Registrering som kjøpar av fangst

Comments

Transcription

Registrering som kjøpar av fangst
Nynorsk
Registrering som kjøpar av fangst
Jf. forskrift om registrering som kjøpar av fangst (sjå J-9-2015).
Kjøpar omfattar alle som kjøper marine ressursar i første hand som er landa frå eit fiske- eller
transportfartøy dersom fangsten ikkje tidlegare er omsett til ein registrert kjøpar.
Kjøpar
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnamn
Adresse
Postnummer og -stad
Styret sin leiar
Namn
Adresse
Dagleg leiar
Namn
Adresse
Kontaktperson
Namn
E-post
Telefonnummer
Mobilnummer
Side 1 av 6
Nynorsk
Har du:
Set eitt eller fleire kryss
Godkjenning frå Mattilsynet
Registrering hos Mattilsynet
Kaisalsdispensasjon frå eit salslag
Godkjenningsnummer frå Mattilsynet (dersom du har det):
Ønska kjøpsaktivitet
Kryss av for dei aktivitetane som er aktuelle. Spesifiser aktiviteten nærare i tekstboksane.
Trader
Spesifiser nærare:
Spisestad
Spesifiser nærare:
Kjøp av levande fangst
Spesifiser nærare:
Mobil eining
Legg inn registreringsmerke på båt eller registreringsnummer på bil
Spesifiser nærare:
Anna
Spesifiser nærare:
Side 2 av 6
Nynorsk
Stad
Her skal du legge inn stadane der kjøpet av fisk skal føregå. Legg inn informasjon om kvar enkelt stad.
Dersom kjøpet skal føregå ein annan stad enn mottaksanlegget, må dette også framgå (eks. bil eller båt).
Dersom du har behov for å leggje til fleire stadar, må dette skrivast på eit eige ark og leggjast ved som
vedlegg.
Kjøpsstad 1
Verksemdnummer for undereining
(bedriftsnummer)
Namn på landingsstad/mottak
Besøksadresse
Postnummer og –sted
Fylke
Kommunenamn og kommunenummer
Godkjenningsnummer Mattilsynet
Kjøpet vil skje ved levering til
Bil
Båt ved kai/land
Båt på sjøen
Landanlegg
Levering til merd
ja
Skal du overta eigen fangst?
nei
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til båt på sjøen
Oppgje båten sitt radiokallesignal
Båten sitt namn (dersom kjøpet vil skje til båt på sjø)
Båten sitt IMO-nummer (dersom båten har dette og
dersom kjøpet vil skje til båt på sjø)
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer ved levering til merd
Oppgje anlegget sitt lokalitetsnummer
Oppgje anlegget sitt namn
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til bil, til båt ved kai/land eller til landanlegg
Koordinatar for kjøpsstad (desimalgrader, i formatet
99.9999)
Side 3 av 6
N grader (lat)
E grader (lon)
Nynorsk
Kjøpssted 2
Verksemdnummer for undereining
(bedriftsnummer)
Namn på landingsstad/mottak
Besøksadresse
Postnummer og –sted
Fylke
Kommunenamn og kommunenummer
Godkjenningsnummer Mattilsynet
Kjøpet vil skje ved levering til
Bil
Båt ved kai/land
Båt på sjøen
Landanlegg
Levering til merd
ja
Skal du overta eigen fangst?
nei
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til båt på sjøen
Oppgje båten sitt radiokallesignal
Båten sitt namn (dersom kjøpet vil skje til båt på sjø)
Båten sitt IMO-nummer (dersom båten har dette og
dersom kjøpet vil skje til båt på sjø)
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer ved levering til merd
Oppgje anlegget sitt lokalitetsnummer
Oppgje anlegget sitt namn
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til bil, til båt ved kai/land eller til landanlegg
Koordinatar for kjøpsstad (desimalgrader, i formatet
99.9999)
Side 4 av 6
N grader (lat)
E grader (lon)
Nynorsk
Kjøpssted 3
Verksemdnummer for undereining
(bedriftsnummer)
Namn på landingsstad/mottak
Besøksadresse
Postnummer og –sted
Fylke
Kommunenamn og kommunenummer
Godkjenningsnummer Mattilsynet
Kjøpet vil skje ved levering til
Bil
Båt ved kai/land
Båt på sjøen
Landanlegg
Levering til merd
ja
Skal du overta eigen fangst?
nei
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til båt på sjøen
Oppgje båten sitt radiokallesignal
Båten sitt namn (dersom kjøpet vil skje til båt på sjø)
Båten sitt IMO-nummer (dersom båten har dette og
dersom kjøpet vil skje til båt på sjø)
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer ved levering til merd
Oppgje anlegget sitt lokalitetsnummer
Oppgje anlegget sitt namn
Skal fyllast ut dersom kjøpet skjer til bil, til båt ved kai/land eller til landanlegg
Koordinatar for kjøpsstad (desimalgrader, i formatet
99.9999)
Side 5 av 6
N grader (lat)
E grader (lon)
Nynorsk
Salslag
Vi skal kjøpe fisk via følgjande salslag (kryss av for salslag i ditt distrikt)
Norges Sildesalgslag
Norges Råfisklag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Vest-Norges Fiskesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag SL
Skagerak Fisk SL
Kontaktinformasjon til salslaga:
Norges Sildesalgslag ([email protected]) – Tlf. 55 54 95 00
Norges Råfisklag ([email protected]) – Tlf. 77 66 01 00
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag ([email protected]) – Tlf. 70 10 24 00
Vest-Norges Fiskesalgslag ([email protected]) – Tlf. 57 85 59 50
Rogaland Fiskesalgslag SL ([email protected]) – Tlf. 993 77 755
Skagerak Fisk SL ([email protected]) – Tlf. 38 12 42 00
Stad og dato: ………………………………………………………………………………………………
Signatur:
………………………………………………………………………………………………
Side 6 av 6

Similar documents