Planbestemmelser

Comments

Transcription

Planbestemmelser
DETALJREGULERING HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune, Planid: 20140700
Egengodkjent av Trysil kommunestyre, …………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………….
Ordfører
REGULERINGSBESTEMMELSER
HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen
Planid 20140700
GENERELT
Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense (planens begrensning).
Planen er framstilt som en detaljert reguleringsplan med veger og arealformål.
Gjeldende lover og forskrifter:
 Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71.
 Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften).
 Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk.
Vedrørende utnytting og måleregler vises det til kap. III og IV i Teknisk forskrift til Plan- og
bygningsloven med Miljøverndepartementets veileder, T 1459 og Norsk standard, NS 3940.
Planområdet er totalt på ca 515 daa, og er regulert til følgende formål, jf. Pbl. § 12-5:
BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, ledd nr. 1)
- Fritidsbebyggelse – frittliggende (FRF)
- Skiløypetrasé (SKT)
- Energianlegg (E)
- Vannforsyningsanlegg (VFA)
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, ledd nr. 2)
- Veg (V)
GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, ledd nr. 3)
- Turveg (TV)
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (pbl § 12-5, ledd nr. 5)
- Friluftsformål (FR)
HENSYNSONER (PBL § 12-6)
A.1.) SIKRINGSSONE
- Frisiktsoner (H 410)
- Nedslagsfelt drikkevann (H110)
A.3.) FARESONE
- Høyspentanlegg (H 370)
arkitektbua as
dato 31.08.2015
side 1 av 6
DETALJREGULERING HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune, Planid: 20140700
§ 1.0 FELLESBESTEMMELSER
1.1
PLANKRAV
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk
1:500 som viser plassering av bebyggelse (eksisterende, omsøkt og framtidig) og hvordan
den ubebygde delen av tomten skal planeres og utnyttes. På situasjonsplanen skal angis
vegadkomst og areal for parkering, evt. forstøtningsmurer og den terrengmessige utførelse
inkl. høydeangivelse (bebyggelse og terreng). Eksisterende og nytt terreng skal vises på alle
fasader. Kotehøyde på gulv i 1.etg skal angis. Håndtering av overvann på tomta skal vises
på situasjonsplanen.
1.2
AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller
deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent
med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune,
samferdsel, miljø og plan v/kulturvernseksjonen, jfr. Lov om Kulturminner § 8, annet ledd.
1.3
UBEBYGD AREAL (Naturområder)
1.3.1
Eksisterende vegetasjon/markdekke skal behandles skånsomt og ikke raseres unødvendig.
Det skal bevares mest mulig av eksisterende vegetasjon under opparbeidelsen av
planområdet.
1.3.2
Sår etter terrengbearbeiding inkl. skjæringer og fyllinger (for eksempel skianlegg, veger,
parkering, bebyggelse, tekniske anlegg) innenfor planområdet, skal beplantes eller tilsås. Det
skal benyttes arter som er naturlig forekommende i området og en må unngå arter som står
på Svartelista over uønskede arter i norsk flora.
1.3.3
Nye luftstrekk av kabler tillates ikke. Framføring av elektrisitet innenfor eksisterende eller
nye byggeområder skal skje med jordkabel både for høyspent og fordelingsnett. Det samme
gjelder kabler for telefon og TV m.m.
1.3.4
Gjerde, flaggstenger, frittstående levegg eller portaler tillates ikke. Det tillates inntil 10 m lang
levegg montert på bygg.
1.4
PARKERING
1.4.1
Parkering skal skje på egen tomt. Det skal opparbeides 3 parkeringsplasser (inkl. carport /
garasje) som kan vinterbrøytes. Parkeringsareal skal inngå i %-BYA (beregnes18 m2 pr.
plass for ikke overbygd p-plass).
1.6
UNIVERSELL UTFORMING
1.6.1
Ved utbygging og utforming av anlegg skal det sikres god tilgjengelighet for alle (jf. rundskriv
T-5/99 fra MD). Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så
stor del av befolkningen som mulig, jf. enhver tid gjeldende lover og regelverk.
arkitektbua as
dato 31.08.2015
side 2 av 6
DETALJREGULERING HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune, Planid: 20140700
1.7
ELFORSYNING
1.7.1
Utbygger plikter å kontakte konsesjonshaver for distribusjon av elektrisitet for å avklare
muligheten for tilknytning til distribusjonsnettet.
1.8
OVERVANN
1.8.1
Alle bekkegjennomføringer/ stikkrenner skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200
års nedbørsintensitet og med en sikkerhetsmargin på + 20%
§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
2.1
Plan for vann- og avløp og overvannshåndtering skal foreligge og godkjennes ved søknad
om rammetillatelse. Det forutsettes at utbygging/ godkjenning innenfor planområdet kan skje
etappevis i takt med marked/ etterspørsel.
2.2
Byggetillatelse for bebyggelse på regulerte tomter tillates ikke før følgende forutsetninger er
på plass:
-
Nødvendig teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, el) er etablert inkl. nye skiløyper og
planfri kryssing mellom ski-/turløype og adkomstveg til HB1614.
Ski-inn/ -ut-løsning skal være på plass senest etter at 10. tomt på HB1614 er bebygd.
Det skal opparbeides et antall parkeringsplasser, jf kommuneplanbestemmelse 2.2 pkt o
(1 plass pr. tomt ihht registrering av hvor mange tomter som ikke har tilfredstillende ski
inn-/ -ut-løsning jfr kpl vedlegg 3 pkt. 15), med ski-inn/-ut-løsning til nærliggende heis
samtidig med opparbeidelse av byggeområdene.
2.3
Grøntområder, arealer for lek og opphold samt trafikkarealer (veger og biloppstillingsplasser)
som blir vist på situasjonsplan i byggesøknad på den enkelte tomt, skal anlegges og
opparbeides samtidig med bygningene.
2.4
Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens punkt 2.2. bokstav m) gjelder. Disse er:
2.4.1
Det tillates ikke videre utbygging innenfor områdene HC 1515, HC 1517, R1373, HB 1518,
Hb 1519, HB 1614-1615, R1390 og HA+1619 etter bygde 28000 senger før det er
gjennomført skilting og parkeringsplasser i Trysil sentrum indre sone.
2.4.2
Det tillates ikke videre utbygging innenfor områdene HC 1515, HC 1517, R1373, HB 1518,
HB 1519, HB 1614-1615, R1390 og HA+1619 etter bygde 29000 senger før lyskryssløsning
mellom Vestbyvegen og Fv 26 er på plass.
2.4.3
Det tillates ikke videre utbygging innenfor områdene HC 1515, HC 1517, R1373, HB 1518,
HB 1519, HB 1614-1615, R1390 og HA+1619 etter bygde 29000 senger før etablering av
nytt kjøremønster og ny adkomst til Trysilsenteret er etablert.
2.4.4
Ved bygde 3000 senger skal Trysil kommune gjennomføre nye trafikkvurderinger for tiltak i
krysset Korsbergsvegen x Storvegen. Eventuelle tiltak skal iverksettes innen 32000 bygde
senger, eller ved et senere tidspunkt avhengig av vurderingene som blir gjort. Det tillates ikke
videre utbygging innenfor områdene HC 1515, HC 1517, R1373, HB 1518, HB 1519, HB
1614-1615, R1390 og HA+1619 før tiltakene er på plass i henhold til ovenstående.
2.4.5
Det tillates ikke videre utbygging innenfor områdene HC 1515, HC 1517, R1373, HB 1518,
HB 1519, HB 1614-1615, R1390 og HA+1619 etter bygde 38000 senger før overordnet
rundkjøringsløsning i kryss Fv 26/ Vestbyvegen og Vestsidevegen er etablert.
arkitektbua as
dato 31.08.2015
side 3 av 6
DETALJREGULERING HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune, Planid: 20140700
§ 3.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1)
3.1
FRITIDSBEBYGGELSE (FRF)
3.1.1
Innenfor disse områdene tillates oppført selveier fritidsboliger.
3.1.2
Det tillates kun 1 boenhet/bruksenhet pr. tomt (dvs kun kjøkken i hovedhytte, ikke i anneks
eller sidebygning).
3.1.3
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 140 m2 og bebygd areal (BYA)
skal ikke overstige 17 % BYA. Parkeringsareal inngår i beregning av % BYA, og det skal
beregnes 18 m2 pr parkeringsplass. Det kan godkjennes inntil to bygninger pr tomt.
Frittliggende sidebygning skal i tilfelle ikke være større enn 40 m2 BRA. I tilknytning til
hovedbygning kan terrasser/platting tillates innenfor en maksimal størrelse på 30 m2. For
bygninger med underetasje (sokkel) hvor himling ligger mellom 0,5 og 1,5 m over terrengets
gjennomsnittsnivå, medregnes underetasjeareal med 50% som bruksareal i bygningens
BRA.
3.1.4
For hele området unntatt FRF6 tomt 4 og 5 gjelder
Tillatt maksimal mønehøyde:
- Hovedbygning: 5,0
- Sidebygning: 4,0 m
For områdene FRF6 tomt 4 og 5 gjelder:
Hovedbygning skal bygges med sokkel med tillatt maksimal mønehøyde for hovedbygning:
- Hovedbygning: 7,0 m
- Sidebygning: 4 m
For område FRF1 tomt 1 og 2, FRF6 tomt 3 og 6, område FRF7 tomt 3 og område FRF8
tomt 2 kan det tillates underetasje og en mønehøyde på 7 m.
Høyder måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen i henhold til TEK § 6-2.
3.1.5
Bebyggelsen skal i størst mulig grad underordne seg terrenget og naturpreget i området. Ved
bygging av hytte skal forholdet mellom skjæring/fylling holdes i forholdet skjæring maks 60%
og fylling maks 40 %, hvor det tillates avvik fra eksisterende terreng inntil 2,25 m for skjæring
og inntil 1,5 m for fylling. Større terrenginngrep og planeringsarbeider ut over dette tillates
ikke.
3.1.6
Synlig grunnmur skal være maks. 0,7 m over gjennomsnittlig planert terreng. Dette gjelder
ikke bygg med underetasje.
3.1.7
Bebyggelsen skal gis en enkel og god utforming med utgangspunkt i aksepterte løsninger og
god byggeskikk. Bebyggelsen på hver enkelt tomt skal ha en utforming som gir et helhetlig
og harmonisk preg.
3.1.8
Ny bebyggelse skal ha fasader i tre, eventuelt i kombinasjon med glass og/eller naturstein.
3.1.9
Bebyggelse med underetasje skal ha vinduer med moderat størrelse i underetasjen.
3.1.10
Skarpe eller lyse farger tillates ikke, verken som hovedfarge eller som kontrastfarge på
vindskier og grunnmur etc. Det tillates hvite vinduer. Eventuelle sidebygninger skal være i
samme farge som hovedbygning. Eventuell terrasse og rekkverk skal være i bygningens
hovedfarge.
arkitektbua as
dato 31.08.2015
side 4 av 6
DETALJREGULERING HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune, Planid: 20140700
3.1.11
Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. Mønet skal være i byggets
lengderetning og fortrinnsvis parallelt med koteretning. På den enkelte tomt skal brukes
samme takvinkel. Hovedtakene/ bygningene skal være rektangulære. Skråavskjæringer av
ytterkanten av takflaten tillates ikke.
3.1.12
Taktekking skal være tre, torv, skifer eller andre materialer med mørk, matt og
ikke-lysreflekterende overflate.
3.3
SKILØYPETRASE (SKT)
3.3.1
Innenfor dette arealet tillates opparbeidet skiløype inkl. nødvendig terrengbearbeiding.
3.3.2
Det tillates opparbeidet tursti/sykkelsti, herunder planering, grusing og nødvendig
terrengbearbeiding.
3.3.3
Det tillates framført ledningsnett for VA.
3.4
ENERGIANLEGG (E)
3.4.1
Innenfor dette arealet tillates trafo-stasjon for el-forsyning.
3.5
VANNFORSYNINGSANLEGG (VFA)
3.5.1
Innenfor dette arealet tillates vannforsyningsanlegg med tilhørende bygg og installasjoner.
§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
(PBL § 12-5, nr. 2)
4.1
VEG (V)
4.1.1
Innenfor dette arealet tillates opparbeidet kjøreveg. Aktuelle bredder er påført plankart.
4.1.2
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt og skjæringer og
fyllinger skal tilsås / beplantes.
4.1.3
Det tillates framført ledningsnett for VA.
§ 5.0
GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, nr. 3)
5.1
TURVEG (TV)
5.1.1
Eksisterende tursti skal bevares uten ytterligere tilrettelegging.
arkitektbua as
dato 31.08.2015
side 5 av 6
DETALJREGULERING HB 1614 og HB 1615 i Fageråsen, Trysil kommune, Planid: 20140700
§ 6.0 LANDBRUKS,- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (pbl § 12-5, nr. 5)
6.1
FRILUFTSFORMÅL (FRI)
6.1.1
Området skal nyttes som friluftsområde rundt og mellom bebyggelse.
6.1.2
Det tillates framført ledningsnett for VA.
§ 7.0 HENSYNSONER (PBL § 12-6)
7.1
SIKRINGSSONE
7.1.1
Frisiktsoner (H 140)
Frisiktsoner skal være fri for sikthindringer høyere enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå.
7.1.2
Sikringssone nedslagsfelt drikkevann (H110)
I sikringssone for drikkevannskilde (sone 0, 1, 2, 3) er det ikke tillatt tiltak som kan forringe
eller ødelegge vannkilden. Sikringssonen i planen omfatter deler av sone 3 og her gjelder
følgende betingelser før opparbeiding av arealet kan skje, jf. beskyttelsesplan for brønnene i
området:
1. Hvert utbyggingsprosjekt med bygninger, veier, grøfter og ledningsnett skal vurderes
og eventuelt justeres på planstadiet av sakkyndig konsulent for å unngå inngrep
som kan medføre forurensning av grunnvannet.
2. Sakkyndig konsulent skal gi anvisninger om hvordan gravearbeid og andre inngrep i
terrenget skal gjennomføres og avsluttes for å gi best mulig sikring av
grunnvannsressursen.
3. Tiltakshaver skal føre kontroll med at den sakkyndiges anvisninger, herunder
gjennomføring av spesielle sikringstiltak, blir fulgt opp frem til ferdigstilling av
prosjektet.
4. Forurensningsmyndigheten (Trysil kommune) skal godkjenne prosjektet før
byggearbeidene igangsettes.
7.1.3
Bestemmelsene i § 7.1.2 faller bort når/dersom de aktuelle brønnene i Fageråsen vannverk,
brønnområde 1 stenges.
7.2
FARESONE
7.2.1
Høyspentanlegg - trafo (H 370)
Arealer innenfor fareområde tillates ikke benyttet til bebyggelse beregnet for varig opphold
eller uteoppholdsarealer. Eventuelle tiltak innenfor sikkerhetssone må avklares med Eidsiva
Energi AS.
Trysil 10.07.2015
Rev 31.08.2015
Sign. PAR/ØL
arkitektbua as
dato 31.08.2015
side 6 av 6