Førerkort v/S.A. Haugtomt

Comments

Transcription

Førerkort v/S.A. Haugtomt
Leger og førerkortvurdering
Tirsdag 24.3.2015
Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt
Det er denne lappen det dreier seg om
Plan
•
•
•
•
Regler
Roller (ansvar, myndighet og oppgaver)
Piller og rus
Demens
Regler
•
•
•
•
•
•
Vegtrafikkloven
Førerkortforskriften
Førerkortforskriftens vedlegg 1
Helsepersonelloven § 34 (meldeplikt)
Forskrift om leges melding………
Veileder for behandling av førerkortsaker
(IS-2070)
Førerkortklasser
• Gruppe 1: A, M, B(E), S, T
• Gruppe 2: C1(E), C(E)
• Gruppe 3: D1(E), D(E), kompetansebevis,
kjøreseddel
Utgangspunktet
•Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når
han er i en slik tilstand at han ikke kan anses
skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette
har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller
annet berusende eller bedøvende middel, eller i at
han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes
andre omstendigheter
•(vegtrafikkloven § 21)
Hvem gjør hva 1
• Trafikkstasjonen/ regionvegkontoret
– Utsteder, utvider og fornyer førerkort
• Politiet
– Tilbakekaller førerrett
– Utsteder, fornyer og tilbakekaller kjøreseddel
Hvem gjør hva - 2
• Fylkesmannen
– Vurderer meldinger fra leger og sender
ev.melding til politiet
– Behandler søknader om dispensasjon fra
helsekravene
– Gir rådgivende uttalelser til politi eller
trafikkstasjon om helsekravene er oppfylt
• Behandlende helsepersonell
– leverer premissene for forvaltningens vedtak sakkyndig
Fakta
Regel
Konklusjon
Fyller helsekravene
Fyller ikke helsekravene
Fyller- fyller ikke?
§ 3 nr. 6: Det må ikke være symptomgivende
hjertesykdom, tegn på koronarsykdom,
koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig
kontrollerbar blodtrykkssykdom
§ 2 nr. 4:Det må ikke være alvorlig sinnslidelse,
vesentlig mental retardasjon eller
personlighetsavvik som medfører nedsatt
dømmekraft, impulskontroll eller
adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i
trafikken.
Hva betyr det som står i forskriften?
• Veileder for behandling av førerkortsaker
(IS-2070)
Plikt for helsepersonell
• Når en person med førerrett ikke lenger
fyller helsekravene
– Antatt varighet under 6 måneder: muntlig
advarsel
– Antatt varighet over 6 måneder: skriftlig
advarsel og melding til fylkesmannen med
medisinske opplysninger
Må ta stilling til om førerkortforskriftens
helsekrav er oppfylt
Fyller – fyller ikke?
Dispensasjon?
Fyller helsekravene
Fyller ikke helsekravene
og skal ikke ha disp
men kan få disp
Ny forskrift fra 1.9.2015
Fyller helsekravene
Fyller ikke helsekravene
men kan få disp
og skal ikke ha disp
Oppgaver for helsepersonell (1)
• Når en person som ikke fyller
helsekravene likevel ønsker førerrett. Dvs
søker om dispensasjon
– Gi fylkesmannen relevante opplysninger
avhengig av hva slags tilstand det dreier seg
om - spesialisterklæring
– Alltid NA202 (fastlegen)
Oppgaver for helsepersonell (2)
Sakkyndig for myndighetene
• Trafikkstasjon og politi når det ikke er nok
med egenerklæring ved søknad om
førerkort og kjøreseddel
– NA202 a, b og c
– Tilleggsopplysninger
Skal ta stilling til om førerkortforskriftens
helsekrav er oppfylt
Oppsummert
• Plikt til å melde
– Oppdrag fra samfunnet
– Alle pasienter med førerkort må vurderes i
forhold til helsekravene i førerkortforskriften
• Utforming av erklæring ved søknad
– Oppdrag fra pasienten (og samfunnet)
Piller og rus
Er’e så nøye ’a
• Vegkantundersøkelsen 2008-9: minst 1% av alle
sjøfører er så rusa på alkohol, illegale stoffer
eller legeforskrevne medikamenter at de ikke
skulle kjørt. Mjøsbrua: 1 slik bilist hvert 10.
minutt i perioden 07 – 24
• Litt under 30% av alle dødsulykker har en
person involvert hvor ulykken direkte kan
relateres til helse. Om lag 1/3 av disse er rus av
et eller annet slag.
• Av alle hardt skadde som legges inn på Ullevål
etter trafikkulykke er 25 % ruset på et eller annet
Pillebruk
Forskriftens krav:
•"Det må ikke være misbruk av alkohol eller
andre rusmidler, og ikke bruk av
beroligende eller bedøvende midler i
doser som reduserer årvåkenhet eller
kjøreevne.”
Kravene betyr: (meldeplikten inntrer)
•Rom for en del skjønn
•Promillegrense 0,2. Ferdighetssvekkelse
relevant for bilkjøring fra rundt 0,5
•Benzo: 10 mg diazepam -> 0,7 promille
–obs de med lang halveringstid
–toleranseutviklingen for benzodiazepiner er uttalt
for de subjektive effektene og lite uttalt for de
objektivt målbare effektene relevant for bilkjøring
Opioider
•Ved bruk av opioider alene, innenfor
veiledende dosegrenser for den lidelsen
opioidene brukes for, vil ikke meldeplikten
etter helsepersonellovens § 34 bli utløst.
•Midlertidig kjøreforbud ved opptrapping
•OBS kombinasjon med andre f. eks benzo,
er kravene ikke oppfylt
Eksempel
• 60 år gammel kvinne som bruker 4
paralgin forte om dagen mot ryggsmerter
og Imovane (zopiklon) 7,5 mg på kvelden
• Fyller hun kravene??
Rusmisbruk
Forskriftens krav:
•"Det må ikke være misbruk av alkohol
eller andre rusmidler, og ikke bruk av
beroligende eller bedøvende midler i doser
som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.”
Det betyr
• Rusmiddellidelse = rusmiddelmisbruk =
rusmiddelavhengighet og/eller skadelig bruk.
• Skadelig bruk = en bruk som mer varig
reduserer vedkommendes årvåkenhet og
kjøreevne.
• Innlagt eller i annen behandling: kravene
vanligvis ikke oppfylt. Individuell vurdering.
Fleste burde vært meldt tidligere
• Kravene er oppfylt dersom avhengigheten/den
skadelige bruken ligger 5 år (minst 3 år) tilbake i
tid.
Alkohollidelser
• Ved et daglig eller regelmessig høyt
alkoholforbruk, vil verdiene på CDT % og/eller
andre markører konstant ligge over
referanseverdien. Det er da risiko for skader på
indre organer. Eksempler på slike skader er
leversvikt, nervesykdommer, sosiale eller
psykologiske skader og hjerneskader. Et slikt
alkoholforbruk har en uforsvarlig innvirkning på
kjøreevnen, og forskriftens helsekrav er ikke
oppfylt.
Illegale rusmidler
• Hvis illegale rusmidler inntas før eller
under kjøring, er vegtrafikklovens krav ikke
oppfylt. Hvis det foreligger en hyppig bruk
av illegale rusmidler, er kjøreevnen
påvirket hele tiden, og helsekravene ikke
oppfylt. Hvis de inntas sporadisk i små
mengder og ikke i forbindelse med kjøring,
vil helsekravene være oppfylt
Medikamentmisbruk
• Også medikamenter som er lovlige,
eventuelt som blir forskrevet av lege, kan
brukes på en slik måte at forbruket eller
bruksmåten har et klart misbrukspreg:
stadige krav om doseøkning, avtalebrudd,
forsøk på juks med resepter eller illegalt
ervervede medikamenter. Slik bruk
medfører at helsekravet ikke er oppfylt.
Advarsel/melding
• Ved antatt varighet under 6 måneder:
muntlig advarsel: har ikke førerrett
• Ved varighet over 6 måneder: skriftlig
melding med fyldige opplysninger.
Eksempel
• 50 årig mann der du har ulike
holdepunkter for at alkoholforbruket er
høyt.
• Hvilke holdepunkter kan det være?
• CDT% måles til 8
(ref omr <2,6%)
Dispensasjon
• Dispensasjon for gruppe 1)kan gis når
alkohol-, stoff- eller medikamentfrihet er
dokumentert over en lengre periode
(normalt 1 år, minst 6 måneder), og
søkeren har forpliktet seg til og vist at han
kan gjennomføre deltakelse i oppfølgende
behandling/kontroller.
Kontrollopplegg ved dispensasjon
• Kliniske kontroller hos hovedbehandler
– Samtale – klinisk inntrykk
– Laboratorieundersøkelser
– Komparentopplysninger
• Hver måned de første 6 måneder, annenhver
måned de neste 12 og deretter kvartalsvis
Demens
Helsekrav i forskrift
• § 2 nr. 4 jf. §§ 3 og 4: "Det må ikke være
alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental
retardasjon eller personlighetsavvik som
medfører nedsatt dømmekraft,
impulskontroll eller atferdsforstyrrelser
som kan være farlige i trafikken.«
Mental retardasjon = kognitiv reduksjon
Undersøkelser
• MMS
• Klokketest
• Trail Making test A og B
samt
• Kritikkløshet, manglende sykdomsinnsikt
trafikale problemer
• Neglect, agnosi aparaxi
eventuelt
• Praktisk kjørevurdering hos vegvesenet