I årboken har vI samlet høydepunkter fra arbeIdet du som nms

Comments

Transcription

I årboken har vI samlet høydepunkter fra arbeIdet du som nms
Årbok
Misjonstidende nr 4 2015, 170. årgang
2014
I årboken har vi samlet høydepunkter fra arbeidet du som
nms-giver har bidratt til. Her er det mye å glede seg over.
«Den som har to kjortler, skal dele med den som
ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre
det samme.»
Luk 3,11
2
årbok 2014
Innhold
4 Hilsen fra landsstyreleder
5 Årsrapport fra landsstyret
Fra feltene
10 Brasil
12 Etiopia
16 Europa
18 Japan
20 Kamerun
44
45
46
47
48
49
50
fra Norge
NMS Region Bjørgvin
NMS Region Møre
NMS Region Nord
NMS Region Stavanger
NMS Region Sør
NMS Region Trøndelag
NMS Region Øst
22 Kina
52
NMS U
28 Madagaskar
56
Ravinala
26 Laos
32 Mali
34 Midtøsten
38 Thailand
40 Sør-Afrika
54
57
58
59
60
61
62
NMS Gjenbruk
Misjonshøgskolen
Senter for Interkulturell
Kommunikasjon
Ucrew
regnskap
Resultat
Balanse
Årsberetning
2
24
Det Norske Misjonsselskap (NMS)
NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og ser seg som et redskap for å realisere denne
kirkes misjonsoppdrag. Visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land.
Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger, besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger
infosenteret: Telefon 51 51 61 00, e-post: [email protected], www.nms.no
Gaver til NMS: Bankgiro: 8220 02 85030, NB! 28 % skattefradrag for gaver inntil kr 20 000 per år.
ØMERKE
T
ILJ
Prosjektgruppe Årbok: Prosjektleder: Marit Mjølsneset, redigering: Stina M. Aa. Neergård,
M
grafisk designer: Inger Marie K. Stangeland, forsidefoto fra Etiopia: Ole Henrik Kalviknes
Annonser: Salgs Forum AS, tlf 51 31 57 00
1
8
Trykksak 7
trykk: Årboken er trykt på svanegodkjent, miljøvennlig papir hos Gunnarshaug Trykkeri AS.
hvorfor årbok 2014? Årboken du nå har fått inneholder utelukkende informasjon fra 2014. Oppdatert
informasjon om prosjektene og oversikt over ansatte både på feltene, i regionene og ved NMS sin
hovedadministrasjon, finner du på nms.no.
årbok 2014
3
FRA LANDSSTYRET
Øyvind Meling,
landsstyreleder
La oss takke og be
NMS sin årbok oppsummerer mye av arbeidet
fra det siste året. Glimtene fra arbeidet i samarbeidskirkene våre i de forskjellige landene er
inspirerende lesning. Det skjer mye i NMS.
Misjonen blir mange ganger beskyldt for å
drive med imperialisme. Det er gjort feilgrep
gjennom årene, men jeg synes vi kan være
takknemlige og stolte over våre misjonærer. De viser at de i stor grad forstår den lokale kontekst og møter den med respekt. Det
er viktig. Samtidig ser vi at våre misjonærer
er villige til å stille spørsmål og utfordre våre
samarbeidspartnere på sentrale områder. Skal
vi være samarbeidspartnere, må vi være åpne
overfor hverandre og respektere hverandre. Vi
må tåle å være uenige.
Noen ganger må vi også vurdere hvor grensene går og si tydelig fra. Vi blir flere steder
utfordret både på menneskeverd og det vi vil
kalle korrupsjon. Det må i de enkelte sammenhenger vurderes om vi trekker oss ut av deler
av arbeid, eller om vi skal avslutte samarbeidet helt. Også her er våre misjonærer viktige.
Det er de som står nærmest og i noen sammenhenger må ta belastningen for de beslutninger som tas.
Les i årboken med takk og bønn. Takk for
det arbeidet som er gjort for å gi mennesker
verdig liv og varig håp. Alt dette er mulig på
grunn av at vi har trofaste medarbeidere i Norge, både ansatte og frivillige. Det er mange av
dere som de siste månedene har vært på samling for å samtale om arbeidet i Norge. Hva
er fremtiden for dette arbeidet? Engasjementet er stort, men vi har ikke funnet ut hvordan
dette kan overføres til nye generasjoner. Det
4
årbok 2014
er mye vi kan diskutere, men at vi også i årene
som kommer trenger mennesker som er tent
for og opptatt av misjon, er ingen uenige i.
Alle er ikke nevnt i en årbok, men vi er alle del
av et viktig arbeid. Våre grunnregler sier det
slik: «Det Norske Misjonsselskaps formål er i
ord og handling å vitne om Guds nåde i Jesus
Kristus, å bidra til den verdensvide kirkes vekst
og Guds rikes utbredelse blant alle folkeslag.»
Takk for at du er med i bønn og arbeid.
Skal vi være samarbeidspartnere, må vi være åpne overfor
hverandre og respektere hverandre. Vi må tåle å være uenige.
ÅRSMELDING 2014
Skapt til å dele
Generalforsamling. «Skapt til å dele»
var tema for en særdeles vellykket sommerfest og generalforsamling i 2014. Gjennom
mangfoldige og innholdsrike dager på Ekebergsletta i Oslo ble vi inspirert og motivert
til fortsatt engasjement for misjon i ord og
handling. Dette skjedde gjennom forkynnelse,
møte med samarbeidskirkene og våre misjonærer – dessuten var det kjekt å møte misjonsvenner fra hele landet. Diskusjonene og vedtakene under generalforsamlingen ble også
varierte og gode, og alle fikk anledning til å
målbære sine synspunkter og argumenter.
Et så stort arrangement gjør seg ikke selv, og
det er grunn til å være takknemlig overfor alle
medarbeidere – ulønnede og lønnede - som la
ned en stor innsats for å gjøre arrangementet
så vellykket som det ble. Mange kunne fortelle at de reiste hjem inspirert til fornyet innsats
for misjon.
Misjonsarbeidet. NMS sitt misjons-
NMS har fem tverrgående temaer i strategiplanen. Dette er temaer som skal med i alle
NMS sine prosjekter:
Livskraftig barne- og ungdomsarbeid
Kjønnsperspektiv og kvinners rettigheter
Klimatrusler og miljøvern
Konfliktsensitivitet
Økumenisk åpenhet og luthersk forankring
Det er nå utarbeidet oppdaterte retningslinjer
for å styrke bevisstheten rundt de tverrgående temaene og sørge for at de gjennomsyrer
misjonsarbeidet.
(nestleder)
Hege Steinsland
Kristoffer Hansen-Ekenes
Svein Ingve Nødland
Svein Malmbekk
Karoline Birkeland Jensen
(NMS U representant)
Ragnhild Mestad
(ansattes representant)
Jeffrey Huseby
(generalsekretær)
Inger Kari Søyland
(ass. generalsekretær)
2012
2013
2014
89 951 441
81 937 509
88 879 861
89 163 084
med Digni for midler innvilget av NORAD.
Rammen for overføringene fra NORAD er på
25 millioner kroner. Avtalen omhandler også
et kvalitetssikringssystem.
Astri Marie Wessel
2011
Digni. NMS har inngått en rammeavtale
Øyvind Meling, leder
87 350 925
Strategiplanen forutsetter også en gjennomgang av strukturen i misjonsarbeidet og av
partnerskapsmodellen som NMS arbeider etter. Dette arbeidet kom i gang i 2014.
NMS arbeider med samarbeidspartnere i
urolige deler av verden. I 2014 har vi måttet ha særlig oppmerksomhet på uroen i og
rundt Kamerun, Egypt og Mali. Arbeidet har
gått sin gang, men vi har innført en del reiserestriksjoner for noen typer reiser og innen
noen områder.
medlemmer i
landsstyret
2014:
2010
arbeid er delt inn i tre programmer; Budskap; evangelisering og menighetsbygging,
Bistand; diakoni og bistand og Bygging;
lederutvikling og organisasjonsbygging.
Misjonsarbeidet presenteres andre steder i
denne årboken. Her kan likevel nevnes noen
overordnede saker. I løpet av 2014 inngikk
NMS samarbeidsavtaler med partnere i Midtøsten, samarbeidsavtalen med Kinki-kirken i
Japan ble fornyet, og en ny fellesskapsavtale
med Taiwan Lutheran Church ble inngått.
Etter at generalforsamlingen vedtok den nye
strategien «Verdig liv- varig håp» er det laget
en rekke plandokumenter for det videre arbeidet. Landsstyret har vedtatt nye programprofil-dokumenter, og på bakgrunn av disse
har ledermøtet vedtatt nye programplaner for
hvert enkelt misjonsfelt. I samsvar med disse
vil samarbeidspartnerne få innvilget prosjekter. Dette planarbeidet er omfattende, men
gjør arbeidet forutsigbart og målbart. Utarbeidelsen av de ulike planer går for seg i samarbeid med representanter og samarbeidspartnere rundt om i verden.
For landsstyret i NMS,
Jeffrey Huseby,
generalsekretær
Figur: Gaveutviklingen de
siste fem årene.
årbok 2014
5
Antall misjonærer
Økonomi. NMS gikk med et overskudd på
NMS har til sammen
ca. 170 ansatte. I tillegg
har NMS U 20 ansatte.
kr 7,4 millioner i 2014. Dette skyldes både salg
av eiendommer og at innsamlingsresultatet
ble bedre enn budsjettert. Gaver fra enkeltpersoner, foreninger, menigheter og julemesser ble omtrent som budsjettert, mens testamentariske gaver økte relativt mye i forhold
til budsjettet. Det er utfordrende å budsjettere
testamentariske gaver, og økningen kan være
tilfeldig, men det kan også være et resultat av
et målbevisst arbeid med akkurat disse gavene. Trender for øvrig viser at vi har en økning
på inntekter fra faste givere. Dette er veldig
gledelig da det gir større forutsigbarhet i inntektene. NMS Gjenbruk leverte igjen et godt
resultat og blir en stadig viktigere inntektskilde for organisasjonen. På utgiftssiden har den
svake kursen på den norske kronen medført
3,3 millioner i svakere resultat.
Misjonærrolleprosjektet. Arbeidet
med dette ble videreført i 2014 ved at ledermøtet vedtok en handlingsplan for oppfølging av prosjektet. Dette har medført at en
rekke arbeidsgrupper er satt sammen fra ulike avdelinger for å arbeide videre med utfordringer innen rekruttering, oppfølging, klargjøring av oppgaver og rolle, volontørordningene med mer. Dette er et omfattende arbeid
som skal hjelpe til med å utvikle misjonærrollen på en god måte.
Eiendom. Landsstyrets behandling av
NMS sine eiendommer i et misjonsperspektiv ble sluttført i 2014. Der var mye engasjement rundt saken og da særlig med henblikk
på leirstedene. Det ble gjennomført samtalemøter i alle regionene. Vedtakene i landsstyret går i korte trekk ut på at NMS ønsker å ha
et regionkontor i hver region, men at ansatte
6
årbok 2014
2014 2013 2012 2011
TOTALT
82
BRASIL
76
70
77
0
2
2
2
ENGLAND
12
10
6
6
ESTLAND
5
3
4
2
ETIOPIA
5
3
3
4
FRANKRIKE
4
2
2
2
JAPAN
7
7
8
6
KAMERUN
8
10
8
4
KINA
4
4
4
4
LAOS
1
1
1
1
15
19
MADAGASKAR
17
13
MALI
4
4
3
10
MIDTØSTEN
–
–
–
–
SØR-AFRIKA
2
2
2
2
THAILAND
13
15
12
15
Tabell: Antall misjonærer, volontører og ettåringer
Antall årsverk i Norge
2014
2013
2012
2011
102,53
97,88
99,2
97,6
Hovedadm.
52,42
50,02
50,1
47,6
Leirstedene
22,00
21,40
21,3
23,8
Regionene
28.11
26,46
27,8
26,2
TOTALT
Tabell: Antall årsverk i Norge, inkludert misjonærer i
norgestjeneste og ansatte i NMS Gjenbruk
ÅRSMELDING 2014
NMS Gjenbruk leverte igjen et godt resultat og blir en stadig
viktigere inntektskilde for organisasjonen.
med lang vei kan innvilges hjemmekontor eller få kontor på et leirsted eller gjenbruksbutikk i nærheten. Landsstyret vedtok også at
behovet for misjonærboliger har falt bort og
at disse boligene derfor kan selges.
Leirsteder. Når det gjelder leirstedene,
vedtok landsstyret å selge tre leirsteder; Phillipshaugen, Kvamseter og Vatnlia. Phillipshaugen er solgt til lokale interessenter og blir
drevet videre med mulighet for leie. Kvamseter er lagt ut for salg. Bodø kommune har inngått leieavtale med intensjon om kjøp, men
det vil fortsatt være mulig å leie Vatnlia til leirer og andre arrangement. Disse leirstedene
hadde et underskudd i 2014 på nærmere 1,3
millioner kroner (2013: 560.000 kr). Saken om
NMS sine eiendommer har tatt tre år. De ansatte på leirstedene har utvist stor tålmodighet i situasjonen. Nå gjenstår arbeidet med å
ruste opp leirstedene og utvikle disse i samsvar med det store potensialet som man i regionene har hevdet at stedene har.
Regionkontor. I tillegg til at ett av leir-
2012
2013
2014
9813
9347
9008
8665
Håp. Når man leser årsmeldingen – og om
misjonsarbeidet i årboken for øvrig – er det
enkelt å fastslå at det har vært et arbeidsomt
år i mange ledd av NMS. Vår bønn og vårt
håp er at arbeidsinnsatsen må bære frukt –
frukt som varer. Det skjer når mennesker som
et resultat av vår innsats og våre gaver, opplever å få verdig liv og varig håp – for dette og
for det neste livet!
2011
går ut på å utrede hva arbeidet i NMS i Norge
er og skal være i fremtiden. I vedtektene til
NMS står det at arbeidet i Norge handler om
innsamling, rekruttering og støtte. Prosjektet
skal undersøke hvorvidt det er slik og hvorvidt arbeidet i regionene er et misjonsarbeid
i seg selv. Når dette arbeidet er ferdig, vil det
gi føringer for innhold i arbeidet i Norge og
hvordan dette best kan organiseres.
Personell. NMS har ca. 170 ansatte; leirstedene 30, regionarbeidet 30, hovedadministrasjonen 50, misjonærer og ettåringer 60. I
tillegg har NMS U 20 ansatte. Tilbakemeldingene fra arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler forteller om en stor grad av
trivsel og følelse av meningsfylt arbeid. Samtidig meldes det fra enkelte om slitasje som
begrunnes i stort arbeidspress, spørsmål om
organisasjonens fremtid, ensomhet i arbeidet med mer. Dette er noe som må kartlegges
nærmere og følges opp. Personalavdelingen
er i gang med å utarbeide et personalpolitisk strategidokument. Dette skal ta opp ulike
problemstillinger knyttet til rekruttering, personalutvikling og målstyrt ledelse. Det arbeides også med å innføre ny pensjonsordning
for NMS i tråd med pensjonsreformen som
norske myndigheter legger opp til.
10 128
Norge. «NMS i Norge» er et prosjekt som
ut med informasjon for å få støtte de ulike
prosjektene. Vi er også avhengig av god rapportering for at områdeutvalg og regionene
skal kunne gi god oppfølging. Rutiner for
rapportering om innsamlede midler kom et
godt stykke på vei i 2014, og et nytt dataverktøy vil gi bedre oppfølgingsmuligheter av
menigheter og foreninger.
2010
stedene er solgt (effektuert i 2015), ble kontoreiendommene i Haugesund og Kristiansand
også solgt. Regionkontoret i Kristiansand er
nå lokalisert i Sørlandsparken.
Informasjon. NMS er avhengig av å nå
Figur: Antall abonnenter
på Misjonstidende.
årbok 2014
7
Foto: Erlend Mongstad
8
årbok 2014
FRA FELTENE
På de neste sidene følger glimt
& høydepunkter fra våre samarbeidsland. Les og bli inspirert
av alt det gode som har skjedd
i 2014. vi har mye å være
takknemlige for.
årbok 2014
9
B
Brasil
Kristne blir utrustet gjennom utdanning og utsending.
Noen har hatt praksis i sitt eget land, andre har reist til
en nyere misjonsmark; England.
Misjonspraksis. Det teologiske fakul-
tet (FATEV) utdanner prester og misjonærer.
Studentene blir inspirert til å plante menigheter i Brasil, et land som sårt trenger det.
Noen blir også misjonærer i andre land. Skolen fokuserer særlig på storbymisjon. Teori og
praksis går hånd i hånd. Studentene ved FATEV får mulighet til å ha sin praksis ikke bare
i klassiske lutherske menigheter i sør, men
også i nyplantede menigheter i de mye fattigere områdene i Nordøst-Brasil.
Rektor. FATEV får snart ny rektor. Med
støtte fra NMS har Rodomar Ricardo Ramlow
fullført sine doktorgradsstudier.
– Gjennom studiene og forskningen min konstaterer jeg med takknemlighet hvor viktig
det er å stadig lære noe nytt. Ikke minst det å
ta lærdom av det som har blitt formidlet gjennom viktige personer opp gjennom historien,
sier Ramlow.
Fakultetet i Curitiba trenger nye krefter og
ny kompetanse i staben, så alle ser med glede
fram til at Rodomar Ricardo Ramlow begynner for fullt i sin nye stilling.
10 årbok 2014
Studentene ved FATEV får
mulighet til å ha praksis i
nyplantede menigheter i de
mye fattigere områdene i
NordØst Brasil.
Ettåringer. På våren 2014 kom to brasilianske ettåringer hjem etter nesten ett år i tjeneste i England. På høsten reiste fire nye ettåringer til Carlisle bispedømme i Nord-England for å hjelpe kirken å nå ut til ungdom
som aldri før har hørt om Jesus.
Diakoni. Byen Gravatá, som ligger nord-
øst i Brasil, er preget av mye arbeidsledighet,
narkotika og andre sosiale problemer. Her
har den lutherske kirken i Brasil en menighet og et dagsenter. NMS har støttet menigheten økonomisk i flere år. Presten, sammen
med frivillige og ungdommene selv, organiserer undervisningsgrupper, sportsaktivite-
BRASIL
Foto: Eduardo Lampa
2010
2011
2012
2013
2014
1 145 251
1 478 516
1 236 904
1 094 593
1 259 969
Figur: Innsamlede midler
til Brasil.
Årets
høydepunkter
ter, dataundervisning, dramagrupper og tilstedeværelse i kommunale fora. Det har også
vært veldig viktig å være sammen med barna
og ungdommene i kristne fellesskap som søndagsskole, konfirmantundervisning, ledergrupper, menighetsråd, osv.
Fra 2015 overtar kirken selv ansvar for driften
av menighet og dagsenter.
Fullført. NMS har i flere år støttet menig-
hetene i Rio Preto og Santa Fe do Sul. Avtaleperioden om støtte opphørte i 2014 og kirken
har nå selv overtatt ansvaret.
1. Menigheten som er vokst ut av
det diakonale prosjektet i Gravatá
ble i 2014 registrert som selvstendig menighet, og har klart å øke
selvfinansieringen betraktelig.
2. Det menighetsdiakonale prosjektet i Pestano er kommet godt i gang
med tre aktiviteter, en for ungdom og
to for kvinner, alt drevet av frivillige.
3. Doktorgradsstudent Rodomar
Ramlow er nesten ferdig med doktorgraden sin, og vil overta som
rektor ved FATEV i april 2015.
4. Økningen i studenttall ved FATEV
startet etter en stor bønnekampanje
i 2013 og fortsatte i 2014.
UTSENDINGER:
Representant
Merete Hallen
(bosted Norge)
Tlf. 90 05 05 92
[email protected]
BRASIL:
NMS samarbeider
med Den evangelisklutherske kirke i Brasil
(IECLB) om å skape
en levende, handlende
og misjonerende kirke
i landet. Ledertrening,
utdanning, diakoni og
menighetsplanting står
i fokus.
5. Et nytt desentralisert kurs med
videre studier for tidligere bibelskoleelever ble startet, og de elleve studentene har allerede påtatt seg oppgaver i sine lokale menigheter.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/Brasil
årbok 2014 11
e
etiopia
2014 var et begivenhetsrikt år i arbeidet med å gi marginaliserte grupper håp og en bedre fremtid.
Etnisitet. Mao- og komo-folket i Begi og
gumuzfolket i Blånildalen er viktige målgrupper for NMS sine prosjekter i Etiopia.
Mange er analfabeter, har få utdanningsmuligheter og liten innflytelse i samfunnet. Kvinnene er en utsatt gruppe, med en
tøff hverdag. NMS jobber for å styrke deres
identitet og posisjon i samfunnet, blant annet
gjennom språkutvikling, kulturelle aktiviteter og utdanning.
Rødbeter og rettigheter. Menighetene i Blånildalen skal bli en egen synode og
ta over styringen selv. 70 gumuz får lederutdanning, og Kamashi ungdomssenter, som
ligger midt i den nye synoden, er også et
viktig redskap. Der får ungdommer fra området lære om et bredt spekter av emner, fra
dyrking av rødbeter til sivile rettigheter og
likestilling. I august var 21 jenter og 30 gutter samlet til en liten uke som kalles «Sommer sammen», der både fagfolk fra kommunen, lærere, politi og universitetsprofessorer
underviste.
Presteskole. Det finnes fremdeles svært
få mao med høyere utdanning og en har for
12 årbok 2014
Fortellingene om Noas ark og
om den bortkomne sønnen ble
de første bøkene som noen
gang er gitt ut på gwama.
eksempel ikke lykkes i å sende noen til presteskolen. Men evangelisten Hika Dinbasha er
mao. Han går fra landsby til landsby og forkynner evangeliet, men gir også praktiske
råd for dagliglivet. Det var en stor opplevelse
da 60 personer fra en landsby i hans hjemtrakter, ble med i Mekane Yesus-kirken. Hika
søker nå om stipend for å gå på teologisk seminar. Mye tyder på at han blir den første
presten med mao-bakgrunn.
Noa. Ett av språkene som brukes av maofolket er gwama. Fortellingene om Noas ark og
om den bortkomne sønnen ble de første bøkene som noen gang er gitt ut på dette språket, og det var en historisk begivenhet!
ETIOPIA
Foto: Sonja Küspert
2010
2011
2012
2013
2014
2 372 562
3 105 119
2 416 828
3 417 996
2 500 665
Figur: Innsamlede midler
til Etiopia.
Årets
høydepunkter
1. Landsbyutviklingsprosjektet med
fokus på miljø, kvinner og marginaliserte grupper kom i gang og dyktige medarbeidere ble rekruttert.
Grønnsaksdyrking. Prosjektkoordinator Bekama Jirenya i landsbyutviklingsprosjektet fikk hjelp til å gå på skole og har nå
tatt jordbruksutdanning. En av hans oppgaver er å gi bønder opplæring i nye og bedre
dyrkingsmetoder. 45 menn og 15 kvinner var
våren 2014 samlet for å kurses i grønnsaksdyrking. Bekama er også den eneste kristne
i sin landsby. Han er dessuten mao og kan
dermed møte lokalbefolkningen på deres
egne premisser.
2. Et nytt prosjekt med å forebygge
fødselsskader hos kvinner i gumuzområdet ble godkjent.
3. Seimnaret om bruk av tradisjonell musikk i kirken ble en stor suksess. Unge, kristne fra folkegruppene mao og gumuz laget sanger på
morsmålet på grunnlag av bibelske
tekster. Dette gav selvtillitt og stolthet over egen kultur.
4. Prosjektet for å styrke kvinners
posisjon i kirke og samfunn ble
evaluert og fikk svært gode tilbakemeldinger.
UTSENDINGER:
Representant
Klaus-Christian Küspert
Tlf. 00 251 911 43 02 42
[email protected]
Sonja Angela Küspert,
Marit Breen, Mparany
Rakotondrainy og
Sophie Küspert
Rakontondrainy
ETIOPIA:
NMS støtter prosjekter
innen Budskap, Bistand
og Bygging. Prosjektene
eies og drives av samarbeidskirken vår Den
etiopiske evangeliske
kirke Mekane Yesus
(EECMY).
5. NMS-teamet i Etiopia har fått
forsterkninger. Ekteparet Sophie og
Mparany Rakotondrainy er nå med
på å sikre høy motivasjon og kompetanse.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/etiopia
årbok 2014 13
Foto: Johannes Austgulen
14 årbok 2014
ETIOPIA
en viktig del av nms sitt
arbeid i etiopia er å undervise om likestilling.
årbok 2014 15
e
europa
Gjennom menighetsplantingsprosjekter i Estland, Frankrike og England får kirkefremmed ungdom bli kjent
med Jesus.
EUROPA:
Kristendommen er på
tilbakegang i Europa.
Derfor satser NMS på
menighetsplanting- og
utvikling i England, Estland og Frankrike. Her
lærer vi mye som også
kan komme til nytte i
vårt arbeid i Norge.
England. Etter nesten to år med kakao og
fotball utenfor St. Barnabas kirke i Carlisle,
samles i tillegg nå en liten guttegjeng i kirken.
Først er det middag eller kaker og en god
prat. Etterpå er det tid for å lese i Lukasevangeliet. Disse guttene har aldri lest i Bibelen
før. Nå får de bli kjent med Jesus.
Selv om de ikke har kommet til tro ennå, er
det tydelig at dette har hatt innflytelse i livet
deres. Jordan har lenge vært en gutteromrapper, men aldri våget å gjøre noe med det.
Sammen med ungdomsleder Andy, som også
rapper, har han jobbet med å arrangere Åpenmikrofon-kvelder i kirken.
Nylig fortalte han at det var på grunn av støtten fra folk i kirken han hadde søkt seg inn på
musikklinja på videregående. Han er den første i familien som går på videregående skole.
Stolt inviterte han noen av ungdomslederne i
kirken til sin første skolekonsert.
Frankrike. I januar startet NMS-misjonærene Rafi og Mary Rakotovao opp et menighetsplantingsprosjekt i Créteil, en forstad
sørøst for Paris. Dette skjedde på forespørsel
fra Den sammenslåtte protestantiske kirken i
Frankrike (EPUdF).
16 årbok 2014
det var på grunn av støtten
fra folk i kirken at jordan
søkte seg inn på musikklinjen
på videregående. Han er den
første i familien som går på
videregående skole.
EPUdF kjøpte et hus i Créteil for flere tiår siden med tanke på å starte en menighet der. I
dag rommer huset et senter som har drevet
diakonalt arbeid i over 20 år, og endelig skal
også en menighet komme på plass.
Fra første pinsedag 2014 har man feiret gudstjeneste hver søndag. Den andre søndagen i
hver måned er det åpen-dør-gudstjeneste og
kafé. Den starter ute, ved inngangen til senteret. Tanken er å møte nye folk, evangelisere
og informere om denne nye satsingen. Ledertrening. Også i St. Paul prosjektet i
Paris er det aktivitet. To norske ettåringer har
dette året bidratt i evangeliseringsprosjektet
EUROPA
2013
2014
739 680
991 580
1 546 784
Matpakker. Ülle Reimann er aktiv i meningheten som NMS støtter i Mustamäe i Tallinn. Hennes oppgave er blant annet å koordinere arbeidet med å dele ut ukentlige matpakker til 60 vanskeligstilte familier. Hun leder også en kristen meditasjonsgruppe, hjelper til på gudstjenester, koordinerer eldrearbeid, har hjemmesamtaler med folk og er
med i mødregruppen.
2012
til unge gjennom et magasin, nettsider og sosiale media og rekrutterer talenter innen media til å bruke sine evner i en kristen sammenheng. Impulser i arbeidet får en også gjennom
kristne medieleirer i Finland og Russland.
2. Generalforsamlingen i Oslo var en
stor inspirasjonskilde for NMS sine
partnere i Estland som fylte en minibuss med unge voksne og kjørte
hele veien for å delta.
461 344
Media. NMS støtter Plussmedia som når ut
2011
tiden, totalrenoveres nå kirkebygget til Paulus
menighet i Tartu. Sammen med NMS skal det
drives lavterskel-aktiviteter som kan gjøre det
lettere å nå ut til kirkefremmed ungdom. 497 569
Estland. Etter forfall under kommunist-
2010
som mellom annet driver med ledertrening.
Tanken er at den enkelte kristne utrustes til å
dele troen. Det fører til at flere tar ansvar for
forskjellige oppgaver i menigheten sin. Musikk har blitt en viktig del av prosjektet og omfatter både kor og lovsangsgrupper.
3. Menighetsplanteprosjektene i
Saku og Mustamäe i Estland og Créteil i Frankrike opplever god vekst.
Figur: Innsamlede midler
til Europa.
4. Tre nye misjonærer er reist ut til
tjeneste blant ungdom i Europa,
Andreas og Jorunn Kjelle Granerud
til Penrith i England og Anders
Aarseth til Tartu i Estland.
UTSENDINGER:
Årets
høydepunkter
1. Ungdomsmenighetene i Carlisle
bispedømme vokser, og stadig nye
ungdommer nås.
5. Vi har rekruttert flotte ettåringer
som bidrar til å nå nye ungdommer
i England, Estland og Paris.
Representant
Merete Hallen
(bosted Norge)
Tlf. 90 05 05 92
[email protected]
England: Andreas Granerud, Jorunn Kjelle
Granerud, Kristian
Tjemsland, Leah Tjemsland. Ettåringer: Arve
Handeland, Kristin Ugland, Barbara Hardt,
Matheus dos Santos
Hofstätter, Jonathan
Schütz, Aline Weirich,
Monica Wu, Huan Yen
Estland: Ave Mølster,
Magne Mølster, Anders
Vik Aarseth. Ettåringer:
Sondre Fossan Dahle,
Elna Øhlund.
Frankrike: Mary
Rakotovao, Rafihiratantsoa Rakotovao.
Ettåringer: Stine Anderssen, Jakob Ekre Leinebø
Foto: Jean-Christophe Darolle
FOR MER INFORMASJON: nms.no/EUROPA
årbok 2014 17
J
Japan
Alle gleder seg over at de nye misjonærene, Ingeborg
Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes, er på plass for å jobbe
med et nytt ungdomsprosjekt.
Unge. I Japan er kirkene små, og det er van-
skelig for de kristne å formidle troen sin til andre. Lederskapet i Kinki-kirken mener at ungdomsarbeid er veien å gå for å møte mange
av utfordringene kirken står overfor. I august
2014 reiste Ingeborg Marie og Torkel Alvsvåg
Ekenes ut som nye misjonærer. Deres oppgave blir å styrke kirkens arbeid for ungdom.
Med seg har de datteren Eirin Helene.
Japanske
ettåringer. Kinki-kirken
prøver nå ut et opplegg med ettåringstjeneste for japanske ungdommer. Inspirert
av hvordan norske ettåringer i Japan har jobbet side om side med misjonærene, vil en gi
unge mennesker anledning til å arbeide i en
menighet med presten som veileder. Til alles overraskelse dukket hele tre kandi-
Det er stort behov for prester
i Kinki-kirken og den nye formen for ettåringstjeneste gir
grunn til optimisme.
18 årbok 2014
dater opp, på tross av at det optimistisk hadde blitt budsjettert med to. Alle tre kandidatene, en gutt og to jenter, som søkte på ettåringsopplegget ble antatt og jobber i tre forskjellige menigheter.
Kalt. En av dem, universitetsstudent Tsuguho på 21 år, opplevde at Gud kalte ham til å
arbeide i en menighet. Men han følte seg ikke
komfortabel med å være avhengig av lønn
fra de menneskene han skulle jobbe sammen
med. Muligheten til å søke om midler gjennom
dette nye opplegget ble et bønnesvar for ham.
Presterekruttering. Alle de tre ettåringene vurderer også å ta teologisk utdannelse.
Det er stort behov for nye prester i Kinki-kirken, og denne nye formen for ettåringstjeneste gir derfor grunn til optimisme.
NMS gir støtte til det teologiske seminaret i
Kobe (KLTS). For tiden er det ti studenter ved
seminaret. To av disse kommer fra Kinki-kirken. KLTS har stort fokus på rekruttering av
studenter og støttespillere. Med sine internasjonale kontakter bidrar KLTS også til å bringe nye impulser inn i kirkene.
JAPAN
Foto: Rut Terese K. Fjeld
2010
2011
2012
2013
2014
711 696
2 698 338
655 249
677 829
514 221
Figur: Innsamlede midler
til Japan
Årets
høydepunkter
1. NMS og Kinki-kirken har bestemt
seg for å satse på ungdomsarbeid i
årene fremover.
2. De nye misjonærene, Ingeborg
Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes, er på
plass i Japan for å jobbe med et spennende og nytt ungdomsprosjekt.
3. Frivillige menighetsmedlemmer
har tatt ansvar for å fortsette mange
av aktivitetene for barn og unge som
tidligere misjonærer startet opp.
4. Etter at Japan opplevde en alvorlig kjernekraftulykke, er det stor
interesse blant japanske kristne for
å lære mer om hvordan kirken kan
påvirke samfunnet til å forvalte sine
energiressurser på en mer miljøvennlig måte.
5. Med bidrag fra NMS har Kinkikirken begynt å samarbeide tettere
med andre kirker i Asia.
UTSENDINGER:
Representant
Ivan Reidar Fjeld
(til 30.06.15)
Ingeborg Marie Alfsvåg
Ekenes (fra 01.07.15)
Tlf +81 80 2416 4561
[email protected]
Torkel Alfsvåg Ekenes,
Rut Terese Kringstad
Fjeld (til 29.09.14),
Dagny Harkmark Straume, John Olav Straume,
Orlaug Randi
Fukuzawa (volontør),
Yuikiko Yamaoka Idland
(volontør)
Japan:
Kinki evangelisklutherske kirke (Kinkikirken) er NMS sin
samarbeidskirke i
Japan. Målet for felles
innsats er blant annet å
utdanne prester, fornye
kirkebygg og støtte
menigheter.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/JAPAN
årbok 2014 19
K
Kamerun
Når valget står mellom kuvøse til det nyfødte barnet
eller mat til storesøsken er det godt det finnes
støtteordninger.
Helse. – Jeg er sliten. Jobben er ikke lett. Jeg
ser døden i øynene hver dag, sier en av sosialarbeiderne ved sykehuset i Ngaoundéré.
På avdelingen for sosiale tjenester kommer
pasienter og pårørende når de ikke har penger til sykehusbehandling. Sosialarbeideren
forteller om mødre som ikke vil betale for kuvøse for sitt premature barn, for de prioriterer
mat og skole for søsknene.
Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun
(EELC) har et stort og omfattende helsearbeid. De driver tre store sykehus og 15 helsesentre. Staten bidrar med svært lite. NMS
støtter i tillegg til sykehuset i Ngaoundéré
også et helsesenter i Balkossa, på grensen
mot Nigeria. Dette er det eneste helsetilbudet for en befolkning på rundt 4500 i et svært
avsidesliggende område. Her er det seks sengeplasser. Sykepleieren reiser til et tjuetalls
landsbyer for å vaksinere barn og ha svangerskapskontroller.
Barmhjertighet. Tidligere spedalske
i Foubarka, Barmhjertighetens by, har fått
en egen sykestue. Selv om de er friske nå,
er mange gamle og funksjonshemmede på
grunn av sykdommen. De yngste prøver vi å
20 årbok 2014
i blindeklassen lærer de å lese
og skrive blindeskrift, i tillegg
til å øve på å leve et liv sammen
med andre i samfunnet.
hjelpe til et liv i en vanlig landsby. En agronom gir opplæring i jordbruk og dyrking av
egen mat. En sykepleier kommer et par ganger i uka for å gi behandling. Trakassering. NMS samarbeider med
EELC om å styrke kompetansen og kapasiteten i kirken i Kamerun. Gjennom kursing blir
det satt fokus på blant annet mer demokrati,
forhindring av korrupsjon og bedre ressursforvaltning. Prosjektet løfter også fram et ømtålig tema; det som hindrer kvinner og unge
jenter i å bidra med sine ressurser både i kirken og i samfunnet ellers. En har blant annet
fokus på vold i hjemmene, tidlige ekteskap,
tidlige svangerskap og seksuell trakassering. KAMERUN
2013
2014
2 607 104
3 202 016
5. NMS’ generalsekretær Jeffrey Huseby besøkte Foubarka spedalskesenter i forbindelse med markeringen av den internasjonale lepradagen 1. februar.
3 335 228
4. Den kamerunske radiostasjonen
«Evangeliets røst» etablerte sterkere
bånd med samarbeidspartnere, noe
som fører til at flere radiostasjoner
kan sende deres programmer.
2012
3. Den første internasjonale ungdomskonferansen for den kristne
ungdomsorganisasjonen «Espace
Jeunes» ble avholdt i Ngaoundéré
påsken 2014.
3 326 003
2. Kirkens HIV/AIDS-prosjekt hadde
en sluttevaluering som konkluderte
med at prosjektet har vært en viktig
faktor mot stigmatisering av HIVsmittede og har ført til at færre har
blitt smittet.
2011
utstøtt fra samfunnet. Blindeklassen på bibelskolen i Tcholliré gir dem utdanning og muligheter for et bedre liv. I denne delen av landet er det svært få undervisningstilbud for
blinde. De lærer å lese og skrive blindeskrift,
i tillegg til å øve på å leve et liv sammen med
andre i samfunnet; som å forholde seg til naboer, gå på offentlige kontor eller handle. De
får også lære seg jordbruk eller håndverk.
1. Kirken har valgt å fokusere på at
de trenger flere kvinner og jenter i
lederposisjoner, og prøver å finne årsakene til at det synes vanskelig.
3 142 609
Blindearbeid. I Kamerun blir blinde ofte
Årets
høydepunkter
2010
Bibelskole. NMS støtter presteutdannelsen ved instituttet i Meiganga, evangelist- og
katekistutdannelsen ved bibelskolen på Meng
og blindeklassen på bibelskolen i Tcholliré.
EELC ønsker å bli mer misjonale, - å nå enda
lenger ut blant folk. Derfor trenger de gode
prester, dyktige ledere og engasjerte evangelister som kan være plogspisser i evangeliseringsarbeidet. Mange distrikter mangler prester og evangelister.
Jordbruk er også en del av hverdagen for studentene på instituttet i Meiganga og ved bibelskolen på Meng. Noen av elevene har familie og må bruke tid på å skaffe mat. Det
kan være vanskelig å få maten til å strekke til
i denne karrige delen av landet. Derfor disponerer studentene ved skolen en liten åkerlapp, der dyrker de mat under studiet. Figur: Innsamlede midler
til Kamerun.
UTSENDINGER:
Representant
Erik Bischler
Tlf. 00 237 99 80 07 02
[email protected]
Sandra Bischler,
Johannes Nyhamn (til
11.05.14), Åslaug Lunde
Nyhamn (til 15.06.14),
Sigrid Westeng Odden
(til 31.07.2014),
Gilbert Soba Dawda
(31.07.2014), Martha
Helene Frønsdal
(til 31.07.2014), Laila
Kaasa (volontør)
Kamerun:
Siden NMS startet arbeid i Kamerun i 1925,
har Den evangelisk-lutherske kirke (EELC) vokst
enormt. NMS sin rolle
i dag er å være partner
og medvandrer for kirken, som gjør en enorm
innsats i samfunnet;
både innen helse, ungdomsarbeid, ledertrening, teologiutdanning
og mye annet.
Foto: NMS-info
FOR MER INFORMASJON: nms.no/KAMERUN
årbok 2014 21
K
Kina
Biogass, bibliotek og bibelsk nestekjærlighet er
nøkkelord for arbeidet i Kina i 2014.
Diakoni. Inntil for noen år siden tillot ikke
myndighetene i Kina at kirken drev med diakoni. Nå opplever mange et kall fra Gud til å
drive slikt arbeid. Antall kristne i Kina øker
sterkt, og ledermangelen er stor. NMS’ arbeid
kommer utfordringene i møte.
Siden diakonalt arbeid har
vært forbudt, mangler kirken
kunnskap om hvorfor dette
er viktig.
Biogass. Tanker som samler opp gjødsel
under bakken varmes opp av solenergi og
utvikler metangass. Slik blir det lys i lampene og varme i ovnene i Kina. Dette prosjektet ble fullført i 2014 og vil nå gå over i
neste fase der man utnytter kunnskapen
man fikk til videre arbeid både i Kina og
på Madagaskar. Hundrevis av biogassanlegg er blitt bygget. Zhang Qian nyter gode
ringvirkninger av biogass ved at hun nå har
tid til å delta på kurs i veving. Og hun har
store visjoner for fremtiden. Planen er å gi
kunnskapen videre til kvinner der hun bor.
– Sammen kan vi kanskje lage en liten fabrikk. Slik kan vi tjene litt penger til å hjelpe
de fattige i bygda vår, sier hun.
Lang ønskeliste. I byen Nanning ble det
innviet ny bibelskole i 2013. Kapasiteten har
økt fra 30 til 300 elever. 5000 bøker ble kjøpt
22 årbok 2014
inn til skolens bibliotek i 2014. Til sammenlikning har Menighetsfakultetet i Oslo over
300 000 titler. Målet er å øke antall titler til
10 000 i løpet av tre år. Mange boksamlinger
ble brent under kulturrevolusjonen på 1960
og 70-tallet. Mangelen på kristen litteratur og
studiemateriell går igjen over hele Kina.
Renser elva. Siden diakonalt arbeid har
vært forbudt, mangler kirken i Kina kunnskap
om hvorfor dette er viktig og hvordan man
kommer i gang. Diakoni-kurs for kirkeledere
har vist seg å være et nyttig redskap. Resultatet av dette er mange lokale prosjekter. Etter at
kirken i Hunan renset elven Xiang Jiang ved
å plukke 50 tonn søppel, ønsker også kirken i
Qinghai provinsen å rense en elv i nærområdet og å styrke kompetansen sin i diakoni.
KINA
2013
2014
581 103
836 530
541 016
Foto: Ole-Jacob Grønvold
5. Kvinner får nye muligheter til inntekter ved å produsere brokade med
tradisjonelle tuji-mønster.
2012
4. Det nye bibliotekprosjektet på
Bibelskolen i Nanning Guangxi er i
full gang, og biblioteket fylles nå
med bøker.
964 766
3. Folk fra Amazing Grace Lutheran
Church i Hongkong, deltok også i
2014 på korttidsmisjon.
2011
2. Det ble satt opp mange biogasstanker for fattige bønder på Madagaskar som en del av et samarbeid mellom Amity i Kina, Den gassisk-lutherske kirke og NMS.
835 280
1. Vår utsending Po Chu Grønvold
underviser og koordinerer mastergraden i diakoni på Det lutherske teologiske seminaret i Hongkong. Dette er
et viktig bidrag til kirken i Kina.
2010
Årets
høydepunkter
Figur: Innsamlede midler
til Kina.
UTSENDINGER:
Representant
Ole-Jacob Grønvold
Tlf. 00 852 6287 1952
[email protected]
Po Chu Grønvold,
Marieke Rode-Christoffersen, Tom Kamau
Rode-Christoffersen
Kina
Døvesenter, diakoni,
evangelisering, biogass
og opplæring av kristne
ledere er sentralt i arbeidet NMS støtter i Kina.
Foto: Stine Hedeager Pedersen
FOR MER INFORMASJON: nms.no/KINA
årbok 2014 23
Foto: Eivind Hauglid
målet er å bedre helse og
levekår slik at mennesker
får en enklere og bedre
hverdag.
24 årbok 2014
LAOS
årbok 2014 25
L
Laos
Det har gått 10 år siden NMS startet landsbyutviklingsprosjekt i Laos. Er landsbybefolkningen fornøyd med
prosjektet man samarbeider om?
VANN. Ban Had Sao var den første landsbyen som fikk vann gjennom prosjektet. Det har
gitt innbyggerne nytt livsmot og frigjort mye
tid - spesielt for kvinnene. I utviklingsprosjekter er det spennende å analysere hvilke
virkninger prosjektet har hatt. Noen var bekymret for om det sosiale aspektet knyttet til
det å gå til vannkilden sammen, ville forsvinne. Hva nå; 10 år etter?
– Vi opplever at samholdet fortsatt er sterkt,
forteller landsbykvinnene.
I stedet for å hente vann kan de som vil, bruke
tiden til å plukke en spesiell urt som er meget
verdifull for legemiddelindustrien. Salget er
med på å bygge opp en egen økonomi. Det
er fremdeles i hovedsak kvinner som jobber. Helse. NMS satser på varige og enkle løs-
ninger av høy kvalitet. Laos evangeliske kirke
(LEC), laotiske myndigheter og NMS samarbeider for bærekraftig utvikling, og målet er
å bedre helse og levekår slik at mennesker får
en enklere og bedre hverdag. Prosjektet gjennomføres av landsbybefolkningen, og de tar
selv ansvar for vedlikehold og drift. 250 kr
sikrer en person i Laos vann for livet. 1000 kr
gir en hel familie tilgang på rent vann.
26 årbok 2014
Prosjektet gjennomføres av
landsbybefolkningen, og de
tar selv ansvar for vedlikehold og drift.
SKOLE. Det bygges også skoler for barna, og
dette legger grunnlaget for videre utdanning.
Voksne får tilbud om lese- og skriveopplæring. Det gis også undervisning i grønnsaksdyrking, dyrehold og hygiene.
LEDERTRENING. Dette er en viktig del av
prosjektet. Ulike grupper i landsbyene nord
i Laos, som kvinner, ungdommer, politi og
representanter fra myndighetene, får opplæring i administrasjon og ledelse.
LAOS
2011
2012
2013
2014
1 259 010
2 618 167
1 080 100
1 220 525
2. Arbeidet med vann og skoler i
Laos ble offisielt anerkjent da to
misjonærer fikk en utmerkelse for
arbeidet de hadde vært med på.
806 461
1. Laos har falt fra 8. plass i 2008
til 28. plass i 2014 på Open Doors
statistikk over land der kristne blir
forfulgte.
2010
Årets
høydepunkter
Figur: Innsamlede midler
til Laos.
3. Samarbeidet mellom myndighetene og NMS sin samarbeidskirke
er svært bra.
4. Vannprosjektet har gitt folk nytt
livsmot og frigjort mye tid – spesielt
for kvinnene.
5. Hovedkirken til Laos evangeliske
kirke brant ned i 2012. Myndighetene gav dem lov til å bygge den opp
igjen, og kirken er nå nesten ferdig.
Alle foto: Kristian Mjølsneset
UTSENDINGER:
Representant
Anne Brit Hatleskog
(til 31.01.15)
Eivind Hauglid
(fra 01.02.15)
Tlf. 00 66 81 341 1644
[email protected]
Tor Helge Brandsæter
laos
Laos evangeliske kirke
(LEC) og NMS samarbeider om å drive landsbyutvikling i Nord-Laos.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/laos
årbok 2014 27
Madagaskar
Lydbøker og stipendordning har gjort det enklere for
blinde barn å fullføre skolegang og Den gassisklutherske kirken har sendt misjonærer til Thailand.
madagaskar:
Den gassisk-lutherske
kirke på Madagaskar
(FLM) jobber for å gi
mennesker et bedre liv
åndelig, fysisk, psykisk
og sosialt. NMS har
vært engasjert i landet
siden 1867. Nå er oppgaven først og fremst
å bidra til utvikling av
kompetanse, gi råd og
økonomisk støtte.
28 årbok 2014
LYDBØKER. I studioet på Lovasoa kultursenter ble det høsten 2014 laget lydbok av en
tegneseriebok om gassisk historie. Dette er
blitt lagt merke til fra mange hold innen utdanningsmiljøene i landet. Dette er en nyvinning, slike bøker er stor mangelvare. Todjo
går på blindeskolen i Antsirabe. Han forteller at han blir veldig fort sliten av å lese mye
på blindeskrift. Det hadde hjulpet å få mer på
lydbok. Nå står flere bøker og fortellinger for
tur, både skjønnlitterære barnebøker, fagbøker og kristne bøker skal gjøres tilgjengelige.
REDDER LIV. Estelle Miadanirina vokste
opp i en familie med åtte barn. Sykdom, fattigdom og død gjorde at hun og to brødre ble
plassert på barnehjemmet Akanisoa. Etter en
tøff start fant hun og brødrene seg godt til rette blant de andre barna og personalet. – Uten hjelpen fra Akanisoa hadde jeg vært
død for lenge siden, sier Estelle. Barnehjemmet har dekket utgifter til sykehus og medisinsk oppfølging for en alvorlig sykdom. Nå har hun fullført videregående skole, fått
opplæring i søm og tatt imot utfordringen om
å undervise på skolen på barnehjemmet. Her
trives hun og har som mål i livet å hjelpe an-
Todjo forteller at han blir
veldig fort sliten av å lese
mye på blindeskrift. det hadde
hjulpet å få mer på lydbok.
dre fattige til et bedre liv.
I prosjektet sosial innsats på Antsirabe driver Den gassisk-lutherske kirke (FLM) både
alfabetiseringskurs, matutdeling, skole, yrkesopplæring, oppfølging av tidligere leprapasienter, ungdomssenter og barnehjem i
Antsirabe. Mye av innsatsen skjer ved hjelp
av frivillige.
STIPENDORDNING. Mange barn og unge
på Madagaskar kommer inn under kategorien fattige. De kommer fra familier som har
veldig lite å leve av. I tillegg stiller jenter,
handikappede og også enkelte folkegrupper
langt bak i køen når det gjelder utdanningsmuligheter. Fattige foreldre prioriterer skolepenger til barna de tror vil klare seg best.
MADAGASKAR
Foto: Rasmus Bach Ottosen
2010
2011
2012
2013
2014
6 443 396
6 440 522
7 159 053
7 367 274
9 401 120
Årets
høydepunkter
1. Det ble etablert 186 biogassanlegg på Madagaskar.
2. Tilbakeføring av lepra-rammede
fra Mangarano til lokalsamfunnene.
3. Det grønne utdanninsprogrammet
ble avviklet, og det er laget planer for
et nytt program med fokus på inkludering av fattige jenter og barn/unge
med nedsatt funksjonsevne.
4. I september arrangerte samarbeidskirken FLM en stor teolog- og
prestekonferanse i Fianarantsoa
med over 1.200 deltagere.
5. Det teologiske fakultetet i
Fianarantsoa feiret 120-årsjubileum
i november med rekordmange
studenter.
Skolestipendet hjelper barn og unge fra disse
gruppene til å kunne fullføre grunnskole og
yrkesopplæring.
UTSENDINGER. Våren 2013 reiste Olav Razafimanantsoa, Nina Norohanta Voahirana
og deres tre barn til Thailand, som de første utsendingene fra Madagaskar. Dette er
et spennende samarbeid mellom FLM, Den
evangelisk-lutherske kirke i Thailand og
NMS. Etter en tøff start har familien funnet
seg godt til rette. De er blitt plassert i et område der det er få kristne, og menighetene er
små. De gassiske misjonærene har fått god
kontakt med lokale medarbeidere og har sine
oppgaver blant minoritetsgruppen Akha,
som har opphav i Laos og Kina.
Det er spennende å se at FLM finner nye veier
å bringe evangeliet videre, - både på Madagaskar, i Thailand og andre steder. Konturene av en misjonal kirke vokser fram, det vil si
en kirke som lever ut oppdraget med å bringe
evangeliet videre.
UHELDIGE TRADISJONER. Fortsatt henger
gamle tradisjoner igjen noen steder på Madagaskar. Et eksempel er at det er best å ha skittent og stygt tøy på den nyfødte for at ikke
åndene skal få lyst til å ta barnet tilbake til sin
verden. Da er det er viktig å undervise de tradisjonelle jordmødrene i hvilke hygieneråd
de skal gi til den gravide; om viktigheten av å
skaffe rent tøy til den nyfødte og ha det klart
før fødselen. I neste omgang fører ny kunnskap til økt selvrespekt og livskvalitet for mor
og barn og dermed hele familien. Figur: Innsamlede midler
til Madagaskar.
UTSENDINGER:
Representant
Arild Bakke
(til 19.08.15)
Lise Tørnby
(fra 20.08.15)
[email protected]
Landy Robenhariziva
Bakke, Anna Vea Rønningen (til 09.06.2014),
Anders Rønningen (til
09.06.14), Terje Evensen, Jane Markhus,
Rasmus Bach Ottosen,
Stine Hedeager Pedersen, Lars-Gøran Schellenberg Strømhaug,
Liv Bente Schellenberg
Strømhaug, Celestine
Oksholen (til 22.12.14),
Kåre Oksholen (volontør til 22.12.14), Magnus Nesje Vatne, Nora
Nesje Vatne, Peder
Elias Oterhals (volontør til 11.04.14), Henriette Sanne (volontør
til 29.06.14), Toamana
Sambehasiny (volontør
til 17.09.14)
FOR MER INFORMASJON: nms.no/Madagaskar
årbok 2014 29
Foto: Else Storaas Vatne
– Jeg møter stadig kvinner
som sier at de nå har bestemt seg. Aldri mer
omskjæring.
30 årbok 2014
MALI
årbok 2014 31
Mali
Endelig på opptur. Etter flere år med krise er det godt å
kunne formidle gode nyheter igjen.
Okkupasjon. Høsten 2014 kunne misjonærene flytte tilbake til Sevaré og Douentza.
Den islamistiske okkupasjonen som landet
ble utsatt for i 2012 er over. Allerede i mars
var ledelsen i NMS på besøk i nord-områdene. I løpet av samme besøk bestemte generalforsamlingen til vår samarbeidsorganisasjon
i Mali at misjonærene skulle tilbake til Mopti-regionen. Dette er en stor glede for både
fulanimenighetene i Sevaré og Douentza og
for misjonærene.
Et under. Håvard Eidhamar var misjonær
i Mali på nittitallet. I 2014 har han igjen vært
engasjert som konsulentmisjonær i Mali, og
sammen med familien Sorobaye fra Kamerun
ble han den første misjonæren som fikk bo i
Douentza igjen.
– Jeg kjenner det som et under for hvert et
menneske som frimodig holder fast på troen i
denne kulturen og med de siste års uroligheter, sier han.
Kvinnestevne. Tre afrikanske familier var
misjonærer i Mali gjennom hele 2014: Sorobaye, Ngayap og Gouda. De to første er fra
Kamerun, og den siste fra Benin. I april had-
32 årbok 2014
Ikke en gang om mannen min
krever skilsmisse, vil jeg gå
med på at datteren min skal
omskjæres.
de kvinnene i disse tre familiene travle dager
på kvinnestevnet som ble arrangert i Sévaré, med blant annet ansvar for bibeltime og
praktiske aktiviteter. Men det viktigste som
skjedde var ikke nødvendigvis det oppsatte
programmet. En av misjonærene ble vekket
klokken fem en morgen, og natten ble også
tatt til hjelp for å imøtekomme kvinnenes behov for samtaler og veiledning.
Omskjærerkniv. I desember ble en meget spesiell gave overrakt i landsbyen Saare
Hamadi. En kvinne som tidligere har drevet
med omskjæring av jenter, Yayande Samaseko, reiste seg og proklamerte for hele landsbyen at hun aldri vil omskjære jenter igjen.
Nå vil hun gi bort kniven sin. Ta den med til
MALI
Foto: Sigurd Egeland
2010
2011
2012
2013
2014
2 257 640
2 882 256
2 484 575
2 546 644
1 897 039
Figur: Innsamlede midler
til Mali.
UTSENDINGER:
Årets
høydepunkter
1. Fulanikvinnen Yayande Samaseko
ga fra seg kniven hun hadde brukt
til omskjæring av jenter. Nå ville
hun ikke lenger fortsette den forferdelige praksisen.
2. Fire ungdommer, et barn og en
voksen ble døpt på fulanigudstjenesten i Sévaré 1. påskedag.
Norge, var beskjeden.
– Det inspirerer meg å se at informasjonen om
skadevirkningene ved å omskjære jenter blir
forstått, sier Gabdo Cissé Koné, prosjektmedarbeider i landsbyutviklingsprosjektet.
– Jeg møter stadig kvinner som sier at de nå
har bestemt seg. Aldri mer omskjæring. Ikke
en gang om mannen min krever skilsmisse,
vil jeg gå med på at datteren min skal omskjæres, var det en som sa.
3. Misjonærene var tilbake i Douentza etter to års fravær pga okkupasjon og politisk uro.
Representant
Else S. Vatne
(til 31.07.15)
Erik Bischler
(fra 01.08.15)
Tlf. 00 223 76 407 052
[email protected]
Helge Vatne, Frode
Brügger Sætre, Anne
Lise Matre (bosted
Norge), Håvard
Eidhamar (volontør)
Mali:
Folkegruppen fulani har
dårlig tilgang på helsetjenester og skoletilbud,
og 90 prosent er muslimer. Målet for arbeidet
er å bedre deres levekår
og nå ut til dem med
evangeliet.
4. Nærmere tretti fulanitalende
kvinner var samlet til stevne i Sévaré siste helgen i april.
5. Ulike ledere i vår samarbeidsorganisasjon i Mali var for første gang
samlet til fagdag med fokus på ledelse- og organisasjonsbygging.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/Mali
årbok 2014 33
Midtøsten
Urettferdighet avdekkes og fiender tilgis. Ønsket er
å skape fred og nå den muslimske verden med Guds
kjærlighet.
Kvinner. Medieforetaket Middle East Me-
dia står bak Mariams dagbok, en nettside der
30 unge kvinner har vært faste skribenter. Siden er et fristed der de kan ta opp spørsmål de
kanskje ikke tør å snakke med andre om.
– Jeg ante ikke at det finnes andre som har det
som meg. Nå føler jeg meg ikke lenger så alene
i verden, er et eksempel på responsen som gis.
Diakoni. Youseff (12) isolerte seg stadig mer
og ville slutte på skolen. Han skammet seg
over å være skjeløyd og ble utsatt for latter og
utfrysning. Moren forsørget de to ved å jobbe
på en klesfabrikk, men hadde ikke råd til øyeoperasjon. Den mobile øyeklinikken kom til
landsbyen, Youseff fikk gratis operasjon - og
et endret liv. Mobbingen har sluttet og skolegangen fortsetter. Den mobile øyeklinikken er
en av flere måter det NMS-støttede diakonale
senteret i Kairo forandrer liv. Senteret driver
et omfattende sosialt arbeid i en av Kairos fattige bydeler og det er det eneste tilbudet i sitt
slag i et område med flere titalls tusen innbyggere, og flere leger tar frivillige vakter på klinikken der.
34 årbok 2014
– Jeg ante ikke at det finnes
andre som har det som meg.
Nå føler jeg meg ikke lenger
så alene i verden.
Bibelsalg. – Om morgenen når jeg skal på
jobb lurer jeg alltid på hva Gud har for meg i
dag. Ingenting gleder meg mer enn om jeg får
dele min tro med andre.
Dette sier Mousa Kamel, butikksjef i bibelbutikken i gamle Kairo i 2014. Mange slags
mennesker kommer innom bibelbutikken. Bibelselskapet i Egypt driver 15 butikker i landet, og NMS støtter en av butikkene. Det er
bare disse 15 som har myndighetenes tillatelse til å selge bibler.
Tilgivelse. Den kristne arabiske TV-kanalen SAT-7 har fem kanaler og over 15 millioner seere. I september 2014 sendte SAT-7 to
reportasjeteam til Irak. Det ene teamet fokuserte på den politiske situasjonen, mens det
MIDTØSTEN
Foto: Ole Henrik Kalviknes
Voksne uten skolegang
får tilbud om opplæring
i veving og snekring, det
hjelper mange ut i jobb.
årbok 2014 35
Foto: Ole Henrik Kalviknes
Ved det diakonale
senteret i kairo får barn
muligheten til å lære.
36 årbok 2014
MIDTØSTEN
2013
2014
1 715 028
2 911 661
5. To 150-årsfeiringer i Kairo: det
evangeliske fakultetet og en sentral
bibeloversettelse til arabisk.
1 140 617
4. TV-kanalen SAT-7 åpnet nytt studiobygg i Libanon i november.
2012
3. Deltakerne på NMS sitt styrekurs
ble, gjennom besøk av egyptiske
misjonærer, bedre kjent med et av
de nyeste prosjektene våre: Arbeid
blant nordafrikanske innvandrere
i Spania.
1 562 607
2. Misjonsfolket på generalforsamlingen fikk møte to engasjerte gjester
frå Egypt, biskop Thomas fra Anastasia kurssenter og George Makeen frå
TV-kanalen SAT-7 Arabic.
2011
1. Nettsiden som NMS har støttet i flere år, Miriams dagbok, har
stor suksess, og kampanjen høsten
2014 mer enn doblet tallet på besøkende på siden – over 80 000 på en
måned.
2 252 071
MENNESKERETTIGHETER. – Hva gjør jeg
dersom jeg blir arrestert og kommer i forhør?
Hvordan skal jeg tenke om jeg havner i fengsel, får lite mat og kanskje ikke har kontakt
med andre mennesker? Og hva med tortur;
hva gjør jeg om det skjer med meg eller mine
nærmeste? Det er menneskerettighetsorganisasjonen Middle East Concern (MEC) som
stiller slike spørsmål i et av kursene de tilbyr
til kristne i Midtøsten. Kursvirksomheten er
bare en liten del av arbeidet til MEC. Både
for dem, og den tilsvarende organisasjonen
for Pakistan, er det en sentral oppgave å overvåke situasjonen for den kristne minoriteten,
rapportere overgrep og bistå med praktisk og
juridisk hjelp.
Årets
høydepunkter
2010
andre teamet først og fremst skulle dokumentere kirkene og de kristne sin situasjon. Reportasjene fra Irak ble sendt tre lørdagskvelder i
oktober, og responsen var enorm.
– Flyktningene vi møtte ville i utgangspunktet ikke snakke med media, men da de skjønte
vår agenda, stilte de opp, den ene etter den andre, sier Peter Nelson, som er reportasjesjef i
SAT-7. Det som gjorde mest inntrykk på ham,
var de kristnes tilgivelse. «Uansett kan vi som
kristne ikke tillate oss å hate», fikk han høre.
Figur: Innsamlede midler
til Midtøsten.
UTSENDINGER:
Representant
Åslaug Ihle Thingnæs
(bosted Norge)
Tlf. 40 40 60 15
[email protected]
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs
midtøsten:
NMS støtter arbeid for
menneskerettigheter,
kvinners posisjon, bibelbutikk, diakonalt arbeid
og den kristne satellittkanalen SAT-7. Nordafrikanere som utvandrer til Spania får støtte
i en ny og krevende livssituasjon.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/midtosten
årbok 2014 37
T
Thailand
Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand har stort
fokus på evangelisering, noe som har resultert i flere
kristne og økende medlemstall. Også det diakonale
arbeidet endrer mange liv.
NÅDEHJEMMET. Bee dukket uanmeldt opp
på Nådehjemmet gravid i åttende måned.
Hun fortalte om en kjæreste som sviktet da
hun ble gravid, om en mor som satt i fengsel for narkotikasalg og om en far som døde
for mange år siden. Sin første mann hadde
Bee drept i selvforsvar etter mange år med
mishandling, noe hun fikk en kort fengselsstraff for.
Jenter som Bee får på Nådehjemmet tilbud
om et sted å bo i en periode etter fødselen,
opplæring i et yrke, hjelp til å planlegge framtiden og mot til å kontakte familien igjen.
INNSAMLING. Ansatte ved NMS sine institusjoner i Thailand deltok høsten 2014 på et
seminar om innsamling. For mange var det
en helt ny tanke at de selv har mulighet til
å samle inn penger til arbeidet. Thailand er
et land med store ressurser, også økonomisk,
men godene er veldig skjevt fordelt. Kirken
forstår at det ikke vil komme penger fra NMS
i all fremtid, og vil nå ha større fokus på lokal
innsamling til arbeidet, og kan på den måten
vokse og bli trygge i sin posisjon.
38 årbok 2014
Thailand er et land med
store ressurser, også økonomisk, men godene er veldig
skjevt fordelt.
BUDSKAP. 0,7 prosent er kristne i Thailand.
NMS og Den evangelisk-lutherske kirke i
Thailand (ELCT) samarbeider om å evangelisere, bygge kirker og spre evangeliet via radio. Opplæring og utrustingen som skjer ved
det teologiske seminaret (LST) er også viktig.
Her sitter 16 studenter fra ulike deler av
Thailand. De er fremtidens prester og evangelister.
– I mine hjemtrakter er det fremdeles åndedoktoren som bestemmer, så vi i menigheten
forsøker å ha en god relasjon til ham, forteller
en av studentene.
En annen student som nettopp har fortalt
hvordan de bruker Facebook og andre sosiale medier til å avtale møtepunkt på nærmeste
kjøpesenter, ser storøyd bort på sin medstu-
THAILAND
2011
2012
2013
2014
4 750 399
3 527 815
3 694 619
3 705 194
1. I 2014 hadde Den evangelisklutherske kirken i Thailand 279 flere
medlemmer enn året før.
2. Det ble lagd en lekeplass med
sandkasse til barna på Lovsangshjemmet.
3. To-dagers seminar om innsamling med diakoniavdelingen i kirken.
De tok utfordringen på strak arm,
og har bl.a. fått lagd nye brosjyrer
og materiell for å kunne promotere
arbeidet bedre.
4. NMS-misjonærer og lokalt ansatte fra Asia, Afrika og Europa var
samlet i Bangkok i fire dager og lærte om temaene «Bruk dine talenter»,
mediaformidling og undervisning.
Foto: Eivnd Hauglid
4 121 062
Årets
høydepunkter
2010
dent. Evangeliet er det samme, men forskjellene mellom fjellandsbyer i nord og Bangkok
er enorme. To ting kommer likevel tydelig
frem, nemlig hvor viktig det er å være til stede gjennom lokalmenigheter, cellegrupper
o.l., og at de forholder seg til nabolaget på
en måte som oppleves god for de som ennå
ikke tror.
5. Ny og engasjert stab i lekmannsopplæringsprosjektet i Mukdahan.
Figur: Innsamlede midler
til Thailand.
UTSENDINGER:
Representant
Anne Brit Hatleskog
(til 31.01.15)
Eivind Hauglid
(fra 01.02.15)
Tlf. 00 66 81 341 1644
[email protected]
Margrethe Reve Brandsæter, Anne Storstein
Haug, Sunniva Fowels
Holberg, Bjørn Inge
Holberg, Arne Hustrulid, Dag Johannessen, Solveig Meling
Johannessen, Marianne Bratland Largado,
Prakaikaew Phochan,
Olav Skjerpe, Svein
Arild Syvertsen, Marit
Rousing Ngamchalad
(til 31.08.14), Åse Årdal
(til 31.07.14)
THAILAND
Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand
(ELCT) og NMS samarbeider blant annet om
Lovsangshjemmet, Nådehjemmet, Immanuelhjemmet, ledertrening
og evangelisering.
Foto: Arne Hustrulid
FOR MER INFORMASJON: nms.no/Thailand
årbok 2014 39
S
Sør-afrika
Ledertrening og utdanning fører til positive
ringvirkninger både for
menighetslivet og
samfunnet ellers.
2014
2013
2012
2011
2010
Ildsjeler. Volontørene Jostein og Inger
Nesvåg jobber i Ntuzuma menighet som er
en del av Den evangelisk-lutherske kirke i
Sør-Afrika. De deltar i menighetsarbeid i et
område med store sosiale utfordringer. Jostein er teolog og bidrar med sin kunnskap
blant annet ved å gå gjennom søndagens tekster med prestene i prestegjeldet.
20 700
48 100
29 400
22 313
24 240
Figur: Innsamlede midler
til Sør-Afrika.
UTSENDINGER:
Kontaktperson
Anne Karin Kristensen
(bosted Norge)
40 40 60 02
[email protected]
Voluntører: Jostein
Nesvåg, Inger Nesvåg
– Vi føler oss sterkere og fikk
mer energi til å ta tak i utfordringene hjemme og i kvinnegruppen.
Lederutvikling. Inger arbeider med le-
derutvikling på ulike nivå. Det er blant annet
startet opp et eget lederutviklingskurs for kvinner. Temaer som tas opp i kursene går blant
annet på rollemodeller i Bibelen, identitet og
selvfølelse, hersketeknikker, kommunikasjon,
øvelser i å stå foran en forsamling og det å holde innlegg/tale. Kvinner som har deltatt på tidligere kurs sier «Vi lærte mer om oss selv. Vi
føler oss sterkere og fikk mer energi til å ta tak
i utfordringene hjemme og i kvinnegruppen».
Suppekjøkken. Menigheten driver også
et omfattende diakonalt arbeid. Blant annet
blir det to ganger i uken servert suppe til dem
som sliter med å få endene til å møtes, og det
blir drevet et dagsenter for barn og unge som
kommer fra familier rammet av hiv/aids. Dette
prosjektet er det kirken selv som finansierer.
Teologistudier. NMS støtter studenter
som tar utdanning ved Det lutherske teologiske instituttet i Pietermaritzburg. I teologiutdannelsen inngår også tema som klima,
kjønnsroller og menneskehandel, slik at studentene skal være godt rustet til å møte de
reelle utfordringene i samfunnet.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/sorafrika
40 årbok 2014
årbok 2014 41
Foto: Erlend Berge, Vårt Land
På de neste sidene følger glimt
fra regionene og fra nms sine
øvrige engasjementer.
42 årbok 2014
REGIONENE
årbok 2014 43
NMS REGION BJØRGVIN
Foto: Ingvald Frøyen
REGIONLEDER
NMS Region Bjørgvin
Grethe Lunde
Tlf: 40 40 60 45
[email protected]
Glede og optimisme preger regionen, og både staben,
menighetssamarbeidet og NMS Gjenbruk er i vekst.
Optimisme. Det er godt å kunne si, med
NMS
Region
Bjørgvin
hånden på hjertet, at det har vært et godt år
for oss i NMS Bjørgvin. Selv om vi har tatt
noen tunge tak, som for eksempel vedtaket
om å avvikle og selge Kvamseter, så har vi
kommet godt ut både økonomisk og i arbeidet ellers. Vi kjenner på en optimisme for det
som ligger fremfor oss og en glede over de
mange flotte menneskene som er engasjerte
i og gjennom NMS og NMS-U. Vi gleder oss
også over et stadig bedre samarbeid med de
mange menighetene som NMS har misjonsavtale med.
Gründerentusiasme. På mindre enn ett
år har NMS-entusiastene i Nordfjord gått frå
idé til gjenbruksbutikk i full drift. Midt i Eid
sentrum er det nå en velfungerende butikk
med dyktige medarbeidere som både drifter
butikken og «møteplassen». I en tid der foreningsarbeidet går nedover er det gledelig
å se at butikkene våre blir en ny type samlingsplass som både gir inntekt til misjonen
og meining for den enkelte.
trekkplaster eller kjendiser. Vi inviterer til
et godt fellesskap med enkle aktiviteter der
barna og de voksne er sammen om det meste.
Dette er en familieleir uten et eget barneprogram, - men med mye lek og moro der også
de voksne får være med. Livsglede, undring
over skaperverket, kristent fellesskap og utfordring til engasjement i NMS sitt verdensvide arbeid.
Kinderegget. På stabsmøtene våre i Bergen (NMS og NMS-U) skal vi egentlig være
fem personer når alle er til stede, men nå er vi
i stedet åtte-ni. Fire-fem dyktige studenter er
inne i deltidsstillinger og tilfører staben mye
energi og gjør at vi rett og slett er mange flere
til å dele på oppgavene. Da holder vi motet
oppe. Denne gaven kommer oss til del fordi
18/30 arbeidet i Bergen er så godt etablert.
Familieleir. Etter tre år er familieleiren på
Alværa godt etablert og flere småbarnsfamilier fra både Hordaland og Sogn og Fjordane
har vært med hele veien. Vi har ingen store
FOR MER INFORMASJON: nms.no/bjorgvin
44 årbok 2014
NMS REGION MØRE
Foto: May Lisbeth H Aurdal
REGIONLEDER
NMS Region Møre
Laila Karin Tusvik Helle
Tlf: 40 40 60 60
[email protected]
Pilegrimsvandring, utflukter, dugnad og samlinger på
leirstedene var noe av det som fylte året.
Familiekor. Denne helgen hadde koret
ikke bare sang og musikk i tankene. De hadde også lagt inn et par gode dugnadsøkter på
uteområdet på Kjeldsund leirsted. Her fikk
både små og store kormedlemmer med stor
iver vist hvor godt håndlag de hadde med
både hekksaks, sag og rive. NMS-familiekor
er et kor tilsluttet NMS U med medlemsfamilier fra mange kommuner på Sunnmøre. Koret samles fire ganger i året til øvingshelg på
Kjeldsund. Et par ganger i året kombinerer de
også disse helgene med deltakelse på gudstjenester eller andre møter i nærheten. Kormedlemmene sier de alltid blir godt mottatt og får
god mat og godt stell på Kjeldsund, og at det
derfor er ekstra kjekt å kunne gi en hjelpende
hånd tilbake.
Gjensyn. På Kristi Himmelfartsdag møttes
nåværende og tidligere medarbeidere i Region Møre hverandre på Kjeldsund. Solen strålte og gledesutbruddene over å treffe hverandre igjen var høylytte. Minnene om gode arbeidskollegaer og mye moro gjennom årene
strømte på. Dagen ble avsluttet på passende
vis med misjonsfest og alt som hører med.
august. På idylliske Rangøya ut mot havet på
vestsiden av Averøya sto rekebordet dekket.
Den flotte sommerkvelden og solnedgangen,
kveldsmessen og ”Fager kveldsol smiler”
vil bli husket lenge. Inntrykkene som sitter
igjen etter turen er møtet og samtalene med
de andre i turfølget, vandringene, tidebønnene, gudstjenestene, mye interessant historie,
flott natur, et fantastisk fint sommervær og en
dyktig arrangementskomité.
NMS
Region
Møre
Feriedager. En passelig stor flokk godt
voksne var samlet til feriedager både på Phillipshaugen og på Kjeldsund. Misjonærene
Åse og Hans Birger Neergård var med begge
steder og formidlet levende og interessant fra
arbeidet i Etiopia. På begge weekendene var
det en av dagene utflukt med omvisning og
piknik.
Kvinne-weekend. Dette er populært og
samlet denne gangen ca. 30 damer fra hele
regionen til fellesskap, variert program, utflukt og god mat. Etter festmiddagen var det
taler, misjonsgave, og ikke minst gode kaker
til kaffen.
Vandring. Et tjuetalls pilegrimer fikk tre
flotte dager på kyststier i vakker nordmørsk
natur på Smøla, Averøya og Bud siste helg i
FOR MER INFORMASJON: nms.no/more
årbok 2014 45
NMS REGION NORD
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs
KONTAKTPERSON
NMS Region
Nord-Norge
Bjarte Thorsen
Tlf: 40 40 60 18
[email protected]
Tur til Madagaskar, generalbesøk og den tradisjonelle julemessen er noen av høydepunktene fra 2014.
Madagaskar. I påsken var 35 stykker på
NMS
Region
Nord
tur til Madagaskar. Øksnes menighet tok initiativet til turen, og noe av hensikten var å få
med ungdommer slik at de kunne få oppleve
misjonsarbeidet på nært hold. Sju ungdommer ble med, og de satte sitt preg på turen og
fikk blant annet være med på 1. påskedagsfeireing i fiskerlandsbyen Betania på vestkysten
av Madagaskar.
Besøk. I februar besøkte generalsekretær
Jeffrey Huseby området. Han fikk møtt mange og opplevd mye på de dagene har var der,
og fikk et bedre grunnlag for å vurdere planene for arbeidet i nord. Programmet innebar
blant annet besøk på Kirkelig utdanningssenter i Nord og hos Samisk Kirkeråd, et møte
med biskopen og prostene i bispedømmet,
omvisning på Tømmerneset leirsted, misjonsfest, misjonsseminar og besøk i flere misjonsforeninger og kirker.
Julemesse. Sørreisa misjonsforening hadde i 2014 julemesse nummer 54 i rekken.
Kvinneforeningene i bygda produserer varer
for salg sammen med snekkerklubben. Yngre
krefter har også bidratt med ungdomsforening og blant annet digitale medier og aktiviteter for barna. I tillegg blir andre foreninger fra
bygdene omkring invitert til å være med. De
siste årene har de informert om ulike prosjekter i NMS, og midlene har gått til disse prosjektene. Messen, som blir holdt i midten av
november, har god støtte i lokalsamfunnet, og
de siste 25 årene har det blitt sendt 100 000150 000 kroner til NMS sitt arbeid. Dette gjør
at julemessa i Sørreisa sannsynligvis er det
største enkeltarrangement i Region Nord.
To-nivåmodellen. Det er vedtatt en prøveordning for organisering av NMS-arbeidet
i nord: to-nivåmodellen. Det er ikke noe regionledd og ingen regionleder i nord. Kontakten fra områdene går direkte til hovedadministrasjonen i Stavanger og ikke via en administrativ enhet i Bodø. Utprøving av to-nivåmodellen er nå i gang, og det arbeides med
prosedyrer for hvordan dette skal gjennomføres, både i områdene og ved hovedkontoret i
Stavanger. De frivillige i områdeutvalgene og
arbeidet de utfører er organisasjonens viktigste ressurs i nord.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/nordnorge
46 årbok 2014
NMS REGION STAVANGER
Foto: Randi Matre
REGIONLEDER
NMS Region Stavanger
Evy Torunn Nyvoll
Tlf: 99 23 74 29
[email protected]
Engasjement og inspirasjon, trofaste frivillige og kontakt
med nye mennesker er noen stikkord for 2014.
Regionstevne. I mai ble det årlige regi-
onstevne avholdt. Regionstyret har de siste
årene hatt fokus på å få med yngre aldersgrupper. I 2014 fikk vi besøk av Jarle Waldemar og Ballong-Ola, noe som gledet alle barna som var tilstede. Det så ut til at de voksne
også koste seg. Ellers var både generalsekretæren og Klaus Muff bidragsytere med flere.
Det ble et kjempearrangement med omtrent
400 deltakere, mye takket være godt arbeid
fra områdeutvalget Jæren og Ryfylke og lokale medarbeidere på Nærbø.
Båt & Bibel. Midt i juli hvert år går årets
høydepunkt for mange familier av stabelen.
Sosialt fellesskap, aktiviteter, gudstjenester,
fotballcup, misjonstivoli, bibelsamlinger for
barn, ungdom og voksne. Gode feriedager
med mening. I løpet av de 10 dagene festivalen varte var nærmere 350 personer innom.
Ekstra hyggelig var det at mange av deltakerne var med for første gang. Vi håper de kommer igjen!
Misjonsseminar. Fokus på NMS sin
fjord som stod som arrangør. Et eksempel på
mye spennende som skjer rundt omkring i regionen. Her gjør mange trofaste frivillige en
stor innsats.
Ut i verden. I 2014 reiste familien Ekenes
til Japan som misjonærer, og vi gleder oss
til å følge dem videre. Arve Handeland har
reist til England og Sondre Fossan Dahle til
Estland som Ucrew. Fire ungdommer er Connect-studenter ved Hald Internasjonal Senter.
Anette Thingbø har praksis i Brasil, Rakel Lobekk i Thailand, Ole Martin Sandland og Anders Toky Heintz Grydeland på Madagaskar.
NMS
Region
Stavanger
Knøtteleir. Leirstedssaken har mange ste-
der ført til økt engasjement og mobilisering
lokalt. Årets knøtteleir (barn 3-7 år m/følge)
ble fulltegnet og vel så det, mye takket være
Himmel & Havs venner. Til sammen ble det
65 deltakere, og mange av disse var med for
første gang. Vi ønsker å fortsette samarbeidet
med NMS U for å på denne måten å nå ut til
nye mennesker.
historie, misjon i dag og i fremtiden stod på
agendaen da nærmere 70 personer var samlet
en lørdag på Lund menighetssenter på Moi.
Det var områdeutvalget i Dalane og Flekke-
FOR MER INFORMASJON: nms.no/stavanger
årbok 2014 47
NMS REGION SØR
Foto: Katrine Torvik
REGIONLEDER
NMS Region Sør
Espen Schiager Topland
Tlf: 40 40 60 34
[email protected]
Flyttesjau for regionkontor og gjenbruksbutikk, fulle
sommerleirer og mange små og store arrangementer
med Jesus og misjon i sentrum har preget 2014.
NMS U-KVELDER. Våren 2014 hadde vi
NMS
Region
Sør
mange hyggelige kvelder i peisestua i kjelleren på NMS Senteret. Her møttes norske
ungdommer og internasjonale Hald-studenter til misjon, mat og moro. Mange nye vennskap ble knyttet. Vårsemesteret ble avsluttet
22. mai med en siste basar i våre gamle lokaler i Tollbodgata. Tre ungdomskor deltok.
Det var god stemning, og trekningene foregikk under stigende jubel og latter. 11.000
kroner ble samlet inn til Shalom-prosjektet på
Madagaskar.
MORO MED MISJON. Også i år ble det
Moro med Misjon siste helg i april. Dette året
var Lund kirke i Kristiansand vertskap. Fredag var det Middag og misjon med basar, lørdag aktivitetsdag med kafé, og søndag ble det
hele avsluttet med en flott misjonsgudstjeneste. Vi hadde med oss alle Connect-studentene
fra Hald som fikk utfolde seg med musikk og
sang, rollespill, show, matlaging, vitnesbyrd
og misjonsinformasjon. Det ble en flott helg,
og 26.500 kroner ble samlet inn til prosjekter i
Laos og på Madagaskar.
LEIRSOMMER. Et strålende vær, med temperaturer som knuste alle tidligere varmerekorder gav oss en fantastisk leirsommer i sør.
Vi hadde fulltegnede leirer både på Fjordglimt og Havglimt. 600 barn fikk boltre seg
i aktiviteter både til vanns og til lands, og
de fikk lære om hvor viktig og riktig det er
å dele med andre av alt det gode som Gud
har gitt oss. Leirene innbrakte 50.000 kroner
til misjonsprosjekt i Estland.
NYE LOKALER. Før sommeren flyttet vi fra
NMS Senteret i Tollbodgata og inn i nye,
flotte lokaler i Sørlandsparken sammen med
gjenbruksbutikken i Kristiansand. Her er det
fint å være. Folk har vært flinke til å finne
veien både til kontorene og til butikken. Lørdagsgrøten har faktisk fått et betydelig oppsving. Ved flere arrangementer har det blitt
trangt om plassen når opp imot 90 personer
skal benke seg i vår nye møtesal.
SPRELL LEVENDE. Første lørdag i mai var
det igjen klart for Sprell Levende-dag på
Fjordglimt, med fokus på Jesus som har stått
opp og som lever i dag. Dagen inneholdt mye
lek og moro med blant annet kjempepopulær
kostymefotball med barna mot de voksne.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/sor
48 årbok 2014
NMS REGION TRØNDELAG
Foto: Øyvind Ulland Eriksen
REGIONLEDER
NMS Region Trøndelag
Øyvind Ulland Eriksen
Tlf: 40 40 60 70
[email protected]
Etiopia-engasjement, rekordmange frivillige og samarbeid mellom moder- og ungdomsorganisasjon var med
på å gjøre 2014 til et innholdsrikt år.
NMS + NMS U = sant. Vi trives i hveran-
dres selskap, og dette året arrangerte vi felles årsmøter og fest for første gang. Vårfest,
kalte vi arrangementet, og et høydepunkt
var da NMS U-erne Nora og Magnus Vatne,
som skulle flytte til Madagaskar, ble presentert og bedt for.
Mjuklia. Samarbeidet mellom leirstedet
og regionen er godt, og NMS U arrangerte
de fleste leirene sine her. Mange kom på
Mjuklistevnet og fikk med seg gudstjeneste,
middag, quiz og sang. Både de to årlige seniorleirene og sommerens familiearrangement,
Misjonscamp, hadde stigende oppslutning.
Deltakerrekord. Det er viktig med
gode møteplasser for å hente ny motivasjon,
kreativitet og inspirasjon. Derfor arrangerte
vi Ledersamling og Misjon & Inspirasjon for
områdeutvalg og andre grupper av frivillige. Hovedgjester var bl.a. nestor Magne
Mjærum og ungdommer som hadde vært på
reise i Etiopia sammen med sognepresten sin
og reiseleder. Frivilligfesten i desember var
preget av god stemning, og latteren satt løst.
Også her opplevde vi deltakerrekord.
og smaker da ca. 40 sultne og interesserte
mennesker møttes. Stina Neergård og Kenneth Davidhaugen var på besøk for å vise
hvordan misjonsengasjement kan deles med
nye mennesker rundt middagsbordet.
Etiopia. Med 34 av 75 menighetsavtaler
NMS
Region
Trøndelag
for Etiopia, flere misjonærer som har arbeidet der, og Nidaros bispedømme med vennskapssynode i nettopp Etiopia, har region
Trøndelag et spesielt forhold til dette landet.
Det var derfor kjærkomment med et tredagers besøk av etiopiarepresentant Klaus
Küspert. Til åpent lunsjmøte fikk vi også
besøk av prosjektleder Senbeta Gemechu og
prest Elizabeth Fekadu fra Etiopia som var i
Trøndelag i forbindelse med besøk i bispedømmet. Opplevelsene står fortsatt i kø og vi
gleder oss til fortsettelsen.
Rundt middagsbordet. Det var gøy
å prøve noe nytt. Kjøkkenet på Mjuklia og
Sakshaug Kjerkstu ble utsatt for nye lukter
FOR MER INFORMASJON: nms.no/trondelag
årbok 2014 49
Foto: Martin Paliocha
mulu kabeta feyissa serverer injera på generalforsamlingen.
50 årbok 2014
NMS REGION ØST
Foto: Martin Paliocha
REGIONLEDER
NMS Region Øst
Magne Mjærum
(til 31.07.15)
Else Storaas Vatne
(fra 01.08.15)
Tlf: 40 40 60 73
[email protected]
Sommerfest og generalforsamling ble hovedsaken for
regionen i 2014. Etter to år med forberedelser kunne vi
glede oss over et storslått arrangement i Oslo.
Sommerfest. Uimotståelig, sydende, fry-
defull sommerfest. Det ønsket vi at generalforsamlingen skulle bli da vi inviterte under
mottoet ”Skapt til å dele”. Og det ble det! Mer
enn 1500 deltagere myldret på Ekebergsletta i
Oslo den første uka i juli.
Sommerfugldugnad.
Ekeberghallen
var møtesal. Men hvordan pynte en stor
idrettshall til misjonssommerfest? Sommerfugler ble svaret. Misjonsvenner og samarbeidspartnere verden rundt ble invitert til å
sende inn egenproduserte sommerfugler. Et
mangfold i alle størrelser og utforminger prydet Ekeberghallen under generalforsamlingen. For mange ble sommerfuglmangfoldet i
hallen en preken i seg selv.
Global landsby. Området rundt Eke-
berghallen var omgjort til en global landsby
hvor det myldret av liv i og rundt landsbyteltene. Landsbyen ble offisielt åpnet av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og det
gassiske militærkoret LOVA. Mali, Madagaskar, Midtøsten, Etiopia, Europa; her møttes
folk i de ulike landteltene, smakte nasjonale
matretter og fikk innblikk i de ulike kulturene. Global landsby ble en spennende møteplass for mange.
Musikalsk mangfold. Det gassiske koret LOVA var veldig synlig med sine grønne
militæruniformer og sin musikalske utstrå-
ling og energi. Sammen med SKRUK fremførte de musikkverket «Guds drøm» i Oslo
Domkirke. Fra Etiopia kom musikeren Maritu, en ung gumuz-kvinne med en fantastisk
sangstemme. Drammen International Gospel
Choir og mange andre lokale sangere og kor
bidro også til et musikalsk mangfold uten sidestykke.
NMS
Region
Øst
Forhandlinger. Generalforsamlingen
pekte ut veien videre for NMS. Vi skal ha fokus på Midtøsten og Europa. Her hjemme
skal samarbeid med Den norske kirke fremdeles være et av hovedsporene. Dette fagområdet har vår region et spesielt ansvar for og
fokus på. Kari Skår Sørheim ble takket for
seks år som landsstyreleder, Øyvind Meling
fra vår region ble valgt som ny leder.
Forrykende. Hvordan kan NMS sette
preg på byen? spurte vi oss selv. Svaret ble
et kjempemessig familieshow på Youngstorget lørdag ettermiddag. Her fikk folk oppleve
en forrykende forestilling med buktaler Chris
og dukken Øystein. Tryllekunstneren Ruben
Gazki med sine uforklarlige stunt greide å
gjøre gode poeng av hva som kan skje nå DU
gjør det lille DU kan. Noe som ble ytterligere
forsterket da barna sang “Det beste av alt, det
finner jeg hos Jesus”.
FOR MER INFORMASJON: nms.no/ost
årbok 2014 51
NMS U
NMS U skaper misjonsengasjement blant unge gjennom
leir og utenlandsopphold og satser på økt samarbeid
med menigheter i Den norske kirke.
NMS U: Det Norske
Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon som består av
klubber, kor, foreninger
og enkeltmedlemmer.
Visjonen er Unge disipler i hele verden, og
målet er å forkynne om
Jesus og utfordre unge
mennesker til å ta del
i Guds misjon. Organisasjonen arrangerer
leirer, gir ut medlemsblader og sender ut
ungdommer til ulike
NMS-prosjekt.
Sminke. Flere foreldre stusset da de hentet
sine håpefulle jenter på årets Tenmisjonsfestival. Etter fem dager på festival hadde sminken forsvunnet. Vi våger å tro at fellesskapet
gir en erfaring av nåde i en prestasjonsorientert ungdomskultur. Dette skaper et godt utgangspunkt for å formidle evangeliet om Jesus Kristus og tenne et engasjement for misjon. I 2014 fikk over 4000 barn og unge erfare
det kristne fellesskapet på leir med NMS U.
Samarbeid. Trosopplæringsreformen har
åpnet nye muligheter for samarbeid, og disse
ønsker vi å gripe. Kjersti Reknes, trosopplærer i Drammen, sier følgende om samarbeidet
med NMS U:
«Agentleirene på Solsetra får med barn som ikke
er vant med verken kristent fellesskap eller leirer.
Her kan de få smaken av leirlivets gleder, og når
de blir for store for Agentleir, får de invitasjon til
fugleleir, krepseleir og tenleir. Tenk at de kan bli
kjent med Jesus på denne måten, det er så bra!»
I tillegg til leir samarbeider vi med menigheter om konfirmanttimer, misjonsarrangement og turer for ungdom til misjonsprosjekter. Mulighetene er mange, men det gjelder å
finne samarbeidsformer som kommer begge
parter til gode.
52 årbok 2014
Etter fem dager på festival
hadde sminken forsvunnet.
Verdensvid. I juli deltok vi med eget opp-
legg for barn og unge på generalforsamlingen
i NMS. Dagene på Ekebergsletta gav både ansatte og deltakere et engasjerende møte med
kirken som et verdensvidt fellesskap. I løpet
av året fikk også 27 NMS Uere møte NMS
sine samarbeidskirker gjennom UCrew og
Connect-linjen på Hald Internasjonale senter.
Vi gleder oss over at disse møtene skaper et
ungt engasjement for misjon.
Landsmøte. I mars samlet rundt 80 NMS
Uere seg til Landsmøte på Furutangen i Ryfylke. 42 delegater valgte nytt landsstyre med
Therese Lilleberg Holm som leder. Strategiplanen for 2012-2016 ble rutinemessig revidert. Et viktig tema i både debatten var samarbeid med menigheter i Den norske kirke.
NMS U
Foto: NMS U
Foto: NMS U
Foto: Kristian Mjølsneset
Foto: Hilde Levik Langås
FOR MER INFORMASJON: nmsU.NO
årbok 2014 53
NMS Gjenbruk
Med et resultat på 17,5 millioner og fortsatt vekst er NMS
Gjenbruk en stadig viktigere bidragsyter til arbeidet som
NMS driver.
Vekst. NMS Gjenbruk hadde 45 butikker
ved utgangen av 2014. Siste nye var i Nordfjordeid. Flere av gjenbruksbutikkene flyttet til
nye og romsligere lokaler i løpet av 2014. Dette har bidratt til større omsetning og et bedre
tilbud til kundene. Det største prosjektet var
gjenbruksbutikken i Kristiansand. De flyttet
fra NMS sitt gamle tilholdssted i Tollbodgata
i sentrum av Kristiansand til et stort lokale på
totalt 1550 kvm i Sørlandsparken øst for byen
sammen med kontoret for Region Sør.
Omorganisering. Det har vært en omorganisering av NMS Gjenbruk i 2014, og i
mars ble gjenbrukskonsulent Helge Hiim ansatt som daglig leder, og tok dermed et større
ansvar for organisering og administrasjon.
Generalforsamling. NMS Gjenbruk
deltok sommeren 2014 på generalforsamlingen med en stor gjenbruksbutikk. Det ble en
suksess. For øvrig hadde NMS Gjenbruk to
seminarer på generalforsamlingen. Et av dem
var med foredragsholder John Libby fra England som tok utgangspunkt i et gjenbrukskonsept fra Carlisle bispedømme med fokus
på evangelisering. Det andre seminaret ble
holdt av daglig leder i NMS Gjenbruk Helge
Hiim. Han tok for seg ulike sider av det å drive gjenbruksbutikk.
54 årbok 2014
Vi ser at det fortsatt er
trendy å handle på gjenbruksbutikker.
Omsetning. I 2014 hadde NMS Gjenbruk
en omsetning på vel 33 millioner, og resultatet ble litt over 17,5 millioner. Til sammen
rundt 1800 frivillige er engasjert i gjenbruksbutikkene. De gir inntrykk av trivsel og godt
samarbeid. NMS Gjenbruk bygger arbeidet
rundt miljø, møteplass og misjon. Knausen
Lysstøperi er fortsatt en del av vår virksomhet og bidrar gjennom butikkene våre med
salg av selvproduserte lys med råmateriale
fra innsamlede lysstumper.
Moteriktig. Vi ser også at det fortsatt er
trendy å handle på gjenbruksbutikker. NMS
Gjenbruk satser på videre vekst i antall butikker. Det er også et ønske om å se på nye
ideer innenfor gjenbrukskonseptet. Det blir
derfor spennende å se hvordan konseptet blir
om noen år.
NMS GJENBRUK
NMS Gjenbruk har
et tredelt fokus:
MILJØ: Ikke bruk og kast, men
gjenbruk og god forvaltning.
MILJØ
LA
M
SS
Foto: Helene Uglem
P
IS
JON
MØTE
MISJON: Skaffe inntekter
til misjonsarbeidet.
MØTEPLASS: Gjenbruksbutikken skal være
et hyggelig sted å besøke,
for handel og samvær.
NMS GJENBRUK:
Vi har 45 gjenbruksbutikker spredt utover
vårt land. Rundt 1800
frivillige jobber i butikkene, og innsatsen gir
et betydelig tilskudd til
NMS’ verdensvide misjonsarbeid.
Knausen Lysstøperi
mottar ca. 22 tonn lysstumper og produserer
over 230 000 lys i året.
Lysene selges i NMS
gjenbruksbutikker.
Illustrasjoner over: Premjai Phanthuya
2012
2013
2014
12 888 963
15 441 628
16 720 812
17 463 259
10 383 249
2011
2010
Figur: Nettoinntekt.
FOR MER INFORMASJON: www.nms.no/gjenbruk
årbok 2014 55
RAVINALA
Ravinala
2014 var et solid år der Ravinala Reiser gjorde grep for
vekst og trygg drift.
RAVINALA
REISER:
Ravinala arrangerer turer utenfor turistløypa i
land der NMS og andre misjons- og
bistandsorganisasjoner har arbeid. Ravinala er en avdeling i
SI-reiser som NMS er
medeier i. Andre eiere
er Indremisjonsforbundet, Normisjon, Sunnmøre Indremisjon og
Manova Invest AS.
Foto: Per Ørjan Aaslid
Vi er optimister med tanke på
fremtiden, og vi jobber med
gruppeturer til nye reisemål
som Brasil og Peru.
ste på Madagaskar-turer og avdelingsleder
Mona Nordstrand er den i norsk reiseliv som
kan mest om Madagaskar. Hennes kompetanse er gull verdt for våre kunder. Nytt reisemål i 2014 var Taiwan og Hongkong med
vår første gruppetur dit.
fusjon. Det viktigste i 2014 var fusjonen
med SI-reiser. Gjennom fusjonen trekker vi
allerede veksler på hverandres kompetanse
og styrker, og både Ravinala Reiser og SI-reiser når nye kundegrupper. Når alle prosesser knyttet til fusjonen er ferdige, vil vi bruke
mindre tid på administrasjon og mer tid på
det som er vår kjernevirksomhet: Å skreddersy reiser for grupper og enkeltpersoner til
store deler av verden. Ravinala Reiser vil fortsatt markedsføre seg under eget merkenavn,
men vi er nå en avdeling i SI-reiser. Kontoret er fortsatt på NMS sitt hovedkontor i Stavanger. Økonomisk var 2014 et steg i riktig
retning og resultatet var bedre enn forventet.
Dette gir oss tro på en trygg drift framover.
Utvider. I desember begynte reisekonsulent Øyvind Sæthre og Ravinala Reiser har nå
to fulltidsansatte. Sæthres erfaring med 13 års
skreddersøm av reiser til all verdens avkroker, og egne reiser over hele verden, vil være
noe våre kunder vil nyte godt av.
Nye reisemål. Vi er optimister med tanke
på fremtiden, og vi jobber med gruppeturer
til nye reisemål som Brasil og Peru. I tillegg
jobber vi med ferdige pakker til blant annet
Sør-Afrika, Egypt og en rekke land i VestAfrika fra Senegal i vest til Benin lengre øst.
Norges største. Madagaskar er fortsatt
Ravinala Reisers største marked med flere
hundre reisende hvert år. Vi er landets stør-
FOR MER INFORMASJON: www.ravinala.no
56 årbok 2014
MHS
Misjonshøgskolen (MHS)
I 2014 har MHS tatt initiativ til å fusjonere med tre andre
kristne høgskoler for å stå bedre rustet for framtiden.
Utdanning. MHS hadde i 2014 om lag 300
Foto: Elin Eike Worren
studenter, hvorav 72 ble uteksaminert til tjeneste i kirke, misjon og samfunn, i Norge og
i andre land. Etter to år med nedgang, ser antall studenter ut til å ha stabilisert seg.
Forskning. MHS hadde et rekordår innen
forskning i 2014, og har særlig hevdet seg
med artikler og bøker i ambisiøse vitenskapelige tidsskrifter. MHS markerer seg fortsatt
med forskning som har fokus på kirken i et
globalt fokus.
MHS hadde et rekordår innen
forskning i 2014, og har særlig hevdet seg med artikler og
bøker i ambisiøse vitenskapelige tidsskrifter.
Doktorgrad. Ved utgangen av 2014 hadde MHS 29 kandidater på doktorgradsprogrammet (PhD). 14 av disse er internasjonale,
hvorav tre fra SALT (Madagaskar) og to fra
Mekane Yesus Seminary (Etiopia). MHS hadde tre disputaser i 2014, og har nå utdannet 21
med doktorgrad.
Lærerutveksling. Også i 2014 har MHS-
lærere samarbeidet med NMS om å undervise ved de teologiske seminarene i Kobe,
Bangkok, Fianarantsoa og Addis Ababa. Dette styrker båndene mellom MHS og disse seminarene, og gjør at MHS aktivt får delta i ut-
Misjonshøgskolen (MHS):
MHS sitt mål er å være
et globalt knutepunkt
for utdanning og forskning, knyttet til kirkens misjonsoppdrag
og religions- og kulturmøter.
viklingen av prester til samarbeidskirkene i
Japan, Thailand, Madagaskar og Etiopia.
Ny høgskole? Styret for MHS har i 2014
sett det som både ønskelig og nødvendig å ta
initiativ for å søke langsiktig samarbeid med
kristne høgskoler som kan ha nytte av MHS
sitt misjonsfaglige, teologiske og globale profil, for å skape en større og mer robust institusjon. Det ble derfor gjennomført en forberedende «mulighetsstudie» høsten 2014 i samarbeid med Diakonhjemmet høgskole (Oslo/
Sandnes), Haraldsplass Diakonale Høgskole
(Bergen) og Høgskolen Betanien (Bergen).
Styret for MHS har gitt klarsignal til å forberede fusjonsforhandlinger våren 2015. Lykkes
man i dette, vil dette skape en mer robust høgskole som fortsatt skal ha et tydelig misjonsfaglig fokus innen forskning og utdanning.
FOR MER INFORMASJON: www.mhs.no
årbok 2014 57
SIK
Senter for Interkulturell
Kommunikasjon (SIK)
SIK har mange spennende prosjekter innen fred og forsoning, utviklingssamarbeid, migrasjon, det flerkulturelle
samfunn og organisasjonsutvikling.
Senter for
interkulturell
kommunikasjon:
Et uavhengig
forskningssenter med
kompetanse på globalt
samarbeid og interkulturell kommunikasjon.
Foto: Sigurd Haus
et prosjekt ser på rehabilitering og reintegrering av
asylsøkende barn utsatt for
krigshandlinger og vold.
kar har SIK videre hatt en gjennomgang av
norsk støtte til programmet «Utdanning for
alle» gjennom FN-organisasjonene UNICEF,
WFP og ILO og gitt anbefalinger for videre
prioriteringer.
Barnesoldater. Gjennom mange år har
Konkurranse. SIK har i 2014 hatt prosjek-
ter knyttet til Madagaskar, Øst-Afrika, DR
Kongo, Kamerun og Mali. Prosjekter innen
migrasjon og det flerkulturelle samfunn i
Norge utgjør imidlertid en større andel enn
tidligere. Undervisning ved Misjonshøgskolen og Universitetet i Stavanger er også blitt
en betydelig virksomhet. Konkurransen i
markedet for en del av våre arbeidsområder
har økt, og innhenting av nye oppdrag er derfor blitt mer krevende.
Talent. «Utvikling begynner med at gras-
rota kommer sammen og prøver å løse egne
problemer», står det i strategiplanen til Den
gassisk-lutherske kirke på Madagaskar
(FLM). Det er også kjernen i NMS-prosjektet
«Use Your Talents» hvor SIK har deltatt som
rådgiver. Dette prosjektet har nå spredd seg
til flere andre land i Øst-Afrika. På Madagas-
SIK arbeidet med en fredelig løsning i ØstKongo, hvor avvæpning av ulike geriljagrupper og reintegrasjon av barnesoldater
har vært sentrale tema. Dette arbeidet har i
løpet av året stoppet opp på grunn av manglende bevilgninger. I Mali har SIK vært engasjert som veileder i et større utviklingsprosjekt i Lac Faguibine-området.
Polsk arbeidsinnvandring. SIK deltar i to forskningsprosjekter knyttet til polsk
arbeidsinnvandring til Norge. Det ene har fokus på i hvilken grad kommunene på Vestlandet greier å tilby tjenester tilpasset arbeidsinnvandrere. Det andre gjelder en sammenligning mellom polske innvandrerfamilier og norske familier når det gjelder likestilling og barneoppdragelse. Videre har SIK et
prosjekt som ser på rehabilitering og reintegrering av asylsøkende barn utsatt for krigshandlinger og vold.
FOR MER INFORMASJON: www.sik.no
58 årbok 2014
uCREW
Ucrew
For første gang har det utelukkende vært ettåringer i
Europa, noe som samsvarer med NMS sin satsing.
Uunnværlige. Alle ettåringene jobber i
barne- og ungdomsarbeidet til en lokal menighet. Dette kan innebære alt fra å være leirleder til å være med i bibelgrupper. Ettåringene er gode ressurser inn i menighetsarbeidet.
Derek Price, sokneprest i St.Paul’s Church,
har følgende å si:
– Ettåringene fra Norge har vært en velsignelse for oss. Faktisk så kunne vi ikke gjort mye
av det arbeidet vi gjør uten dem.
Disippelgjøring. Kristin Ugland er ettåring i England. Hun forteller at hun på en
ungdomsklubb fikk spørsmålet; «Hvordan
inviterer man Jesus inn i hjertet?».
– For meg betyr det så mye å få lov til å være
med på å lede noen inn i et forhold med Jesus.
Jeg er også med i en gruppe fra kirken, kalt
«Open the book». Her drar vi til barneskoler
og dramatiserer bibelhistorier. Mange er kirkefremmede og «Open the book» kan være
den eneste kilden til Bibelen utenom religionstimene, sier Ugland.
Ettåringene fra Norge har
vært en velsignelse for oss.
Paris. For første gang er det sendt ettåringer
til Frankrike. Stine Anderssen og Jacob Ekre
Leinebø har drevet sin egen gruppe på søndagsskolen, og forteller at dette har gitt dem
mye glede.
Foto: Janne Merete Melhus
UCREW: Ett års
tjeneste i utlandet for
ungdom over 19 år.
Målet er å utruste og
veilede ungdom til engasjement for misjon,
og virkeliggjøre det
å være Jesu disipler i
hele verden.
– Det er veldig spennende å ta del i det internasjonale miljøet som kirken utgjør, det er så
masse å lære fra andre kulturer, mener teamkameratene.
Ungdomsleir. Elna Øhlund har vært ettåring i Estlands hovedstad, Tallin. En av de
beste opplevelsene hun har hatt var å reise
med ungdommene i menighetene på ungdomsleir i Põltsamaa. Her fikk ungdommene
bli kjent med andre kristne på sin egen alder
fra ulike plasser i Estland.
– Det var møter, seminarer og konserter. Talene og lovsangen var beregnet på ungdom
og når helga var over ville de helst ikke reise
hjem, forteller Øhlund.
FOR MER INFORMASJON: www.nms.no/ucrew
årbok 2014 59
regnskap 2014
Resultat
NMS drift
Resultat
Gaver og innsamlinger
Støtteorganisasjoner
Offentlige tilskudd
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger av varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Støtte til samarbeidskirker og organis.
Sum driftskostnader
Netto finansposter
Resultat etter finansposter
2014
83 458 488
3 774 218
29 463 409
44 762 631
182 595 199
5 659 172
75 985 700
836 915
35 903 605
60 407 980
178 793 372
-767 297
3 034 530
2013
85 437 403
4 944 965
25 943 394
45 147 015
175 274 909
5 267 081
71 435 215
1 083 316
44 496 031
57 020 963
179 302 606
396 871
-3 630 826
NMS EIENDOM OG LEIRSTEDSDRIFT
Resultat
Gaver og innsamlinger
Testamentariske gaver
Offentlige tilskudd
Salgsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivninger av varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finansposter
Skatt
Resultat etter finansposter
2014
3 730 955
5 971 047
9 000
48 799 924
58 510 926
4 496 142
19 801 766
3 791 999
25 072 141
53 162 048
5 348 878
-746 503
274 088
4 328 287
2013
3 442 458
820
4 000
38 132 393
41 579 671
4 702 374
17 986 478
3 947 992
17 317 748
43 954 593
-2 374 923
-967 415
284 070
-3 626 407
7 362 817
-7 257 234
NMS Totalt
Fullstendig årsregnskap fås ved henvendelse til infosenteret.
60 årbok 2014
regnskap 2014
Balanse
NMS
2013
2014
EIENDELER
KONSERN
2014
2013
159 976 625 158 012 023
4 340 666
4 281 213
1 000 000
1 000 000
1 275 258
1 486 685
17 773 101 14 611 547
184 365 651 179 391 469
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner
Investeringer i datterselskap
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum anleggsmidler
158 012 023
7 625 935
0
1 491 685
14 611 547
181 741 190
159 976 625
6 199 544
0
1 280 258
17 773 101
185 229 529
1 999 105
2 456 171
11 126 434
7 776 567
1 194 542
1 122 890
1 794 136
2 033 619
26 216 540 42 664 018
42 330 757 56 053 265
226 696 407 235 444 733
Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer
Bankinnskudd og kontanter
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
2 573 629
8 548 710
1 272 389
2 033 619
49 061 480
63 489 827
245 231 017
2 119 948
11 603 527
1 385 378
1 794 136
33 530 568
50 433 557
235 663 086
176 958 691
176 958 691
170 560 941
170 560 941
2 574 588
22 885 453
838 177
26 298 218
7 472 085
212 044
7 430 967
24 746 500
2 112 511
41 974 107
68 272 325
245 231 017
2 896 187
25 071 575
770 518
28 738 280
5 886 328
250 459
7 389 000
19 929 913
2 908 164
36 363 864
65 102 144
235 663 086
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
167 980 771 174 626 909 Opptjent egenkapital
167 980 771 174 626 909 Sum egenkapital
2 896 187
2 574 588
25 071 575 22 885 453
770 518
838 177
28 738 280 26 298 218
5 068 634
6 451 439
258 000
212 044
5 288 994
5 560 926
17 693 399 22 245 078
1 668 329
50 119
29 977 355 34 519 606
58 715 635 60 817 824
226 696 407 235 444 733
Gjeld
Pensjonsforpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Forpliktelse overfor eksterne prosjekter
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og forpliktelser
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Stavanger, 24.04.2015
årbok 2014 61
årsberetning 2014
Årsberetning 2014
VIRKSOMHETEN. Det Norske Misjonsselskap
(NMS) er engasjert med virksomhet i Afrika, Asia,
Midt-Østen, Europa, Sør-Amerika og i Norge. Hovedformålet er å virke til Guds rikes utbredelse
blant folkeslagene.
Organisasjonens arbeid er organisert i tre program for å styrke fokus og kvalitet på utearbeidet,
samt øke motivasjon, støtte og inntektsgrunnlag
for misjonsarbeidet blant medlemmer og støttespillere i Norge.
NMS har i tillegg et datterselskap, Misjonshøgskolen AS. Misjonshøgskolen AS er en privat høgskole som driver undervisning og forskning innenfor fagfeltene teologi, religionsvitenskap og kulturkunnskap. Alle ansatte i vitenskapelige stillinger
har 40% av sin arbeidstid avsatt til forskning.
NMS har eid deler av turoperatøren Ravinala Reiser AS (50%). Denne ble i 2014 fusjonert med SI Reiser AS.
ETNISITET. Organisasjonen har ansatte med ulik
etnisk bakgrunn.
NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Organisasjonen
har ansatte med nedsatt funksjonsevne, og har særlig fokus på dette via avtale som IA-bedrift.
YTRE MILJØ. Virksomheten forurenser ikke det
ytre miljø ut over det som er vanlig for denne type
virksomhet. NMS sitt hovedkontor er sertifisert
som miljøfyrtårn. NMS har 45 forretninger under
konseptet NMS Gjenbruk. Gjennom disse forretninger ønsker NMS å bidra til en positiv ressursutnyttelse gjennom salg av brukte gjenstander til forbrukere, samtidig som organisasjonen får inntekter
fra salget. Organisasjonen betaler også klimakvoter
av alle flyreiser.
FORTSATT DRIFT. Det er lagt til grunn for regn-
ÅRSREGNSKAP. Årsregnskapet for 2014 viser et
overskudd på NOK 7.4 mill., og for konsernet viser
årsregnskapet et overskudd på NOK 7.1 mill.
RETTVISENDE OVERSIKT. Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt
over utviklingen og resultatet av virksomheten og
dens stilling.
FRAMTIDIG UTVIKLING. NMS har i sin strategi
et ønske om å ha et økt fokus på Midt-Østen, NordAfrika og Europa, samtidig som det arbeides med
tydeligere profilering og nytenkning angående arbeidet i Norge. NMS Gjenbruk bidrar stadig med
flere midler til misjon, i 2014 NOK 17.5 mill.
skapsavleggelsen at forutsetningen om fortsatt
drift av organisasjonen er til stede.
ARBEIDSMILJØ. Sykefraværet i organisasjonens
arbeid i Norge utgjør totalt 797,46 dagsverk, og
dette tilsvarer 3,6% av totale antall dagsverk i året.
Arbeidsmiljøet oppleves som godt. Det er ikke
iverksatt spesielle tiltak.
Skader og ulykker. Det var i 2014 et uhell med
et landbruksredskap, hvor en person fikk større skade på ene låret. Det var ingen materielle skader.
LIKESTILLING. NMS har totalt 56% kvinneli-
ge og 44% mannlige ansatte (for konsernet henholdsvis 55% og 45%). Kjønnsfordelingen er ulik
innenfor ulike avdelinger og virksomhetsområder i organisasjonen. Blant de ansatte som innehar stillinger som er definert som lederstillinger i
organisasjonen, er det 38% kvinner og 62% menn
(for konsernet henholdsvis 29% og 71%). Organisasjonen arbeider kontinuerlig for en jevnere
fordeling mellom kjønnene også når det gjelder
lederstillinger.
62 årbok 2014
RESULTATDISPONERING. Årets overskudd
legges til organisasjonens opptjente egenkapital.
Finansiell risiko. De viktigste finansielle risi-
koer knyttet til konsernet er markedsrisiko og likviditetsrisiko. Ledelsen har en løpende vurdering av
disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres.
(i)Markedsrisiko
- Risiko knyttet til giverne
- Risiko knyttet til transaksjoner i utenlandsk valuta
- Risiko knyttet til renteutvikling
(lån og kassakreditt)
(ii)Likviditetsrisiko
Konsernets finansielle strategi knyttet til likviditetsrisiko er å ha tilstrekkelig likvider og kredittmuligheter til enhver tid slik at en kan finansiere drift.
Aktuelt om det
som betyr noe
s
misjon tidende
JA, jeg bestiller et abonnement på Misjonstidende:
Ordinært - kroner 395,- pr. år
Lyd-cd (innlest av KABB), kroner 395,- pr. år
Studenttilbud - kroner 195,- pr. år
Bladet kan også bestilles på tlf.: 51 51 61 00 eller på e-post: [email protected]
navn:
adresse:
postnr/sted:
telefon:
e-post:
abonnementet er en gave, send regningen til:
gaveab. for 1 år
gaveab. til det blir sagt opp
navn:
adresse:
postnr/sted:
telefon:
e-post:
årbok 2014 63
årbok 2014
Møt «hele» verden
gjennom
64 årbok 2014
årbok 2014 65
Vi har tilbudet, du må ta valget!
Her er noen av våre turer i høst:
Bibelferie i Syden:
Kreta Kalives 19.sept-3.okt
Marit Stokken, Irene K Alnes, Ragnar Ringvoll
Kreta Rethymnon 12-26. sept.
Jens Petter Jørgensen, Hilde Gjengedal, Gudrun Longva
Kypros Malama 3-17. okt.
Anne og Erik Furnes, Aud K. Ringvoll
Kypros Hot. Aktea 3-17. oktober
Oddvar Søvik, Jostein Mulelid
Malta 19-30. sept. Helge Hansen og Halvard Myhren
ISRAEL:
Israel på langs 3-12. sept.
Leiv R Thu og Ernst Baasland
Israel Rundreise 26.sept-6.okt
Bjørg og Harry Wiig-Andersen, Vigleik Brekke
Israel Familietur 26.sept.-6. okt Familien Sulebakk
Israel Vandretur 6-17.oktober
Arne Rein Dahl og Ståle Halsne
Israel m/landbruk i fokus 6-17.okt.
Odd Chr. Stenerud, Roald Evensen
Se hele vårt turprogram på www.si-reiser.no
66 årbok 2014
6 7 9 3 INNVIK
Arrangement våren 2015:
22.-25. MAI: “PINSE FOR HERREN”
Konferanse med Unn og David Auke
Vertskap: Betsy og Per Arne Tøsse
Hotellet ”med fjorden i hagen”. Badestampar,
badestrand, sandvolleyballbane.
Du kan slappe av her, ta fotturar i fjellet, eller
ta dagsturar til kjende turistmål i området, som
Briksdalsbreen, Geiranger eller Vestkapp.
Rom med fin utsikt, heimelaga mat.
Gode prisar.
Kontakt oss for prisar og bestilling:
Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen AS, 6793 Innvik
Tlf: 57 87 49 90 - [email protected]
Fax: 57 87 49 99 - www.innvikfjordhotell.no
årbok 2014 67
GiHåP
foto: arild vik
www.nms.no
Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?
Jesaja 43,19
Gavekonto 8220 02 85030 Mrk. Gi HÅP
68 årbok 2014
GiHåP
2015
NMS gjør det enkelt å vise at du bryr deg.
Fyll ut skjemaet under eller gå inn på www.nms.no/gi
og bli med å bety noe for andre.
Avtalegiro er enkelt for deg,
enkelt for NMS og forutsigbart for alle.
Jeg vil bli giver til Det Norske
Kredittkonto: 8220 02 85057
Misjonsselskap via AvtaleGiro
Avtalevilkårene finnes på www.nms.no
wwu q Jeg ønsker å gi der behovet er størst
q Jeg ønsker å gi til prosjekt ____________________________ prosjektnr. _________________
Jeg vil gi kr. q300,- q500,- q1000,- qAnnet beløp _________________ per måned
Jeg vil at beløpet skal trekkes hver q15. q23. per måned
q Jeg gir allerede via AvtaleGiro og vil endre beløp fra kr. ________ til kr.___________
q Jeg gir minimum kr. 300,- per måned via AvtaleGiro og ønsker Misjonstidende AUTOMATISK BETALING
AV FASTE REGNINGER
kostnadsfritt tilsendt
q Jeg ønsker ikke å bli varslet før hver gaveoverføring (og sparer NMS for utgifter)
Belast mitt kontonr.
KID-nr.
(Fylles ut av NMS)
Beløpsgrense per trekkmåned kr. _______________ Sett dette beløpet noe høyere enn det du gir
for å unngå at trekk stopper ved ev. økning. Hvis beløpsgrense ikke fylles inn, vil den bli satt til
tre ganger beløpet du gir. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn avtalt beløp.
(Fylles ut hvis du
ønsker skattefradrag)
navn ____________________________________________________________________________________________________________________________________
adresse ______________________________________________________________________________________________________________________________
postnr _______________________ Poststed __________________________________________________________________________________
E-post _________________________________________________________________________ tlf ________________________________________________
Sted/dato ________________________________________________________________________________________________________________________
Underskrift ____________________________________________________________________________________________________________________
kupongen sendes:
det norske misjonsselskap postboks 226 sentrum, 4001 stavanger
Årbok 2014
(vennligst bruk blokkbokstaver)
Personnr.
årbok 2014 69
“Prioriteringene våre
i dag kan også
gjelde når vi er
borte.”
Lars Gunnar Lie og Jorunn
Øxnevad Lie har valgt
å gi en prosentandel
av arven sin til
NMS.
Når reisen
din er slutt...
Gi litt av arven din
til noen som trenger
det på sin reise
nms.no/testament
Bestill brosjyre på
[email protected]/51 51 61 00
70 årbok 2014
Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet,
for han deler sitt brød med den fattige.
Ordsp 22,9
årbok 2014 71
Returadresse:
Misjonstidende
Postboks 226 Sentrum
4001 Stavanger
www.nms.no • følg nms på facebook tlf. 51 51 61 00 • [email protected]
postboks 226 sentrum, 4001 stavanger • gavekonto til nms: 8220 02 85030
72 årbok 2014

Similar documents