Tyskplan nov og des

Comments

Transcription

Tyskplan nov og des
Deutsch 10. Klasse – November/Dezember 2015
Zu Hause
Du skal lære:
Arbeidsmåte:
Vurdering:
Kompetansemål:
Å beskrive
huset/leiligheten din
Skrive og øve på gloser
og setninger
Muntlig innsats i timene
(uten karakter/med karakter)
Å utnytte egne erfaringer fra norsk
og engelsk språklæring
Å fortelle om rommene;
møbler, plakater, o.l.
Lese tekster
Oppgaver (uten karakter)
Forstå og bruke et ordforråd som
dekker dagligdagse situasjoner
Uttaleøvelser
Å fortelle hva du gjør i
rommene, aktivitetene;
mat, tv, film, o.l.
Arbeidsinnsats (uten
karakter)
Tavleundervisning
Gloseprøver (uten karakter)
Grammatikkøvelser
Setningsanalyse
Å fortelle om hagen
Grammatikk: verb i
presens og presens
perfektum, Modale verb,
ramser
Lære å bruke gloser som kan brukes
i hverdagen
Internett
Gruppe/individuelt
arbeid. Dere skal jobbe
sammen i grupper med
spørsmål/svar, dialoger
og samtale.
Innlevering (godkjent/ikke
godkjent.)
Samtale/presentasjon av din
bolig i gruppe (med
tallkarakter)
Læringstest (vurdering med
tallkarakter)
Gi uttrykk for egne meninger og
følelser
Bruke grunnleggende språklige
strukturer og former for
tekstbinding, setningsoppbygging
Lage dialoger og kommunisere med
forståelig uttale
Skrive tekster som forteller,
beskriver eller informerer
Bruke digitale verktøy
Må læres av alle
Beskrivelse
Kryss
Verb
Repetere verbene – presens, perfektum, preteritum, futurum og modale hjelpeverb
Klokken
Repetere klokken.
Tall
Litt matematikk.
Lese
Wohnung oder Haus? les side 32-34, les og øv på glosene/setninger.
Frage
Skriv minst 5 spørsmål med svar til teksten.
Aufgaben
Worum geht’s? Seite 34.
Lese
Mein Haus les side 35/37, les og øv på glosene. Finn, lær og bruk setninger som passer
inn i din presentasjon.
Aufgaben
Dere får arbeidsoppgaver.
Syntaks
Øve på å lage og bruke nye setninger. Analyse av setninger.
Repetisjon
Vi repeterer det meste.
It’s Learning
Dere må sjekke denne hver uke!
Praktisk tysk
Du skal tegne eller lage huset/leiligheten. Dette kan også være drømmeboligen din. Du
skal bruke modellen, tegningen, o.l. som utgangspunkt i samtalen med de andre i
gruppen.
Gruppearbeid
Du skal presentere huset/leiligheten din i gruppen din. Dere sitter sammen, øver på
setninger og spørsmål og samtaler om boligene. Dere blir vurdert flere ganger sammen
med gruppen. Målet er at dere skal løfte hverandre faglig og bli bedre på å kommunisere
på tysk.
Egenvurdering
Hva har du lært i høst?
Grüβe von Kolbein und Anita