSande kommuno aJour perfebruar 2013, syner
fylglande barnetal I bamehagealder:
Barnetalsprognose/ klassed ellng
Februar 2014
Ãt
20ü
ffi:t 10ll tûr¡
m t0ü
$m
xt
6hrd¡!,lt
3
5
2
3
4
Gurtltrn
6
I
5
7
I
I
A
11
10
11
18
7
14
2
I
zt
1
3
1
2
3
20
31
23
l¡llltet
Srndfv
lotmstv
0
25
z3
5
4
I
28
150
For å gjere ei vurdering av behovet for bemohageplassar barnehageåret 201412015 på Larsnes kan
ein setje opp tlgjande labell:
Føds¡bâr
Born
Småbarnsplass
Antal plassar
20r3
201:2
2011
2010
N9
Tot!lt
11
10
11
18
7
57
2
2
1
1
I
22
20
t7
18
7
78
Hauemarkja bamehage er per i dag godkjend for 54 plassar, det vil sele at den er 24 plassar for lttsn til
ta seg av maks-behov. No veit vl al det lkkje er alle som har boma sine i barnehage, det er heller ikkje
full effekt av 2013 boms tur haust 2015. Samstundes veit ein av erfadng at ein del bom utanfor Larsnes
trecllsjonelt har nytta Hauemarkja som barnehage, spesielt på grunn av nærleik t¡l den store
erþeidsplassen over vegen (Sandetun).
å
Fîå fid til anns har ein gltt plass til flelre enn dei 54 gottkiende plassane, på grunn av stort behov.
Trcnden siste åra har vore at dette ver vanlegare og vanlegare. Frå hausten er det behov for I plassar
(4 bom) utover normal kapasitet, frå januar står 6 plassar (3 nye born) på ventoliste. Totalt utgjer dette
ì+ ptaisar. Alle de¡ tre avdelingane i bamehagen her 18 plassar kvar, Ser ein på behovet for elstra
plassar svarar dettô til nærmare el heil avdelfng elrstra.
Hauemarkja bamehage får også jamt og trutt nye søknadar gjennom bamehageâret, og for del som
treng desse plassane kan det of,e vere hellt avglerande for deira lwadag. Etter dei signala ein ser no,
vfl dêt verte iullt, og venteliste, frâ haust 2015 i forhold til slorle¡ken pâ bamehagen ¡ dag.
Løysinga mêd (overbeleggr er ikkJe nokon god s¡tuasjon for veften Sande kommune eller barnehagen.
I bãrnehagen vert det trongt om plassen, og ein får heller ikkje gitt boma eit fullgodt pedagogisk opplegg.
Det går utover personalet, som frå før har ein ganske krwJande lwardag. Dersom dette er ein situasJon
som skJer ein sjeldan gong, og med eit reletM llte overbelegg, er del fullt muleg å handtere på ein grei
måte. Når det skJer på det jamne, og samstundes med relativt stort overùelegg er lk$e clelte ein
akseptabel situasjon.
2
Larsnes er ein landsby i vekst, og folketalsutviklinga siste ti år syner ein klartrend:
'"Ifi;'#li"'
Paf¡onar'Larsllca.
soo
150
100
350
t 300
þ rso
t ?00
150
100
50
¡$o*
,filde; Slaurü6k
atlos
2006
20t7
2008
2009
2010
20t r
2012
20'13
stlalùvrå
Når ein ser kva veg pila pelkar, lyt eln planlegge og ta høgde for vidare velst, Dei komande åra vilfleire
¡uita¿pros1et<t €tóiehai¡gen,.Lársneò brygéã, etc¡ vertõ realiserte. Ein vonar Et avgrensa tilgang på
bustadar etter kvart vil løyse seg, og tilflytt¡nga og folketilvekst kan halde fram.
For småbarnsfamiliar or barnehageplass særs viktig, for mange heilt avgjerande. I tillegg til SFO ¡
semband med skulen, er barnhage eit tilbod som gJer et begge foreldre kan vere i arbeld. Dot er
ynskjeleg at ein har barnehageplass til alle som ynskjer det, og at dei som flyttar til Larsnes ikkje skal
trenge å uroe seg over om deifár plass eller iltkje.
Hauemarkja bamohage vail opna for 23 år sidan, og eit generelt oppussingsbehov harseinare åre meldt
seg. Det hãrvore gjo-rt litt geñerelt vedlikehald undervegs, men ei lltt støne ansiktslyftning står no for
lur.
Hauemarkja bamehage er per i dag ei stifling, som v-ert styrt av foreldra til borna som har plass i
bamehagCn, Seinare år har det kome ein del signal frå foreldre at det kanskje vert vurdert alternativ
driftsmodeller, tll dømes kommunal overtaking, Def er per í dag ikkje avgJort kva vegen vidare her verî,
så løysinga skissert i detle brevet baserar seg på framleís privat drifi'
3
Ut- og ombygging
For å gl Larsnes og Sencle kommune eit fullgodt bamehagetilbod, ynskjer stiftinga å utvlde barnehagen
med ei avdeling tilsvarande 18 plassar. I tillegg vll eln legge inn litt støne fellesareal, slik at ein ved
framtidig ekstrabehov ulover nomele plassar kan løyse del på ein betrs måte enn ein gjer i dag,
liæ på ei ikkje alt for stor lomt I dag, og er på mange vis litt låst på mange kantar,
Detaljplanane for utviding er på lngen måte klar, men vi har etablert ei grovskisse over arealbehov.
Barnehagen
Tilbygg I
Dette tilbygget vert truleg mot nord, og skal nyttast til nytt felles inngangsparti og garderobeanlegg.
Målsetjinga er at foreldra skal få ein plass å levere borna, uavhengig av kva avdellng borna er pa. Dene
gir også støne fleksibilitet i forhold til fordeling av bom på dei ulike avdelingane. I tillegg vildet også
gjere det enklaro i forhol<f tll planlegging av bemanning om morgon og ettermiddeg, då ein har borre eitt
<kontaklpunH> til forcldre ved hent¡ngllevering. Det vert også lagt opp til støne personalgarderobe i
dette t¡lbyggel.
TihysS2
Dette tllbygget vert enten mol ausl eller vest i den gamle delen av barnehagen, og skal innohalde to nye
svdelingsrom. Ein har undersøkt lltt korleis andre barnehagar har sine romløysingar, og det er ein lrgnd
med mindre avdelingsrom og sttrre fellesareal. Tanken her er at ein nyttar avdelingsrom til samling av
avdelinga; matpause, morgonmøte, og anna opplegg. Eln legg så opp til meir bruk av fellesareel når det
er afri leikr.
Ombwgingar internt
I størst muleg grad lyt ein prøve å gere del inteme omvelllngane så små som muleg, spesielt med
tanke pá oppretting âv nye vãss og avløp. Hovudlinjeno er:
ein flyttar personalområdet t¡l Blomsterenga eller Maurtua, og denne vil då ligce itilknyting
til den nye personalinngangen/-garderoben.
Eln gfer om garderobe tílknytta Solsikka tíl eit felles leikerom, til dømes < Legoromr
Tidlegare personalområde vert laga om til avdelingsrom, Her kan ein velje om eln vfl lage eit
stort, ellcrto små.
Ein del av tidlegare personalområdet vert også innlemma i kjøkenet
Blomsterenga eller Maurtua vert opna opp og brukt som fellesområdet, dette vert også det
området ein leverar borna itidleg på morgonen.
-
-
Vi ser føre oss e¡t overslag over utbygg¡ngsbehovet tll å vere:
Tilbygg mot aust... 100 m'
Tllbygg mot nord.,. 100 m2
4
UteomÉde
Dei to tllbygga vilta av uteområdet, og ei avdellng ekstra vll også auke behovet for lelkê8rËal utandøxs.
For û kompensere for dette ser eln førc seg ll få til ein grunnkløpsavtale med Haugen-famlllen slik at
eln får ovàda det området som er rêgulêft til bamehege I dag, og I tlllegg ein del ereel nord fur
bamelragen l¡l bruk som pafiedng. Barnehagen har vore I dlalog me<l grunneþaç dei er poslt¡vê t¡l
pfosjektgt, og serfufÞ seû åt eln skel kome l[ semfe om eln avlale.
Parkerings og trafikldilhøva ræd bamehagen sr per I dag
ikkJe speslelt br¡. Det er stort behov for
parkeringsplass€r i området rundt Sandetun. llillegg burde det voro €i betro l¿yslng på lelerlng/henting.
bat er pãr I dag reguleil lnn eln Barkeringsplass/snuplass nod for bamehagen. Eüer b_arnehagen sitt
syn er-denne fõr lilen, og også for nær bamelugen. E¡n ser føre seg st oln I samråd med Sande
liommune og prosessen rundt ombygging pâ Sandetun lfellesskap kan finne I løysing som stettar alle
sine behov. Ëin auke I parkeringsarêalet vll medføre ein rcdukslon sv aresltll bustadbygglng I områdel,
men etter barnehagsn sitl syn er det viktig he fokus på å legge best muleg tll rette for bemehsgedrift og
sjukehelmsdrlfr.
Det er ogsâ vudert om cBjørnebotonrtar kan nyttast til ballbinge eller liknande, Det har vorc eit sþnal
frå eldre bom ¡ båmehegen st d€r er eit ynskje om å spels fotbell I bsmehegen. Eln ballblnge kan nyttas{
l¡l mange aldivitetstar, og vil voro ein puftiv tilvekd til uteomrildet.
Det vilvef€ sæfs
meistflng og
'r \'È
for boma å få Iaga lll eil nytt uteomrádel. Eit uteområde der ein legg vekt på
I
alle alclran
rtrtt
I
(
I
I
t
:l\
r!
t
syner
(mørkla$teÐ omrâdel syner
clet
areabt eln tenkier
og
pafuertng.
Areelst som bameftæen serØre seg å måtte løysast ut tll eltt bruk er rundt 3000 mr. Dette er det enalet
bamehagen ser føre seg oin lyt ha disponlbolt for ä få tll ei god þysing. Orn dsl er aktuelt å utvide dette
for å tegóc til rette for eñdå m-eir parke ring lyt ein av$erüa I samråd med Sende kommune.
5
Økonomi
som privat bamehage har HauemarkJa mulegheit til å få hJelp av foreldre til å stille på dugnad,
Barnehagen var også i sltid bygrt med stor innsats fÉ foreldre på dugnad. Dette er e¡t moment e¡n
håpar kan vere med også i denne omgang, og kanskje då spesielt frå foreldre som står på venteliste lil
å
få plass til boma sine.
Sjølv om ein del kan gjerast på dugnad, vil det framleis koste e¡n del á bygge ut dette, Ein har ikkje
kome langt I prosessen rundt kostnadsoverslâg, men fylgjande estimat vert lagt på bordet:
Tilbygg 30 000 kr/m2 (Ínklmva)
lnterne ombyggingar/oppussing (estlmat lnkl
uteområde
qva)
Oooarbèidho
ko$ (¡nkl
Totgl
Eksl
mva
Kostnad som må
finansierast
mva)
(estlmst ¡nkl nVJ¡Ì
6 000 000 kr
1 500 000 kr
1 000 000 kl
1500 00t
kr
+ lomtek¡øÞ
6 800 000 kr
6 E00 000
kr + tomtekiøp
- Dugnad
V¡l streke !{Jnder at denngkoslen er est¡mgrt på relativt svalfþr[unnlao. oo sJ berre å rekne sonl
sit fvrsteêst¡mat.
Ein har ulike alternativ til f¡nansier¡ng, og fylgjande vert lagt på bordet:
Sande kommune yter investeringstilskot fullt ut til utviding av barnehage.
1.
2. Sande kommune yter ikkje ínvesteringstilskot til
utviding
av
barnehage, Hauemarkja
barnehage flnansierar dette sjølve. Deüe alternativet krev ein form for garanti frå Sande
kommune, anten ved form av underskotsgaranti, eller finansferingstilskot på driftsnivå.
3,
Sande kommune yter delvis lnvesteringstilskot
til
utviding av barnehage, og delvís ved
driftstilskot.
For Hauemarkja vil det koste ein stad mellom 400' og 500' iåret å flnansiere denne utbygginga dersom
ein skal finansiere dotte sjølve. Dersom barnehagen vert fullt ut nytta; ser ein føre seg, med den
titskotsmodellen som er i dag, at ein skal greie å finansiere dette over den vanlege driña. Utfordringa
kjem når ein ikkje nyttar kapasiteten fullt r¡t. Dette må ein på eít vis ta høgde for i ein svtale.
Hauemarkja barnehage har gjennom alle år hatt ei sunn drifr, og evna å tilpasse seg svingingar i
(marknadenD. Ved ei utbygging, viloin sjølvsagt gjere seg litt meirsårbar i høve desse variasjonane;
spesielt dersom ein nyttar eigenkapital til finansiering. Borne skal også desse åra ha eit fuflgodt tilbod,
og det er difor heilt avgjerande at ein avtale om underckotsdekning ligg som eil tryggingsnett.
Slik clrifra er i dag, med overbelegg, er ikkje dette ei økonomlsk efiektlv drifr. Det slit på personalet, som
gir meir sjukemelding; og ein brukarvesentleg meir på personalkost per bom enn ved <normaldritu. El
ombygging av bamehagen víl også legge betre til rette for rasJonell drift, som igjen vil vise i$en I
rekneskapen. Basert på dette, har ein god tru på at Hauemarkja skal kunne greie å svare denne
investeringa sjølve, men ein er hellt avhengig av ein avtsle som sikrer ein trygg og god drift av
barnehagen,
6
Opps ummeringlkonklusjo n
Veksten i Landsbyen Larsnes f¡lseier at vÍlyl legge tilrette forfleire barnehageplessar. Dette kan gierast
ved å utvide HauemarkJa bamehage rned eiavdeling ('18 nye plessar).
I denne samanhengen vll ein også få gjort naudsynte oppgraderlngar I eksisterande lokale, og ¡sgge til
relle for meir rasjonell drifr av barnehagen.
Eln vonar San<te kommune ser nytten av dette innspelet, og vll vere med på prosjektet.
Dette dokumentet syner ei prinsippsklsse, og rnykJe detaljar står igjen. Ein vonar det skal vere nok
dokumentasjon i denne omgang, og skulle det vere behov for meir bed om ât ein tek kontaK med
barnehagen.
Vldare saksgong i delte prosJektel, er å engasjere arkitokt og få utarùeida detaljplanar for utvidinga.
Dette steget vil utløyse kostnadar for barnehagen, og eln ynskJer lkkJe å setje i gong med detle fur ein
har eit klart signal frå Sande kommune om det er aktuelt å vere med på Oette prosjeKet.
Hauemarkja bamehage ynskjer difor ein bindande uttale
signaliserer i kva grad del ynskjer
å
frå Sande kommune, der kommunen
vere med på dette prosjektet. Vi ynskjer uttale på fylqiande framlegg
frå vår side:
L.
Hauemarkja barnehage r¡ert utvida frå 54 til 72 godkjende plassar, gjennom ei utbygging av
avdeling nummer 4.
Utbyg1inga vert finansiert av stiftinga ved bruk av eþenkapital og lånemidlar.
2.
3. Det vert utarbeida ein drÍftsavtale mellom
Sande kommune
og stiftlnga, der
underskotsdekni ng skal llgge som eit tryggingsnett for barnehagen.
Stiftinga hadde årsmøte 13. mai, og vedtok der å setje I gong arbeidet med utviding av barnehagen.
Byggenemnd er nedsett, og planlegginga er i gong. For å sikre vidare framdrifr, ser vi fram t¡l rask
avklafing frå Sande kommune si slde.
7
t
I
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
îft.7002 67 00 Fax70 0267 01
[email protected]
www.sande-mr.kommune.no
I
n
SAKSDOKUMENT
Øystein Johansen
Sakshandsamar:
Arkivsaknr:
2013 I 655-2215 1201 4
Arkiv: 410
Utvalsaksnr
40/t4
43/r4
Utval
Formannskapet
Møtedato
10.04.2014
29.04.20t4
22/14
Kommunestyret
13.05.2014
Saka
Driftsutvalet
gjeld: HOVUDOPPTAK I BARNEHAGE FOR BARNEHAGEÅRET 2014-15
Tilrådine:
l.
2.
3.
Resultatet av hovedopptaket i barnehagane i Sande vert teke til etterretning.
For at Sande kommune skal oppfflle lovkravet om rett til barnehageplass, yter
kommunen tilskot til ekstra plassar for hausten 2014 i Hauemarkja bamehage med
inntil kr 300.000,- som kjem i tillegg til ordinært tilskot. Tilsvarande beløp gield for
våren 2015.
Hauemarkja barnehage Ër disponere Bjørnebo på same vilkår som no ut
barnehageåret 2014l15
Handsaming i Driftsutvalet
Røysteføre: 8
:
Samr. som tilrådinga.
VEDTAK:
1.
2.
3.
Resultatet av hovedopptaket i barnehagane i Sande vert teke til etterretning.
For at Sande kommune skal oppfflle lovkravet om rett til bamehageplass, yter
kommunen tilskot til ekstra plassar for hausten 2014 i Hauemarkja barnehage med
inntil kr 300.000,- som kjem i tillegg til ordinært tilskot. Tilsvarande beløp gjeld for
våren 2015.
Hauemarkja barnehage får disponere Bjømebo på same vilkår som no ut
barnehageåret
20l4ll5
i
Formannskapet
Samr. som tilrådinga.
Handsaming
:
TILRÅDING:
l.
2.
3.
Resultatet av hovedopptaket i bamehagane i Sande vert teke til etteretning.
For at Sande kommune skal oppflrlle lovkravet om rett til barnehageplass, yter
kommunen tilskot til ekstra plassar for hausten 2014 i Hauemarkja barnehage med
inntil kr 300.000,- som kjem i tillegg til ordinært tilskot. Tilsvarande beløp gjeld for
våren 2015.
Hauemarkja barnehage ffir disponere Bjørnebo på same vilkår som no ut
barnehageårct 2014/15
Handsaming
i
Kommunestyret :
Håkon Vestnes gjekk frå som inhabil i saka då han er varamedlem til styret i
Hauemarkj a barnehage (1 8 røysteføre).
.
Samr. som tilrådinga, med slik endring av pkt.2 :
Sande kommune yter tilskot til ekstra plassar for hausten 2014 i Hauemarkja
barnehage med inntil kr 300.000,- som kjem i tillegg til ordinært tilskot. Tilsvarande
beløp gjeld for våren 2015.
VEDTAK:
1.
2.
3
.
Resultatet av hovedopptaket i barnehagane i Sande vert teke til etterretning.
Sande kommune yter tilskot til ekstra plassar for hausten 2014 i Hauemarkja
barnehage med inntil kr 300.000,- som kjem i tillegg til ordinært tilskot. Tilsvarande
beløp gjeld for våren 2015.
Hauemarkja barneh age far disponere Bjørnebo på same vilkår som no ut
barnehageåret20l4/15
Rett utskrift
SANDE SERVICEKONTOR, 6084 Larsnes, 16. mai 2014
Tove Cathrine Kvamme
konsulent
Særutskrift:
Barnehagane
i Sande
Hauemarkja barnehage
Utvalssak
nr:
K-22/ I 4
Side: 2 av 3
Saksopplysningar:
Barnehagelova slær i $12a fast at
<<Born somfyller eitt år seinast innan utgangen av august det året det vert søkl om
barnehageplass, hør etter søknad rett til åfåplass i barnehagefrå august i samsvar med
de nne lov a me d fors krifter.
Barnet har rett på plass i barnehage i den kommunen der det er busett.
Kommunen skal ha minimum eitt opptak i året. Sølvtadsfrist til opptaket vertfastsett av
kommunen.¡t
Hovudopptak til barnehagane i Sande kommune vart utlyst med frist 1. mars. Ved
gjennomgang av søknadene er det tildelt plass til
Kvamsøy: Alle som har
ledig kapasitet
Sandsøy: Alle som har søkt ledig kapasitet
Gjerdsvika: Alle som har søkt
ledig kapasitet (300%)
Haugelia: Fullt
1 (200%) på venteliste +
I (120%) på venteliste frå 0 I .0 I . I 5. Begge für
tilbod om plass i Gjerdsvika, som då har fullt.
-
Hauemarkja: Fullt
søkl-
-
Opptak innanfor dei 54 plassane som barnehagen
er godkjend for - 4 born (800%) står på venteliste frå hausten, eitt av desse borna har no plass i
Haugelia. Ytterlegare 3 born (600%) står på
venteliste frå l.l.l5. Alle desse har rett på plass
i barnehage.
Hauemarkja kan ta inn borna dersom kommunen finansierer plassane. For 2014 utgjer dette
ein meirkostnad på inntil kr 300.000,- og fører evt. til at budsjettområdet må tilførast meir
midlar. Dette veit vi ikkje sikkert før ved avrekning mot slutten av året, sidan det etter
reknearkmodellen er avhengig av bametal på fleire teljetidspunkt. Nytt er også at ny regjering
vedtok å heve refusjonssatsen til private barnehagar frä96til98%
Hauemarkja barnehage disponerer dette året Bjørnebo
kan vidareførast.
til barnehageformåI.
Denne ordninga
Vurdering og konklusjon:
For å oppfflle lovkravet om full barnehagedekning, må ein i20l4lf5 ta inn fleire born i
Hauemarkja enn det som kommunen er forplikta på å dekkje kostnadene til. Om kommunen
betaler for borna, kan Hauemarkja vere villige til å ha eit tilstrekkeleg overbelegg til å gje
alle plass. Ein tilrår difor å finansiere desse plassane med inntil kr 300.000,- ekstra.
Miljøkonsekvensar:
Økonomiske konsekvensar:
B eredskapsmessige konsekvensar:
Nei
Ja
Nei
Larsnes, 07.04.2014
Asbjørn Moltudal
rådmann
Uh,alssak
nr:
K-22/14
Øystein Johansen
kommunalleiar
Side: 3 av 3