Nærbø sokneråd - Hå kyrkjelege fellesråd

Comments

Transcription

Nærbø sokneråd - Hå kyrkjelege fellesråd
Presentasjon av kandidatar til
soknerådsvalet i Nærbø sokn
1
Namn:
Svein Helge Harbo
Yrke:
Pensjonist
Alder:
67
Adresse:
Austringen
Relevante 30 år som organisasjonssjef i Rogaland Bondelag. 12 år i Hå kommunestyre for KrF. 4 år i
erfaringar: formannskapet. Sit i soknerådet når og er formann i fellesrådet. Engasjert i NMS sitt arbeid
lokalt og regionalt.
Satsings- Utvikla den lokale kyrkja til å vera ein trygg og varm plass der alle føler seg heime. Ta del i
område: utforminga av reformen for den norske kyrkja.
2
Namn:
Maria Reime Birkeli
Yrke:
Sosionom
Alder:
32
Adresse:
Haugtussavegen
Relevante Gudstenestearbeid, barne- og ungdomsarbeid, samlivsveiledning/kurs og smågrupper
erfaringar:
Satsings- Ynskjer meir satsing på ungdoms- og unge/vaksne arbeid. Fornying og tilpassing av uttrykk
område: og formidlingsformer for å nå nye. Mål om å vera eit alle tiders fellesskap.
3
Namn:
Håkon Høyland
Yrke:
Marknads- og
informasjonleiar
Alder:
45
Adresse:
Vålandsvegen
Relevante Har vore varamedlem i soknerådet denne perioden og møtt fast siste året. Leiar for
erfaringar: diakoniutvalet og leiar i sundagsskulen.
Satsings- Ein inkluderande kyrkjelyd kor alle generasjonar opplever at det er godt å vera.
område:
4
Namn:
Gunvor Berge Risa
Yrke:
Sjukepleiar og bonde
Alder:
52
Adresse:
Risavegen
Relevante Misjonsarbeid i NMS Nærbø, kontaktperson for misjonsprosjektet i kyrkja sidan 2004, frivillig
erfaringar: som klokkar i kyrkja, medlem i soknerådet i 4 år.
Satsings- Gudstenestearbeid. Kvar person som kjem til gudsteneste, skal oppleva seg sett og inkludert,
område: at det er ein plass i kyrkja for den personen og at det er godt å vera der. Barne- og
ungdomsarbeidet er viktig, ein plass for unge vaske med tilbod som passar den gruppa.
Presentasjon av kandidatar til
soknerådsvalet i Nærbø sokn
5
Namn:
Magnus Østby
Yrke:
Redaktør
Alder:
46
Adresse:
Rosksletta
Relevante Var medlem i soknerådet frå 2006 til 2011.
erfaringar:
Satsings- Som tenåringsfar er eg særleg oppteken av ungdoms- og familiearbeid.
område:
6
Namn:
Nils Jørgen Fossdal
Yrke:
Lektor
Alder:
33
Adresse:
Bragevegen
Relevante Har vore menighetspedagog i Furuset Kyrkje i Ullensaker. Sit i misjonsutvalet i Nærbø kyrkje.
erfaringar:
Satsings- Skapa ein klarare profil på familiegudstenestene. Sjå til at Nærbø kyrkje har plass til alle og
område: har eit fokus på misjon.
7
Namn:
Grete Fedøy Halsne
Yrke:
Styrar i barnehage
Alder:
36
Adresse:
Kvibakken
40
Adresse:
Alvaliå
Satsings- Eg er oppteken av å ha eit godt barnearbeid.
område:
8
Namn:
Jakob Kjølvik
Yrke:
Miljøterapeut
Alder:
Relevante Studert 4 år ved Fjellhaug misjonshøgskule. Har tidlegare arbeidd som storbyarbeidar for
erfaringar: NLM i Oslo. Har hatt ulike verv og oppgåver i kristent arbeid, blant anna som forkynnar.
Satsings- Eit godt barne- og ungdomsarbeid, og ei forkynning som tar Bibelen og mennesket på alvor.
område:
9
Namn:
Jofrid Vigre Braadland
Yrke:
Pensjonist
Alder:
64
Adresse:
Torggata
Relevante Utdanna sjukepleiar. Misjonærerfaring frå Taiwan og Hong Kong, økonomi og administrasjon.
erfaringar:
Satsings- Kyrkjelydsfellesskap og misjon.
område:
Presentasjon av kandidatar til
soknerådsvalet i Nærbø sokn
10
Namn:
Henriette Mjåtveit
Yrke:
Mellomleiar i Hå
Alder:
37
Adresse:
Bjorlandsvegen
Relevante Har vore aktiv i kristent ungdomsarbeid i mange år både på bedehus og KRIK. Har vore med i
erfaringar: Jæren gospelkor i fleire år.
Satsings- Nærbø kyrkje skal vera ei open, raus og inkluderande kyrkje for alle. Me må og vera
område: framtidsretta og villige til å tenkja nytt.
11
Namn:
Marianne Espedal Boge
Yrke:
Leiar i politisk sekretariat Alder:
34
Adresse:
Storægrå
Relevante Trusopplæringsutvalet
erfaringar:
Satsings- Ei open og inkluderande kyrkje med sterkt fokus på barne- og ungdomsarbeid.
område:
12
Namn:
Ann Helen Sembsmoen
Yrke:
Psykiatrisk sjukepleiar
Alder:
48
Adresse:
Konvallvegen
Relevante Har vore med i soknerådet i to periodar tidlegare.
erfaringar:
Satsings- Barne- og ungdomsarbeid. At det blir bygd gode relasjonar mellom unge og eldre i
område: kyrkjelyden.
13
Namn:
Karen-Elise Gilje Fossen
Yrke:
Adjunkt
Alder:
55
Adresse:
Svennaren
Relevante Har hatt mange styre- og leiarverv i barne- og ungdomsarbeid. Har dirigert ungdomskor i 5 år.
erfaringar: Har vore med i soknerådet i to periodar. Var medlem av byggekomitéen.
Satsings- Eg har alltid vore opptatt av arbeid blant barn og unge, men tida med kyrkjebygging av vist
område: meg kor viktig det er å jobba for god drift av ei kyrkje, slik at tilhøva ligg godt til rette for all
aktivitet.
14
Namn:
Aud Irene Bjørløw
Yrke:
Pensjonist
Alder:
67
Satsings- Gode og inkluderande tilbod til alle aldersgrupper.
område:
Adresse:
Bragevegen

Similar documents