Striden om kommunesammenslåing i Hå

Comments

Transcription

Striden om kommunesammenslåing i Hå
30.05.2014
Striden om
kommunesammenslåingen
i Hå
Nærbø – Varhaug - Ogna
• Nærbø og Varhaug: sammen til 1894. Før1964
utgjorde de fortsatt et prestegjeld og et
lensmannsdistrikt og hørte under Time legedistrikt
sammen med Klepp.
• Ogna: utskilt fra Egersund prestegjelds
landsdistrikt (Eigersund) i 1839. Hadde før 1964
sogneprest og lensmann felles med Eigersund og
Egersund by. Legedistriktet omfattet begge disse
kommunene samt Helleland og Bjerkreim.
1
30.05.2014
Schei-komiteen
• Oppnevnt 31.oktober1946.Formann: fylkesmann i Sogn og Fjordane
Nikolai Schei. Tok for seg ny kommuneinndeling for hele Norge.
• Foreløpig innstilling 1957: Sammenslåing av Varhaug og Ogna ble avslått
av begge kommunene. Hvis sammenslåing måtte også Nærbø være med.
Spesielt Varhaug trakk frem dette.
• Schei-komiteen hadde hatt det som mulighet. I endelig innstilling fra
3.desember1959 ble de tre kommunene slått sammen.
• En egen komité fra Nærbø med kommunestyremedlem Ragnvald Skjærpe
som formann prøvde å forhindre sammenslutningen.
• Ved kongelig resolusjon av 21.desember 1962 ble sammenslåingen
gjennomført med virkning fra 1.januar 1964.
2
30.05.2014
«Ragnvald og Molkekua»
Ragnvald Skjærpe vs. Kjell Lund
Mai 1959
Varhaugs og Ognas argumenter for
sammenslutning
•
•
•
•
Bedre administrasjon og forvaltning
Mer allsidig næringsgrunnlag
Utbygd enhetlig skole
Sentral sak: Jærens elektrisitetsverk var et
samarbeidsprosjekt mellom kommunene, men det
hadde ikke gått knirkefritt. Det var 4 styrer. Ved
sammenslåing håpet man på en mer rasjonell og
effektiv drift.
3
30.05.2014
Nærbøs argumenter mot
sammenslutning
• Stasjonsbyen lå midt i Nærbø som eneste
naturlige sentrum, dermed unngikk de strid om
sentrum og distriktsinteresser.
• Næring, industri og 9-årig enhetsskole kunne
de løse selv
• Samarbeidet om E-verket og felles agronom
med Varhaug fungerte tilfredsstillende. Videre
interkommunale ordninger var velkomne.
• Ferdsel og handel gikk nordover mot Sandnes
og Stavanger.
Slutning fra Schei-komiteen
• Selv om Ogna hadde gode utsikter for industri og
fiske i Sirevåg var det «befolkningsmessige
underlag snaut for rasjonell egen forvaltning».
• Fiske i Ogna, industriinnslag i Nærbø og
jordbruket som ble drevet godt, spesielt i Varhaug,
ville utfylle hverandre
• Rasjonaliseringsgevinst med hensyn til
kraftforsyning og skolevesenet.
• I den nye kommunen ville administrasjonsenheten
geografisk sett komme i Varhaug.
4
30.05.2014
Mindretallet i Schei -komiteen
• Schei og fylkesmann Paul Ingebretsen i Rogaland:
Nærbø som egen kommunal enhet
Nærbø og Varhaug ville bli konkurrerende sentre
Nærbø største tyngdepunkt og orientert nordover
Martin Edland:
Ligningssjef i Hå og
leder av aksjonsutvalg
mot sammenslutningen
Gabriel S. Rimestad:
«Gabriel den strie»,
leder av Nærbø-gruppen,
ordfører 1980 – 1983.
5
30.05.2014
1987: Fredspipe mellom Eldar Odland ,Varaug bygdeliste, tidligere
ordfører Rimestad og ordfører Kjell Lund fra Varhaug.
6