Kap 02

Comments

Transcription

Kap 02
Logistikk
- og ledelse av forsyningskjeder
Kap 2
Logistikk – et fagområde i utvikling
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Totalkostnadsanalyse i materialstrømmen
- figur 3.3
(Lambert 1976)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikk og lønnsomhet
Bedret
leveringsservice
Økt salg
Økt
overskudd
Lavere MAkostnader
Reduserte kostnader
Forbedret
lønnsomhet
Høyere
lageromsetningshastighet
Bedre
kapasitetsutnyttelse
HSM Jøran Gården
Reduserte
kapitalbinding
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Noen sentrale begreper


Tidkonkurranse
Tidreduksjon
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Tidkonkurranse
(…å konkurrere med ”tid” som våpen)



Være i stand til å utvikle og lansere nye
varer og tjenester raskere enn
konkurrentene
Være i stand til å levere sine varer eller
tjenester raskere enn konkurrentene
Større og mer effektiv reduksjon i interne
gjennomløpstider enn konkurrentene
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Tidsreduksjon
(… å redusere tidsbruken)



Reduser ikke aktiv tid
Eliminer ikke verdiøkende aktiviteter
Organiser aktivitetene i en jevn flyt
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikkutviklingen i 3 trinn
Lev.
Avd 1
Lev.
Avd 3
Avd 1Avd 2Avd 3
Lev.
HSM Jøran Gården
Avd 2
Fokalorganisasjon
(bedriften)
Kunde
Kunde
Kunde
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikkens 3 perspektiver

Kanalperspektivet


Internperspektivet


Hva skjer i samspillet med våre
samarbeidspartnere?
Hva skjer i egen bedrift?
Konkurranseperspektivet

HSM Jøran Gården
Hva skjer i markedet/ hos konkurrentene?
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikkens 3 perspektiver
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikkens 3 perspektiver
Leverandør
“Oss selv”
Konkurranse
Kanal
Intern
HSM Jøran Gården
Detaljist (kunde)
(Slutt)kunde
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Tankekors
“ Vi er flinke til å gjøre
ting riktig
- men gjør vi
de riktige tingene ?!? ”
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Trender som skal møtes



Sterkere konkurranse
Logistikk kostnadsandelen øker
Produktenes serviceandel øker
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Selvtest kap 1og2
1.
Det er i hovedsak tre faktorer som
bestemmer rammevilkårene i
logistikkarbeidet:
1.
2.
3.
2.
3.
4.
____________ er taktiske og
operative beslutnings-, bestillingsog kontrollaktiviteter knyttet til
lagre
Ett av formålene med bruken av
integrerte informasjonssystemer er
å redusere bruken av ______ og
derigjennom øke effektiviteten.
Vi kan betrakte logistikk ut fra tre
forskjellige perspektiver
1.
2.
3.
5.
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_____________ dreier seg om å
bruke logistikken til å oppnå
konkurransefordeler
HSM Jøran Gården
6.
7.
___________ dreier seg om å
redusere ”ikke aktiv” tid
_____ og ______ er viktig for kunden
når han skal dekke umiddelbare
behov












Lagerstyring
Internperspektivet
Stednytte
Innføring av nye IT-verktøy
Kapitalkostnaden
Konkurranseperspektivet
Endret konkurransesituasjon
Konkurranseperspektivet
Kanalperspektivet
Tidkonkurranse
Tidnytte
Buffere
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
KAPITTEL 1
Oppgaver
4. Finn noen viktige motsetninger mellom de følgende delmålsettingene:
1. Best mulig leveringsservice
2. Lavest mulige produksjonskostnader
3. Lavest mulige innkjøpskostnader
4. Lavest mulig lagerinvesteringer
5. Lavest mulig distribusjonskostnader
8. Drøft forskjellene mellom begrepene transport og distribusjon
9. Det er vanlig å dele materialstrømmen i en industribedrift i tre deler.
Hvilke er disse, og hvorfor har vi fått en slik oppdeling?
KAPITTEL 2
1. På hvilken måte påvirker logistikk en bedrifts lønnsomhet?
9. Hvorfor skjer det en endring i relasjonene mellom de ulike
aktørene i materialflyten?
HSM Jøran Gården
Logistikk
- og ledelse av forsyningskjeder
Kap 3
Ytelser og effektivitet i logistikken
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikkvalitet

Kvalitet er samsvar med forutbestemte krav


Kvalitet oppnås ved å forhindre


Ikke ved vurdering og frasortering!
Operativ standard for kvalitet er 0-feil


Ikke god eller dårlig!
Ikke ”akseptable kvalitetsnivåer”!
Kvalitet måles gjennom kvalitetskostnadene

Ikke gjennom indekser, feilrater etc…
(Kvalitetskostnadene er kostnadene ved ikke å oppfylle kravene)

Kvalitet er å gjøre tingene riktig første gang!
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Definisjoner på kvalitet




Kvalitet som ”overensstemmelse med spec”
Kvalitet som ”egnet for formålet”
Kvalitet som ”verdi/nytte for pengene”
”Fremragende kvalitet” som egenskap
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Kvalitetsrelaterte
EGENSKAPER

Produktegenskaper



Produktpålitelighet
Holdbarhet
Servicevennlighet

Tjenesteegenskaper





HSM Jøran Gården
Pålitelighet
Presentasjon (tangibles)
Tilgjengelighet
(responsiveness)
Overbevisende utførelse
Empati
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Leveringsservice


Lagertilgjengelighet (servicegrad)
Leverings- og ledetid


Leveringspålitelighet


…mlm kunde og leverandør…
Kundetilpasning


Riktig produkt i riktig mengde – uten skader…
Informasjonsutveksling


Til riktig tid… (riktig tidspunkt!)
Leveringssikkerhet


Lengde og overholdelse av lovt leveringstidspunkt
Mulighet og vilje til tilpasning mot kundens spesielle ønsker
Fleksibilitet
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Leveringsservice - differensiering





Hva tilbyr vi i dag?
Hva tilbyr konkurrentene?
Hva krever kunden – og hva trenger han?
Hvor mye øker omsetningen når
servicenivået øker?
Hva koster servicetiltakene?
BCG
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Serviceytelse/verdiøkning for kunden
- figur 3.1
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Leveringsservice - forbedring



Kartlegg kundekravene
Kartlegg bedriftens virkelige service
Kartlegg forbedringsaktiviteter


Løpende gjennomføring av forbedringer



Internt og eksternt (kanal..)
PDCA
Kartlegg kundekravene
………
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
MA-målinger

Behovet for MA-målinger




Logistikken har stor innvirkning på resultatet
Allikevel er kunnskapen om MA-mål og
MA-målemetoder liten
Liten støtte i dagens regnskapssystemer
Målemetodene

Basert på historie
 Økonomiske mål


Målinger for kontroll av fysiske mengder
Måldimensjoner


HSM Jøran Gården
Ytre effektivitet (kostnader, kapital og inntekt)
Indre effektivitet (kostnader og kapital)
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Logistikk i industrien


Totalkostnadsanalyser
Vanlige mål






Økonomiske mål
Mål for omløpshastighet
Volummessige mål
Produktivitetsmål
Tidsmessige mål
Kvalitetsmessige mål
 Særlig
HSM Jøran Gården
knyttet til leveringsservice
(Lambert 1976)
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Totalkostnadsanalyse i materialstrømmen
- figur 3.3
MÅLSETTING:
Minimere kostnadene med fysisk distribusjon
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Måling av logistikksystemenes ytelse og effektivitet i
praksis - figur 3.4
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
En modell for måling av logistikkprosesser
- figur 3.5
(Eiendeler/ EK)
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Eksempel på MA-måleparametre

Omløpshastighet




Pr artikkel
Pr varegruppe
For hele lageret…..


Pr. artikkel
Pr. leverandør
Pr. kunde



Produktivitet/ effektivitet

Enheter produsert, plukket,

talt, emballert…. Pr
ressursinnsats (lønnskrone,
kostnadskrone, arbeidstime…)
HSM Jøran Gården
Antall ordrelinjer…

Leveringstid



Levert i forhold til etterspurt
(servicegrad)
Plukket uten plukkfeil
Levert uten reklamasjoner…
Kostnader pr….

Driftskostnader på lager i
forhold til
 snitt lagerbeholdning
 Omsetning…
……………..
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Eksempel på bruk av Du Pont-modellen
- figur 3.2
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Selvtest kap 3
1.
2.
3.
4.
__________ er den delen av
kundeservicen som kan knyttes
til den fysiske distribusjonen
Med ________ menes
forrentning av den kapital som
er engasjert i en bedrift
For å få et bedre totalbilde og
se hva som påvirker
rentabiliteten mest – benytter
vi ____________
Den mest effektive måten å øke
______________ er å øke
innkjøpsfrekvensen, altså
redusere _____________
HSM Jøran Gården





DuPont-modellen
Rentabilitet
Innkjøpsstørrelse
Leveringsservice
Omløpshastighet
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Oppgaver
KAPITTEL 3
1. Hva mener vi med kundeperspektiv,
eierperspektiv og prosesseierperspektiv – og
hva innebærer dette?
2. Hva forstår du med begrepet ”servicegrad”?
Er dette et entydig mål som kan
sammenlignes mlm bedrifter?
3. Hva menes med ”totalkapitalens rentabilitet”?
4. Gi noen eksempler på mål som benyttes i
industrien.
5. Hvordan kan bestemme hva som
er ”riktig” leveringsservice?
HSM Jøran Gården
Supplement
Målemodell for logistiske nøkkeltallsmålinger
(Kilde: Mercuri Urval)
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Måling av systemeffektivitet
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Innkjøp og leveranseforhold
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Leveringsservice
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Lønnsomhetsnøkkeltall
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Markedsnøkkeltall
HSM Jøran Gården
SCM200 Innføring i Supply Chain Management
Utfordringene
HSM Jøran Gården

Similar documents