Førerkort og bruk av medikamenter Endring

Comments

Transcription

Førerkort og bruk av medikamenter Endring
Prosedyre Kreftavdelingen
Førerkort og bruk av medikamenter
Endring siden forrige versjon
Ny prosedyre
Hensikt
Sikre at leger/psykologer er kjent med hvilket nivå av narkotiske stoffer og legemidler det er tillatt å ta ved
bilkjøring - Førerkort gruppe 1, 2 og 3
Hvilke medikamenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Smertestillende legemidler (opiater)
Antiepileptika - Pregabalin (Lyrica) og Gabapentin (Neurontin)
Antidepressiva
Antipsykotika
Angstmidler
Antihistaminer
Uregistrerte preparater/Anabole steroider
Sterke analgetika (opioider):

For førerkort gruppe 1 kan man ved bruk av fast døgndose bruke tilsvarende 300 mg morfin parenteralt,
hvis klar medisinsk indikasjon. Man må vente med bilkjøring 2-4 uker etter oppstart av behandling og ved
doseøkninger. For førerkort gruppe 2-3 er helsekravene ikke oppfylt selv ved lave doser.
Antiepileptika:


I monoterapi vil man etter tilvenning på terapeutisk dose oppfylle helsekravene for førerkort gruppe 1.
Dersom brukt sammen med andre sløvende medikamenter som f.eks smertestillende eller
benzodiazepiner, må det søkes dispensasjon for gruppe 1.
Helsekravene for førerkort gruppe 2-3 er ikke oppfylt.
Antidepressiva:
 Trisykliske antidepresiva (TCA) med bivirkninger som sedasjon og akkomodasjonsparese. Bilkjøring skal
unnlates før reaksjon på preparat er kjent.
 Andre antidepressiva; vanligvis ingen uakseptabel påvirkning på kjøreevnen.
Antipsykotika:
 Bilkjøring bør unngås under innstilling, doseøkning og inntil reaksjon på legemiddel er kjent.
Benzodiazepiner og benzodiazepin lignende preparater:
Alle har sederende virkning og har derfor stor innvirkning på kjøreevne.





Diazepam (stesolid/vival/valium) < /= 10mg, kan få dispensasjon. 11-15 mg, >20 ingen dispensasjon
Oksazepam (sobril) </= 30 mg, kan få dispensasjon. 31-50 mg, > 65 ingen dispensasjon.
Klonazepam (rivotril), 0,5 – 1 mg, kan gis dispensasjon for klasse 1.
Zopiclon </= 7,5 mg,kan gis dispensasjon. 7,6-10 mg, >15 mg ingen dispensasjon
Zolpidem </= 10 mg, disp 11-15 mg, > 20 mg ingen disp.
Antihistaminer:
Utarbeidet av: Spl. Kine Torgersen
Godkjent av: Stensvold Andreas
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D32978
Versjonsnummer: 1.00
Gjelder fra: 18.05.2015
Side 1 av 2
Sykehuset Østfold




Dokument-ID: D32978
Versjonsnummer: 1.00
Side 2 av 2
Eldre antihistaminer som f.eks Vallergan og Phenergan brukes som sovemedisin. Man skal være
oppmerksom på at de ikke sjelden brukes i doser som gjør at helsekravene til førerkort ikke er oppfylt.
Alimemazin (vallergan) </= 10 mg, dispensasjon gis. 11-15 mg, >20 mg ingen dispensasjon.
Prometazin (phenergan)</= 25 mg, dispensasjon gis 26-50 mg, >75 mg ingen dispensasjon.
Hydroksyzin (atarax)</= 25 mg, dispensasjon gis 26-50 mg> 75 mg ingen dispensasjon.
Uregistrerte medikamenter/Anabole steroider:
 Bruk av uregistrerte medikamenter som virker bedøvende, stimulerende eller beroligende er uforenlig
med å føre motorvogn. Illegal bruk av anabole steroider kan medføre aggresivitet og dårlig
impulskontroll. Ved slik bruk er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt
Ansvar
 Ansvaret ligger hos pasienten hva gjelder førerkort og medikamentinntak, men for mange pasienter er
bilkjøring svært viktig og vanskelig å gi slipp på. Legen har en viktig oppgave for å ivareta pasienten, men
også trafikksikkerhet.
 Er man i tvil om førerkortforskriften er oppfylt, send forespørsel til fylkesmannen.
 Er man sikker på at forskriften ikke er oppfylt, skal man gjøre pasienten oppmerksom på dette og
førerkort innehaveren er forpliktet til å avstå fra å kjøre. Dersom legen mener tilstanden vil endre seg
innen 6 måneder er det ikke nødvending å melde fra til fylkesmannen.
 Dersom man mistenker at pasienten vil ha behov av medikament(er) over 6 måneder skal pasienten
skriftlig informeres og legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen. Kopi av brev til pasienten sendes
som melding til fylkesmannen. Lov om helsepersonell §34
Husk







Ved legemidler forholder man seg til mengden man tar og ikke til konsentrasjonen av legemiddelet i
blodet. Altså annerledes enn for alkohol.
Stilles krav til legens råd til pasienten.
Rett etter inntak vil påvirkningsgraden være stor i noen timer for deretter å avta.
Vanlig at pas bruker flere legemidler.
Generell regel er å halvere den mengden som er angitt som tillatt ved bruk av 2 legemidler.
Viktigst at legen som forskriver alltid gjør konkret vurdering om legemiddelbruken vil påvirke pas evne til
å kjøre bil.
JOURNALFØR!
Referanser

Har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven §§ 21-29 og 45
Veileder IS 2070 - Retningslinjer for fylkesmenn v/behandling av førerkortsaker.
Veileder IS-1442 - Helsekrav til førerkort
Lov om helsepersonell §34
Vedlegg
Slutt på Prosedyre

Similar documents