مراحل رسیدن بە گواهینامە رانندگی

Comments

Transcription

مراحل رسیدن بە گواهینامە رانندگی
‫آموزش رانندگی امروز چهار مرحله و پس از راه اندازی به پایان می رسد‪.‬‬
‫پیشنهاد شدە کە شما احتیاج بە ‪ ١٠٠‬ساعت رانندگی دارید تا کبی بیشتر تجربە‬
‫پیدا کنید‪.‬‬
‫در مرحلە اول‪ ،‬هدف درک خطر و آموزش سیستم ترافیک می باشد‪ .‬آموزش و یادگیری شامل می شود اول دوره پایە یا‬
‫همان (گرون کورش)‪.‬‬
‫مرحلە اول‪ :‬بنیاد ترافیک ( ترافیکال گرون کورش)‬
‫این دورە اجباری می باشد و شامل ‪ ١٧‬ساعت کالس است کە در ضمن این دورە مشترک است برای همە پایە های‬
‫رانندگی‪ .‬این دورە آموزشی را هم در مدرسە های تعلیم رانندگی و هم در مدرسە های دولتی ارائە دادە می شود‪ .‬سن‬
‫قانونی شما باید ‪ ١٥‬سال باشد کە اجازە شرکت در این کالسها را داشتە باشید‪ .‬اگر شما از قبل اجازە رانندگی موتور‬
‫گازی و یا دیگر وسیلە نقلیە را داشتەاید‪ ،‬الزم نیست این دورە را دوبارە سپری کنید‪.‬‬
‫و یا اگر سن شما بیشتر از ‪ ٢٥‬سال باشد‪ ،‬فقط دورە کمکهای اولیە و رانندگی در شب برای شما اجباری خواهد بود‪ .‬در‬
‫این صورت شما شرکت کردن از مابقی دورەها معاف خواهید شد‪.‬‬
‫سایر الزامات در مورد تمرین رانندگی‬
‫‪ #‬کسی کە بە شما آموزش می دهد‪ ،‬باید سن او ‪ ٢٥‬سال تمام داشتە باشد و در ضمن او بایستی بە طور پیوستە کم کم ‪٥‬‬
‫سال گواهینامە داشتە باشد‪.‬‬
‫‪ #‬فرد ممکن است قدرت پرداخت در مدرسە رانندگی را نداشتە باشد‪ ،‬این باعث می گردد کە فرد تمرین دهندە مراقبت‬
‫بیشتری از شاگرد بە عمل بیاورد و هم وسیلە نقلیە او مرتب و سالم باشد‪ ،‬در قانون رانندگی بە شدت تاکید شدە است‪.‬‬
‫‪ #‬اتومبیل شما بایستی عالمت قرمز ل کە ضمینە ان سفید باشد‪ ،‬کە بە معنی در حال تمرین کردن و اموزش می باشد در‬
‫پشت کە بە طور واضح قابل رویت باشد نصب کنید‪.‬‬
‫‪ #‬خودرو شما بایستی بە یک آینە اضافە در داخل مجهز باشد‪.‬‬
‫‪ #‬خودرو شما بایستی پایە کالس ب باشد‪ ،‬کە اجازە وزن ان تا ‪ ٣٥٠٠‬کیلو گرم باشد‪.‬‬
‫‪ #‬شما اجازە تمرین کردن در خارج کشور را ندارید‪.‬‬
‫‪ #‬محلی کە شما تمرین رانندگی انجام می دهید بایستی‪ ،‬مناسب با مهارتهای شما باشد‪ .‬بنابراین اجتناب کنید‪ ،‬تمرین کردن‬
‫در منطقە های پر رافت آمد و با سرعت باال‪ ،‬و بە فکر موقعیتی باشید کە در آموزش رانندگی احساس امنیت و اسودگی‬
‫خاطر کنید‪.‬‬
‫‪ #‬در فضای باز و یا محدودیت مجاز بە تمرین رانندگی می توانید کار کنید بە شرطی کە معلم شما از طریق گفتاری یا‬
‫کنترلی با شما در تماس باشد‪.‬‬
‫مرحلە دوم‪ :‬آموزش عمومی‬
‫شما بایستی یاد بگیرید چگونگی مهارت در رانندگی‪ ،‬بدست آوردن دانش بیشتر در مورد مسئولیت رانندگی‪ ،‬و رانندگی‬
‫سازگار با محیط زیست‪.‬‬
‫پس از تمرینات رانندگی‪ ،‬در آموزشگاه رانندگی و یا ترکیبی از این اشکال یادگیری رانندگی‪ ،‬شما باید یک ساعت‬
‫رانندگی با مربی رسمی تعلیم رانندگی بنام ویلدنینگس تیمە را سپری کنید‪ .‬در اینجا شما و معلمتان ارزیابی خواهید شد‬
‫کە آیا مهارت کافی را دارید برای آموزش و تمرین در مرحلە ‪ ٣‬یا نە‪.‬‬
‫مرحلە ‪ :٣‬بخش ترافیک‬
‫در اینجا شما باید یاد بگیرید رانندگی در انواع و اشکال مختلف ترافیک‪ ،‬و شما مستقل تر خواهید شد‪.‬‬
‫شما یاد خواهید گرفت در مورد اشکال مختلف ترافیک ها‪ ،‬و چطور رانندگی بە عمل آورید همچون موثر‪ ،‬راحت‪،‬‬
‫سازگار با محیط زیست و مقرون بە صرفە و همە اینها را در این قسمت باید یاد بگیرید‪.‬‬
‫شما بایستی خطر برخورد یا تصادف از جلو را ‪ ،‬و همچنین سبقت گرفتن و یا کسی از شما سبقت بگیرد را کاهش دهید‪.‬‬
‫همان طور کە در مرحلە ‪ ،٢‬این آموزش می تواند اتفاق بیافتد با یک مربی رانندگی و یا از طریق آموزش و تمرین‬
‫خصوصی‪ .‬بهتر این است کە یادگیری ترکیب هر دو شکل باشد‪.‬‬
‫در اواخر مرحلە ‪ ،‬شما باید یک دورە اجباری ‪ ٤‬ساعتە را طی کنید‪ ،‬کە شامل دورە امنیت رانندگی در پیست مخصوص‬
‫است می باشد‪ .‬کە با گزراندن این دورە بوجود امدن خطر را در حین رانندگی کاهش یابد‪ ،‬و بە شما می آموزد کە چگونە‬
‫افراد و اشیاء را در خودرو با حصول اطمینان قرار دهید‪.‬‬
‫سپس شما با یک ساعت رانندگی با مربی خود همانند مرحلە ‪ ٢‬بنام ویلدنینگس تیمە سپری خواهید کرد کە این ساعت هم‬
‫اجباری می باشد بە پایان خواهید رساند‪ .‬آیا مهارت ها و دانش شما بە اندازە کافی رسیدە‪ ،‬و شما را بە سمت بدست‬
‫آوردن گواهینامە پیش می برد؟‬
‫مرحلە ‪ :٤‬آموزش نهایی‬
‫در حال حاظر شما باید بە اندازە کافی مهارت بدست آوردە باشید کە قادر بە رانندگی بە شیوە مسئولیت پذیر‪ ،‬و درک و‬
‫توجە بە سایر کاربران جادە‪ ،‬و انتخاب یک سبک رانندگی با حداقل ریسک خطر‪ .‬شما باید همچنین آگاه باشید کە چگونە‬
‫مهارت هایتان را بهبود دهید پس از اینکە گواهینامە دریافت کردید‪.‬‬
‫در این مرحلە‪ ،‬شما بایستی یک دورە اجباری ایمنی در جادە را تکمیل نمایید‪ .‬این دورە ‪ ١٣‬ساعت و شامل چهار بخش‬
‫می باشد‪ :‬خطر هنگام رانندگی‪ ،‬رانندگی در جادەهای بیرون شهر و سبقت گرفتن‪ ،‬رانندگی در انواع متنوع ترافیک‪ ،‬و‬
‫در آخر بازتاب شما در این مرحلە و خالصە کارها‪ .‬شما باید در حالت ایدە آل باشید تا بتوانید در آزمون رانندگی قبول‬
‫شوید‪.‬‬
‫آزمون رانندگی‬
‫آزمون رانندگی تشکیل شدە است از بررسی امنی و سالم بودن اتومبیل‪ ،‬و تقریبا یک ساعت رانندگی در انواع مختلف‬
‫ترافیک‪ .‬در زمان بررسی امنیتی از شما خواستە می شود بە عنوان مثال‪ :‬از سالم بودن چراغ ها مطمئن شوید‪ ،‬ترمز‪،‬‬
‫چراغ هشدار دهندە ها و یا سایر موارد‪ .‬در زمان رانندگی ممکن است افسر راهنمایی و رانندگی از شما بخواهد دور‬
‫بزنید‪ ،‬پارک کنید و از دندە عقب استفادە کنید‪ .‬بە شما گفتە می شود کە کجا شما برانید‪ ،‬و مسیر حرکت و راندن شما از‬
‫قبل طرح شدە است‪.‬‬
‫سنسور یا همان افسر از ادارە راهنمایی و رانندگی تشخیص می دهد کە آیا شما قبول شدید در آزمون رانندگی یا خیر‪.‬‬
‫جواب و نتیجە آزمون شما بالفاصلە بعد از اتمام این یک ساعت اعالم می شود‪.‬‬
‫تاکید شدە است کە رانندگی شما از اتومبیل بە نحو احسن باشد کە در ضمن شما همزمان یک رانندگی راحت و مقرون‬
‫بە صرفە را نیز داشتە باشید‪ .‬شما همچنین باید رانندگیتان را مدیریت نمایید‪ ،‬و دقت کردن در جادە ها و بقیە ترافیک (‬
‫عبور و مرور) در اطراف شما الزامی می باشد‪ .‬روش رانندگی شما باید بە وضوح‪ ،‬مطمئن و امن باشد و همچنین ارائە‬
‫دادن یک رانندگی با مهارت های کافی از شما انتظار خواهند داشت‪.‬‬
‫رانندگی کردن شما بایستی از پیش برنامە ریزی شدە باشد‪ ،‬توجە کردن و احترام گذاشتن بە دیگران‪ ،‬و همکاری با سایر‬
‫کاربران در جادە‪.‬‬
‫‪kilde: fra‬‬
‫‪Statens vegvesen‬‬
‫منبع‪ :‬از ادارە دولتی ترافیک‬
Veien til førerkort
Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter
oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst
100 timer til øvelseskjøring.
Det fremste målet med føreropplæringen er ikke at du skal bestå førerprøven.
Tanken er at du skal bli en dyktig sjåfør, som kjører med lav risiko for ulykker.
Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Kurset er obligatorisk og består av 17 timer, som er felles for alle førerkortklasser.
Både trafikkskoler og flere offentlige skoler tilbyr kurset. Du må være 15 år for å
begynne på Trafikalt grunnkurs. Har du førerkort på moped eller for annet kjøretøy
fra før, trenger du ikke gjennomføre kurset.
Er du over 25 år er det kun førstehjelp og mørkekjøring som er obligatorisk. Du er
fritatt fra resten av kurset.
Øvelseskjøring
Etter gjennomført Trafikalt grunnkurs får du et bevis som gir deg rett til å
øvelseskjøre fra du er 16 år. Tar du kurset uten mørkekjøring, er beviset kun gyldig
i perioden 1. mars til 31. oktober.
Etter at du har gjennomført mørkekjøringen får du tilsendt et nytt bevis som gir deg
rett til å øvelseskjøre hele året. Husk alltid å ta med dette beviset og godkjent
legitimasjon når du øvelseskjører.
Det er lurt å ta kontakt med en trafikkskole for å få råd og veiledning om
øvelseskjøring og den videre føreropplæringen. Da er det fint hvis foreldre, eller
andre du skal øvelseskjøre med, deltar. Det vil kunne gi dere nyttig tips til hvordan
øvelseskjøringen kan gjøres på en god, sikker og lærerik måte.
Det er en klar sammenheng mellom liten erfaring og ulykker i trafikken. Pass
derfor på å øvelseskjøre så mye som mulig under føreropplæringen. Trygg Trafikk
og Statens vegvesen anbefaler minst 100 timer. Før du går opp til praktisk
førerprøve, bør du ha tilbakelagt flere tusen kilometer på veiene.
Øvrige krav for øvelseskjøring:

Den som kjører med deg må ha fylt 25 år og ha hatt førerkort
sammenhengende i minst 5 år.

Personen kan ikke ta betaling for kjøringen, dette stiller langt strengere krav
til både kjøretøy og lærer.

Bilen må være merket med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn.

Bilen må ha ekstra speil for den som er med deg.

Bilen må være i klasse B, som har tillatt totalvekt inntil 3500 kilo.

Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet.

Stedet du øver må være tilpasset dine ferdigheter. Unngå derfor øving i tett
trafikk og høy fart, før du kan følge trafikken på en sikker måte.

På øvingsbane eller avsperret område er det lov å øvelseskjøre når den som
er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.
Trinn 2: Grunnleggende opplæring
Du skal nå lære å beherske bilen kjøreteknisk og få mer kunnskap om bilistens
ansvar, miljøvennlig kjøring og kjøretøyet.
Etter øvelseskjøring, kjøretimer på trafikkskolen, eller helst en kombinasjon av
disse læringsformene, må du gjennomføre en obligatorisk veiledningstime med
kjørelærer.
Her skal du og læreren vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på
trinn 3.
Trinn 3: Trafikal del
Du skal nå lære å kjøre i variert trafikk, og bli mer selvstendig. Du lærer om
forskjellige trafikantgrupper og hvordan kjøre effektivt, behagelig, miljøvennlig og
økonomisk. Du skal kunne redusere risikoen for møteulykker, foreta forbikjøringer
og selv bli forbikjørt av andre.
Som i trinn 2 kan denne opplæringen skje med en kjørelærer eller gjennom privat
øvelseskjøring. Det beste er å kombinere disse to læringsformene.
Mot slutten av trinnet må du gjennomføre et obligatorisk 4 timers kurs:
sikkerhetskurs på bane. Dette skal føre til lavere ulykkesrisiko og lærer deg om
hvordan sikre personer og last i bilen.
Deretter skal du ha en veiledningstime med kjørelærer, slik som i trinn 2. Er
ferdighetene og kunnskapene dine gode nok, bærer det videre på veien til førerkort.
Trinn 4: Avsluttende opplæring
Nå skal du bli dyktig nok til å kunne kjøre på en ansvarlig måte, forstå og ta hensyn
til andre trafikanter og velge en kjørestil med lav risiko. Du skal også være bevisst
på hvordan du kan forbedre dine ferdigheter etter at du har fått førerkort.
På dette trinnet må du gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på vei. Dette
kurset er på 13 timer og består av fire deler: risiko ved bilkjøring, kjøring på
landevei og forbikjøring, kjøring i variert trafikkmiljø, samt refleksjon og
oppsummering. Ideelt sett bør du være god nok til å bestå en førerprøve før du tar
sikkerhetskurset.
Teoriprøven
Fra du er 17,5 år kan du ta denne prøven, som må gjennomføres på en av Statens
vegvesens trafikkstasjoner. Først må du levere søknad om førerkort. Når du har
mottatt en bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta
teoriprøve. Husk å ta med gyldig legitimasjon.
I sammenheng med prøven blir det også foretatt en synstest. For å bestå teorien, må
du svare riktig på 85 prosent av oppgavene. Hvis du ikke klarer det, må du vente 2
uker før du kan ta ny prøve.
Oppkjøring
Prøven består av sikkerhetskontroll og rundt en times kjøring i variert trafikk.
Under sikkerhetskontrollen kan du få beskjed om å sjekke lys, bremser,
varsellamper eller annet. Under kjøring kan du bli bedt om å snu, parkere og rygge.
Du får beskjed om hvor du skal kjøre, og ruten er trukket ut av en datamaskin på
forhånd.
Det er en sensor fra Statens vegvesen som vurderer om du har bestått eller ikke
bestått prøven. Dette får du beskjed om straks oppkjøringen er ferdig.
Det blir lagt vekt på at du har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og
økonomisk. Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og
trafikkforholdene rundt deg. Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god
trafikkavvikling.
Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling
med andre trafikanter.
Kilde: Statens vegvesen

Similar documents