pasientforløp Hjerneslag

Comments

Transcription

pasientforløp Hjerneslag
Standardisert pasientforløp Hjerneslag
Forebygging
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Pasientinformasjon
Dokumentoversikt
Overordnet
flytskjema
Samhandling
Målinger og
resultater
Kunnskapsgrunnlag
Om
pasientforløpet
Behandlingslinjeansvarlig lege: Håkon Tobro
Kontaktperson: Carina Abrahamsen - Kristin Abrahamsen Småge - Nina H. Mc Neill - Mette Hornsletten - Tonje Wolden
Godkjent dato: 16.01.15
Forebygging
Hjerneslag: Forebygging
Hjerneslag rammer hvert år ca. 15.000 personer i Norge, er den tredje
hyppigste dødsårsaken, er en dominerende årsak til alvorlige
funksjonsnedsettelser. Hjerneslag har derfor store konsekvenser både for den
enkelte som rammes, for pårørende, og for helsetjenesten og samfunnet.
Helsedirektoratet
helsenorge.no
Landsforeningen for slagrammede (LFS)
Norsk forening for slagrammede (NFS)
Norsk helseinformatikk
Folkehelseinstituttet
Nasjonalforeningen for folkehelse
Røyketelefonen
65+ Øvelser som holder deg i form
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
neste
Forebygging
Pas.info
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
FASTsymptomer
eller akutt
synstap ene
øyet
Spesialist
Pasient
Hjerneslag: Symptomer
Symptomer
neste
AMK
kontaktes
AMBULANSE
AMK-sentral
Ambulansepersonell
Oppslag 27
Norsk Indeks
med lokale
tilpasninger
AMK
MM Medisinsk
Metodebok
2014-2015
(ambulanse)
Mottak av
pasienter med
hjerneslag
Dokumentoversikt Symptomer
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forebygging
Hjerneslag: Vurdering
Pasient
FASTsymptomer
< 4,5 timer
Dokumentoversikt Vurdering
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
neste
neste
trombolysekandidat
FASTsymptomer
> 4,5 timer
eller TIA
Symptomer
neste
Forebygging
Symptomer
Pasient
Hjerneslag: Vurdering symptomer < 4,5 timer
Vurdering
1 av 2
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
FASTsymptomer
< 4,5 timer
neste
trombolysekandidat
Spesialist
CT caput
Trombolysebehandling
CT caput
påviser
blødning
Behandling
marevanrelatert
hjerneblødning
CT angio
Akuttmottak
-Koordinator
-Sykepleier
Nevrolog
Radiograf
Radiolog
Nevrolog
Bioingeniør
Nevrolog
Trombolysesykepleier
Sykepleier fra
akuttmottak
Mottak av
pasienter
med hjerneslag
Radiologisamarbeid
Trombolyse
Akuttveileder
nevrologi
Dokumentoversikt Vurdering
CT caput
utelukker
blødning
Mottak av
pasienter med
hjerneslag
Protrombinkompleks
Labetalol
Radiograf
Radiolog
Forebygging
Symptomer
FASTsymptomer
> 4,5 timer
eller TIA
Spesialist
Pasient
Hjerneslag: Vurdering symptomer > 4,5 timer eller TIA
2 av 2
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
neste
AKUTTMOTTAK
CT caput
Akuttmottak
-Koordinator
-Sykepleier
Nevrolog
Radiograf
Radiolog
Mottak av
pasienter med
hjerneslag
Radiologisamarbeid
Akuttveileder
nevrologi
Dokumentoversikt Vurdering
Vurdering
Forebygging
Symptomer
Pasient
Hjerneslag: Utredning – Behandling – Diagnose
SLAGENHET
1.døgn
neste
Sekundærforebygging
neste
Før utreise
neste
Dokumentoversikt
Utredning – Behandling – Diagnose
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
Forebygging
Symptomer
Pasient
Hjerneslag: Utredning – Behandling – Diagnose
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
1 av 3
SLAGENHET
1.døgn
Spesialist
Sykepleier
Hjelpepleier
Nevrolog
Mottak av
slagpasienter
i slagenhet
(sjekkliste) *
Norstroke/NHR
del 1
Dysfagivurdering
Sykepleier
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Logoped
Dysfagi
Ansiktsog munnstimulering
VBP
svelgvansker
Pas.info
Dokumentoversikt
Forside
neste
Standard
overvåking
NIHSS
Slagenheten
STHF, Skien *
Rehabilitering
Oppfølging
Utredning – Behandling – Diagnose
Blærescan
U-stix
Sykepleier
Hjelpepleier
EKG
Telemetriovervåking
24 t.
Tidlig
Mobilisering
Tverrfaglig
vurdering
Sykepleier
Hjelpepleier
Nevrolog
Sykepleier
Hjelpepleier
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Logoped
Vurdere
antitrombosebehandling
Nevrolog
Tverrfaglig
samarbeid *
Norstroke/NHR
del 1
VBP hjerneslag
akutt
Fysioterapi
til slagpasienter
Ergoterapi
til slagpasienter
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forebygging
Symptomer
Vurdering
Pasient
Hjerneslag: Utredning – Behandling – Diagnose
Utredning
Behandling
Diagnose
2 av 3
SLAGENHET
Sekundærforebygging
Nevrolog
Spesialist
Forside
neste
Standard
medisinsk
utredning
Hjerneslag mm.
fysioterapiundersøkelse
Rehabilitering
Oppfølging
Standard
medisinsk
utredning *
Ultralyd
halskar
Nevrolog
Pas.info
MR caput
Ekko cor
Radiograf
Radiolog
(nevrolog
henviser og
følger opp)
Kardiolog
(nevrolog
henviser og
følger opp)
Pas.info
Pas.info
Lab
Bioingeniør
Legemiddelgjennomgang
Farmasøyt
Nevrolog
Sykepleier
VBP hjerneslag
rehab
Dokumentoversikt
Utredning – Behandling – Diagnose
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forebygging
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
3 av 3
Pasient
Hjerneslag: Utredning– Behandling – Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
SLAGENHET
Før utskrivelse
neste
Pårørendemøte
Barn som
pårørende
Spesialist
Sykepleier
(møteleder)
Nevrolog
Fysioterapeut
Ergoterapeut
evt. logoped
evt. sosionom
Utskrivning av
pasienter, STHF
Sjekkliste ved
utskrivning av
pasienter, STHF
Pårørendemøte
*
Barn som
pårørende
NIHSS
Barthel
M-Rankin Scale
Kjøreforbud
Time hos
fastlege
innen 14 dager
Sykepleier
Hjelpepleier
Nevrolog
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Nevrolog
Sekretær
Norstroke/NHR
del 1
Skåringsverktøy
og veiledere
Kjøreforbud *
Pas.info
Pasientinformasjon
mappe
Sykepleier
Epikrise
Nevrolog
Oversikt mappe
pasientinfo
ved utreise *
Oversikt
anbefalte
nettsider *
Pas.info
Dokumentoversikt
Utredning – Behandling – Diagnose
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forebygging
Symptomer
Vurdering
Hjerneslag: Rehabilitering – Oppfølging
Pasient
Rehabilitering
STHF, Skien
Rehabpoliklinikk
(tverrfaglig)
Rehabilitering
Kysthospitalet
Poliklinikk
Kysthospitalet
Ambulant
slagteam
Kommunal
rehabilitering
Annen
kommunal
oppfølging
Dokumentoversikt Rehabilitering – Oppfølging
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
Ambulant
rehab.team
Direkte
hjem m/oppf.
hos fastlege
Utredning
Behandling
Diagnose
Slagpoliklinikk
(tverrfaglig)
Slagkurs
ved LMS
Standardisert pasientforløp Hjerneslag: Overordnet flytskjema
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
Forebygging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dokumentoversikt (samlet)
Helsedirektoratet
helsenorge.no
Landsforeningen for slagrammede (LFS)
Norsk forening for slagrammede (NFS)
Norsk helseinformatikk
Folkehelseinstituttet
Nasjonalforeningen for folkehelse
Røyketelefonen
65+ Øvelser som holder deg i form
Symptomer
FAST-symptomer eller akutt synstap ene øyet
•
FAST pasientinfo fra Helsedirektoratet
•
Oppslag 27 Norsk Indeks med lokale tilpasninger AMK
•
MM Medisinsk Metodebok 2014-2015 (ambulanse)
•
Mottak av pasienter med hjerneslag
Vurdering
Vurdering symptomer < 4,5 timer (trombolysekandidat)
•
Mottak av pasienter med hjerneslag
•
Akuttveileder nevrologi
•
Radiologisamarbeid
•
Trombolyse ved akutt hjerneslag
•
Labetalol (trandate)-infusjon
•
Humant protrombinkomplekskonsentrat (Octaplex)
Vurdering symptomer > 4,5 timer eller TIA
•
Mottak av pasienter med hjerneslag
•
Akuttveileder nevrologi
•
Radiologisamarbeid
Utredning – Behandling - Diagnose
Slagenhet
•
Slagenheten STHF, Skien pasientinfo *
•
Mottak av slagpasienter i slagenhet (sjekkliste) *
1.døgn
•
Norstroke/NHR del 1
•
Dysfagi
•
Notat dysfagivurdering DIPS
•
VBP svelgvansker DIPS
•
Ansikts- og munnstimulering
•
Dysfagi pasient-/pårørendeinfo pasientinfo
•
Tverrfaglig samarbeid *
•
VBP hjerneslag akuttfase DIPS
•
Fysioterapi til slagpasienter
•
Standard fysionotat slag DIPS *
•
Ergoterapi til slagpasienter
•
Standard ergonotat slag DIPS *
Sekundærforebygging
•
Standard medisinsk utredning *
•
VBP hjerneslag rehab DIPS
•
Standard legenotat risikovurdering DIPS *
•
Ultralyd halskar pasientinfo
•
MR pasientinfo
•
Øsofagus Ekko pasientinfo
•
Ekko Cor pasientinfo
Forside
•
•
•
•
65+ pasientinfo fra Helsedirektoratet
Hjerneslag og seksualitet pasientinfo *
Sjekkliste ved utskrivning av pasienter fra somatiske
enheter ved STHF
Utskrivning av pasienter fra somatiske avdelinger ved
STHF
Rehabilitering – Oppfølging
Rehabilitering STHF, Skien
•
Rehabilitering – STHF Skien pasientinfo *
•
Rehab metodebok *
•
VBP hjerneslag rehab DIPS
•
Fysioterapi til slagpasienter i rehabiliteringsfase
Ambulant team, STHF
•
Ambulant team pasientinfo
Slagpoliklinikk STHF, Skien
•
Norstroke/NHR del 3
•
HADS (hospital anxiety & depression scale had1)
•
Slagpoliklinikk pasientinfo *
•
Hjerneslag pasientinfo
•
Hjerneslag –hjem, hva nå? pasientinfo fra LFS
•
Kognitive endringer pasientinfo fra Sunnaas
•
Synsforstyrrelser pasientinfo fra Blindeforbundet
•
Språkvansker (afasi) pasientinfo fra Afasiforeningen
•
Råd om fysisk aktivitet pasientinfo
•
65+ pasientinfo fra Helsedirektoratet
•
Hjerneslag og seksualitet pasientinfo *
Før utskrivelse
•
Pårørendemøter *
•
Notat pårørendemøte DIPS
•
Barn som pårørende
•
Notat barn som pårørende DIPS
•
Norstroke/NHR del 1
•
Barthel ADL Index
•
Veileder Barthel ADL Index
•
M-Rankin Scale
•
Veileder M-Rankin Scale
Rehabiliteringspoliklinikk STHF
•
Mini Mental Status
•
Rehabiliteringspoliklinikk pasientinfo
•
Kjøreforbud *
TIA-gruppe pasientinfo
•
Førerkortvurdering etter hjerneslag pasientinfo •
•
Kognitiv trening (gruppetrening) pasientinfo *
•
Oversikt mappe pasientinfo ved utreise *
Lærings- og mestringssenter, STHF
•
Oversikt anbefalte nettsider *
•
Slagkurs ved LMS pasientinfo
•
Slagkurs ved LMS pasientinfo
Rehabilitering Kysthospitalet
•
Hjerneslag pasientinfo
•
Kysthospitalet – velkommen pasientinfo
•
Hjerneslag –hjem, hva nå? pasientinfo fra LFS
•
Kysthospitalet – rehabilitering… pasientinfo
•
Kognitive endringer pasientinfo fra Sunnaas
Kysthospitalet – velkommen til førerkortvurdering pasi
•
Synsforstyrrelser pasientinfo fra Blindeforbundet •
•
Språkvansker (afasi) pasientinfo fra Afasiforeningen
•
Råd om fysisk aktivitet pasientinfo
Forebygging
Dokumentoversikt Symptomer
FAST-symptomer eller akutt synstap ene øyet
•
•
•
•
FAST pasientinfo fra Helsedirektoratet
Oppslag 27 Norsk Indeks med lokale tilpasninger AMK
MM Medisinsk Metodebok 2014-2015 (ambulanse)
Mottak av pasienter med hjerneslag
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
Forebygging
Dokumentoversikt Vurdering
FAST-symptomer eller akutt synstap ene øyet
Vurdering symptomer < 4,5 timer (trombolysekandidat)
•
Mottak av pasienter med hjerneslag
•
Akuttveileder nevrologi
•
Radiologisamarbeid
•
Trombolyse ved akutt hjerneslag
•
Labetalol (trandate)-infusjon
•
Humant protrombinkomplekskonsentrat (Octaplex)
Vurdering symptomer > 4,5 timer eller TIA
•
Mottak av pasienter med hjerneslag
•
Akuttveileder nevrologi
•
Radiologisamarbeid
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
Forebygging
Dokumentoversikt
Slagenhet
•
•
Symptomer
Vurdering
Utredning– Behandling – Diagnose
Slagenheten STHF, Skien pasientinfo *
Mottak av slagpasienter i slagenhet (sjekkliste) *
1.døgn
•
Norstroke/NHR del 1
•
Dysfagi
•
Notat dysfagivurdering DIPS
•
VBP svelgvansker DIPS
•
Ansikts- og munnstimulering
•
Dysfagi pasient-/pårørendeinfo pasientinfo
•
Tverrfaglig samarbeid *
•
VBP hjerneslag akuttfase DIPS
•
Fysioterapi til slagpasienter
•
Standard fysionotat slag DIPS *
•
Ergoterapi til slagpasienter
•
Standard ergonotat slag DIPS *
Sekundærforebygging
•
Standard medisinsk utredning *
•
VBP hjerneslag rehab DIPS
•
Hjerneslag eller sentralnervøse skader, fysioterapiundersøkelse
•
Standard legenotat risikovurdering DIPS *
•
Ultralyd halskar pasientinfo
•
MR pasientinfo
•
Øsofagus Ekko pasientinfo
•
Ekko Cor pasientinfo
Utredning
Behandling
Diagnose
Rehabilitering
Oppfølging
Forside
Før utskrivelse
•
Pårørendemøter *
•
Notat pårørendemøte DIPS
•
Barn som pårørende
•
Notat barn som pårørende DIPS
•
Norstroke/NHR del 1
•
Barthel ADL Index
•
Veileder Barthel ADL Index
•
M-Rankin Scale
•
Veileder M-Rankin Scale
•
Mini Mental Status
•
Kjøreforbud *
•
Førerkortvurdering etter hjerneslag pasientinfo
•
Oversikt mappe pasientinfo ved utreise *
•
Oversikt anbefalte nettsider *
•
Slagkurs ved LMS pasientinfo
•
Hjerneslag pasientinfo
•
Hjerneslag –hjem, hva nå? pasientinfo fra LFS
•
Kognitive endringer pasientinfo fra Sunnaas
•
Synsforstyrrelser pasientinfo fra Blindeforbundet
•
Språkvansker (afasi) pasientinfo fra Afasiforeningen
•
Råd om fysisk aktivitet pasientinfo
•
65+ pasientinfo fra Helsedirektoratet
•
Hjerneslag og seksualitet pasientinfo *
•
Sjekkliste ved utskrivning av pasienter fra somatiske
enheter ved STHF
•
Utskrivning av pasienter fra somatiske avdelinger ved STHF
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forebygging
Symptomer
Vurdering
Utredning
Behandling
Diagnose
Forside
Dokumentoversikt Rehabilitering – Oppfølging
Rehabilitering STHF, Skien
•
•
•
•
Rehabilitering – STHF Skien pasientinfo *
Rehab metodebok *
VBP hjerneslag rehab DIPS
Fysioterapi til slagpasienter i rehabiliteringsfase
Ambulant team, STHF
•
Ambulant team pasientinfo
Slagpoliklinikk STHF, Skien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norstroke/NHR del 3
HADS (hospital anxiety & depression scale had1)
Slagpoliklinikk pasientinfo *
Hjerneslag pasientinfo
Hjerneslag –hjem, hva nå? pasientinfo fra LFS
Kognitive endringer pasientinfo fra Sunnaas
Synsforstyrrelser pasientinfo fra Blindeforbundet
Språkvansker (afasi) pasientinfo fra
Afasiforeningen
Råd om fysisk aktivitet pasientinfo
65+ pasientinfo fra Helsedirektoratet
Hjerneslag og seksualitet pasientinfo *
Rehabilitering
Oppfølging
Rehabiliteringspoliklinikk STHF
•
•
•
Rehabiliteringspoliklinikk pasientinfo
TIA-gruppe pasientinfo
Kognitiv trening (gruppetrening) pasientinfo *
Lærings- og mestringssenter, STHF
•
Slagkurs ved LMS pasientinfo
Rehabilitering Kysthospitalet
•
•
•
Kysthospitalet – velkommen pasientinfo
Kysthospitalet – rehabilitering etter gjennomgått
hjerneslag pasientinfo
Kysthospitalet – velkommen til førerkortvurdering
pasientinfo
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forside
Pasientinformasjon
Forebygging
•
•
•
•
•
•
•
•
Helsedirektoratet
helsenorge.no
Landsforeningen for slagrammede (LFS)
Norsk helseinformatikk
Folkehelseinstituttet
Nasjonalforeningen for folkehelse
Røyketelefonen
65+ Øvelser som holder deg i form
Symptomer
•
FAST (Helsedirektoratet)
Utredning-Behandling-Diagnose
•
•
•
•
•
•
•
Slagenheten STHF, Skien (STHF) *
Hjerneslag (STHF)
Dysfagi pasient-/pårørendeinfo (STHF)
Ultralyd halskar (STHF)
MR (STHF)
Øsofagus Ekko (STHF)
Ekko Cor (STHF)
Rehabilitering-Oppfølging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hjerneslag (STHF)
Hjerneslag –hjem, hva nå? (LFS)
Kognitive endringer (Sunnaas Sykehus HF)
Synsforstyrrelser (Blindeforbundet)
Språkvansker (afasi) (Afasiforeningen)
Råd om fysisk aktivitet (STHF)
65+ (Helsedirektoratet)
Hjerneslag og seksualitet (STHF) *
Førerkortvurdering etter hjerneslag (STHF)
Rehabiliteringspoliklinikk (STHF)
TIA-gruppe (STHF)
Kognitiv trening (gruppetrening) (STHF) *
Rehabilitering – STHF Skien (STHF) *
Ambulant team (STHF)
Slagpoliklinikk (STHF) *
Slagkurs ved LMS (STHF)
Kysthospitalet – velkommen (SiV)
Kysthospitalet – rehabilitering etter gjennomgått hjerneslag (SiV)
Kysthospitalet – velkommen til førerkortvurdering (SiV)
* retningslinje/informasjon
under utarbeidelse
Forside
Norstroke
•Ictus til mottak
•Door to CT
•CT to needle
•Door to needle
•Ictus til trombolyse
Responstid ambulanse
Responstid AMK
Responstid befolkning
Målinger og resultater
Helse Sør-Øst
kvalitetsindikator: Trombolyserate (mål 20%)
Norsk hjerneslagregister
10 kvalitetsindikatorer – lovpålagt registrering
Pasientsikkerhet, I trygge hender 24-7
kvalitetsindikator: mottak av tiltakspakke (mål 80%?)
Helse Sør-Øst
kvalitetsindikator: 30 dagers overlevelse
Forside
Kunnskapsgrunnlag
Nasjonale retningslinjer
Behandling og rehabilitering ved
hjerneslag
Helsedirektoratet 2010
Pyramidesøk
Sykehuset Innlandet HF
Forside
Om pasientforløpet
Navn på pasientforløpet
Omfang
Målsettinger
Behandlingslinjeansvarlig lege
Prosjektmedlemmer
Hjerneslag
Sykehuset Telemark HF
Pasientene opplever et helhetlig pasientforløp med høy faglig kvalitet i
behandlingen og effektive tjenester
Heve kvaliteten i tjenestene
Gi bedre pasientsikkerhet
Styrke brukerens rolle
Bidra til god samhandling
Sikre kunnskapsbasert praksis
Håkon Tobro
Carina Abrahamsen, prosjektleder (ass.enh.leder nevr-slag-rehab Skien)
Håkon Tobro, behandlingsansvarlig lege slagenheten Skien
Kristin Abrahamsen Småge, fagutviklingssykepleier nevr-slag-rehab Skien
Tonje Wolden, slagsykepleier slagenheten Skien og ambulant slagteam
Nina H. Mc Neill, fagansvarlig fysioterapeut nevr-slag-rehab Skien
Mette Hornsletten, ergoterapeut rehab.pol. Porsgrunn
Tone Marit Nilsen, sykepleier slagenheten Notodden
Fase 1: ”det interne behandlingsforløpet fra mottak til utskrivelse og oppfølging
av ambulant team/poliklinikk” høsten 2014
Brukerrepresentant
Dato godkjent
Fase 2: ”pasientforløpet fra hjem til hjem, samarbeid med kommunene i
Telemark” våren 2015
Vibecke Selliken, Landsforeningen for slagrammede (LFS)
16.01.15

Similar documents