årsmelding nms 2014 - Varhaug Misjonshus

Comments

Transcription

årsmelding nms 2014 - Varhaug Misjonshus
Årsmøte NMS Varhaug
26.01.2015
Program
•
•
•
•
Møte
Kollekt
Mat
Årsmøte
–
–
–
–
Årsmelding
Regnskap
Val
Ymse
Der det nye livet lever
Der det nye livet lever,
der tar ingen veier slutt
Alle hindringer og grenser
har et nysatt fotspor brutt
Hvor det fører, det vet ingen,
men en vandring har tatt til
Med hele verden som sitt mål
kan ingen gå seg vill.
Selv om landskapet kan skifte
mellom sletter, fjell og skog.
Så er såkornet det samme,
men det brukes ulik plog
Den som er et lys i verden,
den som kalles jordens salt
og den som fisker mennesker
har arbeid overalt.
Slik som Peter og Johannes
og Maria gjorde før
da de delte ut sin glede,
skal vi gå fra dør til dør
Og når ordets nøkler åpner
en lukket hjertegrind,
går vi et skritt til siden slik
at Jesus slipper inn.
Der det nye livet lever,
der må planter sette frø
Slik som dette livet startet
ved at Jesus måtte dø
Det er han som eier livet
Det er han vi hører til
Med Jesus som vår hyrde kan vi
aldri gå oss vill.
Håp
Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel – utsendt for å
føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet
som gir gudsfrykt og håp om evig liv. Tit 1, 1-2
Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.
2. kor 3,12
Vårt håp for dere står fast.
2 Kor 1,7
Håp
For vi har satt vårt håp til den levende Gud,
som er frelser for alle mennesker
1. Tim 4,10
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og
døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik
eller smerte. For det som før var, er borte.
Åp 21,4
Verdens håp
Jesus, du er verdens lys og lyset det er sterkere enn mørket
Jesus, du er virkelig lys og sannheten er sterkere enn løgnen
Refreng:
Jesus det er bare du som redder, oss i fra fortvilelse og
angst,
mitt i motgang og i trengsel,
kommer du med liv,
kommer du med liv.
Jesus, du er kjærlighet og kjærligheten overvinner hatet
Jesus, du er verdens håp og håpet det er sterkere enn døden.
Kollekt
De kommer fra øst og vest
Vers 1.
De kommer fra øst og vest,
De kommer fra syd og nord,
Skal sitte til bords med Jesus en gang
Og høre hans velkomstord,
og skue hans skjønne trekk,
Bli mettet av salighet,
Der ta del i sang og spill i himlens
herlighet.
De kommer fra øst og vest
Kor:
De kommer fra stormfullt hav,
De kommer fra tornfull vei,
De kommer fra berg, de kommer fra dal,
De kommer, o Gud, til deg,
Og kledes i bryllupsskrud
og møter sin brudgom skjønn,
Han som hist på korsets tre
Dem vant som seierslønn.
De kommer fra øst og vest
Vers 2.
Der samles en skare stor,
Forløst ifra jordens tvang,
Ei mer noen synd, ei mer noen nød,
Ei mer noen natt så lang.
Det gamle forganget er.
Se himmelens dag er grydd.
Evig jubel skal nu rå,
for sorg og sukk er flydd
De kommer fra øst og vest
Kor:
De kommer fra stormfullt hav,
De kommer fra tornfull vei,
De kommer fra berg, de kommer fra dal,
De kommer, o Gud, til deg,
Og kledes i bryllupsskrud
og møter sin brudgom skjønn,
Han som hist på korsets tre
Dem vant som seierslønn.
De kommer fra øst og vest
Vers 3:
Se himmelens perleport
Er åpen for hver og en.
Ja, plass er beredt der hjemme for deg,
Og Jesus deg kaller enn.
De kjære som før gikk hjem,
De venter oss dagen lang,
Englehær på harper slår
og synger velkomstsang.
De kommer fra øst og vest
Kor:
De kommer fra stormfullt hav,
De kommer fra tornfull vei,
De kommer fra berg, de kommer fra dal,
De kommer, o Gud, til deg,
Og kledes i bryllupsskrud
og møter sin brudgom skjønn,
Han som hist på korsets tre
Dem vant som seierslønn.
Mat
Årsmøte
Årsmøte
Årsmelding
Regnskap
Val
Ymse
Val av referent
Val av 2 til å skriva under på møteprotokollen
ÅRSMELDING NMS 2014
I 2014 har Varhaug Misjonshus hatt temaet: "Dei 10 boda". Det vart laga film om temaet og mange
av møta hadde dette som tema.
Arrangement leia av styret:
Etter årsmøtet stod bibeltimer på planen. Temaet «Før alt annet» ga fokus på kristen enhet og det
som kan splitte oss. Dette blei gode kveldar med godt oppmøte.
Varhaugstevnet vart igjen en fin samling hjå Åse Marie og Håkon på Varhaug. Odd Dubland var
med som taler og med song. Veret var ikkje heilt på lag så vi brukte løa til møtet, sporlek for barna
var ute. Oppmøte på stevnet var godt.
Allehelgensveka dette året hadde vi med oss Rune Restad og Ivan Fjeld. Ei flott uke med god song
og musikk, forkynning, misjonsinformasjon, inspirasjon og variert innhald for folk i alle
aldersgrupper. Ønskjer å trekke fram Frimenn som song på allehelgensfesten og var med på å
gjera kvelden til en flott kveld.
Spesielt for året var at vi inviterte til ekstraordinært årsmøte 26. Mai for å diskutere om NMS skulle
være med og arrangere Søndag føremiddag møter på misjonshuset. Vedtaket vart at vi vil være
med.
ÅRSMELDING NMS 2014
Møteplan:
27. januar
18.-20. februar
26. Mai
24. august
31 okt.-4. nov
- Årsmøte
- Bibeltimar
- Ekstraordinært årsmøte
- Varhaugstevne
- Møteveke
Tale:
Tale:
Gaute Rasmussen
John Arve Lunde
Tale:
Tale:
Odd Dubland
Rune Restad, Johanne D.
Aanestad, Ivan Fjeld
Elles på misjonshuset er vi også med å arrangera både «Sundag» og Søndag føremiddags
arrangementa i tillegg til mykje godt og viktig barne og ungdomsarbeid. Julemessa i slutten av
November er også et fantastisk arrangement der me kan møtast, drøsa, samle inn til misjonen og
høyre Guds ord.
Vi er også med i NMS Gjenbruk og fleire andre komitear på Misjonshuset. I tillegg er det også
basarar som er med på å samle inn til misjonen og som også opnar opp misjonshuset for familie og
venner. Vi var også med på TV-aksjonen.
ÅRSMELDING NMS 2014
Styret i 2014:
Formann: Njål Omland
Nestformann: Tarald Ånestad
Pr: Mari Grove
Kasserer: Anne Turid Varhaug
Sekretær: Merete Friestad
Vara: Ingunn Lima
NMS Foreiningar 2014:
Auestad
Varhaug Yngre
Lydia
Lennsmannsgården
Mannsforeining
Manna
Vi vil rette en stor takk til alle som er med i arbeidet. Det vert lagt ned et stort arbeid i komitear,
foreiningar, møter, basarar og julemesse. Det er rikt og stort å få være med i arbeidet i Guds rike.
Måtte det bli rikt velsigna og bære frukt både heime og ute på misjonsmarken.
Varhaug 10/1-2015
Njål Omland
Formann
Regnskap 2014 - Varhaug NMS
2014
2013
2012
2011
Kollekt/gaver/Medlemspenger 62 331,00
Inngangspenger/div
17 312,00
Sum inntekter
79 643,00
88 824,00
136,00
88 960,00
67 293,00
7 354,00
74 647,00
39 388,00
7 862,00
47 250,00
Husleie
Varer/tjenester
Sum utgifter
2014
4 559,05
20 933,54
25 492,59
2013
4 682,80
25 732,80
30 415,60
2012
3 965,00
12 724,40
16 689,40
2011
3 840,00
8 260,50
12 100,50
Overskudd
Sendt NMS
Endring Kasse/bank
54 150,41
50 000,00
4 150,41
58 544,40
70 000,00
(6272,80)
57 957,60
40 000,00
17 957,60
35 149,50
43 000,00
(6 988,00)
3 521,85
7 672,26
14 977,45
3 521,85
(2 980,15)
14 977,45
4 007,85
(2 980,15)
Kasse/bank 01.01.
Kasse/bank 31.12.
2 267,85
Det er satt inn for lite kollekt kr. 100,- 20.03 og kr. 560,- 10.11.
Begge deler er anmerkt på bilag.
Kasse bank 31.12 er redusert med kr. 5.059,05 som er betalt i 2015.
Saldo før dette var kr. 12.731,31.
Kasserer: AnneTurid V Varhaug
Revisor: Lars Varhaug
Sent NMS fra Varhaug 2014
Anledningsgave
DM
Fast giver
Foreningsgave
Misjonsmesse
Misjonstidende – bladgiro
NMS enkeltmedlem
Tilfeldige gaver
Webgaver
Totalsum
2 200
5 400
174 450
235 450
250 000
3 700
1 740
73 500
14 175
760 615
Gaver sendt NMS fra Varhaug
Gaver
Private givere
Foreningsgaver
Julemessa
Totalt
2007
178 102
230 247
191 000
601 356
2008
180 238
250 540
180 000
612 786
2009
203 863
289 212
172 000
667 084
2010
191 950
238 762
204 000
636 722
2011
271 821
263 550
204 000
741 382
2013
255 012
261 244
225 000
741 256
2014
275 165
235 450
250 000
760 615
Val
Val
Styret:
- Tarald Ånestad og Anne Turid Varhaug og Ingunn Lima går ut.
- Njål Omland, Merete Friestad og Mari Grove fortset for 1 år til.
Valkomiteen har følgjande personer til val:
- Kjartan Sollesnes, styremedlem
- Tommy T. Skretting, styremedlem
- Anne Voll Håland, varamann
Misjonshusstyret:
- Rolf Ueland og Ståle Ånestad som representant og varamann.
- Loyd Aanestad med Kjell Gunnar Arnesen som varamann på val.
Begge stiller til attval.
Revisor:
- Lars Varhaug går ut som revisor.
- Odd Einervoll har sagt ja til å overta dette vervet.
Val
Andre styrer og komitear:
17. Mai arrangements komité:
"Vi over 60":
Bønneopplegg:
Felleskapskomitéen:
NMS gjenbruk styret:
Sundag:
Søndag føremiddag:
Koordinering av vask:
Misjonshusbladet:
Julemessekomite:
.
Valgkomité:
Torunn R Lerbrekk, 1 år
Tarald Ånestad, 2 år
Treng en til i valkomiteen.
Vi trenger to nye her.
Oddmund Nord-Varhaug og Jens Ånestad
Brit Bårdsen
Per Kristian Skrettingland-Haarr
Håkon Reinås
Guri Sollesnes
Vi treng en/to nye her
Ole Moi
Njål Omland og Sjur Håland
Odd Einervoll
Ymse
-
NMS – kva skjedde i 2014
Info frå Formannskomiteen
Info frå Felleskapskomiteen
Info om søndagsmøter
Året som kjem
NMS - Hva skjedde i 2014?
PROSJEKTGLIMT 2014: Tusenvis av mennesker opplevde å få en forbedret
hverdag i løpet av 2014, takken går til deg som har bidratt til det! Historiene
og glimtene fra de ulike prosjektene har vi samlet her - les og la deg
inspirere til fortsatt eller ny innsats!
http://www.nms.no/prosjektglimt/
BRASIL
BUDSKAP-prosjekter
Kirkelig undervisning
ETIOPIA
BUDSKAP-prosjekter
Gi evangeliet videre i Begi
Gi evangeliet videre i Blånildalen
BISTAND-prosjekter
Landsbyutvikling
Landsbyutvikling blandt mao- og komo-folket
Mor/barn helse
BYGGING-prosjekter
Bygg lederskap
Kvinners posisjon i kirke og samfunn
KAMERUN
BUDSKAP-prosjekter
Barn og unge
Gi evangeliet videre
Kirkelig undervisning
Fond for kirketak
BISTAND-prosjekter
Helse- og sosiale tjenester
Støtte til barn rammet av hiv/aids
Støtte til barn rammet av hiv/aids
Skole og utdanning
Utdanning for hørselshemmede (Spesialundervisning for døve)
BYGGING-prosjekter
Bygg lederskap
Bygg organsasjon (EELC)
EUROPA
BUDSKAP-prosjekter
Menighetsplanting i Frankrike
Menighetsplanting i Estland
Kirkebygg i Mustamäe (Estland)
Kirkebygg i Saku (Estland)
Planting av ungdomsmenigheter i Carlisle bispedømme, England
JAPAN
BUDSKAP-prosjekter
Gi evangeliet videre / kirkelig undervisning
BYGGING-prosjekter
Organisasjonsbygging
KINA
BUDSKAP-prosjekter
Kirkelig undervisning
BISTAND-prosjekter
Biogass på tvers (Internasjonalt utvekslingsprogram for biogass)
Skole for hørselshemmede
BYGGING-prosjekter
Bygg organisasjon
LAOS
BISTAND-prosjekter
Landsbyutvikling
MADAGASKAR
BUDSKAP-prosjekter
Gi evangeliet videre
Kirkelig undervisning
Prestetjeneste for døve
Rehabilitering av bibel- og presteskoler
Fond for kirkebygging
BISTAND-prosjekter
Biogass på tvers (Internasjonalt utvekslingsprogram for biogass)
Landsbyutvikling
Mor/barn-helse
Sosial innsats på Antsirabe
Den barmhjertige samaritan
BYGGING-prosjekter
Bygg organisasjon og lederskap
Skoler for hørselhemmede
Skoler for synshemmede
Støtte til fattige elever
Utstyr til jordbruksskoler
MALI
BUDSKAP-prosjekter
Gi evangeliet videre
Bibeloversettelse GT
Kirkelig undervisning
Sør-sør-misjonærer
Kirketomter/kirkebygg
BISTAND-prosjekter
Diakonale tiltak
Landsbygdutvikling
BYGGING-prosjekter
Bygg organisasjon
MIDTØSTEN
BUDSKAP-prosjekter
Bokhandel i Egypt
Nordafrikanere i Spania
SAT-7
BISTAND-prosjekter
Diakonalt senter i Egypt
BYGGING-prosjekter
Kvinners posisjon i kirke og samfunn
Menneskerettigheter
THAILAND
BUDSKAP-prosjekter
Gi evangeliet videre
Barn og unge
Kirkelig undervisning
Kirkesenter i Mukdahan
BISTAND-prosjekter
Barn og utdanning
Sosial innsats i Bangkok
BYGGING-prosjekter
Bygg organisasjon
Prosjekt: Kvinners posisjon i kirke og samfunn
FAKTA:
Prosjektet gir lån til kvinner som
Holiti og Zawunde og bidrar i
tillegg til utdanningsstipend,
skolegang for sårbare unge
jenter, seminar om kvinners
posisjon i samfunnet og til
kampen mot omskjæring og
hiv/aids.
Holiti og Zawude stråler når de forteller om spare- og lånegruppen de er med i.
Foto: Marit Breen
Møteplass for livet
Før hadde vi ingen tro på at vi kunne gjør noe av oss selv eller for
oss selv, men etter at vi ble med i spare- og lånegruppa har det
forandret seg.
Prosjekt: Menighetsplanting i Frankrike
FAKTA:
I januar 2014 startet de et nytt
menighetsplantingsprosjekt i
Créteil, en forstad sørøst for
Paris. Dette skjedde på
forespørsel fra Den
sammenslåtte protestantiske
kirken i Frankrike (EPUdF), som
ble offisielt stiftet i mai 2013 da
reformerte og lutherske kirker
gikk sammen til en felles kirke.
En søndag i måneden rigger menighetsmedlemmer seg til på gata utenfor
lokalet, og inviterer til gudstjenesten.
Foto: NMS-info
Kirkeplanting
Fra første pinsedag 2014 har man feiret gudstjeneste i Centre 113 hver
søndag. Den andre søndagen i hver måned det en åpen-dørgudstjeneste og kafé. Den starter ute, ved inngangen til senteret. Tanken
er å møte nye folk, evangelisere og informere om denne nye satsingen.
Fast giverteneste
Nytt år - ny givertjeneste
Av:Kjetil Lillebuan Vada 08.01.2015
Så er det et nytt år. Og igjen den årlige påminnelsen. Lønninger, priser,
trygder, pensjoner, alt går opp. Også misjonenes utgifter. Skal vi
indeksregulere vår givertjeneste til misjonen i år også? Jeg foreslår 5 %.
Men det er fritt valg. Godt nytt år videre i tjenesten for Misjonens Herre!
https://nms.profundo.no/bligiver/
SMS for NMS
Det er veldig enkelt å gi en gave til NMS. Skriv NMS i en tekstmelding og
send til nummer 2377, - kroner 200 blir belastet din telefonregning.
Særlig enklere kan det ikke bli?
Når overføringen er i orden, får du en kvittering på SMS.
• Skulle du ønske å gi et større beløp, anbefaler vi at du gir med kort.
• Hvis du vil gi jevnlig er det fast giveravtale som er det rette for deg.
• Men for deg som bare ønsker å gi en gang, er "SMS for NMS" tingen.
Takk for din gave!
Fremtidens NMS i
Norge.
Hva skjer med de brennende hjerter?
En organisasjon er et arbeidsfellesskap
som utfører bestemte oppgaver for å
realisere bestemte formål.
Dersom formålet ikke får mennesker til å
engasjere seg, mister organisasjonen sin
livskraft. Forskning på frivillige
organisasjoner i Norge viser at mange
organisasjoner opplever at «grunnfjellet
forvitrer». Det samme gjelder NMS: De
siste tiårene har antall misjonsforeninger
gått ned, gaveinntektene har ikke økt i takt
med utgiftene og antall ansatte har blitt
redusert.
Utfordringer fra forbrukersamfunnet
Når forskere skal forklare årsaken til at
organisasjonenes grunnfjell forvitrer, peker
de på forbrukersamfunnet som en viktig
årsak. I forbrukersamfunnet må vi velge
blant forskjellige alternativ på stadig flere
områder i livet. Valgmulighetene gir økt
frihet, men samtidig tvinges den enkelte til
å fokusere mer på hva som er best for seg
selv. Motivasjonen for frivillig arbeid flyttes
bort fra et engasjement for overordnete
hensyn og verdier. I stedet blir det viktig å
få dekket egne behov. Forbrukere
sammenligner organisasjoner og velger
den som fungerer best for dem.
Fremtidens NMS i
Norge.
Ny tilnærming til misjon
I forbrukersamfunnet vil mennesker i mindre
grad engasjeres av misjon som sak, slik som
det opprinnelige misjonsfolket. Brannen for
misjon tar heller utgangspunkt i konkrete
personer på misjonsmarken, lokalt og globalt,
og deres behov. Gjennom å møte konkrete
behov, skapes en opplevelse av mening. Man
får føle på kroppen hva det vil si å bety en
forskjell for noen, noe som kan bli et verdifullt
bidrag til egne livsprosjekt.
Også fellesskapsbygging får andre vilkår i et
samfunn hvor mennesker er mer ute etter å få
dekket egne behov: Engasjement for en felles
sak skaper ikke samhørighet på samme måte
som tidligere. I stedet blir delte behov og
erfaringer viktige.
Ny tilnærming til organisasjoner
En annen konsekvens av forbrukernes
valgfrihet er at bånd til kollektive grupper
svekkes. For framtidens misjonsfolk vil derfor
ikke forholdet til NMS være preget av lojalitet
til formålet eller de teologiske standpunktene.
I stedet vil forholdet til organisasjonen
defineres av krav til personlig utbytte. Dersom
dette ikke er tilfredsstillende, vil framtidens
misjonsfolk kutte bånd i større grad enn
tidligere. For i forbrukersamfunnet er man
først og fremst lojale mot sitt eget livsprosjekt.
Fremtidens NMS i
Norge.
Kan hjertene fortsatt tennes?
Vår virkelighetsforståelse og vårt formål er
teologisk bestemt: Vi eksisterer som en
respons på Guds aktive handling i
historien. NMS utfordres i møte med en
kultur som kanskje ikke har denne
virkelighetsforståelsen. Dersom vi vil holde
fast på denne identiteten, blir vår oppgave
å arbeide for at behovene knyttes til en
dypere virkelighetsforståelse. En
virkelighetsforståelse som åpner for et
langvarig engasjement for Guds rikes
komme.
Et hjerte som brenner for Guds misjon
er Åndens verk, og forutsetter åpenhet
for Åndens stemme. Et viktig spørsmål
for oss som organisasjon vil derfor
være hvor vi finner arenaer som gjør
mennesker lydhøre for Åndens
stemme. En slik arena kan være
kortere opphold hos samarbeidskirker,
ifølge Dr. Agnes Aboum:
Åpen prosess: Samtalene skal ende i en rapport som kommer ut sommeren 2015.
Info fra Formannskomiteen
Strategi dokument 2015-2018 – forenkling.
Kjem opp på årsmøtet til Varhaug Misjonshus
Visjon
Nå nye saman
Oppdrag
Matt 28.19-20
Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar:
Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage
ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk
Driva eit aktivt misjonsarbeid heime og ute
Ideologi
Alt arbeid på Varhaug misjonshus er forplikta på Bibelen.
Vidare er ein og forplikta på læra og dei retningsliner som dei
fire eigarorganisasjonane arbeider etter.
Organisering
Det skal vurderast om det kan opprettast et medlemsregister
for Varhaug Misjonshus.
Info fra Felleskapskomiteen
Tema 2015: Håp
Undertema:
• Frihet
• Frelse
• Frimodighet
• Fred
Rom 8,20-21, Gal 5,1
Rom 8,24, Sal 43,5, Job 27,8
2 Kor 3,12, Ef 3,12
Gal 5,5, Fil 4,7
Til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp.
Matt 12,21
Søndag føremiddags møte
Annenhver Søndag
Når det ikke er Sundag om kvelden
Søndagene er delt mellom organisasjonene
NMS har 3 kvelder i vår
Enkelt opplegg,
Åpent fra kl. 10:00, Møte 10:30-11:15
Rom for en drøs og en kaffekopp.
Dagens opplegg er prøveordning til sommeren 2015.
Det vurderes blant annet om det skal være en komite i
stedet for 4.
Året som kjem.
•
•
•
•
•
•
6. Januar
26 Januar
24-26 Februar
23 August
25 September
28 okt. – 1 nov.
Auestad basaren
Årsmøte
Bibeltimer – Anne Sofie Haarr
Varhaugstevnet
Basar NMS y. kvinneforeining og manna
Møteuke med Allehelgensfest,
Roar Vik og Jeffrey Huseby
• 20-21 November Julemesse
Avslutning
Du omgir meg på alle sider
og held meg fast i di hand.
Du omgir meg på alle sider
og held meg fast i di hand.
Når min veg går gjennom tette skodda
nær ved bratte stup og djupe vatn
Då er du nær meg på alle sider,
ja du leiar gjennom vatn.
Når mi tru er svak og motet sviktar
og eg kjenner kalde redslevindar.
Då veit eg trass alt at du er nær meg,
du har lova vere med kvar ein dag.