ukeinfo 47-2015

Comments

Transcription

ukeinfo 47-2015
Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo.
Telefon: 23 13 81 00
Epost: [email protected] Web: www.udf.no/oslo
Facebook: www.facebook.com/udfoslo Twitter: www.twitter.com/udfoslo
Du mottar denne e-post fordi du står registrert i vårt medlemsregister som arbeidsplasstillitsvalgt (ATV), vara-ATV eller kontaktperson for din arbeidsplass,
eller som ledermedlem. Vi ber deg som er tillitsvalgt eller kontaktperson om å videreformidle informasjonen til våre medlemmer (via epost – og heng gjerne
informasjonen opp på oppslagstavlen!) Hvis du har sluttet som tillitsvalgt/vara-ATV/kontaktperson og mottar denne e-posten, kan det bety at arbeidsplassen
ikke har registrert ny tillitsvalgt og dermed ikke mottar informasjon fra oss. Det er da fint om du melder fra til oss slik at vi får registrert en ny tillitsvalgt. På
forhånd takk!
Einar er kontaktlærer på en videregående skole. En av
elevene hans, Nora, har fått høyt fravær, og det er på
tide å kontakte foresatte om fraværet.
I samtaler med Nora kommer det frem at hun har store
problemer hjemme knyttet til ekstrem kontroll og at
familien tror at hun er på skolen hver dag. Hun ber lærer om å ikke kontakte hjemmet, for da vil forholdene
bli mye verre for henne. Einar har grunn til å tro på historien hennes, han vet at hun har vært mye hos rådgiver og helsesøster. Hun lover også å «skjerpe seg», men
det har han ikke så stor tro på at hun kan få til. Nora
blir atten år om fire måneder.
Hva gjør Einar?
Den 23. oktober sendte Utdanningsetaten ut et brev til alle skoler der de stadfester at Osloprøvene nå er frivillige.
Utdanningsetaten viser til byrådserklæringen fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti framlagt 19. oktober, der det står: Byrådet vil at Osloprøvene gjøres frivillige for
skolene, med unntak av naturfagsprøven. (side 36).
For grunnskolen 1-10 betyr dette at følgende prøver ikke lenger er obligatoriske:

Lesing 6. trinn

Digitale ferdigheter 7. og 10. trinn
Utdanningsetaten har sendt et brev til alle skoler som har overskriften: Innstramming av praksis for bruk av ny hjemmel for
å ansette midlertidig
Oslo kommune har som kjent fått nytt byråd. Av plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015 – 2019 framgår bl.a.:
«Byrådet vil redusere omfanget av midlertidige ansettelser, deltidsarbeid og etablere en kultur for heltidsstillinger. Oslo kommune skal som arbeidsgiver følge bestemmelsene i den tidligere arbeidsmiljøloven og Oslo kommunes overenskomster når det
kommer til midlertidige ansettelser i kommunen.»
Konkret betyr dette at ved midlertidige ansettelser skal fra nå av den nye generelle hjemmelen for å ansette midlertidig ikke
lenger benyttes, dvs. arbeidsmiljøloven (aml) § 14 – 9 bokstav f om midlertidige ansettelser for 12 måneder. De øvrige hjemler
for å ansette midlertidig kan fortsatt benyttes (aml 14 – 9 (a) om midlertidig karakter og § 14 – 9 (b) (om vikariat).
De tillitsvalgte på skole, videregående opplæring og fagskole, ppt, voksenopplæringen, spesialskolene og bydelslagsledere
er innkalt til dagskurs 3. desember.
Det er sendt ut en egen epost med innkalling.
Tema for dagen er tariff, pensjon, landsmøte,
åpen post og aktuelle saker (kompetanseforskriften for lærere og byrådserklæringen er
to av sakene vi tar opp).
I tillegg kommer Flyktninghjelpen og orienterer om sitt arbeid.
Velkommen til Lærernes Hus 3. desember!
Utdanningsforbundet ønsker en fellesskole med rom for alle. Et bredt kunnskapssyn er en
forutsetning for en slik skole.
”NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser” er et omfattende dokument med gode analyser og beskrivelser av de utfordringene den norske skolen står i. Utdanningsforbundet støtter utvalgets anbefaling om at det må utarbeides en overordnet strategi
for innføring av fornyet innhold i skolen som særlig avklarer og vektlegger forventningene til
aktørene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og som viser de ulike fasene i utviklings- og
implementeringsarbeidet. Utdanningsforbundet understreker at Kunnskapsdepartementet i
det videre arbeidet med utredningen ser utdanning som et helhetlig danningsprosjekt og ikke
bare et sett med lærings- og kompetansemål.
LES HELE ARTIKKELEN HER
Velferdsprofitører i Oslo kommune - hva må gjøres?
De atten siste årene har et blått flertall i Oslo konkurranseutsatt og
privatisert en rekke velferdsoppgaver. Argumentet har vært at det
ville skape bedre og billigere tjenester. Det har ikke vært resultatet.
Vi har fått høre fortellinger om underbemanning, barn som mister
viktige voksenpersoner på grunn av privatisering, stadig lengre arbeidsdager, dårligere lønns- og arbeidsvilkår og en stoppeklokkeomsorg som ikke tillater vanlig medmenneskelighet.
Hvordan preger de kommersielle selskapenes inntog velferdstjenestene, og hvordan påvirker kommersialiseringen tjenestene som drives kommunalt?
Hvordan er forholdene i eldreomsorg, barnehager og barnevern i
dag, og hva må gjøres politisk for å at hverdagen til våre svakeste og
de som jobber med dem, blir best mulig?
I panelet:
STEIN ASTHØY, Fagforbundet Oslo, avd. Helse, sosial og velferd
CHRISTER RYEN, Fellesorganisasjonen i Oslo – Barne- og familieetaten
Ordstyrer: STEIN STUGU, De Facto
Arrangementet på Facebook her.
Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, De Facto og Manifest Tankesmie
Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, da kan du søke om å delta på
Genèveskolen i 2016. Søknadsfristen er 1. desember. Utdanningsforbundet disponerer en plass.
Genèveskolen, eller Nordisk folkehøgskole i Genève, skal bidra til å øke
kunnskap om globalisering og internasjonalisering innen nordiske og internasjonale fagorganisasjoner og andre organisasjoner herunder ILO
(International Labour Organisation).
Målet med oppholdet er å øke samarbeidet og forståelsen for:
• det nordiske samarbeidet og fremme språkforståelsen i Norden
• øke kunnskapen om ILO og andre internasjonale Organisasjoner
• øke kunnskapen om globalisering og internasjonalisering
• stimulere til fagforeningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.
LES MER HER
Det er i aktivitetsplanen for 2016/17 foreslått en reduksjon på en klasse/VG1 på Bjerke videregående skole.
Forslaget går ut på at MK fases ut på Bjerke i
løpet av de neste 3 årene. Det er totalt foreslått 9 grupper, totalt 280 elever på VG1 for
2016/17.
Utdanningsetaten har i sitt direktørmøte
12.11.15 behandlet MK og de utfordringene
som ligger i overgangene fra yrkesfag til studieforberedende fag.
Det foregår nå en kartlegging av kompetanse
for lærerne på MK fra UDE for å få en kompetanseoversikt ved en eventuell overtallighet
innenfor programfagene. Overgangen blir en
strukturell omorganisering, hvor etaten blir
sittende med lønnsansvaret for de overtallige
på skolene.
Det er opprettet en styringsgruppe i UDE, hvor
Rune Lang er vår representant. Denne gruppen skal komme med innspill til hvordan overgangen skal være ift kompetansebehov/overtallighet de neste 3 årene. Ved overtallighet er det skolens faglige behov, som er det primære kriterium.
Utdanningsforbundet har argumentert for en etterutdanning for lærere, som man ikke får plassert ved en eventuell overtallighet.








Similar documents