Saksprotokoll

Comments

Transcription

Saksprotokoll
side 1
Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:
Formannskapet
11.02.2015
24/15
Resultat:
Innstilling vedtatt
Arkivsak:
Tittel:
14/1225
SAKSPROTOKOLL - MINDRE ENDRING AV
REGULERINGSPLAN
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 og gjeldende
delegeringsreglement godkjenner Formannskapet i Søndre land kommune mindre endring av
reguleringsplan for Vassendgrenda. Endringen gjelder endring av byggegrenser på tomt merket
1 og 2, og plassering av vei slik som kartutsnittet viser.
Eiendommene merket Ex.1 med gnr 65 bnr 234, og eiendom merket 1 med gnr 65 bnr 249 skal
sikres med tinglyst vegrett før byggesøknader på tomt merket 1 og 2 innvilges. Eiendom
merket med nr 2 med gnr 65 bnr 250 skal sikres tinglyst vegrett dersom eier får atkomst som
går over eiendom med gnr 65 bnr 249.
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Telefaks:
side 2
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Telefaks:

Similar documents